Regulamin dla Pracodawców

Obowiązujący od dnia 01.12.2022 r.

Zobacz poprzedni regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem aplikuj.pl (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet odwiedzających Serwis, którzy dopełnią wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych Regulaminem w celu zarejestrowania konta Pracodawcy w Serwisie (dalej: „Użytkownicy”).

1.2 Serwis umożliwia Użytkownikom, którzy posiadają w Serwisie zarejestrowane konto Pracodawcy, publikację ofert pracy w celu poszukiwania kandydatów do pracy wśród użytkowników Serwisu, posiadających zarejestrowane konto Kandydata, a których sytuację reguluje Regulamin dla Kandydatów.

1.3 Usługi świadczone są przez: Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko – Biała, numer NIP: 5471567654, REGON: 070776507, zwanego dalej „Usługodawcą”.

1.4 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 tj. z dnia 2016.07.15).

1.5 Przez „Pracodawcę” rozumie się Użytkownika Serwisu, którego sytuację reguluje niniejszy Regulamin, korzystającego z usług oraz funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Serwisu, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, w celu poszukiwania pracowników lub osób świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zainteresowanych podjęciem pracy bądź współpracy z Użytkownikiem w odpowiedzi na opublikowaną przez niego ofertę pracy.

1.6 Przez „Kandydata” rozumie się użytkownika końcowego sieci internet posiadającego w Serwisie zarejestrowane konto Kandydata, którego sytuację reguluje Regulamin dla Kandydatów.

1.7 Przez „Bazę Kandydatów” rozumie się utworzoną przez Usługodawcę bazę danych, składającą się z Profili Kandydatów zarejestrowanych w Serwisie, którzy wyrazili zgodę na ich udostępnienie w ramach Bazy dostępnej dla Pracodawców, w celu umożliwienia wyszukiwania Kandydatów, których profile odpowiadają wymaganiom Pracodawców, zainteresowanych pozyskaniem nowych pracowników.

1.8 Przez „Profil Kandydata” rozumie się utworzony przez Usługodawcę profil Kandydata w Serwisie, stworzony na podstawie:

a. informacji podanych w przesłanych przez Kandydata w ramach Serwisu Dokumentach Rekrutacyjnych;

b. analizy aktywności Kandydata w Serwisie, w szczególności: wyszukiwanych ofert pracy oraz ofert pracy, na które Kandydat zaaplikował przez Serwis.

1.9 Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do:

a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonalności;

b. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, a także powstrzymania się od wszelkich działań mogących wyrządzić szkodę innym Użytkownikom Serwisu lub Usługodawcy;

c. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich;

d. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej;

e. wykorzystywania usług Serwisu w sposób sprzeczny z przeznaczeniem Serwisu, w szczególności w sposób naruszający interesy Usługodawcy oraz innych Użytkowników Serwisu, a także w celu publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;

f. przestrzegania zakazu dokonywania ekstrakcji danych internetowych (web scraping) oraz uruchamiania jakichkolwiek skryptów, botów lub podobnych narzędzi w ramach Serwisu.

1.10 Usługodawca informuje, że wszelkie treści opublikowane w Serwisie chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.11 Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

1.12 Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu oraz na podstawie niniejszego Regulaminu, przeznaczone są dla osób, które z usług tych korzystają w celach związanych z własną działalnością gospodarczą i jednocześnie mają one dla niej charakter usług zawodowych. Ilekroć z usług objętych Regulaminem będzie chciał skorzystać konsument lub przedsiębiorca, dla którego usługi objęte Regulaminem nie mają charakteru zawodowego, wówczas umowy z takim konsumentem lub przedsiębiorcą (quasi-konsumentem), będą z nim zawierane na warunkach uzgodnionych indywidualnie.

1.13 Ilekroć postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą odpowiednio użytkowników końcowych sieci internet odwiedzających Serwis, którzy nie posiadają w Serwisie zarejestrowanego konta, pod pojęciem "Użytkownika" rozumie się również tych użytkowników (użytkownicy niezarejestrowani).

