Twoje wsparcie w rekrutacji

Zaświadczenie o zatrudnieniu i obowiązek jego wydawania

Zaświadczenie o zatrudnieniu i obowiązek jego wydawania
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest najczęściej potrzebne pracownikom do przedłożenia go w różnych instytucjach, w tym choćby w bankach czy szkołach. I choć wydawanie takich dokumentów nie jest uregulowane w przepisach, pracodawca nie powinien pracownikowi zaświadczenia o zarobkach odmawiać.

Część pracowników może mylić zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ze świadectwem pracy. Trzeba pamiętać, że to dwa różne dokumenty. Ten drugi pracodawca wręczyć powinien pracownikowi wraz z ostatnim dniem pracy, czyli po ustaniu stosunku pracy. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest najczęściej potrzebne osobom zatrudnionym do różnych wniosków, w tym kredytowego. Choć w Polsce nie funkcjonują przepisy, które regulowałyby wydawanie takich dokumentów, to trzeba wiedzieć, że pracodawca w praktyce nie może odmówić ich wydania. Co więcej, nie powinien on też ograniczać liczby wydawanych zaświadczeń. W praktyce zatem osoba zatrudniona może składać wniosek w regularnych odstępach czasu lub wówczas, gdy faktycznie zaświadczenia potrzebuje.

Zasady współżycia społecznego

Na kwestię wydawania przez pracodawców zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach uwagę zwrócił Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 16 września 1999 roku (sygn. akt I PKN 331/99) wskazał on, że pracodawca powinien dostosować się do zasad współżycia społecznego. Skoro ustawodawca nie podjął trudu unormowania problematyki wydawania osobom zatrudnionym zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, to przedsiębiorca powinien dbać o swoich pracowników umożliwiając im otrzymanie takiego po złożeniu stosownego wniosku. Jednocześnie wystawiając dokumenty pracodawca powinien pod uwagę wziąć to, o co pracownik wnioskował.

Dane w zaświadczeniu o zatrudnieniu

Z punktu widzenia pracownika, który potrzebuje zaświadczenia o zatrudnieniu czy zarobkach istotne są informacje, jakie się w nim znajdą. Najczęściej banki wręczają osobom zainteresowanym pożyczką lub kredytem gotowe druki, które pracodawca powinien wypełnić. Problemem nie jest także sytuacja, gdy pracownik nie dysponuje stosownym drukiem. Wówczas wystarczy, że złoży on wniosek i wskaże, jakie informacje są mu potrzebne. Najczęściej pojawia się żądanie o wskazanie rodzaju umowy, wysokości wynagrodzenia czy ewentualnych obciążeń.

Jakie wskazywać wynagrodzenie?

W praktyce pracodawcy mają często kłopot, w jaki sposób prawidłowo określić wynagrodzenie, które jest wypłacane podwładnemu. Ponieważ brak szczegółowych wytycznych dotyczących tej kwestii, ważne jest, aby podać informacje o wszystkich wypłatach świadczeń pieniężnych, które są związane ze stosunkiem pracy. Oznacza to, że najczęściej podmioty zatrudniające podawają nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również ewentualne premie czy dodatki. W taki sposób nie narażają się też na zarzut, że działają na ewentualną niekorzyść pracownika. Zaświadczenie obejmuje przy tym najczęściej okres wynagrodzenia w wysokości trzech lub sześciu miesięcy.

O tym należy pamiętać przygotowując zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Pracodawca nie ma całkowitej dowolności w zakresie tworzenia treści zaświadczeń. Powinien on pamiętać, że jest zobowiązany zawsze podawać dane zgodne ze stanem rzeczywistym. W sytuacji, gdy podmiot zatrudniający wyda zaświadczenie, w którym znajdą się nieprawdziwe dane, naraża się na poświadczenie nieprawdy w dokumencie, który ma znaczenie prawne (mowa tu dokładnie o art. 271 Kodeksu karnego). Pracodawca, który wystawia wiele zaświadczeń w ciągu roku kalendarzowego, może stworzyć własny formularz, może także pobrać z internetu wzór zaświadczenia.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o wynagrodzeniu potrzebne jest w różnych sytuacjach, np. przy zaciąganiu kredytu bankowego, składaniu wniosku o zapomogę czy nawet do zapisania dziecka do państwowego przedszkola. W tego typu dokumencie muszą znaleźć się dane osoby, której on dotyczy, PESEL oraz numer i seria dowodu osobistego. Są to podstawowe dane osobowe, które zawiera oświadczenie o zarobkach. Nie istnieje odgórny wzór tego dokumentu, ale w niektórych firmach kwestie te są uregulowane przepisami wewnętrznymi. Na pewno w zaświadczeniu musi być umieszczona data rozpoczęcia pracy w danej firmie. Ponadto podane jest stanowisko pracownika oraz funkcje, jakie pełni on w danej firmie, łącznie z typem umowy, na podstawie której jest zatrudniony.

W przypadku, gdy dokument potrzebny jest do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, jego kluczowym elementem będzie informacja o tym, czy dana osoba zatrudniona jest na czas określony, czy nieokreślony. Dzięki temu instytucja rozpatrująca wniosek ma lepsze rozeznanie co do sytuacji zawodowej potencjalnego kredytobiorcy i jego zdolności do spłacania zaciągniętych zobowiązań w odległej przyszłości. Z tego właśnie względu często wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Jednak w dokumencie dotyczącym zarobków liczą się nie tylko liczby obrazujące ilość zarabianych pieniędzy, ale również różnego rodzaju obciążenia, np. obciążenia komornicze. Ponadto większość instytucji, w tym również banki, oczekuje podania miesięcznego wynagrodzenia brutto z trzech ostatnich miesięcy. W dokumencie musi być uwzględnione wynagrodzenie w różnych formach, np. czasowej, prowizyjnej czy akordowej, a także wszelkie dodatki za staż pracy, szczególne warunki pracy, szczególne kwalifikacje czy premie i nagrody uznaniowe oraz regulaminowe. W dochodach ujęte muszą być również nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy odprawy rentowe. W przypadku, gdy firma jest w upadłości lub w stanie likwidacji, informacja o tym musi znaleźć się w zaświadczeniu.

Zaświadczenie o zatrudnieniu – co musi się w nim znaleźć?

Zaświadczenie o zatrudnieniu wydawane jest przez pracodawcę na wniosek pracownika. Nie jest to dokument równoważny ze świadectwem pracy, ponieważ wydaje się go w zupełnie innym celu. Przede wszystkim takie zaświadczenie stanowi potwierdzenie, że dana osoba jest aktualnie zatrudnione w firmie, która je wydaje. Tymczasem świadectwo wydaje się w momencie, gdy doszło już do rozwiązania stosunku pracy. Co więcej, pracodawca nie jest zobowiązany do wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i nie musi nawet uzasadniać swojej odmowy do złożonego wniosku. Zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu najczęściej wymagane jest w różnego rodzaju urzędach, bankach, instytucjach finansowych oraz przy procedurach rekrutacyjnych. W procesie kredytowym dokument ten stanowi potwierdzenie zdolności kredytowej oraz gwarancję wypłacalności kredytobiorcy.

Treść zaświadczenia o zatrudnieniu nie jest prawnie uregulowana. Z tego właśnie względu to, co się w nim znajdzie, zależy w dużej mierze od pracodawcy oraz przepisów wewnętrznych danej firmy. W praktyce pracownik często wnioskuje o zawarcie w dokumencie konkretnych informacji. Z powodu braku uregulowania ustawowego pracownik nie ma w tym zakresie żadnej ochrony prawnej, co oznacza, iż nie ma możliwości, aby zażądać wydania takiego dokumentu od pracodawcy lub sprostować znajdujących się w nim informacji. Nie może też wystąpić na drogę sądową, jeśli pracodawca nie uwzględni wniosku. O ile wydanie świadectwa pracy jest obowiązkowe, o tyle wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu zależy tylko od dobrej woli pracodawcy.

Podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w zaświadczeniu o pracę, to data i miejsce sporządzenia zaświadczenia oraz dane osobowe pracownika, które o to zaświadczenie się ubiega. Ponadto w dokumencie musi być wskazany zakład pracy oraz rodzaj umowy, na który zatrudniony jest pracownik. Istotne kwestie to także czas zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko. Dokument musi być podpisany przez pracodawcę lub upoważnioną do tego osobę. Niekiedy zaświadczenie o zatrudnieniu wydawane jest łącznie z zaświadczeniem o zarobkach – wówczas jest to zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Oceń ten wpis
Zaświadczenie o zatrudnieniu i obowiązek jego wydawania
Ocena: 4.2, liczba głosów: 5

Zobacz inne porady

Opinie

Alek
2019-05-21, 08:34
Jak pracownik zostanie zatrudniony w zakładzie pracy, to musi dostać zaświadczenie o zatrudnieniu. Co takie zaświadczenie musi zawierać, na pewno wie pracodawca.
Dermika
2019-05-08, 13:49
To jest ważne jeżeli nie ma potrzeby świadectwa pracy to zaświadczenie jest ważne bowiem dowodzi zatrudnienia w danym okresie na danym stanowisku jakie można przedłożyć.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.