Twoje wsparcie w rekrutacji

Kiedy możesz zwolnić za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy?

Kiedy możesz zwolnić za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy?
Nieusprawiedliwiona nieobecność w zakładzie pracy może być podstawą do zwolnienia pracownika. Jako pracodawca musisz jednak pamiętać o tym, by dobrze uzasadnić podjętą decyzję. W przeciwnym razie Twój podwładny może dochodzić swoich praw w sądzie pracy.

Nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy powodem do zwolnienia?

Zagadnienie zwolnienia pracownika za nieusprawiedliwioną nieobecność w zakładzie pracy jest szerokie i skomplikowane. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownika zwolnić można za „ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych”. Takie pojęcie nie zostało jednak zdefiniowane przez ustawodawcę i dlatego konieczne jest odniesienie się do orzecznictwa. Według specjalistów za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych należy rozumieć działanie lub zaniechanie nacechowane winą umyślną lub rażące niedbalstwo. Kiedy można mówić o winie? Przyjmuje się, że konieczne jest spojrzenie na całokształt okoliczności, jakie miały miejsce i jednocześnie uwzględnienie interesów pracodawcy. Nieostre pojęcia mają jednak to do siebie, że można je łatwo kwestionować. I właśnie dlatego podmioty zatrudniające, przed wręczeniem wypowiedzenia podwładnemu z uwagi na jego nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, muszą uważać.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – wiele zależy od oceny pracodawcy

To, czy doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, ocenia pracodawca. Nie ma on jednak pełnej dowolności, gdyż powinien skonsultować się ze związkiem zawodowym działającym w jego firmie. Ponadto, jego ocenę może zweryfikować sąd.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności podwładnego w firmie powinien on przede wszystkim oszacować, czy poniósł straty. W literaturze podejmującej to zagadnienie podkreśla się, że nawet jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w zakładzie pracy może stanowić przesłankę do natychmiastowego zwolnienia pracownika. Wszystko dlatego, że przepisy nie precyzują, jak często i jak długo miałaby trwać nieobecność zatrudnionego.

Obowiązki pracownika kontra prawa pracodawcy

Gdy mowa o zwolnieniu pracownika za nieusprawiedliwioną nieobecność w zakładzie pracy należy wskazać, że osoba zatrudniona ma możliwość uchronić się przed takim zwolnieniem. Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poinformowanie swojego przełożonego o przyczynie swojej nieobecności. Jeżeli nie ma on możliwości przybycia do zakładu pracy z uwagi np. na wypadek losowy lub konieczność załatwienia pilnej sprawy, może skorzystać z przysługującego mu urlop-na-zadanie" target="_blank">urlopu na żądanie. Jeżeli pracownik nie miał możliwość poinformowania przełożonych o swojej nieobecności, może wykazać, że zaistniały szczególne okoliczności, które go usprawiedliwiają (np. wypadek w drodze do pracy).

To Cię powinno też zainteresować: Zwolnienie dyscyplinarne - Kodeks Pracy art. 52

W sytuacji, gdy pracownik nie informuje pracodawcy o swojej nieobecności lub nie jest w stanie jej usprawiedliwić, pracodawca ma prawo domniemywać, że jego podwładny porzucił pracę. W takiej sytuacji zwolnienie w trybie natychmiastowym jest uzasadnione.

Usprawiedliwienie nieobecności – zgodnie z Kodeksem pracy i tak bez wynagrodzenia

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Pracownik może liczyć na wynagrodzenie również wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (ma to miejsce choćby w przypadku choroby pracownika – wynagrodzenie chorobowe). Jeżeli osoba zatrudniona nie jest w stanie wykazać, że jej nieobecność była wynikiem zdarzeń losowych, pracodawca nie ma obowiązku wypłacić jej wynagrodzenia. Oznacza to, że nieusprawiedliwiona nieobecność może spowodować utratę przez pracownika prawa do wynagrodzenia.

O czym trzeba pamiętać, rozważając zwolnienie pracownika za nieusprawiedliwioną nieobecność?

Z punktu widzenia pracodawcy ważne są terminy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – zgodnie z art. 52 § 2 Kodeksu pracy – nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez podmiot zatrudniający wiadomości o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy. Pracodawca musi też pamiętać o konieczności zasięgnięcia opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Niezbędne jest też jej zawiadomienie o przyczynie, która – w mniemaniu pracodawcy – może uzasadniać rozwiązanie umowy z zatrudnionym.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – powód do zwolnienia?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jak najbardziej może być powodem do zwolnienia z pracy, nawet w trybie natychmiastowym. Trzeba jednak pamiętać, że każdy przypadek takiej nieobecności należy rozpatrywać indywidualnie. Niekiedy już jednodniowa nieobecność w pracy może być powodem ku temu, by takie zdarzenie zakwalifikować jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, gdyż będzie znacznie dezorganizowała pracę pozostałym członkom załogi pracowniczej.

Wszystkie prawa i obowiązki pracownika dokładnie określa Kodeks pracy. Nieusprawiedliwiona nieobecność powstaje w sytuacji, gdy pracownik nie usprawiedliwi tej sytuacji najpóźniej na drugi dzień takiej nieobecności. Jeżeli nie zostanie to zrobione, jako pracodawca możesz domniemywać, że stanowisko pracy zostało porzucone, a co za tym idzie, doszło do wspomnianego wyżej rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych. Trzeba jednak tutaj pamiętać, że nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy powstała w wyniku nagłego zdarzenia losowego uniemożliwiającego poinformowanie pracodawcy o tym, może zostać usprawiedliwiona w momencie, gdy te przeszkody ustaną. Przykładem może tutaj być np. wypadek drogowy, w którym pracownik ucierpiał tak, że nie może się z nikim skontaktować lub nagła, obłożna choroba.

Szukając informacji dotyczących kwestii związanych z nieobecnością pracownika w miejscu pracy, możemy natknąć się na hasło „nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy a zwolnienie dyscyplinarne”. W wielu artykułach znajdziemy odesłanie do artykułu 52 § Kodeksu Pracy. Mówi on o tym, że pracodawca może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy w związku z naruszeniem obowiązków pracowniczych po upływie miesiąca od momentu, w którym uzyskał informację o okolicznościach uzasadniających takie rozwiązanie. Jednak wcześniej musi on zasięgnąć opinii w radzie zakładowej organizacji związkowej o pracowniku, który ma zostać zwolniony. Rada ma na wyrażenie swojej opinii maksymalnie 3 dni. Przy podejmowaniu decyzji pracodawca może, choć nie musi uwzględniać tej opinii.

Oceń ten wpis
Kiedy możesz zwolnić za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy?
Ocena: 4.5, liczba głosów: 8
Tematy, które interesują czytelników:  Kontrahent, Stres w pracy, Work-life balance, Praca w soboty

Zobacz inne porady

Opinie

Grażyna
2019-05-20, 13:06
Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, to jednocześnie może być powód do zwolnienia, ale też nie musi. Pracodawca powinien wysłuchać pracownika, dlaczego nie był w pracy i dopiero wtedy podjąć decyzję o jego zwolnieniu. Jeśli pracownik uzasadni tą nieobecność tzn usprawiedliwi, to za ten dzień wynagrodzenia nie dostanie.
Tania
2019-05-08, 12:47
Wszędzie są zasady obowiązujące na ich podstawie można zrobić wszystko. Pytanie tylko czy chce się kogoś zwolnić bo coś tam czy jest to sprawa bardz o poważna?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.