Przepisy BHP

Przepisy BHP – praktyczne zastosowanie

24 lutego 2024

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

7 komentarzy
Przepisy BHP – praktyczne zastosowanie
Przepisy BHP – co gwarantują? Co powinieneś o nich wiedzieć jako pracownik? Sprawdźmy!

Praca zawodowa jest jedną z najistotniejszych aktywności w życiu człowieka. Daje poczucie bezpieczeństwa finansowego, gwarantuje spokojny byt i niejednokrotnie wpływa na relacje społeczne. Nie należy jednak zapominać, że tak jak zawsze, tak i tutaj na pierwszym miejscu powinna być dbałość o zabezpieczenie ludzkiego zdrowia i życia, zarówno w życiu prywatnym, jak i również w zakładzie pracy. Temu właśnie służą zasady BHP.

Przepisy BHP – czy obowiązują wszędzie?

Trzeba wiedzieć, że nie tylko w niebezpiecznych zawodach obowiązują przepisy BHP. Oznacza to, że wszyscy pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z 26 września 1997 r. również wszystkie zakłady pracy zobowiązane są do respektowania wszelkich regulaminów, które służą bezpiecznej pracy osób zatrudnionych.

Video

Po co nam przepisy BHP?

Przepisy BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pełnią dla pracowników kilka kluczowych funkcji, mających na celu ochronę ich zdrowia i życia w miejscu pracy.

Oto główne powody, dla których przepisy BHP są niezbędne:

 • Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy – przepisy BHP określają standardy dotyczące warunków pracy, w tym odpowiedniego wyposażenia, maszyn, narzędzi oraz środowiska pracy, co ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadków i urazów.
 • Ochrona zdrowia pracowników – poprzez regulacje dotyczące m.in. wentylacji, oświetlenia, przerw w pracy, czy ekspozycji na substancje niebezpieczne, przepisy BHP dbają o zachowanie dobrego stanu zdrowia pracowników.
 • Edukacja i podnoszenie świadomości – przepisy BHP wymagają, aby pracownicy byli odpowiednio szkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te zwiększają świadomość zagrożeń i uczą, jak im zapobiegać.
 • Optymalizacja procesów pracy – przepisy BHP często skłaniają do wprowadzenia ulepszeń w procesach produkcyjnych i organizacji pracy, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności.

Przepisy BHP są fundamentem dla budowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy, gdzie priorytetem jest dobro pracownika. Ich przestrzeganie nie tylko chroni przed potencjalnie negatywnymi skutkami pracy, ale również przyczynia się do tworzenia zdrowszego, bezpieczniejszego i bardziej produktywnego środowiska.

Szukasz pracy?

Inspektor diagnosta ds. automatyki i telekomunikacji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Czechowice-Dziedzice
Dodana

Inspektor diagnosta ds. automatyki i telekomunikacji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Katowice
Dodana

Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Jaworzno
Dodana

Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Bielsko-Biała
Dodana

Inspektor diagnosta ds. nawierzchni i podtorza

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Czechowice-Dziedzice
Dodana

Najważniejsze przepisy BHP z perspektywy pracownika

Jedną z najważniejszych zasad, której powinieneś przestrzegać, jest używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Każda praca niesie ze sobą określone ryzyko, dlatego ważne jest, abyś zawsze korzystał z zaleconego przez pracodawcę wyposażenia, takiego jak kaski, okulary ochronne, rękawice czy obuwie robocze. To nie tylko zwiększa Twoje bezpieczeństwo, ale również minimalizuje ryzyko urazów.

Kolejną  zasadą jest przestrzeganie procedur i instrukcji pracy. Każde stanowisko pracy ma swoje specyficzne wymogi dotyczące bezpiecznego wykonywania zadań. Dlatego tak ważne jest, abyś dokładnie znał i stosował się do wszystkich procedur operacyjnych i instrukcji, które dotyczą Twojej pracy. Pamiętaj, że zignorowanie tych wytycznych może prowadzić nie tylko do wypadków, ale może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych pracowników.

Ostatnia, ale równie istotna zasada, to utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy. Nieporządek może być przyczyną wielu wypadków, takich jak potknięcia, upadki czy nawet pożary. Regularne sprzątanie i utrzymanie porządku nie tylko zapewnia lepsze warunki pracy, ale również ułatwia ewakuację w razie nagłych wypadków. Dlatego zawsze dbaj o to, aby Twoje miejsce pracy było czyste i uporządkowane, a wszystkie narzędzia i materiały były prawidłowo przechowywane.

Co trzeba wiedzieć o szkoleniach BHP?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dwóch rodzajów szkoleń: wstępnego i okresowego. Szkolenie wstępne jest obowiązkowe przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy i składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Wartość instruktażu ogólnego polega na zapoznaniu pracownika z podstawowymi przepisami BHP, natomiast instruktaż stanowiskowy koncentruje się na metodach bezpiecznej pracy właściwych dla danego stanowiska​​.

Szkolenie wstępne BHP ważne jest przez rok od daty jego przeprowadzenia, a pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić przed upływem 12 miesięcy od podjęcia pracy. Częstotliwość dalszych szkoleń okresowych zależy od rodzaju wykonywanych obowiązków i może wynosić od 1 do 6 lat, w zależności od specyfiki stanowiska i występujących zagrożeń​​.

Ważne jest, że szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Jeżeli szkolenie przeprowadzane jest poza normowanym czasem pracy, pracownikowi przysługują godziny nadliczbowe​​. Zmiany przepisów w odpowiedzi na COVID-19 umożliwiły również przeprowadzanie szkoleń wstępnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi instruktażu stanowiskowego​​.

Video

Czym jest instrukcja BHP? Czy jest obowiązkowa? 

