!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Regulamin funkcjonowania serwisu Aplikuj.pl dla pracodawców

I. Definicje

Administrator- ma znaczenie nadane w pkt II.1 Regulaminu;
Pracodawcy – podmioty, inne niż Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany, korzystający z funkcji serwisu przewidzianych w Regulaminie  Pracodawców;
Regulamin – niniejszy Regulamin;
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://www.aplikuj.pl/;
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, których zakres oraz rodzaje wskazany jest w pkt IV;
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która zarejestrowała się w Serwisie  i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu;
Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z usług Serwisu, które nie wymagają założenia konta;

II. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Paweł Strykowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  „Aplikuj.pl Paweł Strykowski” z siedzibą w Bielsku-Białej  (Kod pocztowy 43-300), ul. Legionów 26/28, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, tel. 695 863 031 (Administrator).
 2. Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy Administratorem a Pracodawcą chcącym skorzystać z funkcjonalności oferowanych przez Serwis. Stosunki pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem lub Użytkownikiem niezalogowanym określa Regulamin Kandydata.
 3. Administrator i Pracodawca łącznie zwani będą „Stronami”.
 4. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: biuro@aplikuj.pl oraz nr tel. 695 863 031.
 5. Administrator świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

III. Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Pracodawcą z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „logowanie” oraz akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 2. Pracodawca wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług, w szczególności posiada umocowanie do utworzenia konta Pracodawcy w Serwisie.
 3. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Administrator tworzy konto Pracodawcy. W tym celu, na wskazany przez Pracodawcę adres poczty elektronicznej wysłany zostanie mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia konta. Brak potwierdzenia założenia konta, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, oznacza brak możliwości skorzystania z Usług świadczonych dla Pracodawcy.
 4. Administrator może odmówić utworzenia konta, zablokować lub usunąć istniejące konto, jeżeli podany adres email jest już używany w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że dane podane podczas rejestracji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. Serwis informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Serwisie chronione są prawem, w prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

IV. Rodzaje i zakres świadczonych usług – funkcjonalności Serwisu

 1. Serwis Administratora oferuje Usługi ułatwiające Pracodawcom publikację ofert zatrudnienia, ich promocji za pośrednictwem Serwisu, portali lokalnych oraz mediów społecznościowych, jak również umożliwiające Pracodawcy weryfikację bazy danych pracowników w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z wybranym pracownikiem.
 2. Usługi oferowane przez Serwis w stosunku do Pracodawców to:
  1. umożliwienie dodania w Serwisie i wybranych portalach lokalnych ogłoszenia o pracę;
  2. usługa wyróżnienia ogłoszenia o pracę gwarantująca publikację ogłoszenia na początku listy na stronie głównej Serwisu oraz wybranego portalu lokalnego;
  3. promocja dodanego ogłoszenia w social media i wybranych portalach lokalnych;
  4. płatna kampania dodanego ogłoszenia na portalu Facebook;
  5. abonamenty usług ogłoszeniowych i promocyjnych dla firm;
  6. umożliwienie Pracodawcy bezpośredniego wyszukania pracownika z bazy danych CV przetwarzanych przez Administratora.
 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania świadczonych Usług w tym cennik poszczególnych Usług są dostępne pod adresem: https://www.aplikuj.pl/cennik
 4. Pracodawca korzystający z Usług świadczonych przez Administratora ma dostęp do konta Pracodawcy, które oferuje następujące funkcjonalności:
  1. Możliwość dodania i skonfigurowania ogłoszenia;
  2. Edycja danych Pracodawcy;
  3. Dostęp do wystawionych faktur i danych dotyczących płatności;
  4. Dokumenty podpisane elektronicznie przez przedstawiciela Aplikuj.pl
  5. Dostęp do ofert indywidualnych przygotowanych przez przedstawiciela Aplikuj.pl
  6. Dostęp do platformy CRM umożliwiającej bezpośredni kontakt z Użytkownikami.

V. Warunki płatności

 1. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Pracodawców są odpłatne – zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem https://www.aplikuj.pl/cennik.  W przypadku organizacji promocji wynagrodzenie i warunki świadczenia objętych nią Usług może określać szczegółowy regulamin danej promocji.
 2. Ceny podane w cennikach są cenami netto. Do wszystkich cen wynikających z cennika zostanie doliczony podatek od towarów i usług w stawce określonej obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Płatność z tytułu świadczonych usług następuje:
  1. poprzez zapłatę przelewem tradycyjnym na rachunek Administratora;
  2. poprzez dostępny w Serwisie szybki przelew online;
 4. Za datę płatności uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Administratora.
 5. Administrator przystąpi  do realizacji zamówionych Usług po skutecznym dokonaniu płatności przez Pracodawcę przez co rozumie się uznane na rachunku bankowym  Administratora.
 6. Po zamówieniu Usługi, na  koncie Pracodawcy pojawi się faktura proforma.
 7. Po opłaceniu zamówionej Usługi, w ciągu 7  dni od uznania rachunku Administratora, Administrator wystawi i umieści w koncie Pracodawcy Fakturę VAT. 
 8. Pracodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

VI. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Do efektywnego korzystania ze Serwisu, w tym do skutecznego korzystania z jego funkcjonalności niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), umożliwiającą prawidłowe wypełnienie formularzy oraz akceptowanie plików cookies
 2. W przypadku korzystania z Serwisu za pośrednictwem urządzeń mobilnych do prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy i akceptację plików cookies.

VII. Warunki uczestnictwa i zasady korzystania z usług Serwisu

 1. Pracodawca może mieć wyłącznie jedno konto w Serwisie.
 2. Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim nieautoryzowanym przez Pracodawcę przydzielonych Pracodawcy identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane działaniami osób trzecich, które uzyskały dostęp do Serwisu wskutek niezachowania przez Pracodawcę należytej staranności w zabezpieczeniu identyfikatora i hasła dostępu konta Pracodawcy.
 3. Pracodawca korzystając z usług Serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji;
  2. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich;
  3. zamieszczania reklam lub odnośników do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą konkurencyjną wobec Administratora;
  4. publikacji treści naruszających zakaz dyskryminacji;
  5. publikacji treści zawierających treści pornograficzne, obraźliwe,
  6. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
  7. wykorzystywania usług Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
 4. Administrator może zawiesić lub usunąć konta Pracodawcy, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Pracodawca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę osób korzystających z Serwisu, Administratora lub podmiotów trzecich. Z uwagi na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim Administrator może również ograniczyć poszczególne Usługi i funkcjonalności Serwisu dla Pracodawcy. W takim przypadku płatność za Usługi zamówione, nie podlega zwrotowi.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Pracodawcy naruszającego Regulamin za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek zaprzestania świadczenia im usług Serwisu, w tym na skutek usunięcia konta Pracodawcy w Serwisie, usunięcia ogłoszeń Pracodawcy.
 6. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utratę przez Pracodawcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarii sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Pracodawcę;
  2. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  3. prawdziwość informacji i danych podawanych przez Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych do Serwisu lub informacji o Użytkownikach oraz Użytkownikach niezalogowanych udostępnianych Pracodawcy  - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych pozyskanych w ramach funkcjonowania Serwisu określa Polityka Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, w zakresie realizacji funkcjonalności Serwisu polegających na umożliwieniu Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Pracodawcą w odpowiedzi na wybrane przez niego ogłoszenie, jest Pracodawca. W takim wypadku Administrator pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie Pracodawcy w myśl art. 4 pkt 8) RODO. Pracodawca jako administrator danych osobowych jest zobligowany do zaznajomienia osób których dane przetwarza o zasadach przetwarzania danych w swoim przedsiębiorstwie zgodnie z art. 13 RODO. W tym celu Pracodawca podczas rejestracji ogłoszenia ma obowiązek dodania klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 13 RODO lub linku do własnej polityki prywatności spełniającej kryteria wskazane w art. 13 RODO.
 3. W zakresie realizacji Usług opisanych w pkt IV ust. 2 lit f) niniejszego Regulaminu, Strony są niezależnymi administratorami danych osobowych. Pracodawca jako administrator danych osobowych jest zobligowany do zaznajomienia osób których dane przetwarza o zasadach przetwarzania danych w swoim przedsiębiorstwie zgodnie z art. 14 RODO.
 4. Pracodawca ponosi wobec Administratora odpowiedzialność za wszelką szkodę, którą Administrator poniesie na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Pracodawcę, w tym lecz nie wyłączenie w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania względem Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego obowiązku informacyjnego lub niedostatecznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
 5. Jeżeli wskutek niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Pracodawcę zostanie przeciwko Administratorowi przez osoby trzecie skierowane jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub w przypadku zgłoszenia wobec Administratora z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, Pracodawca zobowiązuje się udzielić Administratorowi na swój koszt wszelkiej pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Administratorowi. Ponadto, w powyższym przypadku Pracodawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody poniesione przez Administratora w związku z postępowaniem wszczętym wobec Administratora lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko Administratorowi, w tym zaspokoić roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie i pokryć koszty pomocy prawnej.

IX. Powierzenie przetwarzania

 1. W związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji funkcjonalności Serwisu opisanej w pkt VIII ust. 2 niniejszego Regulaminu, Pracodawca powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, którzy aplikowali na wystawione przez Pracodawcę ogłoszenie.
 2. Strony ustalają, iż o celu i sposobie wykorzystania danych pozyskanych w sposób opisany powyżej, decyduje wyłącznie Pracodawca.
 3. Administrator jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć takie środki zabezpieczające dane jakie wymagają przepisy prawa.
 4. Powierzenie przetwarzania danych następuje na okres obowiązywania Umowy o świadczenie Usług.
 5. Administrator w związku z powierzeniem przetwarzania danych zobowiązany będzie w szczególności do:
  1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji funkcjonalności Serwisu opisanej w pkt VIII ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz na inne udokumentowane polecenie Pracodawcy jako administratora danych osobowych;
  2. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy;
  3. podejmowania wszelkich środków koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
  4. do wspomagania Pracodawcy jako administratora w zakresie odpowiadania na żądania użytkowników dotyczące przetwarzania ich danych;
  5. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagać Pracodawcy jako administratorowi danych osobowych w realizacji obowiązków dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, zgłaszania do właściwych organów naruszeń ochrony danych osobowych, zawiadamiania użytkowników o naruszeniu tej ochrony, oraz w pozostałym zakresie wymaganym przez prawo;
  6. po zakończeniu świadczenia usług opisanych Umową, zależnie od decyzji Pracodawcy - usunięcia lub zwrotu danych, do których ma dostęp;
  7. udostepnienia Pracodawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa oraz umożliwienia Pracodawcy (lub audytorowi upoważnionemu przez Pracodawcę) przeprowadzenie audytu wykonania tych obowiązków, audyt może  odbyć się tylko w ustalonym przez strony i zaakceptowanym przez Administratora  terminie;
  8. wykonywania innych obowiązków dotyczących przetwarzania danych, które są przewidziane przez prawo lub tę Umowę.
  9. Administrator niezwłocznie powiadomi Pracodawcę o wszelkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy państwowe.

X. Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi Usługami na łamach Serwisu mogą być reklamowane przez Pracodawcę poprzez zgłaszanie tego Administratorowi na adres e-mail: biuro@aplikuj.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Pracodawcy (firma przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 4. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Pracodawcy Administrator powiadomi go za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 2 powyżej.

XI. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług

 1. Każdy Pracodawca może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez samodzielne usunięcie swojego konta Pracodawcy, co skutkowało będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o Pracodawcy z wszelkich miejsc w Serwisie, jak i z serwerów na którym przechowywane są jego dane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w Polityce Prywatności
 2. Usunięcie konta przez Pracodawcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie Usług przez Administratora, z zastrzeżeniem, iż nie zwalnia ono Pracodawcy z obowiązku uregulowania płatności za Usługi zamówione przed rozwiązaniem umowy a  dokonana już płatność za  Usługi zamówione, nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w każdym czasie w trybie natychmiastowym i do usunięcia konta Pracodawcy. W takim przypadku płatność za Usługi zamówione, nie podlega zwrotowi.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Pracodawcy, w tym usunięcia konta Pracodawcy, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu konta przez Administratora, wynikającego z naruszenia Regulaminu.

XII. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Pracodawcę lub poprzez przekazanie informacji na stronach Serwisu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Pracodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie postanowieniami pkt. XI.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym osób korzystających z Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie treści umieszczanych przez Pracodawców  na łamach Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie ich w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości całkowitego zablokowania ich kopiowania z Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2018r.
 4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania spraw wynikłych z niniejszego Regulaminu jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.