Gdy zakład pracy zmienia właściciela

Gdy zakład pracy zmienia właściciela
Zakład pracy może zostać przejęty przez nowego pracodawcę. Wówczas jednak pracownicy muszą zostać poinformowani o tym fakcie, mają również prawo odejść z firmy. Co warto wiedzieć o sytuacji, w której firma zmienia właściciela?

Przejęcie części lub całej firmy przez nowy podmiot zostało dokładnie uregulowane przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. W sytuacji, gdy dochodzi do przejęcia zakładu pracy, nowy pracodawca staje się automatycznie stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że na nowym pracodawcy będą ciążyć wszelkie zobowiązania wobec pracowników (np. konieczność udzielenia urlopu czy wypłata wynagrodzenia).

Od tej zasady jednak są pewne wyjątki. Warto zauważyć, że te dotyczą m.in. takiej sytuacji, w której nowy podmiot staje się wyłącznie współwłaścicielem zakładu pracy. Wówczas bowiem nie tylko on, ale również drugi pracodawca będzie odpowiadał za kwestie rozliczeń z pracownikami.

Przejęcie firmy przez nowego właściciela – komunikacja

Pracownicy o przejściu części lub całego zakładu pracy na nowego pracodawcę muszą zostać poinformowani. Ustawodawca wyraża się tu precyzyjnie: jeżeli u pracodawców nie funkcjonują zakładowe organizacje związkowe, to zarówno dotychczasowy, jak i nowy pracodawca są zobowiązani do tego, aby poinformować swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Ważne jest również wskazanie na przyczyny i skutki prawne, ekonomiczne czy też socjalne, które z tym faktem wiążą się dla pracowników. Strony są również zobowiązane do tego, aby informować o zamierzonych działaniach, które dotyczą bezpośrednio warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności zaś odnoszą się do warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przy czym zawiadomieni powinni być również pracownicy nieobecni w zakładzie pracy w danym momencie czy okresie.

Zapamiętaj!Wyżej wymienione informacje, jakie należy przekazać pracownikom w związku z przejściem firmy na innego właściciela, mogą być dostarczone w dowolny sposób, jednak ze względów bezpieczeństwa i pełnej dokumentacji lepiej przedstawić je w formie pisemnej i poprosić pracowników o podpis potwierdzający zapoznanie się z informacjami. 

Termin jest równie ważny

Z punktu widzenia pracowników istotne jest to, aby zostali oni poinformowani o zmianie właściciela zakładu pracy w określonych terminach. Zgodnie z art. 231 § 3 Kodeksu pracy, przekazanie takiej informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Dodatkowo warto wskazać na fakt, że samo przejście firmy na nowy podmiot jest równoznaczne z tym, że pracodawca jest ograniczony w kwestii ewentualnego decydowania, kto będzie w dalszym ciągu w firmie pracował, kto zaś zostanie zwolniony. Ustawodawca chroni pracowników w tym zakresie.

To Cię powinno też zainteresować: Kiedy aneks do umowy o pracę?

Przejęcie firmy a zwolnienie pracownika – Kodeks pracyPrzejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.Art. 231 § 6 Kodeksu pracy

Termin jest zaś ważny, aby możliwe było ewentualne zaproponowanie osobom zatrudnionym nowych warunków pracy – nie mogą być one przy tym niekorzystne w porównaniu z tymi, na jakich pracownicy dotychczas wykonywali służbowe obowiązki. Powyżej wskazany termin ma pozwolić osobom zatrudnionym wypracować własne stanowisko w tej sprawie.

Przejście firmy na nowego właściciela a prawa pracownika

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on, z mocy prawa, stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. Cytowany powyżej przepis reguluje zatem sytuację prawną pracowników, którzy zatrudnieni są w zakładzie pracy w momencie, w którym dochodzi do jego przejęcia przez nowego pracodawcę. Dodatkowo ustawodawca określił też sytuację prawną samego podmiotu, który dokonał przejęcia zakładu pracy i w związku z tą czynnością stał się pracodawcą dla zatrudnionych tam osób. 

Warto wiedzieć!Dodatkowo należy wskazać, że do osób zatrudnionych i przejętych na zasadzie art. 231 § 1 stosuje się wytyczne art. 2418 Kodeksu pracy:

W okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Gdy nowe warunki nie są satysfakcjonujące...

Nie można wykluczyć, że warunki, jakie zaproponuje pracownikom nowy pracodawca, będą niekorzystne. I taka sytuacja została przewidziana przez ustawodawcę. Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części zaproponować osobom zatrudnionym (również w oparciu o inne umowy niż umowa o pracę) nowe warunki pracy i płacy. Jednocześnie jest on także zobowiązany wskazać termin, nie krótszy jednak niż 7 dni, do którego osoby świadczące prace mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Jeżeli strony nie porozumieją się w tym zakresie, to stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Pracownik wypowiada umowę z nowym właścicielem

Po otrzymaniu stosownej informacji o fakcie, iż zakład lub jego część przejdzie na nowego pracodawcę, każdy pracownik może wykorzystać swoje prawo, które wynika z art. 231 § 4 Kodeksu pracy. Mowa tu o tym, że w terminie dwóch miesięcy od zawiadomienia o przejęciu, i to bez wypowiedzenia za siedmiotygodniowym uprzedzeniem, może on rozwiązać stosunek pracy.

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami, rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Ponadto, skorzystanie z tego prawa zależne jest tu wyłącznie od woli samego zatrudnionego.

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca musi informować pracowników o przejściu firmy na innego właściciela?

Tak, według art. 231 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o planowanej zmianie właściciela zakładu pracy lub jego części najpóźniej 30 dni przed terminem jego przejścia. Pracownicy powinni być zawiadomieni kiedy to nastąpi, a także z jakimi wiąże się zmianami w warunkach zatrudnienia i organizacji pracy.

Czy pracownicy mogą odejść z pracy po zmianie właściciela firmy?

Według prawa nowy właściciel z dniem przejęcia zakładu pracy ma obowiązek wystosować do wszystkich pracowników informację o nowych warunkach pracy i wysokości wynagrodzenia. Jeśli do 7 dni pracownik nie złoży oświadczenia o przyjęciu tych warunków, obowiązuje go stosowny do stażu pracy okres wypowiedzenia, po którym ustaje stosunek pracy.

Czy pracownicy mogą sprzeciwić się przejściu zakładu pracy na innego właściciela?

Nie, prawo nie daje pracownikom ani związkom zawodowym narzędzi do kwestionowania takich postanowień. Decyzja o przekazaniu zakładu pracy lub jego części innemu właścicielowi należy tylko do pracodawcy, a zanegowanie jej przez pracowników nie ma żadnej mocy prawnej.
Oceń ten wpis
Gdy zakład pracy zmienia właściciela
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Justyna
2020-12-30, 21:41
Firma została przejęta przez nowego pracodawcę co z uczniami
Stary nowy pracownik
2020-02-04, 20:26
Szefowa przejmuje część pracowników szefa.Podsunięto do podpisania rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron(czyli mam się zwolnić ) i jednocześnie podanie o przyjęcie do pracy.Co tracę w takiej sytuacji i czy zgodne z prawem?
Tadek
2019-12-12, 07:51
Gdy zakład pracy zmienia właściciela. Ciekawe informacje zawarliście w tym artykule. Jest nowy właściciel, niech się przedstawi pracownikom, abyśmy wiedzieli o takiej sprawie.
prac. Dariusz
2019-05-21, 07:29
Zdarza się czasami, że zmienia się właściciel firmy. To zjawisko normalne. Powinie przedstawić się załodze i jeśli pragnie dokonać jakiś zmian ( oby nie niekorzystnych dla pracowników) - to powinie uzasadnić dlaczego tak pragnie zrobić.
Kania
2019-05-08, 13:28
Przeważnie wygląda to tak, że nic się ie zmienia, bo co się w takim układzie zmienić jak przecież nowy właściciel gdy na określonych zasadach przejmuje firmę to też kadry.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.