Instrukcja BHP jest dokumentem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Określa on wszystkie najważniejsze kwestie wykonywanej pracy, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo pracowników.

Szczegółowe wymagania dotyczące instrukcji BHP określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Według niego, instrukcje BHP powinny każdorazowo zostać umieszczone w łatwo dostępnym, widocznym dla pracowników miejscu. Co więcej, każdy zatrudniony powinien zostać zapoznany z instrukcjami funkcjonowania i obsługi maszyn czy urządzeń wykorzystywanych na zajmowanym przez niego stanowisku pracy, ale też innych, z których w związku ze spełnianiem obowiązków zawodowych ma do czynienia.

Instrukcje BHP w zakładach pracy powinny określać m.in. postępowanie przed rozpoczęciem pracy, podczas pracy, po zakończeniu pracy, a także zawierać certyfikat bezpieczeństwa. W instrukcjach powinny też znaleźć się regulacje dotyczące zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych, wymagane kwalifikacje pracowników oraz zasady postępowania podczas wypadku.

BHP a obowiązki pracodawcy

To pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Obowiązek ten spoczywa na nim od pierwszego do ostatniego dnia prowadzenia działalności. Poza tą kwestią ustawodawca nakłada na niego również obowiązek chronienia zarówno życia, jak i zdrowia pracowników.

Art. 207 § 2 Kodeksu pracy obliguje pracodawcę do:

 • organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych poleceń,
 • reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywania środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględniania ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 • wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zastosowania się do zaleceń społecznego inspektora pracy.

Naruszenia przepisów BHP w miejscu pracy

W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów BHP w miejscu pracy ważne jest, abyś niezwłocznie zgłosił ten fakt. Twoje bezpieczeństwo i dobrostan są ważne, dlatego nie powinieneś tolerować żadnych nieprawidłowości, które mogą zagrażać Twojemu zdrowiu.

Pracodawcy mają obowiązek reagować na zgłoszone naruszenia przepisów BHP i podejmować odpowiednie kroki w celu ich naprawienia. Jeśli masz wątpliwości lub obawy dotyczące swojego bezpieczeństwa w miejscu pracy, powinieneś skonsultować się z przedstawicielem służby BHP lub zatrudnionym specjalistą ds. BHP.

Podsumowanie

Jako pracownik odgrywasz ważną rolę w zapewnianiu bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy. Twoja wiedza i świadomość zasad BHP mogą pomóc w minimalizowaniu ryzyka wypadków i zagrożeń dla zdrowia. Pamiętaj, że przestrzeganie zasad BHP chroni nie tylko  Ciebie, ale również innych pracowników w Twoim otoczeniu.

Jeśli masz pytania dotyczące zasad BHP lub wątpliwości co do swojego bezpieczeństwa w miejscu pracy, zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi osobami. Pamiętaj, że Twoje zdrowie to ograniczony, niezastępowalny zasób, dlatego warto podejść do zasad BHP odpowiedzialnie i świadomie.

Najczęściej zadawane pytania

Co to są zasady BHP?

Zasady BHP to wytyczne dotyczące bezpiecznej i higienicznej pracy, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników.

Jak reagować na naruszenia przepisów BHP w miejscu pracy?

W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów BHP, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu lub odpowiednim organom.

Jaka jest rola pracownika BHP?

Pracownik BHP ma ważną rolę w zapewnianiu bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy poprzez przestrzeganie zasad BHP i zgłaszanie ewentualnych zagrożeń.

Jak dbać o czystość i porządek w miejscu pracy?

Dbanie o czystość i porządek w miejscu pracy obejmuje regularne sprzątanie stanowiska pracy oraz utrzymanie porządku na korytarzach i drogach ewakuacyjnych.

Czy przestrzeganie zasad BHP chroni mnie i innych pracowników?

Tak, przestrzeganie zasad BHP chroni nie tylko Ciebie, ale również innych pracowników w Twoim otoczeniu, minimalizując ryzyko wypadków i zagrożeń dla zdrowia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

7 komentarzy

Devil

Devil

Głównym zadaniem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) jest ochrona najważniejszej rzeczy, którą mamy, a mianowicie zdrowia nas wszystkich. Dlatego trzeba te przepisy zawsze wprowadzać by je każdy znał.
Olek

Olek

Dobra wiadomość: w ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba wypadków przy pracy gwałtownie spadła. Pomimo tego satysfakcjonującego rozwoju, co roku wiele osób cierpi z powodu wypadku przy pracy lub diagnozuje się chorobę zawodową.
Condra

Condra

W niektórych przypadkach ich przepisy obejmują obszary nieobjęte przepisami dotyczącymi miejsca pracy, a także oferują korzystniejsze standardy. Zalezy wszystko gdzie i jak.
Leon

Leon

Ważne jest, aby szkolenie, w którym zaczynasz, było jak najbardziej przyjemne i przyjazne. Wtedy to także jest bardziej zrozumiałe i dość dobrze zapamięta się to na długo.
Dagmara

Dagmara

Bezpieczeństwo oznacza zbiór środków o charakterze technicznym i organizacyjnym, mających na celu stworzenie bezpiecznych warunków pracy i zapobieganie wypadkom przy pracy.
Bogna

Bogna

Z jednej strony przepisy są ważne i ich przedstawienie oraz wszelakie szkolenia. Najważniejsze jednak jest to, żeby pracownik przestrzegał tych przepisów by dbać o siebie i innych.
Edward

Edward

Gdyby nie BHP było by więcej wypadków. Niestety w praktyce nie zawsze wszystko jest realizowane dobrze przez inspektorów i ludzi co to wykorzystują w praktyce.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka