Przepisy BHP

Pracowniczy obiekt budowlany a wymagania BHP

24 lutego 2024

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 30 głosów

30 głosów

7 komentarzy
Pracowniczy obiekt budowlany a wymagania BHP
Jakie warunki BHP muszą zostać spełnione w pomieszczeniach biurowych? Jak oddać obiekt do użytku? Odpowiadamy na te i inne pytania.

Zgodnie z art. 213 § 1 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby budowa lub przebudowa budynku stanowiącego miejsce pracy była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Projekty te powinny być pozytywnie zaopiniowane przez uprawnionych rzeczoznawców.

Przekazanie obiektu do użytkowania krok po kroku

Szczegółowe wytyczne związane z przekazaniem obiektu budowlanego do użytku określa ustawa, a konkretniej Prawo budowlane.

Zgodnie z przepisami, budowę można uznać za zakończoną dopiero wówczas, gdy wykonane są wszystkie roboty budowlane w budynku, zaś teren wokół niego jest uporządkowany. Taki stan musi poświadczyć kierownik budowy w stosownym dokumencie, w którym stwierdza też zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

W następnym kroku inwestor powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. W tym celu konieczne jest złożenie stosowanego wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Konieczne jest także zawiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej na co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania budynku.

Zadbaj o pomieszczenia pracy

Szczegółowe przepisy odnoszą się również do tego, w jaki sposób wyposażone powinny być pomieszczenia, w których będzie świadczona praca. Pracodawca powinien zadbać o to, aby do tych przestrzeni doprowadzić zarówno oświetlenie naturalne, jak i sztuczne. Ponadto konieczne jest zadbanie o właściwą temperaturę, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią czy też niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem czy też drganiami.

W części zakładów pracy mogą się znaleźć pomieszczenia, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Do takich zaliczyć można między innymi:

 • wysoką temperaturę,
 • hałas,
 • toksyczne gazy.

Aby zagwarantować swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, pracodawca powinien zastosować odpowiednie rozwiązania technologiczne, które uniemożliwią przedostawanie się tych czynników do innych pomieszczeń.

Przeprowadzaj regularne kontrole

Wybudowany budynek powinien być utrzymywany w stanie umożliwiającym wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i higieniczny. Przepisy nakładają w tej kwestii obowiązek zarówno na pracodawców, jak i właścicieli obiektów. Budynek musi być utrzymany zarówno w należytym stanie technicznym, jak i estetycznym. Aby to ułatwić, konieczne jest poddawanie każdego obiektu okresowym kontrolom, które mogą zweryfikować stan techniczny nie tylko budynku, ale również instalacji gazowych. Takie inspekcje przeprowadzane muszą być przez osoby, które posiadają nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale i kwalifikacje.

Video

Szukasz pracy?

Order picker w Lidlu – NOWA OFERTA! Jedna zmiana

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

 • 13-15 € / h
 • Holandia
Dodana

Sortowanie pustych skrzynek - Bez angielskiego

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

 • 13-15 € / mc
 • Holandia
Dodana

Sprzedawca

SKLEP ŻABKA

 • 4 300-5 200 zł / mc
 • Poznań
Dodana
Dodana
Dodana

Właściciel lub zarządca budynku musi też pamiętać o konieczności prowadzenia stosownej dokumentacji dla budynku. W osobnej teczce i w księdze budynku znajdować powinny się między innymi:

 • dokumentacja budowy,
 • protokoły kontroli obiektu budowlanego,
 • oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynku,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej.

Co regulują przepisy BHP?

Osobne przepisy określają między innymi wymogi dla pomieszczeń, które usytuowane są poniżej poziomu terenu, minimalne wymiary i oświetlenie przestrzeni, w których świadczona jest praca, jak również wymagania, jakie powinny spełniać odpowiednio podłoga czy schody, które prowadzą do pomieszczeń i stanowisk pracy.

Pomieszczenia, w których przebywają pracownicy, muszą być właściwie dostosowane do wykonywanej w nich pracy. Ustawodawca bardzo dokładnie wskazuje zarówno wymiary, jak i wysokość pomieszczenia pracy. Ponadto istotnymi elementami jest też oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja czy dostęp do stanowiska pracy. Dzięki zastosowaniu się do wymogów, w zakładzie pracy możliwe jest świadczenie pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

Element wnętrza Wymagania BHP
Wielkość i wysokość pomieszczenia Na jednego pracownika przynajmniej 2 m² powierzchni podłogi i 13 m³ wolnej objętości pomieszczenia.
Podłoga Nieśliska, łatwa do utrzymania w czystości, dostosowana do specyfiki danego miejsca pracy.
Oświetlenie Dostęp do oświetlenia dziennego oraz elektrycznego, bez różnic natężenia.
Dostęp do stanowiska pracy Bezpieczne dojście do stanowiska, zgodne z odpowiednimi normami.
Ogrzewanie i klimatyzacja Pomieszczenia dobrze ogrzewane lub schłodzone, w zależności od potrzeb.

Jak duże musi być pomieszczenie pracy?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) na jednego pracownika przypadać muszą przynajmniej 2 m² wolnej powierzchni podłogi oraz przynajmniej 13 m³ wolnej objętości pomieszczenia.

Nieco inaczej jest w przypadku wysokości pomieszczenia, w której świadczona jest praca. Tutaj wszystko zależy od tego, jaki rodzaj czynności jest wykonywany w danym miejscu.

Wysokość pomieszczeń, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, nie może być mniejsza niż:

 • 2,5 m, jeżeli w pomieszczeniu przebywa do 4 pracowników,
 • 3 m, jeżeli w pomieszczeniu przebywa powyżej 4 pracowników,
 • 2,2 m. jeżeli mowa o dyżurkach, portierniach, kioskach ulicznych czy kioskach, które usytuowane są na halach dworcowych.

Poza samymi wytycznymi dotyczącymi wielkości i wysokości pomieszczenia, pracodawca musi pamiętać o odpowiedniej podłodze. Ta powinna być nie tylko nieśliska, ale przede wszystkim łatwa w utrzymaniu nieskazitelnej czystości zwłaszcza wtedy, gdy mowa o zakładzie produkcyjnym.

Jeżeli w danym pomieszczeniu będą występowały mieszaniny wybuchowe, to zadbać należy o to, aby powierzchnia wyłożona została materiałami, które nie powodują iskrzenia mechanicznego. W każdym przypadku podłoga powinna zostać dostosowana do czynników, jakie panują w danym pomieszczeniu tak, aby było możliwe wykonywanie pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

Jakie wymogi dotyczą oświetlenia?

W przypadku oświetlenia pracodawcy pamiętać muszą o dwóch kwestiach. Przede wszystkim w pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić pracownikom dostęp do oświetlenia dziennego. W tych zaś przestrzeniach, w których praca wykonywana jest w porze nocnej, niezbędne jest zapewnienie oświetlenia elektrycznego. Istotną kwestią jest przy tym to, aby połączenie oświetlenia naturalnego ze sztucznym nie wykazywało różnic natężenia. W innym przypadku mówimy o tak zwanym zjawisku olśnienia, które odbywa się przy przechodzeniu między poszczególnymi pomieszczeniami.

Wymogi dotyczące dostępu do stanowiska pracy

Niezależnie od rodzaju wykonywanych obowiązków, każdy pracownik musi mieć zapewnione bezpieczne dojście do swojego stanowiska pracy. W tym przypadku właściciele firm produkcyjnych czy też fabryk muszą pamiętać o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. To tylko pozornie oczywiste – trzeba pamiętać, że wyjątkową ostrożnością należy wykazywać się przy konstruowaniu przejść między innymi pomiędzy maszynami czy też innymi urządzenia oraz ścianami.

Co w kwestii temperatury?

Przepisy BHP nie określają wprost maksymalnej dozwolonej temperatury w miejscu pracy. Zalecenia specjalistów sugerują jednak, że temperatura nie powinna przekraczać 30°C w pomieszczeniach biurowych, 28°C podczas ciężkiej pracy fizycznej i 26°C podczas pracy w warunkach szczególnych. Są to jednak jedynie zalecenia, a nie obowiązujące prawnie wytyczne. W przypadku pracy osób młodocianych i kobiet w ciąży dopuszczalna temperatura to maksymalnie 30 stopni w pomieszczeniach biurowych.

Minimalna temperatura w miejscu pracy jest natomiast określona przez przepisy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, temperatura w pomieszczeniach pracy powinna być odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy i nie niższa niż 18°C dla lekkich prac fizycznych bądź pracy biurowej oraz 14°C dla pozostałych przypadków.

Jeśli temperatura w miejscu pracy przekracza 28°C w zamkniętych pomieszczeniach lub 25°C na otwartej przestrzeni, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpłatnych napojów chłodzących, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów. Niezastosowanie się do tego obowiązku może skutkować karą grzywny.

Podsumowanie

Prawo budowlane stanowi solidną podstawę dla tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych przestrzeni pracy, a jego przestrzeganie jest fundamentem dla zapewnienia odpowiednich warunków. W sytuacjach, gdy pojawiają się wątpliwości lub kwestie sporne, zawsze warto szukać wsparcia u specjalistów. Ich wiedza i doświadczenie mogą okazać się nieocenione w interpretacji przepisów oraz w dostosowaniu miejsca pracy do specyficznych potrzeb i wymogów, co z kolei przekłada się na większe bezpieczeństwo i wygodę wszystkich zatrudnionych. Współpraca z ekspertami gwarantuje, że wszelkie działania są zgodne z obowiązującym prawem, minimalizując ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń i zwiększając efektywność pracy.

To może Cię również zainteresować

Przepisy BHP – praktyczne zastosowanie

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są minimalne wymiary pomieszczenia pracy?

Na jednego pracownika powinno przypadać przynajmniej 2 m² powierzchni podłogi oraz 13 m³ wolnej objętości pomieszczenia.

Czy istnieją wymogi dotyczące podłogi w miejscu pracy?

Podłoga powinna być nieśliska i łatwa do utrzymania w czystości. Powinna być również dostosowana do specyfiki danego miejsca pracy.

Jakie są wymogi dotyczące oświetlenia w miejscu pracy?

Należy zapewnić pracownikom dostęp do oświetlenia dziennego oraz elektrycznego, bez różnic natężenia.

Czy pracodawca musi zapewnić dostęp do stanowiska pracy?

Tak, każdy pracownik musi mieć zapewnione bezpieczne dojście do swojego stanowiska pracy.

Czy ogrzewanie i klimatyzacja są ważne w miejscu pracy?

Tak, pomieszczenia powinny być odpowiednio ogrzewane lub schłodzone, aby wykonywanie pracy było możliwe.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

7 komentarzy

Elif

Elif

Dobrze przekazane. Budowa to przecież wielka odpowiedzialność jest. Tutaj najważniejsze są przepisy BHP nie tylko podczas pracy ale odpowiedzialność za wykonanie budowli przecież ona musi być bezpieczna.
Truda

Truda

Obejmują one przepisy, które powinny umożliwić projektowanie przyjazne dla człowieka. Ale co sprawia, że ​​projekt jest przyjazny dla człowieka? To ma wielkie znaczenie.
Kelner

Kelner

Wiadomo i przestrzeganie dla różnych pracowników przepisów. Przepisy dotyczące kontroli azbestu w miejscu pracy nakładają szczególne obowiązki na pracodawców, właścicieli i osoby sprawujące kontrolę nad budynkami w celu zarządzania ryzykiem związanym z włóknami azbestowymi, które mogą zostać uwolnione podczas prac budowlanych lub konserwacyjnych.
Irek89

Irek89

Zapoznanie się z danymi kontaktowymi osoby upoważnionej do pracy, osoby udzielającej pierwszej pomocy oraz lokalnej instytucji Inspekcji Pracy. Pozwolenia są bardzo ważne przy budowie.
A. Wolińska

A. Wolińska

Podstawa takie coś. Przecież każdy obiekt decyduje o możliwości zaszkodzenia wielu ludziom nie wspominając o stratach materialnych firmy. Specijaliści sa potrzebni.
wawa

wawa

Budowlane przepisy mają wielkie znaczenie. Jeżeli by był wypadek i tragedia budowlana to ponosi za to wine firma oraz wszyscy od inżyniera projektanta. Dobrze to wszystko poznać.
Mare

Mare

Przepisy przepisami, ważne by nikt nie robił jakichś przekrętów. Dzisiaj jest lepiej ale i tak wiele jest problemów papierkowych, gdzie nie każdy działa profesjonalnie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.