Przepisy BHP


Przepisy dotyczące BHP, chociaż bywają bagatelizowane, są bardzo istotne. Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami dotyczącymi wykonywania pracy na ich stanowiskach i/lub przeprowadzić odpowiednie szkolenia. Przepisy i zasady są opisane w Kodeksie pracy i regulaminie zakładowym. 

Przepisy BHP a prawa pracownika

Podstawowym prawem pracownika jest prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest to zagwarantowane poprzez przepisy Kodeksu pracy, a także Konstytucję RP. Jeśli pracodawca nie zadba o te kwestie, pracownik ma prawo odmówić wykonywania swoich obowiązków, a nawet oddalić się z miejsca pracy. Może to uczynić niezwłocznie, jeśli wykonywana praca z powodu niedbalstwa pracodawcy, zagraża jego życiu lub zdrowiu.

Podobnie jest w momencie, gdy pracodawca zleci mu zadanie w oczywisty sposób wykraczające poza jego możliwości fizyczne czy psychiczne. Sytuacje te wynikają z niedopatrzenia pracodawcy, dlatego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Przepisy BHP w zakładzie pracy

Pracownicy mają także prawo, a wręcz obowiązek, zgłaszania swojemu pracodawcy wszystkich usterek maszyn lub urządzeń i innych niedogodności zagrażających zdrowiu lub życiu, związanych z wykonywaniem pracy. Mogą także wnioskować o lepsze zabezpieczenia, nowszy, bezpieczniejszy sprzęt czy zwiększenie zasobów kadrowych. Jeśli pracodawca w sposób wyraźny nie przestrzega zasad BHP, nie reaguje na wnioski pracowników i łamie ich prawo do wykonywania pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, pracownik ma obowiązek zgłosić ten fakt do inspekcji pracy.

Niemniej, należy pamiętać, że zatrudniony ma również w związku z przepisami BHP pewne obowiązki. Jego zachowanie również przekłada się na bezpieczeństwo w pracy. Musi więc bezwzględnie pamiętać o zakładaniu odzieży ochronnej, poprawnym używaniu sprzętu oraz prawidłowej obsłudze maszyn i urządzeń. Pracownik musi także regularnie się badać, aby pracodawca miał świadomość tego, w jakim stanie psychofizycznym się znajduje i czy jest zdolny do wykonywania swojej pracy. Pracodawca może ukarać, a nawet zwolnić pracownika nieprzestrzegającego zasad BHP.