Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1078        SUBSKRYBUJE: 7295
Tematy, które interesują czytelników:  Aneks do umowy, Zwolnienie lekarskie, CV dla ucznia

Umowa cywilnoprawna a przepisy BHP

Umowa cywilnoprawna a przepisy BHP
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warto pamiętać, że przepis ten, choć znajduje się w Kodeksie pracy, dotyczy również tych pracodawców, którzy zatrudniają pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić ?bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą?. Jednocześnie, co powinien wiedzieć pracodawca, przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie, w jaki sposób powinien on wypełnić spoczywający na nim obowiązek. Z tego też względu w praktyce przyjmuje się, że jeżeli rodzaj wykonywanej pracy czy stopień zagrożeń pozwalałby na dopuszczenie ? przy umowie o pracę ? tylko osób z odpowiednią wiedzą i przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca powinien wymagać od osoby, którą zatrudnia w oparciu o umowę cywilnoprawną odbycia odpowiedniego szkolenia w zakresie bhp.

 

Obowiązki pracownika

Każdy zatrudniony jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Ten obowiązek zapisany został w art. 211 Kodeksu pracy. Wynika z niego, że każdy pracownik musi między innymi:

  • znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w odpowiednich szkoleniach czy instruktażach, jak również poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

  • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami, stosować się do wydawanych przez przełożonych poleceń i wskazówek,

  • dbać o porządek i stan używanych na danym stanowisku pracy maszyn, narzędzi czy sprzętu,

  • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w zakresie wypełniania obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Wynika więc z tego jednoznacznie, że pracodawca może od pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej wymagać odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Co więcej, podmiot zatrudniający może również żądać przedstawienia dokumentu, który potwierdzałby, że pracownik poddał się badaniom lekarskim.

 

Decyduje zleceniodawca

O konieczności przeprowadzenia szkolenia czy badań profilaktycznych w każdym przypadku powinien zdecydować podmiot organizujący pracę. Podejmując decyzję powinien on pamiętać o konieczności zapewnienia zleceniobiorcy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Takie stanowisko potwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 4 kwietnia 2013 roku (sygn. akt AUa 935/12) wskazując, że choć umowa zlecenie różni się w wielu punktach od umowy o pracę, to jednak nakłada na podmiot zatrudniający obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Temu zaś służy nie tylko przeszkolenie pracownika, ale również wykonanie badań wstępnych. I choć nie ma bezwzględnego obowiązku kierowania wszystkich zleceniobiorców na szkolenia czy badania, to pracodawca powinien zastanowić się, czy swoim działaniem nie naraża na niebezpieczeństwo osoby, którą zatrudnia.

 

Kwestia odpłatności

Pracownik, który świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę nie jest zobowiązany pokrywać należności za badania wstępne czy kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim wypadku wszelkie koszty zawsze obciążają pracodawcę i nie ma wyjątków od tej reguły. Nieco inaczej jest w przypadku umów cywilnoprawnych (o dzieło i zlecenie). W takim przypadku podmiot zatrudniający może wystąpić z żądaniem, aby zleceniobiorca partycypował w ponoszonych przez niego kosztach. Wysokość tych kosztów strony powinny ustalić samodzielnie. Z drugiej strony należy wskazać, że jeżeli zawarta pomiędzy stronami umowa nie rozstrzyga tej kwestii, to należy przyjąć, że pracodawca ? jako podmiot, który organizuje pracę i jest zobowiązany do zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ? ponosi również koszty związane z przeszkoleniem zleceniobiorcy. 

Oceń ten wpis
Umowa cywilnoprawna a przepisy BHP
Ocena: 3.5, liczba głosów: 25

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.