Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Państwowa Inspekcja Pracy - co trzeba o niej wiedzieć?

18 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 8 głosów

8 głosów

5 komentarzy

Państwowa Inspekcja Pracy - co trzeba o niej wiedzieć?
Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy wynika bezpośrednio z zapisów prawa pracy i ściśle im podlega. Mimo to, Inspekcja posiada również własne procedury postępowania, które warto znać, zwłaszcza wtedy, gdy należy się do najczęściej kontrolowanej grupy, czyli samych pracodawców. Sprawdź, co musisz wiedzieć o PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy, w skrócie PIP, to główny organ nadzorujący i egzekwujący należyte przestrzeganie prawa pracy w Polsce. PIP działa na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 i podlega Sejmowi. W skład Inspekcji wchodzi Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 inspektoratów wojewódzkich oraz Wrocławski Ośrodek Szkolenia.

PIP została powołana do życia dekretem w 1919 roku. Od tamtej pory do jej głównych zadań należy analiza legalności zatrudnienia wśród umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz umów dotyczących zatrudnienia osób młodocianych i niepełnosprawnych. Do tego dochodzi konieczność sprawdzenia stanu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wyliczeń stawek godzinowych i nadliczbowych, urlopów oraz zasadność wysokości wynagrodzenia. Jest służbą pożytku publicznego. Działa równocześnie wobec wszystkich stron ogólnego stosunku pracy na terytorium całego kraju.

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy mają szeroki zasięg, dlatego większość pracodawców oczekuje informacji o planowanej wizycie. Inspekcja może poinformować pracodawcę o zamiarze pojawienia się w zakładzie, jednak wcale nie musi tego robić. Istnieją sytuacje, kiedy komisja może pojawić się w miejscu pracy całkiem nieoczekiwanie i to o każdej porze – przedsiębiorca zaś nie ma prawa podważać takiej decyzji, nawet jeżeli w zakładzie trwa już inna kontrola, przykładowo z ZUS, Urzędu Skarbowego lub firmy audytorskiej.

Co więcej, w większości przypadków pracodawca nie może oczekiwać, że inspektor przyzna czy kontrola została przeprowadzona w wyniku prywatnej skargi, chyba że osoba skarżąca podpisała pisemną zgodę na ujawnienie danych. Inspektor przeprowadzający kontrolę po wylegitymowaniu się uzyskuje niemal nieograniczony dostęp do firmowej dokumentacji, wszelkich informacji oraz obiektów, o ile zostały one zasadnie ujęte w przedmiocie kontroli.

Inspektor PIP ma prawo do:

  • wstępu na każdy kontrolowany teren i do każdego kontrolowanego pomieszczenia w zakładzie,
  • przeglądu wszelkich obiektów, maszyn, przedmiotów,
  • otrzymania od aktualnych i byłych pracowników potrzebnych informacji w formie ustnej lub pisemnej,
  • żądania wglądu w akta pracownicze i wszelkie inne dokumenty związane ze świadczeniem pracy przez zatrudnionych.

Coraz powszechniejsze staje się dokumentowanie przez inspektorów przebiegu kontroli za pomocą aparatów cyfrowych oraz innych urządzeń służących do rejestrowania obrazu i dźwięku. Jest to wygodna, rzetelna i wiarygodna forma zebrania materiału kontrolnego, zwłaszcza w kwestiach związanych z wypadkami w pracy i przepisami BHP.

Szukasz pracy?

Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego)

Straż Miejska m. st. Warszawy

  • Warszawa
Dodana
Polecana

KIEROWNIK UTRZYMANIA RUCHU (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

  • Iłowa
Dodana

Specjalista ds. IT

Evatronix S.A.

  • Bielsko-Biała
Dodana

KIEROWNIK PRODUKCJI (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

  • Iłowa
Dodana
Dodana

Kary pokontrolne PIP

Kontrola PIP może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub stwierdzeniem nieprawidłowości. Mniejsze uchybienia zostają skorygowane przez inspektora ustnie już w trakcie kontroli. W przypadku poważniejszych naruszeń inspektor podejmuje decyzję o wystawieniu wystąpienia, wydaniu nakazu lub nałożeniu kary finansowej. Typ i wielkość sankcji zawsze pozostaje w zgodzie z regulacjami prawnymi.

Wystąpienie to raport pokontrolny będący jednocześnie rekomendacją korygującą. Pracodawca ma 30 dni na odniesienie się do raportu i wskazania terminu realizacji planu naprawczego. Z kolei nakaz to już narzędzie egzekwowania administracyjnego, a jego niewykonanie traktowane jest w kategorii wykroczenia. Inspekcja może także zakończyć się mandatem karnym.

Video

Państwowa Inspekcja Pracy i BHP

Duża część działań PIP koncentruje się na monitorowaniu poziomu przestrzegania przepisów BHP – zwłaszcza z perspektywy przedsiębiorcy. Pracodawca ma bezwzględny obowiązek ochrony życia i zdrowia pracowników za pomocą określonych procedur i odpowiedniego sprzętu. Jedną z takich procedur jest przygotowanie pracownika do zajmowanego stanowiska wraz z uświadomieniem go o ryzyku oraz sposobach radzenia sobie z zagrożeniami. W tym celu pracodawca musi sam zdobyć niezbędna i aktualną wiedzę, a następnie zapewnić ją podwładnym.

Wyróżnia się dwa główne typy szkoleń BHP. Pierwszym jest szkolenie wstępne, które musi zostać przeprowadzone przed przystąpieniem nowego pracownika do pełnienia obowiązków. Podczas niego pracownik pozyskuje kompleksowe informacje na temat charakterystyki zagrożeń na stanowisku pracy oraz firmowych procedur postępowania. Drugim typem szkoleń BHP jest szkolenie okresowe, które jest powtórzeniem i ugruntowaniem zdobytej wcześniej wiedzy. Może również polegać na dodaniu nowych informacji, na przykład w wyniku modernizacji sprzętów i obiektów w miejscu pracy. Każde szkolenie BHP to nie tylko wymóg PIP i prawa pracy, ale inwestycja we wzrost bezpieczeństwa całego przedsiębiorstwa w przyszłości.

Warto wiedzieć!
Od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe przepisy Prawa Pracy, wprowadzone Ustawą z dnia 9 listopada 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Na mocy wspomnianej ustawy osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych są zwolnione z obowiązku przeszkolenia okresowego z zakresu BHP.

Wyżej wspomniany przepis nie obowiązuje jednak wszystkich pracodawców, a jedynie tych, których przeważająca działalność mieści się maksymalnie w trzeciej kategorii ryzyka.

Co sprawdza Inspekcja Pracy?

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy skutkuje kontrolą w zakładzie pracy – jest ona przeprowadzana przez inspektorów. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie inspektorowi pracy odpowiednich warunków i środków do efektywnego przeprowadzenia kontroli – podstawą jest przedstawienie wymaganych przez inspektora materiałów i dokumentów. Inspektorat pracy ma prawo do sprawdzenia wszelkich zagadnień związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że kontroli podlegają badania lekarskie pracowników, a także szkolenia pracowników i pracodawcy w zakresie BHP. Inspektor ocenia też ryzyko zawodowe i sprawdza częstotliwość występowania wypadków przy pracy w danej firmie oraz stan pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Video

Główna Inspekcja Pracy dokonuje też kontroli stosunku pracy – sprawdzeniu podlegają akta osobowe pracowników oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę. Pracodawca musi przedstawić niezbędne zaświadczenia, zezwalające na dopuszczenie pracowników do pracy. Inspektor szczegółowo analizuje kwestie związane z legalnością zatrudnienia i to, czy w danym zakładzie pracy wszyscy pracują legalnie. Oprócz tego kompleksowemu audytowi podlegają wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia, które wynikają ze stosunku pracy. Urzędników najbardziej interesuje terminowość wypłacania pracownikom wynagrodzenia, a także metodyka dokonywania ewentualnych potrąceń czy ustalania wysokości wynagrodzenia, premii, dodatków i nagród.

Krajowa Inspekcja Pracy dokonuje również rewizji czasu pracy, zwłaszcza w kwestiach związanych z pracą w godzinach nadliczbowych, pracą w niedziele i święta oraz zapewnianiem pracownikom wymaganych prawem okresów odpoczynku. Sprawdzeniu podlegają zakładowe przepisy o przerwach w pracy i dyżurach oraz prawidłowość ustalania wymiaru urlopu pracowników. Inspektor pracy zwykle interesuje się także przestrzeganiem przez pracodawcę uprawnień związanych z rodzicielstwem, zatrudnieniem młodocianych oraz osób niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowi ustawa z 6 marca 1981 roku o Państwowej Inspekcji Pracy.

W 2019 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić ponad 70 tysięcy kontroli, kładąc szczególny nacisk właśnie na kwestie ochrony pracowniczej oraz przestrzegania przepisów BHP.

To może Cię również zainteresować

Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Państwowa Inspekcja Pracy?

PIP to główny organ państwowy, którego zadaniem jest nadzorowanie i egzekwowanie przestrzegania prawa pracy.

Kiedy można otrzymać karę z PIP-u?

Inspektor PIP-u może nałożyć karę na przedsiębiorcę po przeprowadzonej kontroli, która wykazała nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa pracy lub przepisów BHP.

Co sprawdza Inspekcja Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przede wszystkim sferę BHP, czyli m.in. badania pracownicze i szkolenia z zakresu BHP, oraz sferę legalności i poprawności zatrudnienia pracowników.

Podziel się

5 komentarzy

Izia

Izia

Podobny temat o PIP już czytałam na tym portalu. PIP jest bardzo potrzebna, bo ona nadzoruje i kontroluje przestrzegania prawa pracy w Polsce, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinny być często kontrole PIP w zakładach pracy.
Ola

Ola

Państwowa Inspekcja Pracy - co trzeba o niej wiedzieć? Wszystko fajnie napisaliście w tym artykule.
Fona

Fona

Ja zgłaszam do nich problemy gdy np. pracodawca okazał sie nieodpowiedni i spowodował u m nie straty, wiele pieniędzy wisi itp. Taki organ może wtedy konkretnie zadziałać.
Maestro

Maestro

Czasami w kwestiach doinformowania się co do własnej sytuacji można skontaktować się telefonicznie lub osobiście z państwową inspekcją pracy i powinni nakreślić co można zrobić.
WIeniawa

WIeniawa

Dobrze napisane. Dzięki temu wiem jak działa PIP. W sumie moje kontakty z nimi to głównie telefoniczne są. Kiedyś przy oszustwie w sprzedaży chciałem sie doinformować u nich nt. sprzedawcy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka