Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Postanowienia Ogólne

Definicje:
Administrator - ma znaczenie nadane w pkt 1.1. Polityki Prywatności;
Dokumenty Rekrutacyjne - ma znaczenie nadane w pkt.  2.1. a) Polityki Prywatności;
Pracodawcy – podmioty, inne niż Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany, korzystający z funkcji serwisu przewidzianych w Regulaminie  Pracodawców;
Profil Zawodowy – profil Użytkownika, stworzony na podstawie:

 • informacji podanych w zarejestrowanych w Serwisie Dokumentach Rekrutacyjnych,
 • analizy aktywności Użytkownika  w Serwisie tj. wyszukiwanych ofert oraz ofert na które aplikowałeś/aplikowałaś;

Podmioty Korzystające z Serwisu lub Podmioty Korzystające – oznacza Użytkownika, Użytkownika niezalogowanego oraz Pracodawcę;
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://www.aplikuj.pl/;
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która zarejestrowała się w Serwisie  i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu;
Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z usług Serwisu, które nie wymagają założenia konta;

1.1. Serwis www.aplikuj.pl  jest prowadzony przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski ul. Legionów 26-28 NIP: 547-156-76-54 (dalej jako Administrator), który jest administratorem danych osobowych Użytkowników, Użytkowników niezalogowanych oraz Pracodawców, jednak wyłączenie w zakresie opisanym w niniejszej Polityce Prywatności,  w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej również jako RODO). W celu kontaktu z administratorem wyślij maila na adres: pawel@aplikuj.pl.

1.2.Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.aplikuj.pl (dalej „Serwis” lub „Serwisy”) i odnosi się do Podmiotów Korzystających z Serwisu.

1.3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr). Dodatkowo każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz pkt 5) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym   są one  niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.

1.4. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które Korzystający z Serwisu będzie wchodził  poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

1.5. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowanych w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, Korzystający z Serwisu  będą powiadamiani drogą elektroniczną.

1.6. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach świadczenia przez Administratora  usług dostępnych poprzez Serwis tj.:

 1. umożliwienie umieszczenia CV oraz listu motywacyjnego (dalej jako „Dokumenty Rekrutacyjne”) w bazie Administratora,
 2. otrzymywanie  drogą mailową linków do ofert pracy Pracodawców zgodnych z Profilem Zawodowym Użytkownika,
 3. udostępnianie Pracodawcom zarejestrowanym w Serwisie, Dokumentów Rekrutacyjnych w celu przetwarzania danych Użytkowników  do celów prowadzenia rekrutacji na  stanowiska zgodne z Profilem Zawodowym Użytkownika; 

podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy (akceptacja Regulaminu Kandydatów   podczas procesu rejestracji w Serwisie), której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z ww. usług poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi (na adres: pawel@aplikuj.pl), poprzez usunięcia kotna Użytkownika  oraz poprzez pozostałe sposoby rezygnacji z usług określone w Regulaminie Kandydata . Każda z wysyłanych przez Administratora wiadomość, w ramach świadczenia usługi o której mowa w pkt. 2.1. b), zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usług opisanych w pkt. 2.1. powyżej.

2.3.  Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych mogą być przetwarzane w celach dostosowywania ofert wyświetlanych w Serwisie do ofert pracy zgodnych z wynikami wyszukiwanych ofert oraz ogłoszeń na które aplikował niezalogowany Użytkownik – na podstawie zgody wyrażonej na instalacje plików cookie oraz przetwarzania danych w nich zwartych, udzielonej przy wejściu na stronę Serwisu tj. 6 ust. 1 lit. a) RODO . 

2.4. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany aplikując na ofertę udostępnioną przez danego Pracodawcę wyrażają zgodę na administrowanie ich danymi osobowym do celów rekrutacyjnych przez tego Pracodawcę. W tym zakresie administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Pracodawca. Administrator Serwisu nie odpowiada za zgodność z prawem przetwarzania podjętych przez Pracodawcę.

2.5. Dane osobowe Pracodawców przetwarzane są w celach:

 1. świadczenia przez Administratora zamówionych przez Pracodawcę usług, określonych w Regulaminie Pracodawców, podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Pracodawca tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. marketingu bezpośredniego usług oraz towarów własnych Administratora: przesyłania Pracodawcom  informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis,  podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.6. Podanie danych przez Użytkownika w ramach rejestracji, jest warunkiem koniecznym świadczenia dla świadczenia usługi.

2.7. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników Niezalogowanych są:

 1. Pracodawcy jako odrębni administratorzy danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;
 2. pozostałe podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia realizacji usług Serwisu w tym  firmy hostingowe, operatorzy systemów mailingowych wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych jedynie w zakresie i w celu o których mowa w pkt. 2.1- jako podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.

2.8. Odbiorcą danych osobowych Pracodawców są:

 1. podmioty, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu obsługi zamówienia, wystawienia faktury oraz realizacji umowy, na czas niezbędny do realizacji tego celu, w tym w szczególności: biura księgowe, systemy obsługi płatności, firmy hostingowe, firmy obsługujące oprogramowanie księgowe, operatorzy systemów mailingowych wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych jedynie w zakresie i w celu o których mowa w pkt. 2.5.

2.9. Pracodawca, stosownie do swych decyzji i oświadczeń (zgód) składanych na etapie rejestracji lub korzystania z Serwisu, może wyrazić  nadto zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora oraz wykorzystania w tym celu automatycznych systemów wywołujących (zgoda wyrażana na podstawie art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku).

2.10. Brak wyrażenia ww. zgóy uniemożliwia Administratorowi przesyłanie informacji handlowych   kierowanych drogą elektroniczną.

3. Okres przetwarzania danych

3.1. Dane Podmiotów Korzystających z Serwisu  będą przetwarzane:

 1. przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2: „Przetwarzanie danych osobowych”;
 2. do momentu skorzystania przez Podmiotów Korzystających z Serwisu  z praw wymienionych poniżej w zakładce „Prawa Podmiotów Korzystających z Serwisu”, chyba że prawo zezwala na dłuższe przetwarzanie danych osobowych np. w celach archiwizacji lub obrony/dochodzenia roszczeń;
 3. do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z umowy, chyba że prawo zezwala na dłuższe przetwarzanie danych osobowych np. w celach archiwizacji;

4. Wyłączenie odpowiedzialności

4.1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie a jedynie Podmiotów Korzystających z Serwisu.

4.2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Aplikuj.pl Paweł Strykowski

4.3. Serwis został stworzony m.in. po to, aby pomagać osiągnąć sukces w skutecznej promocji firm Pracodawców. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniamy (Regulaminy i Polityki). Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji, W razie wątpliwości skontaktuj się z administratorami serwisu. Administrator nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone w komentarzach udostępnianych w ramach Serwisu. 

5. Prawa Podmiotów Korzystających z Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

5.1. Podmiotowi Korzystającemu przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 1. celu przetwarzania;
 2. kategorii odnośnych danych osobowych;
 3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
 5. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

5.2. Podmiot Korzystający ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania Podmiot Korzystający, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

5.3. Podmiot Korzystający ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („Prawo do Zapomnienia):

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

5.4. Podmiot Korzystający, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. Podmiot Korzystający kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot Korzystający, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Podmiotowi Korzystającemu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Podmiot Korzystający wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

5.5. Podmiot Korzystający, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Podmiot Korzystający ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

5.6. Podmiotowi Korzystającemu przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu  bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5.7. Podmiotowi Korzystającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.8. Po zalogowaniu się do Serwisu Podmiot Korzystający może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Podmiotowi Korzystający może w każdej chwili zrezygnować z ww. usług poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi (na adres: pawel@aplikuj.pl), poprzez usunięcia kotna Użytkownika  oraz poprzez pozostałe sposoby rezygnacji z usług określone w Regulaminie Kandydata  oraz Regulaminie Pracodawcy . Każda z wysyłanych przez Administratora wiadomość, w ramach świadczenia usługi o której mowa w pkt. 2.1. b) oraz w ramach marketingu towarów i usług Administratora wobec Pracodawców   zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usług opisanych w pkt. 2.1. powyżej.

5.9. W przypadku, w którym dane osobowe Podmiotu Korzystającego przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.10. Kontakt Podmiotu Korzystającego z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących mu uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
e-mail: pawel@aplikuj.pl 
adres pocztowy: Aplikuj.pl Paweł Strykowski ul. Legionów 26/28, Bielsko – Biała (43-300).

6. Informacja o plikach Cookies

6.1. Serwis korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Podmiotu Korzystającego przeglądającego zawartość Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

6.2. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Podmiotu Korzystającego Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
 • Twitter Inc. z siedzibą 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy
 • WhitePress sp. z o.o., ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.whitepress.pl/polityka-prywatnosci

6.3. Podmioty wymienione w powyższym punkcie  są administratorami danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu art. 4  pkt 7)  RODO.

6.4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Podmiotów Korzystających plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:

 1. analizy zachowań Podmiotów Korzystających w Serwisie co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika- podstawą przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika udzielona w ww. celu wyrażona poprzez zaznaczanie odpowiedniego znacznika (checkbox) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.;
 2. cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez Podmioty Korzystające, dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Podmiotów Korzystających oraz innych osób korzystających z Serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej przetwarzane  są  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

6.6. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Podmiot Korzystający korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.

6.7. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane  w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne) lub do momentu skorzystania przez Podmiot Korzystający z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt. 5: „Prawa Podmiotów Korzystających z Serwisu”).

6.8. Zapisy pkt. 5 „Prawa Podmiotów Korzystających z Serwisu” stosuje się odpowiednio do danych osobowych zawartych w plikach cookie.

6.9. Podmiot Korzystający może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Podmiotu Korzystającego. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Podmiot Korzystający może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Podmiotu Korzystającego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz zarządzać swoją zgodą na przetwarzanie cookies, klikając tutaj.