Pracodawca - prawa i obowiązki

Kiedy możesz zwolnić za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy?

11 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

21 komentarzy
Kiedy możesz zwolnić za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy?
Nieusprawiedliwiona nieobecność w zakładzie pracy może być podstawą do zwolnienia pracownika. Jako pracodawca musisz jednak pamiętać o tym, by dobrze uzasadnić podjętą decyzję. W przeciwnym razie Twój podwładny może dochodzić swoich praw w sądzie pracy.

Nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy powodem do zwolnienia?

Zagadnienie zwolnienia pracownika za nieusprawiedliwioną nieobecność w zakładzie pracy jest szerokie i skomplikowane. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownika zwolnić można za „ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych”. Takie pojęcie nie zostało jednak zdefiniowane przez ustawodawcę i dlatego konieczne jest odniesienie się do orzecznictwa. Kiedy można mówić o winie? Przyjmuje się, że konieczne jest spojrzenie na całokształt okoliczności, jakie miały miejsce i jednocześnie uwzględnienie interesów pracodawcy. Nieostre pojęcia mają jednak to do siebie, że można je łatwo kwestionować. I właśnie dlatego podmioty zatrudniające, przed wręczeniem wypowiedzenia podwładnemu z uwagi na jego nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, muszą uważać.

Zapamiętaj!
Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych to inaczej działanie lub zaniechanie nacechowane winą umyślną, a także rażące niedbalstwo. Do takiego naruszenia należy np. niestawienie się w pracy, jednak o zaistnieniu winy przesądzają wszystkie okoliczności związane z bezpośrednim zachowaniem pracownika oraz stopień zagrożenia interesów pracodawcy.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – wiele zależy od oceny pracodawcy

To, czy doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, ocenia pracodawca. Nie ma on jednak pełnej dowolności, gdyż powinien skonsultować się ze związkiem zawodowym działającym w jego firmie. Ponadto, jego ocenę może zweryfikować sąd.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności podwładnego w firmie powinien on przede wszystkim oszacować, czy poniósł straty. W literaturze podejmującej to zagadnienie podkreśla się, że nawet jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w zakładzie pracy może stanowić przesłankę do natychmiastowego zwolnienia pracownika. Wszystko dlatego, że przepisy nie precyzują, jak często i jak długo miałaby trwać nieobecność zatrudnionego.

Pracownik powinien powiadomić pracodawcę o przyczynie jego nieobecności w pracy bez usprawiedliwienia oraz długości jej trwania najpóźniej w drugim dniu tej nieobecności. Jeśli tego nie zrobi, powstaje domniemanie porzucenia przez niego pracy. Nieobecność w pracy rodzi konsekwencje w postaci zwolnienia dyscyplinarnego lub pozbawienia wynagrodzenia. Można wówczas wykazać przed pracodawcą, że zaistniały szczególne okoliczności usprawiedliwiające zaniedbanie wykonania obowiązku pracowniczego, jak np. ciężka choroba czy zdarzenie losowe. Jednak w przeciwnym razie taka nieobecność jest podstawą do pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności. Jeżeli osoba zatrudniona nie jest w stanie uzasadnić, że nieobecność była wynikiem zdarzeń losowych, pracodawca nie ma obowiązku dokonać wypłaty za dany czas pracy, gdyż pracownik nie wywiązał się z obowiązku wykonania jej.

Szukasz pracy?

Elektryk/praca na dziale utrzymania ruchu

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Przysucha
Dodana

Elektryk/praca na dziale utrzymania ruchu

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Potworów
Dodana

Elektryk/praca na dziale utrzymania ruchu

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Białobrzegi
Dodana
Dodana
Dodana
Warto wiedzieć! Co musi zrobić pracodawca
Zgodnie z art. 52 § 2 KP pracodawca, który dokonuje zwolnienia dyscyplinarnego pracownika, powinien:
  • złożyć na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z podaniem przyczyny. Pracodawca może to zrobić tylko w ciągu 1 miesiąca, licząc od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.
  • przed złożeniem pisma zasięgnąć opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej (jeśli taka istnieje) i zawiadomić o przyczynie, która – według pracodawcy – może uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę.
  • w piśmie rozwiązującym umowę dla pracownika dodać informację, że ma on 14 dni na złożenie odwołania.

Obowiązki pracownika a prawa pracodawcy

Gdy mowa o zwolnieniu pracownika za nieusprawiedliwioną nieobecność w zakładzie pracy należy wskazać, że osoba zatrudniona ma możliwość uchronić się przed takim zwolnieniem. Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poinformowanie swojego przełożonego o przyczynie swojej nieobecności. Jeżeli nie ma on możliwości przybycia do zakładu pracy z uwagi np. na wypadek losowy lub konieczność załatwienia pilnej sprawy, może skorzystać z przysługującego mu urlopu na żądanie. Jeżeli pracownik nie miał możliwość poinformowania przełożonych o swojej nieobecności, może wykazać, że zaistniały szczególne okoliczności, które go usprawiedliwiają (np. wypadek w drodze do pracy).

W sytuacji, gdy pracownik nie informuje pracodawcy o swojej nieobecności lub nie jest w stanie jej usprawiedliwić, pracodawca ma prawo domniemywać, że jego podwładny porzucił pracę. W takiej sytuacji zwolnienie w trybie natychmiastowym jest uzasadnione.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – powód do zwolnienia?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jak najbardziej może być powodem do zwolnienia z pracy, nawet w trybie natychmiastowym. Każdy przypadek takiej nieobecności w pracy należy rozpatrywać indywidualnie. Należy pamiętać, że nieobecność w pracy rodzi konsekwencje. Niekiedy już jednodniowa nieobecność w pracy może być powodem ku temu, by takie zdarzenie zakwalifikować jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, gdyż będzie znacznie dezorganizowała pracę pozostałym członkom zespołu w firmie.

Dowiedz się więcej na temat profesjonalnego podejścia przy zwalnianiu pracownika z poniższego materiału wideo:

Video

Wszystkie prawa i obowiązki pracownika dokładnie określa Kodeks Pracy. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy powstaje w sytuacji, gdy pracownik nie usprawiedliwi tej sytuacji najpóźniej na drugi dzień takiej nieobecności. Jeżeli nie zostanie to zrobione, jako pracodawca możesz domniemywać, że stanowisko pracy zostało porzucone, a co za tym idzie, doszło do wspomnianego wyżej rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych. Trzeba jednak tutaj pamiętać, że gdy nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia powstała w wyniku nagłego zdarzenia losowego uniemożliwiającego poinformowanie pracodawcy o tym, może zostać usprawiedliwiona w momencie, gdy te przeszkody ustaną. Przykładem może tutaj być np. wypadek drogowy, w którym pracownik ucierpiał tak, że nie może się z nikim skontaktować lub nagła, obłożna choroba.

Powyższe informacje powinny dostarczyć Ci wszelkich informacji o związku między nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy a zwolnieniem dyscyplinarnym. Najważniejsze, aby pamiętać, jakie obowiązują zasady, w jakim terminie należy złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym i jakie pracodawca musi mieć ku temu podstawy. Warto także mieć na uwadze rolę zakładowych organizacji związkowych w tej procedurze.

To może Cię również zainteresować

Zwolnienie dyscyplinarne - Kodeks Pracy art. 52

Najczęściej zadawane pytania

Jakie mogą być konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Nieuzasadniona przez pracownika nieobecność w pracy to ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, które może być podstawą nawet do zwolnienia dyscyplinarnego, a w lżejszych przypadkach do niewypłacenia wynagrodzenia przez pracodawcę.

Jak zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie przychodzi do pracy?

W tym celu pracodawca musi złożyć pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym z podaniem przyczyny. Jeżeli pracownik jest nieobecny, takie pismo wysyła się pocztą. Warto pamiętać, że należy wypowiedzieć umowę w ciągu miesiąca od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o naruszeniu obowiązków pracowniczych.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

21 komentarzy

Rika

Rika

W pracy trzeba być odpowiedzialnym i rzetelnym. Nieobecność bez powodu może zaszkodzić nie tylko prywatnym interesom, ale również reputacji zawodowej.
wola

wola

Nieobecność bez usprawiedliwienia to poważne naruszenie umowy o pracę, na które trzeba reagować w sposób konsekwentny. Pracodawca ma prawo wymagać profesjonalizmu od swoich pracowników.
Pracująca

Pracująca

Nieobecność w pracy to ryzyko utraty stanowiska. Dlatego trzeba zawsze dbać o dobre relacje z przełożonymi i informować ich o swoich planach z odpowiednim wyprzedzeniem.
Wanda

Wanda

Jeśli już zdarzy się nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia, trzeba działać szybko i próbować jeśli możliwe, nadrobić zaległości. Szefów zwykle nie interesują słabe wymówki, ale konkretna akcja.
Zosia

Zosia

Pracownicy powinni zdawać sobie sprawę z poważności nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zbyt łatwo traci się pracę, dlatego wyjątkowo ważne jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
Megan

Megan

Naruszenie obowiązków pracowniczych to poważna sprawa, z którą trzeba się zmierzyć szybko i skutecznie. Nie wolno tolerować nieprofesjonalnego zachowania w miejscu pracy.
słuchacz

słuchacz

Czasami trudno przewidzieć okoliczności, które skłonią nas do nieobecności w pracy. Dlatego powinniśmy mieć jakiś plan awaryjny, na wypadek nagłej choroby lub innych sytuacji kryzysowych.
Ireks

Ireks

Zwolnienie dyscyplinarne za jednorazową nieobecność w pracy to zbyt szorstka kara, zwłaszcza jeśli była ona nieusprawiedliwiona. Powinno się najpierw próbować negocjować i szukać rozwiązań korzystnych dla obu stron.
Sarah

Sarah

Nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia to poważne naruszenie obowiązków pracowniczych. Kiedy szuka się pracy, trzeba trzymać się zasad i dochodzić do celu uczciwie. Nikt nie chce zatrudniać kogoś, kto może w każdej chwili zniknąć bez słowa wyjaśnienia.
LKumia

LKumia

Nieobecność pracownika w pracy bez usprawiedliwienia jest wyjątkowo nieprofesjonalna i szkodliwa dla firmy. W takich sytuacjach trzeba działać szybko i stanowczo, aby pokazać, że takie zachowanie nie jest akceptowalne.
Andrzej

Andrzej

Zwolnienie dyscyplinarne za jednorazową nieobecność w pracy to zbyt surowa kara. Ludzie czasem chorują lub mają nagłe sytuacje rodzinne. Powinno istnieć jakieś umiarkowane sankcje dla pierwszego przewinienia.
Leon

Leon

Często zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, które uniemożliwiają pojawić się w pracy. Wtedy trzeba koniecznie poinformować pracodawcę i wynegocjować jakiś wyjście z sytuacji. Lepiej nie ryzykować zwolnieniem dyscyplinarnym.
Gość

Gość

Nic nie pisze na temat pracownika będącego w okresie ochronnym i nie przychodzącego do pracy. Pracownik wymusza na swoim współpracowniku żeby zrezygnował z urlopu bo sam chce być na urlopie a w dodatku nie zgłasza tego swoim przełożonym.
Anna

Anna

Byłam na zwolnieniu lekarskim do wczoraj powinnam przedłużyć bo wizytę u neurologa mam za tydzień ale doszły mnie słuchy że jak będę ciągnąć zwolnienie to będę mniec problemy w pracy więc już dziś nie ustawione mnie do pracy zadzwoniłam do pracy i poinformowano mnie że jutro mam rozmowę z dyrektorem boję się że mnie zwolnią
Józef

Józef

Czy moge sie bronić przed zwolnieniem dyscyplinarny za brak obecności tym ze posiadalem niewykorzystany urlop z 2 lat
Ola

Ola

A jeśli grafik był nieczytelny i byłam pewna, że nie mam do pracy to jest moja wina i czy w takich okolicznościach jak mogę się bronić?
Dawid

Dawid

Co grozi mi jesli wykorzystalem dwa dni na szukanie pracy przed okresem wypowiedzenia..
Izia

Izia

Kiedy możesz zwolnić za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy? Artykuł interesujący. Pracodawca musi bardzo dokładnie uzasadnić, dlaczego zwalnia pracownika. Mało kiedy tak się dzieje, bo zazwyczaj pracownik nie mając l4- uzasadni nieobecność i poprosi, aby ten dzień był niepłatny (zresztą musi być niepłatny).
Marzena

Marzena

Moja córka poinformowała pracodawcę mailowo że otrzymała zwolnienie lekarskie i nie będzie jej w pracy do dnia... Po 4 dniach dostała dyscyplinarkę bo e zwolnienie nie dotarło na platformę pracodawcy. Dotarło do ZUS i do pracownika a do pracodawcy nie. Pracodawca nie sprawdził co się stało tylko od razu zwolnił dyscyplinarne za nieobecność w pracy
Grażyna

Grażyna

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, to jednocześnie może być powód do zwolnienia, ale też nie musi. Pracodawca powinien wysłuchać pracownika, dlaczego nie był w pracy i dopiero wtedy podjąć decyzję o jego zwolnieniu. Jeśli pracownik uzasadni tą nieobecność tzn usprawiedliwi, to za ten dzień wynagrodzenia nie dostanie.
Tania

Tania

Wszędzie są zasady obowiązujące na ich podstawie można zrobić wszystko. Pytanie tylko czy chce się kogoś zwolnić bo coś tam czy jest to sprawa bardz o poważna?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.