Kiedy możesz zwolnić za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy?

Kiedy możesz zwolnić za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy?
Nieusprawiedliwiona nieobecność w zakładzie pracy może być podstawą do zwolnienia pracownika. Jako pracodawca musisz jednak pamiętać o tym, by dobrze uzasadnić podjętą decyzję. W przeciwnym razie Twój podwładny może dochodzić swoich praw w sądzie pracy.

Nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy powodem do zwolnienia?

Zagadnienie zwolnienia pracownika za nieusprawiedliwioną nieobecność w zakładzie pracy jest szerokie i skomplikowane. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownika zwolnić można za „ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych”. Takie pojęcie nie zostało jednak zdefiniowane przez ustawodawcę i dlatego konieczne jest odniesienie się do orzecznictwa. Kiedy można mówić o winie? Przyjmuje się, że konieczne jest spojrzenie na całokształt okoliczności, jakie miały miejsce i jednocześnie uwzględnienie interesów pracodawcy. Nieostre pojęcia mają jednak to do siebie, że można je łatwo kwestionować. I właśnie dlatego podmioty zatrudniające, przed wręczeniem wypowiedzenia podwładnemu z uwagi na jego nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, muszą uważać.

Zapamiętaj!Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych to inaczej działanie lub zaniechanie nacechowane winą umyślną, a także rażące niedbalstwo. Do takiego naruszenia należy np. niestawienie się w pracy, jednak o zaistnieniu winy przesądzają wszystkie okoliczności związane z bezpośrednim zachowaniem pracownika oraz stopień zagrożenia interesów pracodawcy.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – wiele zależy od oceny pracodawcy

To, czy doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, ocenia pracodawca. Nie ma on jednak pełnej dowolności, gdyż powinien skonsultować się ze związkiem zawodowym działającym w jego firmie. Ponadto, jego ocenę może zweryfikować sąd.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności podwładnego w firmie powinien on przede wszystkim oszacować, czy poniósł straty. W literaturze podejmującej to zagadnienie podkreśla się, że nawet jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w zakładzie pracy może stanowić przesłankę do natychmiastowego zwolnienia pracownika. Wszystko dlatego, że przepisy nie precyzują, jak często i jak długo miałaby trwać nieobecność zatrudnionego.

To Cię powinno też zainteresować: Zwolnienie dyscyplinarne - Kodeks Pracy art. 52

Pracownik powinien powiadomić pracodawcę o przyczynie jego nieobecności w pracy bez usprawiedliwienia oraz długości jej trwania najpóźniej w drugim dniu tej nieobecności. Jeśli tego nie zrobi, powstaje domniemanie porzucenia przez niego pracy. Nieobecność w pracy rodzi konsekwencje w postaci zwolnienia dyscyplinarnego lub pozbawienia wynagrodzenia. Można wówczas wykazać przed pracodawcą, że zaistniały szczególne okoliczności usprawiedliwiające zaniedbanie wykonania obowiązku pracowniczego, jak np. ciężka choroba czy zdarzenie losowe. Jednak w przeciwnym razie taka nieobecność jest podstawą do pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności. Jeżeli osoba zatrudniona nie jest w stanie uzasadnić, że nieobecność była wynikiem zdarzeń losowych, pracodawca nie ma obowiązku dokonać wypłaty za dany czas pracy, gdyż pracownik nie wywiązał się z obowiązku wykonania jej.

Warto wiedzieć! Co musi zrobić pracodawcaZgodnie z art. 52 § 2 KP pracodawca, który dokonuje zwolnienia dyscyplinarnego pracownika, powinien:
  • złożyć na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z podaniem przyczyny. Pracodawca może to zrobić tylko w ciągu 1 miesiąca, licząc od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.
  • przed złożeniem pisma zasięgnąć opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej (jeśli taka istnieje) i zawiadomić o przyczynie, która – według pracodawcy – może uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę.
  • w piśmie rozwiązującym umowę dla pracownika dodać informację, że ma on 14 dni na złożenie odwołania.

Obowiązki pracownika a prawa pracodawcy

Gdy mowa o zwolnieniu pracownika za nieusprawiedliwioną nieobecność w zakładzie pracy należy wskazać, że osoba zatrudniona ma możliwość uchronić się przed takim zwolnieniem. Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poinformowanie swojego przełożonego o przyczynie swojej nieobecności. Jeżeli nie ma on możliwości przybycia do zakładu pracy z uwagi np. na wypadek losowy lub konieczność załatwienia pilnej sprawy, może skorzystać z przysługującego mu urlopu na żądanie. Jeżeli pracownik nie miał możliwość poinformowania przełożonych o swojej nieobecności, może wykazać, że zaistniały szczególne okoliczności, które go usprawiedliwiają (np. wypadek w drodze do pracy).

W sytuacji, gdy pracownik nie informuje pracodawcy o swojej nieobecności lub nie jest w stanie jej usprawiedliwić, pracodawca ma prawo domniemywać, że jego podwładny porzucił pracę. W takiej sytuacji zwolnienie w trybie natychmiastowym jest uzasadnione.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – powód do zwolnienia?

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jak najbardziej może być powodem do zwolnienia z pracy, nawet w trybie natychmiastowym. Każdy przypadek takiej nieobecności w pracy należy rozpatrywać indywidualnie. Należy pamiętać, że nieobecność w pracy rodzi konsekwencje. Niekiedy już jednodniowa nieobecność w pracy może być powodem ku temu, by takie zdarzenie zakwalifikować jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, gdyż będzie znacznie dezorganizowała pracę pozostałym członkom zespołu w firmie.

Dowiedz się więcej na temat profesjonalnego podejścia przy zwalnianiu pracownika z poniższego materiału wideo:

Wszystkie prawa i obowiązki pracownika dokładnie określa Kodeks Pracy. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy powstaje w sytuacji, gdy pracownik nie usprawiedliwi tej sytuacji najpóźniej na drugi dzień takiej nieobecności. Jeżeli nie zostanie to zrobione, jako pracodawca możesz domniemywać, że stanowisko pracy zostało porzucone, a co za tym idzie, doszło do wspomnianego wyżej rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych. Trzeba jednak tutaj pamiętać, że gdy nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia powstała w wyniku nagłego zdarzenia losowego uniemożliwiającego poinformowanie pracodawcy o tym, może zostać usprawiedliwiona w momencie, gdy te przeszkody ustaną. Przykładem może tutaj być np. wypadek drogowy, w którym pracownik ucierpiał tak, że nie może się z nikim skontaktować lub nagła, obłożna choroba.

Powyższe informacje powinny dostarczyć Ci wszelkich informacji o związku między nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy a zwolnieniem dyscyplinarnym. Najważniejsze, aby pamiętać, jakie obowiązują zasady, w jakim terminie należy złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym i jakie pracodawca musi mieć ku temu podstawy. Warto także mieć na uwadze rolę zakładowych organizacji związkowych w tej procedurze.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie mogą być konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Nieuzasadniona przez pracownika nieobecność w pracy to ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, które może być podstawą nawet do zwolnienia dyscyplinarnego, a w lżejszych przypadkach do niewypłacenia wynagrodzenia przez pracodawcę.

Jak zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie przychodzi do pracy?

W tym celu pracodawca musi złożyć pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym z podaniem przyczyny. Jeżeli pracownik jest nieobecny, takie pismo wysyła się pocztą. Warto pamiętać, że należy wypowiedzieć umowę w ciągu miesiąca od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o naruszeniu obowiązków pracowniczych.
Oceń ten wpis
Kiedy możesz zwolnić za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy?
Ocena: 4.3, liczba głosów: 10

Opinie

Dawid
2021-03-31, 16:06
Co grozi mi jesli wykorzystalem dwa dni na szukanie pracy przed okresem wypowiedzenia..
Izia
2019-12-11, 15:28
Kiedy możesz zwolnić za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy? Artykuł interesujący. Pracodawca musi bardzo dokładnie uzasadnić, dlaczego zwalnia pracownika. Mało kiedy tak się dzieje, bo zazwyczaj pracownik nie mając l4- uzasadni nieobecność i poprosi, aby ten dzień był niepłatny (zresztą musi być niepłatny).
Marzena
2019-10-27, 16:46
Moja córka poinformowała pracodawcę mailowo że otrzymała zwolnienie lekarskie i nie będzie jej w pracy do dnia... Po 4 dniach dostała dyscyplinarkę bo e zwolnienie nie dotarło na platformę pracodawcy. Dotarło do ZUS i do pracownika a do pracodawcy nie. Pracodawca nie sprawdził co się stało tylko od razu zwolnił dyscyplinarne za nieobecność w pracy
Grażyna
2019-05-20, 13:06
Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, to jednocześnie może być powód do zwolnienia, ale też nie musi. Pracodawca powinien wysłuchać pracownika, dlaczego nie był w pracy i dopiero wtedy podjąć decyzję o jego zwolnieniu. Jeśli pracownik uzasadni tą nieobecność tzn usprawiedliwi, to za ten dzień wynagrodzenia nie dostanie.
Tania
2019-05-08, 12:47
Wszędzie są zasady obowiązujące na ich podstawie można zrobić wszystko. Pytanie tylko czy chce się kogoś zwolnić bo coś tam czy jest to sprawa bardz o poważna?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.