Pracodawca - prawa i obowiązki

Gdy zakład pracy zmienia właściciela

17 kwietnia 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

17 komentarzy
Gdy zakład pracy zmienia właściciela
Zakład pracy może zostać przejęty przez nowego pracodawcę. Wówczas jednak pracownicy muszą zostać poinformowani o tym fakcie, mają również prawo odejść z firmy. Co warto wiedzieć o sytuacji, w której firma zmienia właściciela?

Przejęcie części lub całej firmy przez nowy podmiot zostało dokładnie uregulowane przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. W sytuacji, gdy dochodzi do przejęcia zakładu pracy, nowy pracodawca staje się automatycznie stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że na nowym pracodawcy będą ciążyć wszelkie zobowiązania wobec pracowników (np. konieczność udzielenia urlopu czy wypłata wynagrodzenia).

Od tej zasady jednak są pewne wyjątki. Warto zauważyć, że te dotyczą m.in. takiej sytuacji, w której nowy podmiot staje się wyłącznie współwłaścicielem zakładu pracy. Wówczas bowiem nie tylko on, ale również drugi pracodawca będzie odpowiadał za kwestie rozliczeń z pracownikami.

Przejęcie firmy przez nowego właściciela – komunikacja

Pracownicy o przejściu części lub całego zakładu pracy na nowego pracodawcę muszą zostać poinformowani. Ustawodawca wyraża się tu precyzyjnie: jeżeli u pracodawców nie funkcjonują zakładowe organizacje związkowe, to zarówno dotychczasowy, jak i nowy pracodawca są zobowiązani do tego, aby poinformować swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Ważne jest również wskazanie na przyczyny i skutki prawne, ekonomiczne czy też socjalne, które z tym faktem wiążą się dla pracowników. Strony są również zobowiązane do tego, aby informować o zamierzonych działaniach, które dotyczą bezpośrednio warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności zaś odnoszą się do warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przy czym zawiadomieni powinni być również pracownicy nieobecni w zakładzie pracy w danym momencie czy okresie.

Zapamiętaj!
Wyżej wymienione informacje, jakie należy przekazać pracownikom w związku z przejściem firmy na innego właściciela, mogą być dostarczone w dowolny sposób, jednak ze względów bezpieczeństwa i pełnej dokumentacji lepiej przedstawić je w formie pisemnej i poprosić pracowników o podpis potwierdzający zapoznanie się z informacjami. 

Termin jest równie ważny

Z punktu widzenia pracowników istotne jest to, aby zostali oni poinformowani o zmianie właściciela zakładu pracy w określonych terminach. Zgodnie z art. 231 § 3 Kodeksu pracy, przekazanie takiej informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Dodatkowo warto wskazać na fakt, że samo przejście firmy na nowy podmiot jest równoznaczne z tym, że pracodawca jest ograniczony w kwestii ewentualnego decydowania, kto będzie w dalszym ciągu w firmie pracował, kto zaś zostanie zwolniony. Ustawodawca chroni pracowników w tym zakresie.

Przejęcie firmy a zwolnienie pracownika – Kodeks pracy Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.
Art. 231 § 6 Kodeksu pracy

Szukasz pracy?

Koordynator logistyki magazynowej B-B

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Specjalista/-tka działu serwisu (branża recyklingu)

BERGMANN POLSKA Sp. z o.o

  • Bielsko-Biała
Dodana

Elektryk

Randstad Polska Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Nastawiacz Maszyn

SGP GROUP

  • Pabianice
Dodana
Dodana

Termin jest zaś ważny, aby możliwe było ewentualne zaproponowanie osobom zatrudnionym nowych warunków pracy – nie mogą być one przy tym niekorzystne w porównaniu z tymi, na jakich pracownicy dotychczas wykonywali służbowe obowiązki. Powyżej wskazany termin ma pozwolić osobom zatrudnionym wypracować własne stanowisko w tej sprawie.

Przejście firmy na nowego właściciela a prawa pracownika

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on, z mocy prawa, stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. Cytowany powyżej przepis reguluje zatem sytuację prawną pracowników, którzy zatrudnieni są w zakładzie pracy w momencie, w którym dochodzi do jego przejęcia przez nowego pracodawcę. Dodatkowo ustawodawca określił też sytuację prawną samego podmiotu, który dokonał przejęcia zakładu pracy i w związku z tą czynnością stał się pracodawcą dla zatrudnionych tam osób. 

Warto wiedzieć!
Dodatkowo należy wskazać, że do osób zatrudnionych i przejętych na zasadzie art. 231 § 1 stosuje się wytyczne art. 2418 Kodeksu pracy:

W okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Gdy nowe warunki nie są satysfakcjonujące...

Nie można wykluczyć, że warunki, jakie zaproponuje pracownikom nowy pracodawca, będą niekorzystne. I taka sytuacja została przewidziana przez ustawodawcę. Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części zaproponować osobom zatrudnionym (również w oparciu o inne umowy niż umowa o pracę) nowe warunki pracy i płacy. Jednocześnie jest on także zobowiązany wskazać termin, nie krótszy jednak niż 7 dni, do którego osoby świadczące prace mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Video

Jeżeli strony nie porozumieją się w tym zakresie, to stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Pracownik wypowiada umowę z nowym właścicielem

Po otrzymaniu stosownej informacji o fakcie, iż zakład lub jego część przejdzie na nowego pracodawcę, każdy pracownik może wykorzystać swoje prawo, które wynika z art. 231 § 4 Kodeksu pracy. Mowa tu o tym, że w terminie dwóch miesięcy od zawiadomienia o przejęciu, i to bez wypowiedzenia za siedmiotygodniowym uprzedzeniem, może on rozwiązać stosunek pracy.

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami, rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Ponadto, skorzystanie z tego prawa zależne jest tu wyłącznie od woli samego zatrudnionego.

Zakład pracy może przejść na innego pracodawcę zarówno w całości, jak i części. Często pod tym pojęciem można mieć do czynienia z wyodrębnieniem się z dużego przedsiębiorstwa mniejszej firmy, która będzie samodzielnym pracodawca. Przepisy Kodeksu pracy dokładnie jednak określają skutki takiego przejścia dla pracowników. Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca chroni stosunek pracy. Dzięki regulacjom, które mają charakter bezwzględnie obowiązujący, pracownicy są mogą być pewni, że nie zostaną one wyłączone nawet w regulaminie.

Zgodnie z art. 23?§3 Kodeksu pracy, zarówno dotychczasowy, jak i nowy pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników o przejściu, które ma mieć miejsce zwłaszcza, jeżeli nie działają u nich organizacje związkowe. W takim przypadku ?pracodawcy informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania?. Informacje takie powinny przy tym pozostać przedstawione co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia firmy lub jej części na innego pracodawcę.

Z punktu widzenia pracowników istotną kwestią jest, że przejście nie będzie miało miejsca zawsze. Tak jest choćby w przypadku zmian organizacyjnych pracodawcy. Przykładem jest przekształcenie się spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prawa i obowiązki nowego właściciela

Przejście zakładu pracy na nowego właściciela powoduje, że staje się on podmiotem praw oraz obowiązków. To on jest też stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Z punktu widzenia pracowników istotne jest, że nie musi on zawierać z nimi ponownej umowy. W tym przypadku ma miejsce niejako automatyczne przejście stosunku pracy ? nowy pracodawca zajmuje miejsce dotychczasowego.

Większość zatrudnionych przejście zakładu pracy utożsamia ze zwolnieniami. Warto podkreślić, że nie jest to powód do wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Oznacza to zatem, że musi on przejąć wszystkich pracowników. Dopiero po tym fakcie ma prawo do ustalenia nowej polityki kadrowej. W takiej jednak sytuacji obowiązuje go zachowanie wszelkich formalności, w tym między innymi okresy wypowiedzenia. Innymi słowy, żaden pracownik nie może pozostać zwolniony z dnia na dzień.

Stary i nowy pracodawca

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę oznacza tyle, że jest on odpowiedzialny zarówno za całość majątkowych, jak i niemajątkowych zobowiązań związanych z umowami o pracę. Z drugiej jednak strony warto podkreślić, że od tej zasady istnieje odstępstwo. Mowa o sytuacji, w której nowy pracodawca przejmuje jedynie część przedsiębiorstwa. W takim przypadku dotychczasowy, jak i nowy pracodawca odpowiada solidarnie. Dla pracownika oznacza to tylko tyle, że swoich praw może dochodzi od każdego z nich. Spełnienie roszczeń zatrudnionego przez jednego z pracodawców będzie też automatycznie zwalniało z odpowiedzialności drugiego zatrudnionego.

Powyżej wskazano, że nowy pracodawca odpowiada zarówno za majątkowe, jak i niemajątkowe zobowiązania. Uściślając te pojęcia, należy podkreślić, że jest on odpowiedzialny zarówno za wynagrodzenia za pracę, ale również szereg innych dodatków, które wynikać będą z innych zapisów niż umowa.

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych

O ile pracodawca chroni osoby, które posiadają umowę o pracę, o tyle w zupełnie innej sytuacji są pracownicy, którzy pracę świadczyli w oparciu o umowy cywilnoprawne. Warto zauważyć, że cała grupa tych właśnie kontraktów nie jest uregulowana w przepisach Kodeksu pracy. W takim też przypadku na próżno szukać właściwych przepisów właśnie tam. Z tego też względu należy mieć na uwadze fakt, że nowy pracodawca nie staje się stroną zawartych wcześniej umów cywilnoprawnych. Do jego obowiązków nie należy też proponowanie osobom, które świadczyły dotychczas pracę w oparciu o takie kontrakty, nowych warunków zatrudnienia w związku z przejęciem zakładu pracy. Co więcej, nowy podmiot zatrudniający nie musi nawet zawartych umów rozwiązywać, gdyż to nie on je podpisał. W takim przypadku pracownicy mogą jedynie liczyć, że pracodawca zdecyduje się na kontynuowanie dotychczasowych kontraktów. Wówczas strony podpisują nowe umowy, które wymieniają nowy podmiot zatrudniający. W tym przypadku istnieje też ? po stronie pracodawcy, jak i pracownika ? możliwość zmienienia treści. Tylko od tego, jak strony się umówią, będzie zależało, czy i jak wyglądać będą nowe kontrakty.

To może Cię również zainteresować

Kiedy aneks do umowy o pracę?

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca musi informować pracowników o przejściu firmy na innego właściciela?

Tak, według art. 231 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o planowanej zmianie właściciela zakładu pracy lub jego części najpóźniej 30 dni przed terminem jego przejścia. Pracownicy powinni być zawiadomieni kiedy to nastąpi, a także z jakimi wiąże się zmianami w warunkach zatrudnienia i organizacji pracy.

Czy pracownicy mogą odejść z pracy po zmianie właściciela firmy?

Według prawa nowy właściciel z dniem przejęcia zakładu pracy ma obowiązek wystosować do wszystkich pracowników informację o nowych warunkach pracy i wysokości wynagrodzenia. Jeśli do 7 dni pracownik nie złoży oświadczenia o przyjęciu tych warunków, obowiązuje go stosowny do stażu pracy okres wypowiedzenia, po którym ustaje stosunek pracy.

Czy pracownicy mogą sprzeciwić się przejściu zakładu pracy na innego właściciela?

Nie, prawo nie daje pracownikom ani związkom zawodowym narzędzi do kwestionowania takich postanowień. Decyzja o przekazaniu zakładu pracy lub jego części innemu właścicielowi należy tylko do pracodawcy, a zanegowanie jej przez pracowników nie ma żadnej mocy prawnej.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

17 komentarzy

Kate

Kate

Właśnie dlatego warto zawsze czytać umowę o pracę oraz uważnie śledzić informacje dotyczące swojej pracy. Tylko w ten sposób będziemy wiedzieć, co nas czeka w przypadku zmiany właściciela zakładu pracy.
prac. EW

prac. EW

To świetnie, że istnieją przepisy chroniące prawa pracowników w przypadku przejęcia firmy przez nowego właściciela. Dzięki temu nie musimy się martwić, że stracimy pracę lub nasze warunki zatrudnienia ulegną pogorszeniu.
Ernie

Ernie

To z jednej strony dobrze, że pracodawcy są zobowiązani do poinformowania pracowników o zmianie właściciela firmy, ale z drugiej strony kto zatrudni nas, jeśli cały zakład zostanie przejęty i wszyscy pracownicy zaczynają szukać pracy?
Majka

Majka

Cieszę się, że ustawodawca dba o prawa pracowników w przypadku przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę. To ważne, aby każdy pracownik miał szansę na wypracowanie swojego stanowiska w tej sprawie.
brex

brex

To bardzo ważne, aby pracodawcy poinformowali pracowników o zmianie właściciela firmy. W ten sposób pracownicy mogą przygotować się na nowe warunki pracy i w miarę możliwości podjąć decyzję o swojej przyszłości.
Aldona

Aldona

Restaurację przejął nowy wlasciciel .Czy w świadectwie pracy ma być zawarty urlop wypoczynkowy którego nie wykorzystałam i również nie otrzymałam ekwiwalentu
Gość

Gość

A co ma zrobić pracownik, który w umowie o prace jako jego miejsce pracy ma wpisane dwa sklepy. Teraz jest na urlopie wychowawczym i chce ten urlop przedłużyć . Rzecz w tym, że jest nowy pracodawca , pracownik nie wie kto nim jest, ale ten nowy pracodawca przejął tylko jeden sklep. Pracownik wysłał wniosek o przedłużenie urlopu do starego pracodawcy, lecz odpowiedzi żadnej od niego nie otrzymał. Nowego pracodawcy nie zna. Co w takiej sytuacji. Skoro obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracownika z zmianach właścicielskich, to jak ma się zachować pracownik gdy potrzebuje urlopu wychowawczego, a poprzedni pracodawca nie odpowiada na wniosek pracownika . Nowego pracodawcy pracownik nie zna , bo nie został poinformowany. Pani z Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedziała, że nowy pracodawca nie ma obowiązku informowania pracowników o przejęciu zakładu lub jego części. Cz z ta sprawa można iść do Sądu
StaraNowaPraca

StaraNowaPraca

Pracuję w firmie ponad 11 lat.Od grudnia miedzy nami pracownikami chodzą pogłoski domysły o zmianie na nowegogo właściciela,w tym wypadku syna.Firma zmieniła nazwę ,niestety nikt nas konkretnie nie poinformował o niczym.. Umowę mam na czas nieokreślony . Domyślam, się ze będzie to na zasadzie rozwiązania umowy i podpisania nowej. Moje pytanie ,co dalej z moją umową, jakiej mofe się spodziewać. Nie ukrywam ,że jesteśmy na etapie budowy domu,przed kredytem
Pastuszak

Pastuszak

Gdy obecna firma nie wygrała przetargu Czy Nowa firma zatrudnia obecnych pracowników
M44a

M44a

Firma niebawem wycofuje sie z Polski przejety ma byc zaklad pracy. Jestem obecnie na wychowawczym ktore niebawem koncze zero informacji co dalej ze mna. Czy mige nie chciec pracowac dla nkwego pracodawcy i otrzymac odprawe od poprzedniego czy musze przyjac ich warunki?????
Ania

Ania

Dzień dobry, co w sytuacji gdy właściciel został zmieniony w momencie gdy byłam na L4 z tytułu ciąży, następnie byłam na macierzyńskim, a teraz jestem znowu w ciąży i na l4. Firma zmieniła nazwę. Nie dostałam żadnej informacji na temat zmian. Dodatkowo nikt nie chce podać mi kontaktu do nowego szefa. Kadrowe i byle szefostwo umywa ręce. Nie mam skąd brać dokumentów itp.. Szefowa sprzedała firma i powstała firma widmo w której zostałam tylko ja. Twierdzą, ze nie wypłaca mi l4 za 33 dni bo nie maja z czego bo firma tak naprawdę nie istnieje. Nie bardzo wiem gdzie to zgłosić i jak sobie poradzić z danym problemem.
Dionizy

Dionizy

Wtedy są określone jakieś zasady gdy tylko zmienia się właściciel firmy. Takie rozwiązania mają wtedy sens.
Justyna

Justyna

Firma została przejęta przez nowego pracodawcę co z uczniami
Stary nowy pracownik

Stary nowy pracownik

Szefowa przejmuje część pracowników szefa.Podsunięto do podpisania rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron(czyli mam się zwolnić ) i jednocześnie podanie o przyjęcie do pracy.Co tracę w takiej sytuacji i czy zgodne z prawem?
Tadek

Tadek

Gdy zakład pracy zmienia właściciela. Ciekawe informacje zawarliście w tym artykule. Jest nowy właściciel, niech się przedstawi pracownikom, abyśmy wiedzieli o takiej sprawie.
prac. Dariusz

prac. Dariusz

Zdarza się czasami, że zmienia się właściciel firmy. To zjawisko normalne. Powinie przedstawić się załodze i jeśli pragnie dokonać jakiś zmian ( oby nie niekorzystnych dla pracowników) - to powinie uzasadnić dlaczego tak pragnie zrobić.
Kania

Kania

Przeważnie wygląda to tak, że nic się ie zmienia, bo co się w takim układzie zmienić jak przecież nowy właściciel gdy na określonych zasadach przejmuje firmę to też kadry.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka