!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie. Szczególnie, kiedy zatrudniasz pracowników. Musisz znać swoje prawa i obowiązki, a także skrupulatnie ich przestrzegać. Podstawowe zagadnienia w tej kwestii zostały opisane w szczególności w art. 94 i art. 97 Kodeksu Pracy.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Zgodnie z tymi zapisami, pracodawca zobowiązany jest do:

  • Zaznajamiania pracowników z zakresem ich obowiązków
  • Organizowania pracy zgodnie z normami czasu pracy oraz w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy
  • Przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy
  • Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz organizacji przeszkolenia pracowników w tym zakresie
  • Ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • Terminowego i właściwego wypłacania wynagrodzenia
  • Zaspakajania potrzeb socjalnych pracowników
  • Stosowania obiektywnego systemu oceny pracowników i wyników ich pracy
  • Prowadzenia akt osobowych pracowników i właściwego przechowywania dokumentacji
  • Przeciwdziałania mobbingowi

Ponadto, każdy pracodawca ma dodatkowe obowiązki, związane ze specyfiką danego zakładu pracy. Powinien w odpowiedni sposób zawiadamiać pracowników o zachodzących zmianach, wdrażać nowoczesne technologie, które usprawnią pracę czy przeszkalać zespół w zakresie ich nowych obowiązków. Musi również informować swoich pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia, występujących w miejscu pracy oraz o osobach odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy i wykonywanie czynności przeciwpożarowych i ewakuacyjnych.

Prawa pracodawcy

Prawa pracodawcy to nieco mniej obszerny temat, jednak również wart uwagi. Otóż jako osoba zatrudniająca zyskuje się takie uprawnienia, jak prawo do zatrudniania i zwalniania pracowników, swobodnego ustalania warunków pracy i płacy (z uwzględnieniem prawa pracy i warunków umowy), przyznawania nagród i wyróżnień.

Do mniej przyjemnych kwestii, jednak również będących w zakresie kompetencji pracodawcy, leży prawo do udzielania kar, upomnień i nagan, kiedy pracownik nie wypełnia swoich obowiązków lub łamie prawo bądź regulamin. Oprócz tego, pracodawca może także dochodzić od pracownika odszkodowania wskutek nielojalności pracowniczej i ujawnienia poufnych danych na temat firmy.

Ponadto pracodawca ma prawo do pozyskania od kandydatów i pracowników informacji, niezbędnych do udziału w procesie rekrutacji i pracy w danym zakładzie. Do takich danych należą imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, wykształcenie czy historia zatrudnienia.

Zaznajomienie się z zakresem praw i obowiązków pracodawcy sprzyja interesom firmy. Warto wiedzieć, co leży w zakresie Twoich kompetencji, czego możesz oczekiwać do swoich pracowników oraz jakie masz wobec nich zobowiązania. Dzięki temu unikniesz przykrych konsekwencji, jakie mogłyby Cię spotkać, gdybyś nie dopełnił swoich obowiązków.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.