Pracodawca - prawa i obowiązki

Likwidacja stanowiska pracy i likwidacja zakładu pracy - obowiązki pracodawcy

11 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 20 głosów

20 głosów

9 komentarzy
Likwidacja stanowiska pracy i likwidacja zakładu pracy - obowiązki pracodawcy
Gdy w zakładzie pracy dochodzi do likwidacji stanowiska pracy, najczęściej posadę traci zatrudniony na tym stanowisku. W pewnych sytuacjach odchodzący pracownik będzie mógł liczyć na odprawę pieniężną. Co trzeba wiedzieć o likwidacji stanowiska pracy albo likwidacji zakładu pracy?

Likwidacja zakładu pracy wiąże się z wieloma konsekwencjami dla przedsiębiorcy, ale również jego podwładnych. Warto więc dobrze przeprowadzić ten proces, aby uniknąć niepotrzebnych niedomówień. Podpowiadamy, jakie obowiązki ma pracodawca w chwili likwidacji firmy oraz czy likwidacja stanowiska pracy jest dobrym rozwiązaniem w trudnych dla przedsiębiorstwa chwilach.

Przedsiębiorcy, którzy muszą lub chcą zlikwidować swoją działalność gospodarczą, bądź spółkę niebędącą osobowością prawną, muszą zgłosić chęć likwidacji zakładu pracy poprzez wypełnienie i złożenie formularza CEIDG-1, który równocześnie stanowi wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG. Należy złożyć go w odpowiednim urzędzie w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu zaprzestania wszelkich działalności związanych z likwidowaną działalnością gospodarczą.

Ważne!
Przedsiębiorca likwidujący firmę musi dopilnować niezbędnych formalności:
 • skompletować prowadzoną przez cały okres istnienia dokumentację firmy,
 • sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji lub na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki,
 • dokonać wyrejestrowania firmy w urzędach i instytucjach. Obowiązek ten dotyczy podatników prowadzących pełną księgowość, a także prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego.

Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie

Zagadnienie likwidacji stanowiska pracy jest szerokie. W momencie, gdy stanowisko pracy danego pracownika zostaje zlikwidowane, logicznym jest, że traci on pracę. Takie likwidacje najczęściej są skutkami zmian organizacyjnych w firmie, które wymagają zmniejszenia liczby zatrudnianych osób. Wprowadzane zmiany powinny być jednak na tyle logiczne i konieczne, by nie było żadnych podstaw do podania ich sensu w wątpliwość. Specjaliści wskazują bowiem, że likwidacja stanowiska pracy może mieć nie tylko charakter rzeczywisty, ale i pozorny. Wówczas oznacza to łamanie przez podmiot zatrudniający przepisów prawa pracy. Konsekwencją takiego działania może być konieczność przywrócenia pracownika do pracy lub zasądzenie przez sąd odszkodowania na jego rzecz.

Informację o przyczynie wypowiedzenia należy przekazać pracownikowi najpóźniej w dniu wypowiedzenia jego umowy. Wypowiedzenie w formie pisemnej, wręczone pracownikowi, powinno zawierać prawdziwą przyczynę wypowiedzenia, która opisana ma być w sposób jasny i zrozumiały. Niedopuszczalne jest np., by pracownik dostał wypowiedzenie umowy o pracę w związku z likwidacją stanowiska, gdy po czasie okazuje się, że była to pozorna likwidacja stanowiska, a na jego miejsce została zatrudniona inna osoba. Nieakceptowane jest także zwolnienie pracownika po upływie zbyt długiego czasu po wprowadzeniu zmian w strukturze przedsiębiorstwa. Zlikwidowanie stanowiska pracy nie jest zwykle procesem natychmiastowym, więc data wypowiedzenia umowy o pracę i faktyczne zlikwidowanie stanowiska pracy nie muszą się pokrywać – najważniejsze, by nie były to zbyt oddalone od siebie terminy.

Szukasz pracy?
Dodana

Monter klimatyzacji z umiejetnoscia lutowania twardego

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Monter klimatyzacji- Niemcy

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Operator urządzeń montażowych

Flexider Poland Sp. z o.o.

 • Bieruń
Dodana

Spawacz

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

 • Niemcy
Dodana

Jak wygląda w praktyce likwidacja stanowiska pracy? Zachęcamy do obejrzenia filmiku:

Video

Likwidacja stanowiska pracy a świadczenie przedemerytalne

Zainteresowane osoby mogą zastanawiać się, czy w momencie zlikwidowania stanowiska pracy przysługiwać im będą świadczenia przedemerytalne. Otóż prawo do świadczenia przedemerytalnego mają osoby, których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym – właśnie z powodu likwidacji stanowiska. Aby otrzymać to świadczenie, należy spełnić jeszcze kilka innych wymogów, a konkretnie:

 • mieć ukończone 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn),
 • udowodnić okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze co najmniej 30 lat dla kobiet lub 35 lat dla mężczyzn,
 • udowodnić fakt zatrudnienia lub pozostania w stosunku służbowym u pracodawcy przez co najmniej sześć miesięcy.

Co jeszcze należy zrobić? Powinno zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej sześć miesięcy. Po upływie tego czasu, w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, należy wypełnić i złożyć w tym samym urzędzie wniosek o świadczenie przedemerytalne.

Pozorna likwidacja stanowiska pracy

O pozornej likwidacji stanowiska pracy nie świadczy wyłącznie równoczesne stworzenie innego, na którym zatrudniony zostanie nowy pracownik. O pozorności można mówić dopiero wtedy, gdy po porównaniu obu stanowisk istnieją znaczące podobieństwa zarówno w zakresie kompetencji, jak i obowiązków. Pod obserwację brane są również warunki zatrudnienia i dokładna treść umowy o pracę. Jeśli da się zauważyć wyraźne, nieprzypadkowe podobieństwa, pracownik może zacząć działać. W takiej sytuacji zwolniony pracownik może dochodzić odszkodowania od pracodawcy lub żądać przywrócenia do pracy. W praktyce niestety trudnością może być udowodnienie, że podmiot zatrudniający zdecydował się na pozorną likwidację stanowiska pracy. Co więcej, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 września 2007 r. (sygn. akt I PK 92/07), za likwidację nie można uznać zlikwidowania stanowiska tylko z nazwy.

Zapamiętaj!
Po tym jak pracodawca wypowie umowę o pracę zatrudnionemu z powodu likwidacji jego stanowiska pracy, pracownik może sprzeciwić się takiej decyzji tylko, jeśli ma dowody, że likwidacja stanowiska pracy była pozorna.

Likwidacja miejsca pracy a odprawa

Wiele osób z pewnością zastanawia się, jak ma się do siebie likwidacja miejsca a pracy a odprawa. Gdy likwidacja stanowiska pracy w zakładzie nie jest pozorna, pojawia się pytanie o to, kiedy pracodawca jest zobowiązany wypłacić swojemu byłemu podwładnemu odprawę. Tu znaczenie ma to, czy spełnione zostały przesłanki ilościowo-czasowe. Jeżeli pracodawca zatrudnia 20 i więcej pracowników, to zastosowanie mają w stosunku do niego przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zgodnie z art. 1 przepisy tej ustawy mają zastosowanie do pracodawców rozwiązujących stosunek pracy z podwładnymi (z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron), jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Odprawa wynosi wówczas równowartość:

 • miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Przy obliczaniu odprawy pieniężnej pracodawca powinien kierować się zasadami obowiązującymi przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wypłata odprawy zasadniczo powinna nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Dopuszcza się jednak sytuację, w której jest ona wypłacana w terminie wypłaty ostatniego wynagrodzenia za pracę.

Zwykle w przypadku likwidacji miejsca pracy dochodzi do grupowego zwolnienia, ponieważ pracodawca zmuszony jest wypowiedzieć umowę większości pracownikom, a niekiedy nawet wszystkim. Czasami niektórym proponuje się relokację, inaczej też sprawa ma się w przypadku przejęcia przez firmę przez innego pracodawcę. Natomiast najczęściej pracownicy są odprawiani grupowo. Jakie są wówczas zasady wypowiadania umów? Dowiesz się z poniżej prezentacji:

Gdy pojawiają się wątpliwości

Wybór trybu zwolnień w ramach wskazanej wyżej ustawy wymaga wiedzy. Pracodawcy często mylnie zakładają, że rozwiązanie umowy z pracownikiem z uwagi na likwidację stanowiska pracy to łatwy sposób, by móc się rozstać z podwładnym. W praktyce, pracodawcy, którzy decydują się na taki krok, powinni skonsultować się z prawnikiem. Dopiero wówczas mogą być pewni, że nie popełnią kosztownego błędu. Jeśli np. przez ich niewiedzę lub nieuwagę dokonają pozornej likwidacji stanowiska pracy, mogą stanąć przed sądem pracy. Likwidując stanowisko pracy, pracodawca powinien mieć zawsze określone kryteria wyboru podczas typowania osoby do zwolnienia. Takimi kryteriami są staż pracy, doświadczenie zawodowe, umiejętności, sytuacja osobista i materialna itp.

Absolutnie nieakceptowane jest posługiwanie się kryteriami dyskryminacyjnymi, takimi jak: wiek, płeć, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp. Sąd pracy w przypadku wszelkich uchybień może nakazać wypłatę stosownych odszkodowań lub przywrócenie pracownika do pracy, na poprzednie stanowisko i poprzednich warunkach opisanych w umowie.

Reasumując, likwidacja zakładu pracy, a wypowiedzenie umowy o pracę to skomplikowany temat zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Obie strony powinny mieć świadomość tego, z czym to się wiąże i na co muszą w tej sytuacji zwracać uwagę. Ostrożne i uważne postępowanie, pomaga zapobiec niepotrzebnym nieporozumieniom. Niezwykle ważne jest, by w tej specyficznej sytuacji być świadomym swoich praw i obowiązków.

Najczęściej zadawane pytania

Jak odbywa się likwidacja zakładu pracy?

Aby zlikwidować zakład pracy, przedsiębiorca musi wypełnić i złożyć formularz CEIDG-1, który jest zarazem wnioskiem o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedtem należy dopełnić wszystkich formalności związanych z zamknięciem dokumentacji i działalności firmowej.

Czy pracownik może zostać zwolniony z powodu likwidacji stanowiska pracy?

Tak, likwidacja stanowiska pracy jest uzasadnieniem do wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Pracownik może być jednak poszkodowany, gdy likwidacja stanowiska jest tylko pozorna. O ile ma dowody na zaistnienie takiej sytuacji, może się ubiegać o odszkodowanie za zwolnienie z pracy.

9 komentarzy

Pozorna likwidacja pracy - jakie odszkodowanie?

Pozorna likwidacja pracy - jakie odszkodowanie?

Witam , jakie przysługuje odszkodowanie za pozorną likwidację pracy ? Firma dała wypke z taką adnotacją , nie z winy pracownika + że nie zamierzają zatrudnić nikogo na moje miejsce a juz widze że pojawiła się kolejna osoba . co można wywalczyć ?
ala

ala

Czy pracodawca likwidując część zakładu może zatrudnić nowego pracownika mimo że z częśći likwidującego zakładu chce się pozbyć danej osoby która mogła by być zatrudniona na stanowisko nowego zatrudnionego
Krack

Krack

Czy przy likwidacji zakładu pracownik musi dać wypowiedzenie
Marek

Marek

Czy pracodawca likwidując zakład pracy w jednej miejscowości , ma obowiązek zaproponować prace pracownikowi jeśli prowadzi taka sama działalność w innej miejscowości ?
Zeon L

Zeon L

Likwidacja stanowiska pracy może się zdarzyć w każdym zakładzie pracy. Jeśli taka likwidacja wiąże się ze zwolnieniem pracownika i w zależności od umowy jaką pracownik ma podpisaną z pracodawcą- to należy się jemu m.in. odprawa pieniężna.
nauczyciel

nauczyciel

Likwidacja zakładu pracy lub likwidacja stanowiska pracy to to po prostu wypowiedzenie. Należy się pracownikowi zatrudnionemu o pracę odprawa. Jak mi szkoła nie mogła zapewnić pełnego etatu, dostałem wypowiedzenie i 3 miesięczną odprawę.
Natka

Natka

Musi być jakieś uzasadnienie, to w sumie jest często związane ze zwolnieniem, ale zawsze musi zostać to w odpowiedni sposób udokumentowane by było zgodne z prawem pracy.
Moher

Moher

W takim układzie musi być chyba odprawa i to w zależności od tego jaką kto ma umowę to może to być nawet spora suma. Co z tego jak potem trzeba szukać roboty i w pewnym wieku trudno o posadę?
Ada

Ada

Niestety dla wielu ludzi to może być problem z utrata pracy, chyba że zostają przeniesieni na inne. Profil firmy jednak taki bywa. Dopbrze jest wiedzieć jak top w praktyce jest realizowane.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka