Wzory podań o prace

Jednym z kluczowych dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji jest podanie o pracę. Jest to dokument, sygnalizujący pracodawcy chęć podjęcia zatrudnienia na oferowanym przez niego stanowisku. Niestety wiele osób wciąż przygotowuje podania o pracę w niewłaściwej postaci albo każdorazowo posługuje się tym samym wzorem dokumentu. Eksperci do spraw doradztwa zawodowego bardzo często zwracają uwagę na to, że treść podania o pracę za każdym razem powinna być dostosowana do charakteru stanowiska, na którym kandydat chce być zatrudniony. Warto zatem skorzystać z dostępnych szablonów podania o pracę, aby uniknąć kardynalnych błędów w zakresie tworzenia tego typu pisma. Poniżej wyjaśniamy, jak prawidłowo przygotować podanie o pracę oraz z jakich wzorów warto skorzystać.

Podanie o pracę

Jak już wspomniano, podanie o pracę jest pismem, w którym jego autor sygnalizuje potencjalnemu pracodawcy chęć podjęcia u niego zatrudnienia. Oprócz tego treść ma wyrażać ambicje ubiegającej się o zatrudnienie osoby. Podanie o pracę musi być odpowiednio sformułowane. Należy bowiem wziąć pod uwagę fakt, że często jest ono wysyłane także do firm, nieprowadzących w danym momencie rekrutacji oraz niepublikujących ogłoszeń o poszukiwaniu nowych pracowników. Podanie o pracę nie będzie zatem tworzone jako odpowiedź na konkretną ofertę pracy, ale raczej odnosić się będzie do ogólnego charakteru działalności przedsiębiorstwa, do którego jest kierowane. Jako przykład może posłużyć podanie o pracę, przygotowane przez biotechnologa, który chce skierować pismo kolejno do kilku spółek liderów w dziedzinie biotechnologii. Podanie o pracę często jest bowiem kierowane do firm – liderów na rynku w danej branży, nieprowadzących jednak aktualnie rekrutacji.

Autorowi pisma bardzo jednak zależy na zatrudnieniu się w strukturach takich przedsiębiorstw. Niezwykle istotne jest, aby treść podania o pracę nie była zbyt długa. Przygotowane pismo nie powinno być dłuższe, niż 4 strony A4, oraz winno być napisane w bardzo oficjalnej formie. Należy pamiętać, że w podaniu o pracę nie zawiera się argumentacji, dotyczącej tego, czy autor spełnia kryteria kwalifikujące go do zatrudnienia na określonym stanowisku. W treści podania o pracę należy skupić się raczej wyłącznie na argumentach, poświadczających fakt, że autor pisma ogólnie nadaje się do pracy w firmie o danym profilu.

Zawarte w treści podania o pracę argumenty, powinny oczywiście prezentować pracownika z jak najlepszej strony. Przesłanki te warto dostosować do specyfiki działalności przedsiębiorstwa, do którego kierowane jest takie pismo. Przykładowo: jeśli dana firma kładzie ogromny nacisk na wdrażanie innowacji, warto w treści podania o pracę przedstawić doświadczenia autora w realizowaniu projektów innowacyjnych oraz nadmienić, czy ma stosowną wiedzę w tej dziedzinie oraz co ewentualnie może wnieść do firmy potencjalnego pracodawcy w tym zakresie.

Jako pismo, podanie o pracę powinno mieć uporządkowaną strukturę. Po pierwsze więc: w prawym górnym rogu dokumentu należy umieścić datę i nazwę miejscowości, w której zostało sporządzone. Nieco niżej, po lewej stronie, należy umieścić podstawowe dane osobowe autora listu, a zatem jego imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mailowy. Następnie należy oznaczyć firmę, do której podanie jest kierowane. Poza samą nazwą firmy, warto również oznaczyć określoną komórkę w strukturze firmy oraz jej właściwy adres.

Zaleca się, aby pod tą częścią listu umieścić napisany drukowanymi literami i pogrubiony nagłówek oraz wskazać na charakter pracy, o jaką autor się ubiega. Chodzi o określenie struktury firmy, którą autor jest szczególnie zainteresowany i w której chciałby pracować. Odpowiednie sformułowanie tej części podania jest z pewnością utrudnione, jeśli autor kieruje pismo do firmy, która w danym momencie nie prowadzi otwartej rekrutacji. W takim przypadku należy w treści podania podkreślić wysoką motywację autora do podjęcia pracy w strukturach prestiżowej firmy – lidera w danej dziedzinie. Autor podania powinien następnie przedstawić swoje doświadczenie, umiejętności oraz kwalifikujące go do rozpoczęcia pracy predyspozycje w analitycznej formie. Istotne jest jednak, aby w tej części podania o pracę nie przepisywać szczegółowych informacji, które zostały już zawarte w CV pracownika. Należy raczej ogólnie przedstawić doświadczenie, umiejętności i predyspozycje autora podania, które potwierdzą potencjalne korzyści, wynikające z zatrudnienia go w strukturach firmy. Po przedstawieniu własnej osoby oraz uzasadnieniu, dotyczącym tego, dlaczego pracodawca powinien rozważyć zatrudnienie danego kandydata, podanie o pracę powinno zostać zamknięte zastosowaniem zwrotów grzecznościowych. Tutaj następuje pewna dowolność odnośnie do zastosowania zwrotów grzecznościowych. Może być to bowiem np. otwarta prośba do odbiorcy listu o możliwość stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną lub o możliwość przygotowania prezentacji na temat tego, jak autor chciałby pracować w strukturach danej firmy oraz co mógłby zmienić i wnieść, gdyby był jej pracownikiem. W ostatniej części podania o pracę należy się podpisać, po uprzednim zastosowaniu zwrotu Z wyrazami szacunku lub Z poważaniem.

Wzory podań o pracę

Obecnie dostępne są w sieci różne wzory podań o pracę. Z całą pewnością warto z takiego ułatwienia skorzystać. Przede wszystkim dlatego, że dostępne w ten sposób wzory podań są zwykle przygotowane przez fachowców, mających bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych. Zawarte we wzorach podań o pracę treści, są więc odpowiednio atrakcyjne, a także gwarantują pozytywne rozpatrzenie podania przez potencjalnego pracodawcę i zwiększają szansę na odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Bywa, że przyszłym pracownikom bardzo trudno jest formułować podanie o pracę, kiedy decydują się skierować pismo do przedsiębiorstw, nieprowadzących w danym momencie otwartych procesów rekrutacyjnych. W tym przypadku wzory podań o pracę są szczególnie pomocne. Gotowe szablony mają bowiem sprecyzowane zwroty grzecznościowe do takich firm, jak również efektywne sposoby przedstawienia atutów potencjalnego pracownika jako tego, którego warto zatrudnić w strukturach firmy, nawet jeśli w danym momencie nie poszukuje się nowych osób.

Przy samodzielnie tworzonych podaniach o pracę, kandydaci popełniają różne błędy. Najczęściej są to błędy stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne oraz gramatyczne. Autorzy podań o pracę bardzo często nie są w stanie przekazać swojego zainteresowania oraz motywacji do pracy w strukturach danej firmy w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorcy. Ponadto, tworzone przez nich podania o pracę są zaburzone pod względem estetycznym. Jest to powodem tego, że potencjalny kandydat jest oceniany negatywnie już przy pierwszym kontakcie pracodawcy z jego dokumentami aplikacyjnymi. Finalnie zaś podanie o pracę działa na jego niekorzyść. Częstym błędem jest również to, że autor stworzonego samodzielnie podania o pracę, przynajmniej kilka razy niepotrzebnie powtarza te same informacje.


Wzór – podanie o pracę

Dostępny i przygotowany przez fachowców wzór podania o pracę jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Metoda ta jest właściwa dla osób, które chcą samodzielnie dopracować ostateczny kształt swojego podania o pracę. Wzory podań o pracę najczęściej sporządzane są bowiem w arkuszach tekstu, a więc po pobraniu mogą być odpowiednio modyfikowane. Użytkownik takiego wzoru może zatem opracować zawarte w nim informacje według swoich preferencji lub poszerzyć treść o dodatkowe komunikaty czy zwroty. Użytkownik ma pełną możliwość komputerowej edycji, nie tylko treści podania o pracę, ale i wyglądu graficznego pisma. Dlatego też należy stwierdzić, iż dostępne wzory podań o pracę są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które potrzebują przygotować i przekazać potencjalnym pracodawcom taki dokument.

Podanie o przyjęcie do pracy

Znając istotę podania o pracę, warto zadać sobie pytanie, czy tego typu dokument jest nadal atrakcyjny na rynku pracy. Zajmujący się procesami rekrutacyjnymi oraz doradztwem zawodowym eksperci, nadal pozytywnie oceniają przygotowanie podania o przyjęcie do pracy. Przede wszystkim dlatego, że: po pierwsze jest to dokument o charakterze informacyjnym, po drugie zaś po wpłynięciu takiego pisma do firmy, pracodawca zyskuje pewność, że dana osoba jest dyspozycyjna oraz w pełni zmotywowana do rozpoczęcia pracy w strukturach danej firmy. Podanie o pracę daje także dodatkowe możliwości. Przedsiębiorcy mają bowiem nieocenioną możliwość pozyskania bardzo wartościowych pracowników i fachowców w danej dziedzinie właśnie poprzez uwzględnianie wpływających do firmy podań o pracę, również wtedy, kiedy nie prowadzą otwartych naborów. Prawidłowo sporządzone podanie o przyjęcie do pracy to także dodatkowa okazja do tego, aby pracownik jak najlepiej zaprezentował się przyszłemu pracodawcy. Nierzadko zawarte w podaniu o przyjęcie do pracy informacje, mają znaczący wpływ na to, czy dana osoba zostanie zatrudniona oraz jakiej wysokości wynagrodzenie uzyska na nowym stanowisku pracy. Podanie o pracę jest klasyfikowane, jako rodzaj bardzo formalnego dokumentu aplikacyjnego. Wielu pracodawców ocenia kompetencje pracowników np. w zakresie umiejętności sporządzania dokumentacji urzędowej, właśnie przez pryzmat treści podania o pracę.

Podanie o przedłużenie umowy o pracę

W przypadku pracowników zatrudnionych w strukturach firmy na umowach cywilnoprawnych lub umowach na czas określony funkcjonuje również specjalne pismo, jakim jest podanie o przedłużenie umowy o pracę. Dokument ten składa się z trzech części. W części pierwszej zawarte są podstawowe dane osobowe pracownika oraz oznaczenie adresata pisma, którym zwykle jest dotychczasowy bezpośredni przełożony autora podania.

W drugiej części podania autor wyłuszcza swoją prośbę, dotyczącą przedłużenia przez pracodawcę umowy o pracę na kolejny okres. Trzecia część takiego podania powinna natomiast zawierać w treści szereg argumentów, przekonujących pracodawcę do tego, że powinien przedłużyć umowę o pracę na kolejny okres. Zaleca się, aby w tej części pisma pracownik przedstawił swoje dotychczasowe sukcesy i osiągnięcia w strukturach firmy, ewentualnie wymienił uzyskane nagrody, czy też opisał ogólnie swój wkład w rozwój firmy. Istotne jest, aby w tej części pracownik przedstawił w sposób analityczny powody, dla których zależy mu na kontynuowaniu pracy w strukturach firmy. Najbardziej ambitni pracownicy w tej części podania piszą również o swoich planach na przyszłość, które wcielą w życie, jeśli pracodawca przedłuży umowę. Wskazują na przykład na projekty, w jakich chcieliby uczestniczyć lub na konkretne działania dodatkowe, służące lepszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Zwieńczeniem podania o przedłużenie umowy o pracę są zwroty grzecznościowe, przyjmujące charakter prośby o to, aby pracodawca pozytywnie rozpatrzył wniosek piszącego. Prawidłowo napisane podanie o przedłużenie umowy o pracę jest bardzo ważne. Zwłaszcza wtedy, kiedy kilku pracowników znajduje się w identycznej sytuacji, a pracodawca przedłuży umowę tylkoz jedną lub maksymalnie dwoma z tych osób. W takich sytuacjach atrakcyjność przygotowanego podania o przedłużenie umowy o pracę ma realny wpływ na ostateczną decyzję pracodawcy, dotyczącą tego, z kim zdecyduje się kontynuować współpracę.

Przygotowując zarówno podanie o pracę, jak i podanie o przedłużenie umowy o pracę, warto skorzystać z dostępnych wzorów. Opracowane przez fachowców pisma są bowiem gwarancją ich prawidłowej formy oraz w efektywny sposób przekonają pracodawcę do tego, że powinien współpracować z autorem podania. Samodzielne sporządzenie tego typu pism jest bardzo czasochłonne. Skorzystanie z gotowych wzorów podań jest więc także źródłem oszczędności czasowej, co pozwala optymalnie wykorzystać czas na poszukiwanie pracy.