2. Zawarcie Umowy

2.1 Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika konta Pracodawcy w Serwisie oraz zaakceptowania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu Aplikuj.pl.

2.2 Wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego stanowi deklarację Użytkownika w zakresie:

a. osiągnięcia przez Użytkownika pełnoletniości i posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;

b. poprawności i prawdziwości wprowadzonych przez Użytkownika danych, w szczególności danych osobowych oraz danych kontaktowych.

2.3 Jeden Użytkownik może założyć tylko jedno konto główne w Serwisie, założone na jeden adres e-mail. Niedozwolone jest podawanie przez Użytkownika w procesie rejestracji konta nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w celu utworzenia dodatkowych kont Pracodawcy.

2.4 Użytkownik ma prawo do tworzenia subkont dla jednego konta w Serwisie. Za wszelkie działania wykonane z poziomu subkont w Serwisie Użytkownik odpowiada jak za działania wykonane z konta głównego.

2.5 Usługodawca potwierdza utworzenie konta Użytkownika w Serwisie poprzez przesłanie na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą aktywację konta.

2.6 Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przydzielonych Użytkownikowi identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu. W przypadku udostępnienia lub umożliwienia dostępu do tych danych osobom trzecim przez Użytkownika, w tym na skutek niedochowania przez Użytkownika należytej staranności w zabezpieczeniu tych danych, na skutek czego osoba trzeci dokona jakichkolwiek nieautoryzowanych zmian lub wykona inne czynności w ramach Serwisu z konta Użytkownika, odpowiedzialność za takie działania ponosi Użytkownik.

2.7 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

2.8 Usługodawcy przysługuje prawo odmowy zarejestrowania konta Użytkownika, a także zablokowania lub usunięcia już istniejącego konta Użytkownika, a także ograniczenia możliwości korzystania z konta poprzez zablokowanie niektórych z funkcjonalności Serwisu dla danego Użytkownika w sytuacji, gdy Usługodawca poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące nieprawdziwości podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji danych, lub wykryje aktywność Użytkownika w Serwisie niezgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w szczególności jeżeli taka aktywność grozi wyrządzeniem szkody Usługodawcy lub innym Użytkownikom Serwisu.

2.9 Usługodawca ma prawo przechowywać historię konta Użytkownika po jego usunięciu przez okres odpowiadający okresowi retencji danych osobowych, który został określony w Polityce Prywatności Serwisu Aplikuj.pl.

2.10 Prawidłowe korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari). Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z poszczególnych Usług musi umożliwiać obsługę JavaScript, chyba, że inaczej zaznaczono.

2.11 Prawidłowe korzystanie z Serwisu przy użyciu urządzenia mobilnego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika urządzenia mobilnego z dostępem do przeglądarki internetowej lub poprawnego zainstalowanie aplikacji mobilnej Serwisu Aplikuj.pl.

2.12 W trakcie korzystania z Serwisu w systemie informatycznym Użytkownika instalowane zostają pliki cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies określa Polityka Prywatności Serwisu Aplikuj.pl.

3. Rozwiązanie umowy

3.1 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem poprzez akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, może zostać przez Użytkownika wypowiedziana w każdym czasie.

3.2 Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z Usługodawcą poprzez samodzielne usunięcie swojego konta w Serwisie, lub poprzez złożenie dyspozycji usunięcia jego konta Usługodawcy, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: biuro@aplikuj.pl.

3.5 Usługodawca ma prawo rozwiązania umowy zawartej z Użytkownikiem w przypadkach określonych w pkt. 2.8 niniejszego Regulaminu.

3.6 Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika, jeżeli konto Użytkownika zostało założone po raz kolejny po uprzednim jego usunięciu przez Usługodawcę, a jednocześnie przyczyny usunięcia konta Użytkownika nie zostały usunięte.

3.7 W przypadku usunięcia konta Użytkownika w przypadkach, o których mowa w niniejszym pkt. 3 Regulaminu, postanowienie pkt. 2.9 stosuje się odpowiednio.

4. Usługi

4.1 Usługodawca drogą elektroniczną świadczy na rzecz Użytkowników posiadających zarejestrowane w Serwisie konto Pracodawcy usługi ułatwiające Użytkownikom publikację ofert zatrudnienia oraz ich promocję za pośrednictwem Serwisu oraz innych portali. Usługi świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie, zgodnie z pkt. 5 Regulaminu.

4.2 W ramach Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, poprzez utworzone dla danego Użytkownika konto Pracodawcy w Serwisie, usługi polegające na:

a. udostępnieniu Użytkownikowi opcji dodawania oraz konfigurowania ofert pracy w Serwisie;

b. umożliwienie Pracodawcy bezpośredniego wyszukiwania Kandydatów z Bazy Kandydatów, o ile stosowny moduł został aktywowany w Serwisie przez Usługodawcę;

c. udostępnieniu Użytkownikom Systemu Śledzenia Aplikacji (ATS), umożliwiającego przeglądanie aplikacji przesłanych przez Kandydatów w odpowiedzi na opublikowane przez Użytkownika oferty pracy;

d. udostępniania, w ramach konta Użytkownika w Serwisie, dokumentów podatkowych i płatności (faktury VAT, inne dokumenty).

4.3 Użytkownik ma możliwość korzystania z oferowanych usług poprzez Serwis w formie abonamentowej, a także w formie pakietów usług lub jednorazowego zakupu wybranej usługi.

4.4 Szczegółowe warunki funkcjonowania świadczonych usług w tym cennik poszczególnych usług są dostępne pod adresem: https://www.aplikuj.pl/dla-pracodawcow.

4.5 Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany, w tym rozszerzenia, katalogu usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

5. Warunki płatności

5.1 Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników są odpłatne – ceny oraz opisy poszczególnych usług określa cennik, dostępny pod adresem: https://www.aplikuj.pl/dla-pracodawcow.

5.2 Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany cen określonych usług, jak również do organizacji promocji. W przypadku organizacji promocji, szczegółowe warunki korzystania z promocji oraz objętych nią usług określa każdorazowo regulamin promocji.

5.3 Ceny podane w Serwisie są cenami netto. Do cen wskazanych w cenniku usług zostaje automatycznie doliczony podatek od towarów i usług w stawce określonej obowiązującymi przepisami prawa.

5.4 Użytkownik, według własnego wyboru, opłaca wybrane usługi przy użyciu jednej z następujących metod:

5.4.1 przelew bankowy na rachunek Usługodawcy;

5.4.2 szybkie płatności online (PayU);

5.4.3 karta debetowa/kredytowa.

5.5 Za datę płatności uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Administratora. Administrator przystąpi do realizacji zamówionych przez Użytkownika usług po skutecznym dokonaniu płatności przez Użytkownika, przez co rozumie się uznanie na rachunku bankowym Administratora.

5.6 Po zamówieniu usługi, na koncie Użytkownika w Serwisie umieszczona zostaje faktura pro-forma. W terminie do 7 dni od daty dokonania zapłaty za zamówioną usługę, na koncie Użytkownika w Serwisie umieszczona zostaje faktura VAT końcowa. Użytkownik samodzielnie pobiera wystawione przez Usługodawcę faktury z konta Użytkownika.

5.7 Pracodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

6. Wyłączenia odpowiedzialności

6.1 Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonych usług, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za pełną dostępność Serwisu oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu nie wymaga uprzedniego ogłoszenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Użytkowników zapisanych w Serwisie zgromadzonych w systemach komputerowych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet lub działaniem siły wyższej.

6.2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Usługodawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników Serwisu oraz informacji o Użytkownikach udostępnianych Pracodawcom.

6.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, wartość merytoryczną, zgodność z prawem oraz zgodność z rzeczywistością (stanem faktycznym) ofert pracy, ogłoszeń, artykułów i innych materiałów przekazywanych do publikacji przez Użytkowników Serwisu.

6.4 Usługodawca nie odpowiada za efekty korzystania przez Użytkowników z Serwisu, co w szczególności oznacza, że Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje efektów w postaci osiągnięcia pozytywnych wyników rekrutacji na publikowane w Serwisie oferty pracy, jak również osiągnięcia jakiegokolwiek określonych rezultatów korzystania z oferowanych w ramach Serwisu usług.

6.5 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu, a w przypadku wyrządzenia przez Użytkownika szkody innemu Użytkownikowi Serwisu lub Usługodawcy, Użytkownik odpowiada wobec tych podmiotów do pełnej wysokości szkody.

6.6 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane w Serwisie. Użytkownik nie ma prawa publikowania w Serwisie jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Usługodawca, według własnego uznania, ma prawo zablokować publikację treści niespełniających wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym, bądź w inny sposób naruszających postanowienia Regulaminu, normy społeczne lub obowiązujące przepisy prawa.

6.7 W przypadku, w którym Serwis zawiera jakiekolwiek odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych, treści takich nie należy poczytywać za będące wyrazem stanowiska Usługodawcy w odniesieniu do kwestii, których takie treści dotyczą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju treści jak również za treść stron internetowych, do których Serwis odsyła.

6.8 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników pod publikowanymi w Serwisie artykułami. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, których treść jest sprzeczna z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

7. Ochrona danych osobowych

7.1 Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności Serwisu Aplikuj.pl.

7.2 Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu Aplikuj.pl w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Usługodawca, tj.: Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko – Biała, numer NIP: 5471567654, REGON: 070776507.

7.3 Administratorem, o którym mowa w pkt. 6.2 powyżej, w zakresie danych osobowych Kandydatów, których to dane osobowe zostaną przekazane Użytkownikowi (Pracodawcy) w procesie realizacji aplikacji Kandydata na ofertę pracy opublikowaną przez Pracodawcę w Serwisie, w tym w ramach korzystania przez Pracodawcę z serwisu ATS, jest Pracodawca. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane osobowe kandydatów na zlecenia Użytkownika.

7.4 Użytkownik działający w charakterze administratora danych osobowych Kandydatów, zgodnie z postanowieniami pkt. 6.3 Regulaminu powyżej, zobowiązany jest do wykonania, w stosunku do osób, których dane osobowe przetwarza, obowiązku informacyjnego określonego w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. zaznajomienia osób, których dane osobowe przetwarza o zasadach przetwarzania ich danych osobowych. W tym celu Pracodawca w procesie rejestracji konta w Serwisie zobowiązany jest do odpowiedniej, wymaganej ww. przepisami klauzuli informacyjnej lub linku odsyłającego do zasad przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika.

7.5 W zakresie realizacji usług, o których mowa w pkt. 4.2 lit. d) niniejszego Regulaminu (korzystanie z Bazy Kandydatów), Usługodawca oraz Użytkownik (Pracodawca) są niezależnymi administratorami danych osobowych Kandydatów, udostępnionych w ramach Bazy Kandydatów. Postanowienia pkt. 7.4 Regulaminu powyżej stosuje się odpowiednio.

7.6 Użytkownik ponosi wobec Usługodawcy odpowiedzialność za wszelkie szkody, poniesione przez Usługodawcę na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika, w tym za szkody poniesione w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika obowiązku informacyjnego określonego w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niedostatecznym lub nieodpowiednim zabezpieczeniem przetwarzanych danych osobowych bądź innym działaniem niezgodnym z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach ochrony danych osobowych.

7.7 W przypadku, gdy na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydatów przez Użytkownika, przeciwko Usługodawcy zostanie skierowane jakiekolwiek roszczenie lub wszczęte zostanie postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub rozpoczną się jakiekolwiek działania kontrolne prowadzone przez uprawnione organy ochrony danych osobowych, Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia Usługodawcy, na swój koszt, wszelkiej niezbędnej pomocy w celu ochrony przed takimi roszczeniami, oddalenia stawianych Usługodawcy zarzutów lub kierowanych przeciwko lub zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku, jeżeli w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca poniesie jakiekolwiek koszty, w tym zobowiązany zostanie do zapłaty jakichkolwiek nałożonych na Usługodawcę kar, wypłaty odszkodowań lub inne, Pracodawca zobowiązuje się dokonać na rzecz Usługodawcy zwrotu takich wydatków oraz naprawić wszelkie szkody poniesione w tym zakresie przez Usługodawcę, łącznie z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie oraz pokryciem kosztów pomocy prawnej świadczonej na rzecz Usługodawcę, przez dowolnie wybrany przez Usługodawcę podmiot.

8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

8.1 W ramach realizacji procesów przetwarzania danych osobowych, realizowanych w ramach świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług, w szczególności usług polegających na pośredniczeniu przez Usługodawcę w realizacji procesów rekrutacyjnych, polegającym na przetwarzaniu na rzecz Użytkownika danych osobowych Kandydatów, aplikujących na oferty pracy, które zostały przez Pracodawcę opublikowane w Serwisie, Użytkownik (Pracodawca) powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych tych Kandydatów.

8.2 Powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywa się na zasadach i warunkach opisanych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której pełna treść dostępna jest pod linkiem: https://www.aplikuj.pl/firma/umowa-ppdo

8.3 Akceptując niniejszy Regulamin oraz dokonując założenia konta Pracodawcy w Serwisie, Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści wskazanej w dokumencie, o którym mowa w pkt. 8.2 Regulaminu.

9. Reklamacje

9.1 Reklamacje dotyczące Serwisu winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@aplikuj.pl.

9.2 Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

9.3 Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu.

9.4 W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

9.5 O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

10. Zmiany Regulaminu

10.1 Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów. O zmianach Regulaminu Użytkownik będzie informowany z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie na jego adres e-mail podany w ramach konta głównego w Serwisie informacji o zmianie. Informacja o zmianie Regulaminu jest także zamieszczana na stronach Serwisu.

10.2 Jeżeli Użytkownik, który posiada konto w Serwisie, nie akceptuje wprowadzonych zmian Regulaminu, wówczas do dnia wejścia w życie zmian ma prawo zażądać usunięcia jego konta z Serwisu. Postanowienia pkt. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym osób korzystających z Serwisu.

11.2 Użytkownik udziela Usługodawcy zgody na wykorzystywanie nazwy firmy, logotypu oraz znaku towarowego (jeżeli dotyczy) Użytkownika w celach informacyjnych, marketingowych oraz innych, w ramach strony internetowej Serwisu, tworzonych przez Usługodawcę raportów, ulotkach promocyjnych, folderach reklamowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych. Cofnięcie wyrażonej zgody jest możliwe poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres: biuro@aplikuj.pl.

11.3 Niniejszy Regulamin oraz umowy o świadczenie usług zawierane z Użytkownikami na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

11.4 Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny. W przypadku, gdy stroną sporu jest Użytkownik będący konsumentem, Użytkownik taki ma prawo wyboru właściwości sądu na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

11.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy - Kodeks cywilny, a także inne, właściwe przepisy prawa.

11.6 Usługodawca udostępnia w Serwisie treść niniejszego Regulaminu w formie możliwej do nieodpłatnego utrwalenia przez Użytkownika. W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, wszystkie wersje Regulaminu zostaną udostępnione w formie, o której mowa powyżej, ze wskazaniem okresu obowiązywania poszczególnych wersji Regulaminu.

11.7 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r.

Zobacz poprzedni regulamin, obowiązujący do dnia 30.11.2022 r.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka