Kto może być pracodawcą?

Kto może być pracodawcą?
Wysyłając dokumenty aplikacyjne większość kandydatów nie zważa na to, kim jest pracodawca. W ten sposób może okazać się, że CV lub też list motywacyjny nie trafią do zatrudniającego. Zanim zatem klikniesz "wyślij" zapoznaj się z jednolitą definicją pracodawcy, jaką ustawodawca wprowadził do Kodeksu pracy. Kim jest pracodawca i kto nie może być tak określony?

Według Art. 3 Kodeksu pracy Pracodawca to jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, która zatrudnia pracowników, choćby nawet nie posiadała osobowości prawnej. W przypadku pracodawcy, który nie jest osobą fizycz­ną, czynności konieczne z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednost­ką bądź inna, wyznaczona do tego osoba.

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Z przywołanego powyżej przepisu wynika wprost, że pracodawcą może być jednostka organizacja nieposiadająca osobowości prawnej. Aby jednak mogła ona działać jako pracodawca, przyjmuje się, że w jej przypadku konieczne jest:

 • wyodrębnienie organizacyjne,
 • samodzielność finansowa,
 • zdolność zatrudniania pracowników.

W przypadku trzeciego punktu mowa nie tylko o samym nawiązywaniu czy też rozwiązywaniu stosunku pracy z zatrudnionymi, ale również możliwości zmiany jego treści. Dodatkowo w takim przypadku podmiot musi mieć możliwość realizacji wszystkich zobowiązań, które dotyczą go jako pracodawcy i zostały na niego nałożone w drodze określonych ustaw czy też rozporządzeń.

Z powyższego wynika jednocześnie, że pracodawcą nie może zostać taka jednostka, w której to kierownik zatrudnia w jej imieniu i na podstawie stosownego upoważnienia. W taki przypadku podmiot nie ma prawa przyjmować na siebie wynikających z zatrudniania i zapewniać miejsc pracy.

Kto wykonuje czynności prawne?

Warto zauważyć, że w przypadku starań o pracę u przedsiębiorcy, czyli osoby fizycznej, która prowadzi swoją własną działalność gospodarczą, to właśnie on ma obowiązek przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną lub też wyznaczyć osobę, która zrobi to za niego. Ponadto, taka sama reguła będzie dotyczyła podpisywania umowy o pracę.

Nieco inaczej będzie w przypadku jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną lub jej nieposiadającej. Wówczas za tego pracodawcę czynności prawne zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy związane z zakresem prawa pracy dokonuje wyznaczona jednostka.

Kto pełni czynności prawne w imieniu pracodawcy?

 • osoba, która zarządza tą jednostką,
 • organ zarządzający tą jednostką,
 • wyznaczona do tego osoba.

Z powyższego jasno wynika, że ustawodawca uregulował również kwestię reprezentacji pracodawcy. Samo przyznanie upoważnienia może być dokonane zarówno w statusie, akcie ustrojowym lub też porządkowym. Dalej, podmiot może być też reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa lub ustawy. W ostatnim przypadku może to być dla przykładu syndyk masy upadłościowej.

Pracodawca a Kodeks pracy

Zarówno wyjaśnienia odnośnie pracodawcy, jak i pracownika, są zawarte w Kodeksie pracy. Określenie, kim może być pracodawca w świetle prawa, jest niezwykle istotne z wielu przyczyn. Przede wszystkim ma on szereg obowiązków w stosunku do pracownika. I tak, zgodnie z art 94 Kodeksu pracy, powinien między innymi:

 • zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
 • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 • przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

W związku z powyższym, prawidłowe określenie podmiotu zatrudniającego jest niezwykle istotne dla samego pracownika, który wie, od kogo może dochodzić swoich praw.

Zanim wyślesz dokumenty, sprawdź: kim jest pracodawca?

W praktyce większość pracowników nie sprawdza przyszłych pracodawców. Nie jest to podejście właściwe. Należy zauważyć, że zatrudniający ma możliwość dokładnego zweryfikowania wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji kandydata, który stara się o pracę. Ten przechodzi bowiem przez rekrutację, która często składa się z wielu poziomów.  Warto zatem wówczas zasięgnąć opinii na temat pracodawcy.

Możliwości jest wiele. W przypadku dużych firm odwiedzić można nie tylko stronę internetową zakładu pracy, ale również sprawdzić, czy dana firma znajduje się w rankingu najlepszych pracodawców. Ponadto, dodatkowe pytania zadać można nie tylko podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale również na targach pracy, gdy dana firma prezentuje swoje dokonania i przestawia ścieżkę kariery, dla danych stanowisk. Z pewnością dzięki poświęceniu odpowiedniej ilości czasu na sprawdzenie pracodawcy, każdy kandydat uniknie nieprzyjemności lub też nie padnie ofiarą oszustów, którzy podszywając się pod przedsiębiorstwa, wyłudzają dane osobowe.

Oceń ten wpis
Kto może być pracodawcą?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Kingusia
2019-12-12, 10:49
Kto stara się o prace i pragnie wysłać CV z listem motywacyjnym, niech go wyśle do faktycznego pracodawcy. Fajne rady daliście w tym artykule. Dzięki Wam za to.
student ostatniego roku
2019-05-21, 10:50
Kto stara się o pracę, na pewno go nie interesuje czy pracodawca jest kobieta czy mężczyzna. Jest to osoba na pewno, która ma stosowne dokumenty, zna się na przepisach prawa i potrafi zarządzać. Piszecie Zanim wyślesz dokumenty sprawdź kim jest pracodawca? Osobiście uważam, że nie jest taka potrzeba kim jest pracodawca, aby to wiedzieć.
szef
2019-05-08, 14:30
To musi być osoba co nie boi się decyzji. Czasami rozwiązanie umowy z pracownikami może być trudne. Jednak może to być najlepsza rzecz do zrobienia, aby zapewnić dobrobyt Twojej firmy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.