!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Regulamin Użytkowników oraz Użytkowników Niezalogowanych

I. Definicje

Administrator- ma znaczenie nadane w pkt II.1 Regulaminu;
Dokumenty Rekrutacyjne - ma znaczenie nadane w pkt.  IV.3 lit  a)
Pracodawcy – podmioty, inne niż Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany, korzystający z funkcji serwisu przewidzianych w Regulaminie Pracodawców.
Profil Zawodowy – profil Użytkownika, stworzony na podstawie:

 • informacji podanych w zarejestrowanych w Serwisie Dokumentach Rekrutacyjnych,
 • analizy aktywności Użytkownika  w Serwisie tj. wyszukiwanych ofert oraz ofert na które aplikowałeś/aplikowałaś;

Regulamin, – niniejszy Regulamin;
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://www.aplikuj.pl/;
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, których zakres oraz rodzaje wskazany jest w pkt IV;
Uwierzytelnienie – zewnętrzny serwis uwierzytelniający (np. Facebook) wspomagający rejestrację w Serwisie;
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która zarejestrowała się w Serwisie  i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu;
Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z usług Serwisu, które nie wymagają założenia konta;

II. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu jest Paweł Strykowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  „Aplikuj.pl Paweł Strykowski” z siedzibą w Bielsku-Białej  (Kod pocztowy 43-300), ul. Legionów 26/28, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, tel. 695 863 031 (Administrator), którego prawa i obowiązki w związku z prowadzeniem Serwisu oraz relacje w stosunku do jego Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określane są  Regulaminem.
 2. Regulamin ma zastosowanie tylko do stosunków pomiędzy Użytkownikiem oraz Użytkownikiem niezalogowanym a Administratorem. Stosunki pomiędzy Administratorem a Pracodawcą określa Regulamin Pracodawcy
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: biuro@aplikuj.pl oraz nr tel. 695 863 031.
 4. Administrator świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

III. Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisu, które nie wymagają założenia konta.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego formularza rejestracyjnego w tym poprzez Uwierzytelnienie oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 3. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Administrator tworzy konto Użytkownika. W tym celu, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysłany zostanie mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia konta. Brak potwierdzenia założenia konta, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, oznacza brak możliwości skorzystania z Usług świadczonych dla Użytkownika. 
 5. Administrator może odmówić utworzenia konta, zablokować lub usunąć istniejące konto, jeżeli podany adres email jest już używany w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że dane podane podczas rejestracji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

IV. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Przedmiotem usług Serwisu w stosunku do Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych jest:
  1. dostępność na łamach Serwisu, ofert Pracodawców oraz wszelkich pozostałych  informacji związanych z rynkiem pracy (np. artykuły zawierające wskazówki);
  2. dostosowywanie ofert wyświetlanych w Serwisie do ofert pracy zgodnych z wynikami wyszukiwanych ofert oraz ofert na które aplikowałeś/aplikowałaś;
  3. umożliwienie komentowania artykułów publikowanych w Serwisie;
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zawieranych pod publikowanymi w Serwisie artykułami. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, których treść jest sprzeczna z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.
 3. Ponadto w stosunku do Użytkowników,  przedmiotem Usługi świadczonej przez Administratora jest także:
  1. umożliwienie umieszczenia CV oraz listu motywacyjnego (dalej jako „Dokumenty Rekrutacyjne”) w bazie Administratora,
  2. otrzymywanie  drogą mailową linków do ofert pracy Pracodawców zgodnych z Twoim Profilem Zawodowym,
  3. udostępnianie Pracodawcom zarejestrowanym w Serwisie, Dokumentów Rekrutacyjnych w celu przetwarzania danych Użytkowników  do celów prowadzenia rekrutacji na  stanowiska zgodne z Profilem Zawodowym Użytkownika; 
 4. Wszelkie ewentualne porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu lub na dostępnym w Serwisie forum, nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców, uwzględniającymi ich indywidualną sytuację, a jedynie ogólnym zbiorem informacji zebranych i udostępnionych w jednym miejscu w Serwisie dla łatwości ich odszukania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, za ich praktyczne zastosowanie.

V. Warunki uczestnictwa i zasady korzystania z usług Serwisu

 1. Usługi świadczone są przez Administratora nieodpłatnie.
 2. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez samodzielne usunięcie swojego konta, co skutkowało będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z wszelkich miejsc w Serwisie, jak i z serwerów na którym przechowywane są jego dane, z tym zastrzeżeniem, sytuacji opisanych w Polityce Prywatności
 3. Jeden Użytkownik może założyć tylko jedno konto w Serwisie.
 4. Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przydzielonych Użytkownikowi identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu. Każdy Użytkownik ma obwiązek zachować te dane w tajemnicy, gdyż każdy ich posiadacz za ich pomocą będzie mógł wejść na konto Użytkownika i dokonywać w nim nieautoryzowanych zmian, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany korzystając z usług Serwisu zobowiązani są do powstrzymania się od:
  1. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz nieprawdziwych lub nieaktualnych  danych osobowych,
  2. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  3. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Administratora lub innych Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych,
  5. wykorzystywania usług Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
 6. Administrator może zawieszać lub usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Użytkownik dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich. Z uwagi na okoliczności wskazane w zd. poprzednim Administrator może ograniczyć poszczególne Usługi i funkcje Serwis dla Użytkownika niezalogowanego.
 7. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im usług Serwisu, w tym na skutek usunięcia Konta.
 8. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego;
  2. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  3. Serwis informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności.

VII. Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi Usługami na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego poprzez zgłaszanie tego Administratorowi na adres e-mail: biuro@aplikuj.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 4. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator  zawiadomi Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej.

VIII. Wypowiedzenie  oraz odstąpienie od umowy o świadczenie Usług 

 1. Umowa o świadczenie Usług może być wypowiedziana  przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Administratora: Aplikuj.pl Paweł Strykowski z siedzibą w Bielsku-Białej  (Kod pocztowy 43-300), ul. Legionów 26/28 Warszawa lub mailowo na adres: biuro@aplikuj.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza.
 4. Administrator ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług, w tym do usunięcia konta Użytkownika z przyczyn o których mowa w pkt. V. 6.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Administratora, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi oraz Użytkownikowi niezalogowanemu  przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie postanowieniami pkt. VIII.

X. Postanowienia końcowe

 1. Do efektywnego korzystania ze Serwisu, w tym do skutecznego korzystania z jego funkcjonalności niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), umożliwiającą prawidłowe wypełnienie formularzy, a także inne dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
 3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych do Serwisu lub informacji o Użytkownikach oraz Użytkownikach niezalogowanych udostępnianych Pracodawcom  - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Użytkowników, Użytkowników niezalogowanych oraz Pracodawców  na łamach Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma stuprocentowych możliwości zablokowania ich kopiowania z Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Użytkownika na przedstawienie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2018r.
 9. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami - przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807 z późn. zm.),oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, o ile zastosowania nie znajdą, w zakresie umów z udziałem konsumentów, przepisy odrębne w zakresie w jakim zapewniają ochronę praw konsumentów.
 10. Administrator działa zgodnie z prawem polskim. Zapisy Regulaminu w części odnoszącej się do ochrony praw konsumentów obowiązują wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest sprzeczna z przepisami kraju UE, w którym znajdował się konsument w momencie korzystania z Usług Serwisu, w takim przypadku zastosowanie znajdują odpowiednie  przepisy kraju UE w którym znajdował się konsument w momencie w momencie korzystania z Usług Serwisu.
 11. W przypadku konsumentów Sądem właściwym miejscowo jest sąd (wedle wyboru konsumenta): właściwy ze względu na siedzibę Administratora lub miejsce zamieszkania konsumenta.  
 12. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.

 

Załącznik do Regulaminu dla Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych - Wzór formularza odstąpienia od umowy

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.