Pracodawca - prawa i obowiązki

Jak zdyscyplinować pracowników? Kary w Kodeksie pracy

5 maja 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 14 głosów

14 głosów

11 komentarzy
Jak zdyscyplinować pracowników? Kary w Kodeksie pracy
Ustawodawca w Kodeksie pracy ustalił katalog kar, z których może skorzystać pracodawca, który chce zdyscyplinować swojego podwładnego. Najbardziej dotkliwą karą jest przy tym grzywna. W jaki sposób stosować kary porządkowe, które można znaleźć w przepisach prawa pracy?

Kodeks pracy w art. 108-112 zawiera postanowienia dotyczące obowiązków stron stosunku pracy oraz odpowiedzialności porządkowej pracowników. Ta część przepisów umożliwia pracodawcy skorzystanie ze środków dyscyplinujących w celu utrzymania odpowiedniej organizacji i porządku procesu pracy. Tymi środkami są kary porządkowe wymienione w art. 108.

Kar porządkowych nie można zastosować w stosunku do każdego zatrudnionego w firmie pracownika. Zgodnie z przepisami prawa pracy, pula takich zatrudnionych jest ograniczona do tych, którzy pracę świadczą na podstawie umowy o pracę, umowę powołania, wyboru lub mianowania. Oznacza to, że wykluczona została bardzo duża grupa pracowników – tych, którzy wykonują pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski).

Kary tylko zgodnie z prawem
Choć prawo pracy uposaża pracodawcę w narzędzia dyscyplinujące pracowników, ściśle przy tym reguluje zastosowanie kar porządkowych. Każdy zatrudniający, zanim skorzysta z tej możliwości, powinien pamiętać, że nałożenie kary regulaminowej na pracownika jest uzasadnione tylko wtedy, kiedy jego działanie jest bezprawne i zawinione. Ponadto pracodawca musi się trzymać prawa i stosować kary tylko spośród tych, które zostały wymienione w wyżej przytoczonej ustawie. 
 

Rodzaje kar porządkowych w Kodeksie pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może zastosować trzy rodzaje kar porządkowych: upomnienie, naganę i karę pieniężną. W zależności od wykroczenia pracownika pracodawca wybiera jeden ze wspominanych środków. I tak, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować:

  • karę upomnienia,
  • karę nagany.

Oznacza to, że w powyżej wymienionych sytuacjach nie zawsze jest możliwe zastosowanie kary pieniężnej – ta przewidziana jest tylko w stosunku do pewnej puli wykroczeń.

Video

Szukasz pracy?

Prosta praca na produkcji od zaraz!

Agencja Zatrudnienia HR SIGMA

  • Tychy
Dodana
Dodana

Doradca Klienta – Koszalin

DSA Investment S.A.

  • Koszalin
  • 4 000-4 300 zł / mc
Dodana
Dodana

Tapicer meblowy

Befame sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Kara pieniężna

Kara pieniężna i jej nałożenie wywołują najczęściej wiele kontrowersji. Można nią ukarać pracownika za nieprzestrzeganie przez niego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Dotyczy ona zatem poważniejszych wykroczeń przeciwko obowiązkom pracowniczym.

Omawianie kary pieniężnej rodzi zwykle pytania o jej wysokość. Warto zauważyć, że niezależnie od tego, ile zarabia pracownik, kara ta jest najbardziej dotkliwa ze wszystkich możliwych i dlatego też pracodawcom zaleca się korzystanie z niej w sposób ostrożny. Dodatkowo wysokość kary pieniężnej dla pracownika nie może przekroczyć określonego ustawowo pułapu.

Maksymalna wysokość kar pieniężnych Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń.
Art. 108 § 3 Kodeksu pracy

Kiedy kara dla pracownika – przykłady

Jak już wspomnieliśmy, pracodawca nie może wymierzać kar pracownikom wedle upodobań i bez konkretnego uzasadnienia. Co ważne, stosowanie tego rodzaju środków dyscyplinarnych nie jest obowiązkowe – przedsiębiorca może, ale nie musi korzystać z tego uprawnienia. To, jaki rodzaj czynów i zachowań skutkować może nałożeniem kary porządkowej, dość szczegółowo podają stosowne przepisy prawa pracy. 

Według nich upomnienia i nagany w pracy mogą być zastosowane za następujące przewinienia:

  • nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy (np.: odmowa wykonania polecenia służbowego, spóźnienia do pracy, narażanie firmy poprzez ujawnienie tajnych danych, zajmowanie się prywatnymi sprawami w czasie pracy itp.)
  • nieprzestrzeganie przepisów BHP (np.: niedbałość w użytkowaniu narzędzi i sprzętu firmowego, niezachowywanie ładu w miejscu pracy, bagatelizowanie zagrożeń, niezgłaszanie wypadków przy pracy)
  • nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych (np.: parkowanie w niedozwolonym miejscu na terenie zakładu pracy, zastawianie dróg ewakuacyjnych, palenie papierosów w niedozwolonych miejscach, niestosowanie się do ustalonych zasad ewidencji czasu pracy itp.)

Nałożenie kary a termin

Pracodawca, który zdecydował się na nałożenie na swojego pracownika kary, nie może zapomnieć o terminach. Zgodnie z przepisami karę można zastosować wyłącznie w terminie do 2 tygodni od chwili, gdy pracodawca dowiedział się o tym, że pracownik naruszył przepisy prawa pracy. Jednocześnie drugim terminem ograniczającym jest to, że nie powinno to nastąpić później niż w ciągu 3 miesięcy od dopuszczania się przez osobę zatrudnioną naruszenia.

Zapamiętaj!
Jeszcze przed nałożeniem kary pracodawca powinien pracownika wysłuchać. W ten sposób ma możliwość ustalania stanu faktycznego i stwierdzić, czy czyn pracownika rzeczywiście jest zawiniony i czy należy go ukarać, czy może wystarczy ustne upomnienie.

Kara umowna w umowie o pracę

Budzącą wątpliwości w stosunku do prawa pracy kwestią są tzw. kary umowne, czyli ustalone w umowie o pracę i w związku z tym tak samo wiążące, jak inne szczegółowe ustalenia warunków zatrudnienia. Jednak legalność takich zapisów w umowie o pracę nie zawsze jest oczywista. Wprawdzie Kodeks pracy w art. 300 podaje, że to przepisy Kodeksu cywilnego, a nie pracy, znajdują zastosowanie we wszelkich sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy. Jednocześnie jednak nie mogą być one sprzeczne z przepisami prawa pracy, a te wskazują, że postanowienia zawarte w umowie o pracy nie mogą być dla pracownika mniej korzystne niż zasady ogólne prawa pracy (Zgodnie z art. 18 § 1 K.p).

Jeżeli więc pracodawca w umowie o pracę zechce zamieścić ustalenia dotyczące kar umownych mniej korzystne niż te z Kodeksu pracy, może mieć kłopoty w razie podważenia zasadności tych zapisów. Sąd może to bowiem uznać za złamanie przepisów chroniących interes pracownika.  Co ciekawe, istnieje jednak możliwość zastrzeżenia takich kar umownych na rzecz pracownika, czyli nakładanych na pracodawcę, w przypadku, gdy ten nie wywiązywał się z postanowień umowy.

Klauzula konkurencyjna w umowie o pracę

Bardzo częstą umową ściśle związaną ze stosunkiem pracy, w której zawiera się zastrzeżenia kar umownych, jest tzw. umowa o zakazie konkurencji. Często jest ona ujmowana jako klauzula do umowy o pracę i chroni firmę przed działaniem na jej niekorzyść poprzez współpracę z konkurencją. 

Kara za złamanie zakazu konkurencji
Karę umowną w razie nieprzestrzegania zakazu konkurencji można zastrzec jedynie, gdy zakaz ten obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy (na to wskazuje art. 1011 KP).

Wysokość kary umownej za złamanie ustaleń o zakazie konkurencji zależy w dużej mierze od pracodawcy, jednak również w tym przypadku musi być to zgodne z prawem pracy. A zatem wysokość tej kary należy dostosować do stosownych przepisów Kodeksu pracy dotyczących ryzyka podmiotu zatrudniającego i ograniczonej odpowiedzialności materialnej pracownika.

To może Cię również zainteresować

Kara porządkowa - szef karze podwładnego

Najczęściej zadawane pytania

Jakie kary porządkowe można nałożyć zgodnie z Kodeksem pracy?

Art. 108 Kodeksu pracy wymienia możliwe kary porządkowe, jakie ma prawo zastosować pracodawca, jeśli pracownik złamie reguły pracy bezprawnie i w sposób zawiniony. Są to: kara upomnienia, kara nagany oraz (w określonych przypadkach) kara pieniężna.

Kiedy pracodawca może nałożyć karę pieniężną na pracownika?

Kara pieniężna jest najbardziej surową formą kary dozwoloną według prawa pracy i jest uzasadniona, gdy pracownik dopuści się poważnego wykroczenia wobec obowiązków pracowniczych, a także w razie nieprzestrzegania przepisów BHP lub przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy.

Jak wysoka może być kara pieniężna w pracy?

Kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika nie może być wyższa od jego jednodniowego wynagrodzenia. Łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

11 komentarzy

Oliwier

Oliwier

Warto pamiętać o terminach nałożenia kary porządkowej i nie przekraczać ustawowo wyznaczonego pułapu. To ważne dla uniknięcia nieporozumień i niepotrzebnych kosztów.
Iskra

Iskra

Fajnie, że w tym artykule opisano nie tylko kary, ale też inne sposoby rozwiązywania problemów w firmie. Dobrze wiedzieć, że nie każdy pracodawca chce od razu rzucać karą na pracownika.
Anna

Anna

Karanie pracowników za każde wykroczenie może wywołać negatywny nastrój w firmie. Lepiej stawiać na nagrody za dobrze wykonaną pracę i motywować pracowników do działania.
basia

basia

Interesujące, że istnieje możliwość umieszczenia kar umownych w umowie o pracę. Jednak należy pamiętać, że muszą one być zgodne z przepisami prawa pracy i nie mogą naruszać interesów pracownika.
Korona

Korona

Aż trudno uwierzyć, że w dzisiejszych czasach istnieją jeszcze pracodawcy, którzy na siłę chcą zmuszać pracowników do przestrzegania pewnych zachowań. Lepsze są firmy, które dbają o swoich pracowników i stwarzają im warunki do równego współpracy.
VK

VK

Nie wiedziałem, że istnieją takie ograniczenia co do osób, na które mogą być nałożone kary porządkowe. Ciekawe, ale trochę niefair wobec osób pracujących na umowy cywilnoprawne.
Lewandowski 9

Lewandowski 9

Czytając ten artykuł, aż strach pomyśleć o pracy w takim miejscu, gdzie grożą kary za każde wykroczenie. Na pewno lepiej szukać pracy u pracodawców, którzy wiedzą, jak rozwiązywać problemy w inny sposób niż poprzez nałożenie kar.
Seaman

Seaman

Ciekawy artykuł. Dobrze wiedzieć, jakie kary porządkowe można zastosować wobec pracowników. Warto jednak korzystać z tej opcji z umiarem i tylko wtedy, gdy inny sposób rozwiązania problemu nie przynosi pozytywnych rezultatów.
Henio

Henio

Jak Cię zdyscyplinować? Kary w Kodeksie pracy. Fajnie, że taki artykuł daliście. Czyli można w celu zdyscyplinowania pracownika nałożyć na niego karę upomnienia, karę nagany a w końcu karę pieniężną ....
Monika

Monika

Zdarza się czasami, że pracownika należy zdyscyplinować, kiedy wykonuje obowiązki w pracy nienależycie, narusza nagminnie regulamin pracy.... Można takiemu pracownikowi dać jakąś karę, ale nie od razu karę pieniężną. Powinien zostać najpierw upomniany, potem dać mu naganę na piśmie. Pracownik zawsze może negować nałożone na jego kary.
Euforia

Euforia

Wiele jest form dyscyplinowania jakie można zastosować. jeżeli chce się dyscyplinę wprowadzić to także są formy potrąceń maja w tym układzie znaczenie dla obu stron.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka