Regulamin dla Kandydatów

Obowiązujący od dnia 01.12.2022 r.

Zobacz poprzedni regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem aplikuj.pl (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet odwiedzających Serwis, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem w celu zarejestrowania konta Kandydata w Serwisie (dalej: „Użytkownicy”).

1.2 Serwis umożliwia Użytkownikom przeglądanie ofert pracy publikowanych w ramach Serwisu przez użytkowników końcowych sieci internet, którzy posiadają w Serwisie zarejestrowane konto Pracodawcy, a których sytuację reguluje Regulamin dla Pracodawców, lub oferty pracy zaimportowane przez Usługodawcę z innych serwisów internetowych.

1.3 Usługi świadczone są przez: Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko – Biała, numer NIP: 5471567654, REGON: 070776507, zwanego dalej „Usługodawcą”.

1.4 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 tj. z dnia 2016.07.15).

1.5 Przez „Kandydata” rozumie się Użytkownika Serwisu, którego sytuację reguluje niniejszy Regulamin, korzystającego z usług oraz funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Serwisu, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

1.6 Przez „Pracodawcę” rozumie się użytkownika końcowego sieci internet posiadającego w Serwisie zarejestrowane konto Pracodawcy, którego sytuację reguluje Regulamin dla Pracodawców.

1.7 Przez „Profil Kandydata” rozumie się utworzony przez Usługodawcę profil Użytkownika w Serwisie, stworzony na podstawie:

a. informacji podanych w przesłanych przez Kandydata w ramach Serwisu Dokumentach Rekrutacyjnych;

b. analizy aktywności Użytkownika w Serwisie, w szczególności: wyszukiwanych ofert pracy oraz ofert pracy, na które Kandydat zaaplikował przez Serwis.

1.8 Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do:

a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonalności;

b. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, a także powstrzymania się od wszelkich działań mogących wyrządzić szkodę innym Użytkownikom Serwisu lub Usługodawcy;

c. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich;

d. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej;

e. wykorzystywania usług Serwisu w sposób sprzeczny z przeznaczeniem Serwisu, w szczególności w sposób naruszający interesy Usługodawcy oraz innych Użytkowników Serwisu, a także w celu publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;

f. przestrzegania zakazu dokonywania ekstrakcji danych internetowych (web scraping) oraz uruchamiania jakichkolwiek skryptów, botów lub podobnych narzędzi w ramach Serwisu.

1.9 Usługodawca informuje, że wszelkie treści opublikowane w Serwisie chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.10 Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

1.11 Ilekroć postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą odpowiednio użytkowników końcowych sieci internet odwiedzających Serwis, którzy nie posiadają w Serwisie zarejestrowanego konta, pod pojęciem "Użytkownika" rozumie się również tych użytkowników (użytkownicy niezarejestrowani).

2. Zawarcie Umowy

2.1 Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika konta Kandydata w Serwisie oraz zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu Aplikuj.pl.

2.2 Wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego stanowi deklarację Użytkownika w zakresie:

a. osiągnięcia przez Użytkownika pełnoletniości i posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;

b. poprawności i prawdziwości wprowadzonych przez Użytkownika danych, w szczególności danych osobowych oraz danych kontaktowych.

2.3 Jeden Użytkownik może założyć w Serwisie na jeden adres e-mail tylko jedno konto. Niedozwolone jest podawanie przez Użytkownika w procesie rejestracji konta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w celu utworzenia dodatkowych kont Kandydata.

2.4 Usługodawca potwierdza utworzenie konta Użytkownika w Serwisie poprzez przesłanie na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej linku aktywacyjnego. Użytkownik potwierdza wolę rejestracji konta w Serwisie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Brak potwierdzenia przez Użytkownika w terminie 24 godzin od daty wygenerowania linku uniemożliwia autoryzację konta w Serwisie.

2.5 Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przydzielonych Użytkownikowi identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu. W przypadku udostępnienia lub umożliwienia dostępu do tych danych osobom trzecim przez Użytkownika, w tym na skutek niedochowania przez Użytkownika należytej staranności w zabezpieczeniu tych danych, na skutek czego osoba trzeci dokona jakichkolwiek nieautoryzowanych zmian lub wykona inne czynności w ramach Serwisu z konta Użytkownika, odpowiedzialność za takie działania ponosi Użytkownik.

2.6 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

2.7 Usługodawcy przysługuje prawo odmowy zarejestrowania konta Użytkownika, a także zablokowania lub usunięcia już istniejącego konta Użytkownika, a także ograniczenia możliwości korzystania z konta poprzez zablokowanie niektórych z funkcjonalności Serwisu dla danego Użytkownika w sytuacji, gdy Usługodawca poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące nieprawdziwości podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji danych, lub wykryje aktywność Użytkownika w Serwisie niezgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w szczególności jeżeli taka aktywność grozi wyrządzeniem szkody Usługodawcy lub innym Użytkownikom Serwisu.

2.8 Usługodawca ma prawo przechowywać dane oraz historię konta Użytkownika po jego usunięciu przez okres odpowiadający okresowi retencji danych osobowych, który został określony w Polityce Prywatności Serwisu Aplikuj.pl.

2.9 Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z poszczególnych Usług musi umożliwiać obsługę JavaScript, chyba, że inaczej zaznaczono.

2.10 Prawidłowe korzystanie z Serwisu przy użyciu urządzenia mobilnego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika urządzenia mobilnego z dostępem do przeglądarki internetowej lub poprawnego zainstalowanie aplikacji mobilnej Serwisu Aplikuj.pl.

2.11 W trakcie korzystania z Serwisu w systemie informatycznym Użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies określa Polityka Prywatności Serwisu Aplikuj.pl.

3. Rozwiązanie umowy

3.1 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem poprzez akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, może zostać przez Użytkownika wypowiedziana w każdym czasie.

3.2 Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z Usługodawcą poprzez samodzielne usunięcie swojego konta w Serwisie, lub poprzez złożenie dyspozycji usunięcia jego konta Usługodawcy, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: biuro@aplikuj.pl.

3.4 Niezależnie od prawa do wypowiedzenia zawartej z Usługodawcą umowy, Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Administratora: Aplikuj.pl Paweł Strykowski ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko - Biała, lub mailowo na adres: biuro@aplikuj.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można złożyć przy wykorzystaniu formularza.

3.5 Usługodawca ma prawo rozwiązania umowy zawartej z Użytkownikiem w przypadkach określonych w pkt. 2.7 Regulaminu.

3.6 Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika, jeżeli konto Użytkownika zostało założone po raz kolejny po uprzednim jego usunięciu przez Usługodawcę, a jednocześnie przyczyny usunięcia konta Użytkownika nie zostały usunięte.

3.7 W przypadku usunięcia konta Użytkownika w przypadkach, o których mowa w niniejszym pkt. 3 Regulaminu, postanowienie pkt. 2.8 stosuje się odpowiednio.

4. Usługi

4.1 Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników posiadających zarejestrowane w Serwisie konto Kandydata usługi nieodpłatnie.

4.2 W ramach Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na:

a. udostępnianiu ofert pracy publikowanych przez Pracodawców w Serwisie;

b. umożliwianiu Użytkownikowi aplikowania na wybrane przez Użytkownika oferty pracy, opublikowane w Serwisie;

c. umożliwienie Użytkownikowi zamieszczenia dokumentów aplikacyjnych, w szczególności takich jak CV oraz list motywacyjny w ramach konta Kandydata w Serwisie, a także aplikowania na wybrane oferty pracy poprzez utworzony w Serwisie Profil Kandydata;

d. przesyłania drogą mailową, na zamówienie Użytkownika, linków do ofert pracy dostosowanych do kryteriów wyszukiwania Użytkownika w Serwisie oraz ofert, na które Użytkownik uprzednio aplikował poprzez Serwis;

e. umożliwienie Użytkownikowi dodania jego Profilu Kandydata do Bazy Kandydatów w Serwisie, w celu udostępniania Pracodawcom Profili Kandydatów spełniających kryteria określone przez Pracodawcę w publikowanej ofercie pracy lub w zapytaniu Pracodawcy skierowanym do Administratora;

f. udostępnieniu Użytkownikom funkcji "Kreator CV" w celu umożliwienia tworzenia przez Użytkownika dokumentów aplikacyjnych w oparciu o udostępnianie w ramach Serwisu wzoru dokumentów;

g. prezentowaniu informacji związanych z rynkiem pracy, w tym artykułów, poradników, informatorów, raportów, i innych.

4.3 Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany, w tym rozszerzenia, katalogu usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

5. Wyłączenia odpowiedzialności

5.1 Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonych usług, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za pełną dostępność Serwisu oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu nie wymaga uprzedniego ogłoszenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Użytkowników zapisanych w Serwisie zgromadzonych w systemach komputerowych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet lub działaniem siły wyższej.

5.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Usługodawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników Serwisu oraz informacji o Użytkownikach udostępnianych Pracodawcom.

5.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, wartość merytoryczną, zgodność z prawem oraz zgodność z rzeczywistością (stanem faktycznym) ofert pracy, ogłoszeń, artykułów i innych materiałów przekazywanych do publikacji przez Użytkowników Serwisu.

5.4 Usługodawca nie odpowiada za efekty korzystania przez Użytkowników z Serwisu, co w szczególności oznacza, że Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje efektów w postaci osiągnięcia pozytywnych wyników rekrutacji na publikowane w Serwisie oferty pracy, jak również osiągnięcia jakiegokolwiek określonych rezultatów korzystania z oferowanych w ramach Serwisu usług.

5.5 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu, a w przypadku wyrządzenia przez Użytkownika szkody innemu Użytkownikowi Serwisu lub Usługodawcy, Użytkownik odpowiada wobec tych podmiotów do pełnej wysokości szkody.

5.6 W przypadku, w którym Serwis zawiera jakiekolwiek odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych, treści takich nie należy poczytywać za będące wyrazem stanowiska Usługodawcy w odniesieniu do kwestii, których takie treści dotyczą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju treści jak również za treść stron internetowych, do których Serwis odsyła.

5.7 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników pod publikowanymi w Serwisie artykułami. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, których treść jest sprzeczna z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

5.8 W przypadku Użytkowników Serwisu będących konsumentami, wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu, znajdują zastosowanie wyłącznie w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo.

6. Ochrona danych osobowych

6.1 Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności Serwisu Aplikuj.pl.

7. Reklamacje

7.1 Reklamacje dotyczące Serwisu winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@aplikuj.pl.

7.2 Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

7.3 Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu.

7.4 W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

7.5 O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

8. Zmiany Regulaminu

8.1 Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów. O zmianach Regulaminu Użytkownik będzie informowany z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie na jego adres e-mail podany w ramach konta w Serwisie informacji o zmianie. Informacja o zmianie Regulaminu jest także zamieszczana na stronach Serwisu.

8.2 Jeżeli Użytkownik, który posiada konto w Serwisie, nie akceptuje wprowadzonych zmian Regulaminu, wówczas do dnia wejścia w życie zmian ma prawo zażądać usunięcia jego konta z Serwisu. Postanowienia pkt. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy Regulamin oraz umowy o świadczenie usług zawierane z Użytkownikami na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

9.2 Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny. W przypadku, gdy stroną sporu jest Użytkownik będący konsumentem, Użytkownik taki ma prawo wyboru właściwości sądu na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

9.3 Niezależnie od postanowień Regulaminu, w przypadku sporu z Usługodawcą, Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.

9.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami, a także inne, właściwe przepisy prawa.

9.5 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może stanowić naruszenia lub ograniczenia praw przysługujących konsumentom. W przypadku, w którym jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu spowodowało lub mogło spowodować skutek w postaci naruszenia praw konsumenta, takie postanowienie Regulaminu znajduje zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim jest zastosowanie nie powoduje takiego naruszenia.

9.6 Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie potwierdzenie Użytkownika przedstawienia przez Usługodawcę informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej.

9.7 Usługodawca udostępnia w Serwisie treść niniejszego Regulaminu w formie możliwej do nieodpłatnego utrwalenia przez Użytkownika. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, wszystkie wersje Regulaminu zostaną udostępnione w formie, o której mowa powyżej, ze wskazaniem okresu obowiązywania poszczególnych wersji Regulaminu.

9.8 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r.

9.9 Załączniki wskazane w niniejszym Regulaminie stanowią jego integralną część: Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Zobacz poprzedni regulamin, obowiązujący do dnia 30.11.2022 r.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka