Polityka Prywatności Serwisu Aplikuj.pl

Polityka Prywatności

Obowiązująca od dnia 1.12.2022 r.

Zobacz poprzednią wersję Polityki Prywatności

 1. Postanowienia ogólne

  1. Serwis Aplikuj.pl dostępny dla użytkowników pod adresem: aplikuj.pl (wraz ze wszystkimi podstronami) administrowany jest przez: Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko – Biała, numer NIP: 5471567654, REGON: 070776507.
  2. Administratorem danych osobowych użytkownika Serwisu Aplikuj.pl w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko – Biała, numer NIP: 5471567654, REGON: 070776507.
  3. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z niniejszą Polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych, w tym skorzystanie z przysługujących Użytkownikowi uprawnień, jest możliwy za pomocą następujących kanałów komunikacji:
   1. e-mail: rodo@aplikuj.pl
   2. adres pocztowy: Aplikuj.pl Paweł Strykowski ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko – Biała.
  4. Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu Aplikuj.pl (dalej: „Serwis”) odnosi się do: każdego użytkownika posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy lub Kandydata
   1. w Serwisie (dalej jako: „Użytkownik”, „Pracodawca” lub „Kandydat”),
   2. użytkowników odwiedzających Serwis, nieposiadających zarejestrowanego konta w Serwisie („Użytkownik niezarejestrowany”).

   Określenie „Użytkownik” odnosi się do każdego z zarejestrowanych użytkowników Serwisu. Określenia „Pracodawca” oraz „Kandydat” odnoszą się odpowiednio do zarejestrowanego Użytkownika Serwisu, posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy oraz posiadającego zarejestrowane konto Kandydata.

   Użyte w ppkt. 1.7 – 1.10 poniżej oraz w pkt. 5, pkt. 6 oraz pkt. 7 niniejszej Polityki Prywatności określenie „Użytkownik” odnosi się do wszystkich kategorii użytkowników wymienionych w ppkt. 1.4 (lit. a – b) powyżej.

  5. Administrator informuje, że wszelkie treści opublikowane w Serwisie chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  6. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.
  7. Administrator dokłada starań, aby chronić prywatność Użytkowników, w szczególności poprzez stosowanie wszelkich wymaganych przez prawo środków ostrożności w celu ochrony danych Użytkowników przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych oraz niewłaściwym wykorzystaniem. Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr).
  8. Każdy Użytkownik samodzielnie decyduje czy skorzystać z przysługujących mu praw (patrz punkt 5 Polityki Prywatności) związanych z kontrolą nad przetwarzaniem swoich danych. Skorzystanie z praw, które prowadzą do uniemożliwienia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w zakresie w którym są one niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora, jest równoznaczne z rezygnacją z danej usługi.
  9. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron internetowych, na które Użytkownik zostanie przekierowany przez kliknięcie w linki zamieszczone w Serwisie.
  10. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności w celu zapewnienia jej aktualności. O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  11. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych, cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych

  1. Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników, Użytkowników niezarejestrowanych oraz osób fizycznych reprezentujących Użytkowników będących osobami prawnymi, bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane osobowe pozyskiwane są w sposób zautomatyzowany.
  2. Kategorie danych osobowych Użytkowników niezarejestrowanych, które przetwarza Administrator:
   Podmiot danych Rodzaj danych osobowych Cele przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
   Użytkownik niezarejestrowany informacje o ruchu internetowym wykonywanie obowiązków prawnych Administratora art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
   niezbędne cookies funkcjonowanie Strony art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   inne cookies patrz pkt. 6 oraz pkt. 7 Polityki Prywatności art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  3. Kategorie danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, które przetwarza Administrator:
   Podmiot danych Rodzaj danych osobowych Cele przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
   Użytkownicy Serwisu imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu utworzenie konta w Serwisie oraz zawarcie stosownej umowy na korzystanie z Serwisu oraz ze świadczonych w ramach Serwisu usług art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   e-mail, numer telefonu komunikacja w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   e-mail, numer telefonu informacje dotyczące nowych funkcjonalności Serwisu, zmian w Serwisie, marketing bezpośredni Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   e-mail, numer telefonu wysyłka newslettera, przesyłanie zamówionej informacji handlowej, kontakt w celach marketingu bezpośredniego przy użyciu automatycznych systemów wywoływania art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
   dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres, dane bankowe, certyfikat rezydencji podatkowej (jeżeli dotyczy) przetwarzanie płatności oraz dokonywanie rozliczeń w odniesieniu do usług płatnych oferowanych w Serwisie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   informacje o ruchu internetowym (adres IP, czas rozpoczęcia i zakończenia sesji, rodzaj wykorzystywanych usług, ilość przesyłanych danych oraz informacje dot. tożsamości Użytkownika) wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
   niezbędne cookies realizacja procesów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   inne cookies patrz pkt. 6 oraz pkt. 7 Polityki Prywatności art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  4. Kategorie danych osobowych Kandydatów, które przetwarza Administrator:
   Podmiot danych Rodzaj danych osobowych Cele przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
   Kandydaci imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, umiejętności, zainteresowania, inne informacje zawarte w CV (w tym wizerunek utrwalony w ramach zdjęcia), wskazane w Profilu Kandydata i/lub podane przez Użytkownika w procesie aplikacji utworzenie konta w Serwisie oraz zawarcie stosownej umowy na korzystanie z Serwisu oraz ze świadczonych w ramach Serwisu usług art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   e-mail, numer telefonu komunikacja w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   e-mail, numer telefonu informacje dotyczące nowych funkcjonalności Serwisu, zmian w Serwisie, marketing bezpośredni Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   e-mail, numer telefonu wysyłka newslettera, przesyłanie zamówionej informacji handlowej, kontakt w celach marketingu bezpośredniego przy użyciu automatycznych systemów wywoływania art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
   dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres) przetwarzanie płatności oraz dokonywanie rozliczeń w odniesieniu do usług płatnych oferowanych w Serwisie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   informacje o ruchu internetowym (adres IP, czas rozpoczęcia i zakończenia sesji, rodzaj wykorzystywanych usług, ilość przesyłanych danych oraz informacje dot. tożsamości Użytkownika) wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
   niezbędne cookies realizacja procesów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   inne cookies patrz pkt. 6 oraz pkt. 7 Polityki Prywatności art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  5. Dane osobowe Użytkowników posiadających zarejestrowane konto Kandydata, korzystających z usług Serwisu, przetwarzane są w celach świadczenia przez Administratora następujących usług:
   1. umożliwienie umieszczenia CV oraz listu motywacyjnego (dalej: „Dokumenty Rekrutacyjne” w bazie Administratora;
   2. otrzymywanie drogą mailową linków do ofert pracy Pracodawców zgodnych z Profilem Kandydata Użytkownika (dotyczy Użytkowników posiadających konto Kandydata);
   3. udostępnianie Pracodawcom zarejestrowanym w Serwisie, Dokumentów Rekrutacyjnych w celu przetwarzania danych Kandydatów oraz Użytkowników niezarejestrowanych do celów prowadzenia rekrutacji na stanowiska zgodne z wyborem Kandydata lub Użytkownika niezarejestrowanego;
   - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy (akceptacja Regulaminu Kandydatów podczas procesu rejestracji w Serwisie), której stroną jest Użytkownik, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przy czym zawarcie umowy odbywa się poprzez akceptację Regulaminu Kandydata w procesie zakładania konta lub korzystania z wybranej usługi Serwisu
  6. Dane osobowe Użytkowników posiadających zarejestrowane konto Pracodawcy przetwarzane są w celach:
   1. świadczenia przez Administratora zamówionych przez Pracodawcę usług, określonych w Regulaminie Pracodawców, podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Pracodawca tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   2. marketingu bezpośredniego usług oraz towarów własnych Administratora: przesyłania Pracodawcom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis, podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  7. Dane osobowe Użytkowników zapisujących się do usługi job alert przetwarzane są w celu realizacji wybranej usługi Serwisu, tj. przesyłania Użytkownikom informacji o ofertach pracy: (i) dostosowanych do ustalonych przez Użytkowników kryteriów, (ii) zaobserwowanych przez Użytkownika, (iii) których okres ważności upływa w krótkim terminie, lub (iv) innych - w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika - podstawą przetwarzania jest w takim przypadku wykonanie przez Administratora umowy.
  8. Dane osobowe Użytkowników zapisujących się do usługi newslettera przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług – w tym do przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z Serwisem - podstawą przetwarzania jest wyraźna zgoda Użytkownika.
  9. Usługa newslettera, o której mowa w pkt 2.4 powyżej uruchamiana jest poprzez formularz dostępny w Serwisie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na adres e-mail podany przez Użytkownika przy dokonywaniu subskrypcji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika, przy czym Użytkownik może w każdej chwili cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę i zrezygnować z tej usługi ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie stosownego żądania Administratorowi. W każdej z wiadomości elektronicznych wysłanych w ramach zamówionej usługi newslettera znajduje się link umożliwiający zakończenie świadczenia usługi (opcja opt-out). Administrator poprzez stosowne komunikaty wysyłane na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdza zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie świadczenia usługi newslettera.
  10. Użytkownik, zgodnie ze swoimi preferencjami i oświadczeniami złożonymi na etapie rejestracji konta w Serwisie, może również wyrazić wyraźną zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz na kontakt w celach marketingu bezpośredniego przy użyciu automatycznych systemów wywoływania, przy wykorzystaniu danych Użytkownika wskazanych w procesie rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
  11. Podanie danych osobowych przez Użytkowników rejestrujących konto w Serwisie jest w pełni dobrowolne, niemniej konieczne w celu rejestracji konta oraz korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Przekazywanie danych osobowych i ich odbiorcy

  1. W ramach wykonywania prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz w celach związanych z realizację usług świadczonych w ramach Serwisy, Administrator przekazuje następującym odbiorcom wskazane poniżej kategorie danych, we wskazanych poniżej celach:
   Podmiot danych Odbiorcy danych Kategoria danych Cel przekazania
   Użytkownik niezarejestrowany dostawcy usług internetowych, obsługa informatyczna, data centers informacje o ruchu internetowym hosting serwerów, tworzenie kopii zapasowych danych
   dostawcy usług poczty elektronicznej (e-mail) adres e-mail (Użytkownik dokonujący zapisu na newsletter) wysyłka job alertów, wysyłka newslettera, wysyłka zamówionej informacji handlowej
   organy administracji, sądy powszechne, organy państwowe informacje oraz dane, do których ujawnienia Administrator został zobowiązany na podstawie przepisów prawa wykonanie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego
   Podmiot danych Odbiorcy danych Kategoria danych Cel przekazania
   Użytkownicy Serwisu podmioty zapewniające obsługę księgową, biura rachunkowe numer identyfikacji podatkowej, dane dot. płatności, dane do fakturowania fakturowanie, zlecenia realizacji płatności, księgowanie środków
   banki, instytucje finansowe dane identyfikacyjne przetwarzanie oraz realizacja płatności
   dostawcy usług poczty elektronicznej (e-mail) adres e-mail wysyłka newslettera, wysyłka zamówionej informacji handlowej
   dostawcy usług internetowych, obsługa informatyczna, data centers dane identyfikacyjne (jeśli dotyczy), informacje o ruchu internetowym hosting serwerów, tworzenie kopii zapasowych danych
   w przypadku Kandydatów: inni użytkownicy Serwisu (Pracodawcy) imię, nazwisko, dane udostępnione w CV Kandydata do pracy, dane podane przez Kandydata w procesie rekrutacyjnym realizacja umowy w zakresie świadczenia przez Administratora usług na rzecz Kandydata
   kancelarie prawne informacje o wykonanych transakcjach, zawartych umowach, istniejących lub potencjalnych sporach oraz ich stronach (w tym dane identyfikacyjne) korzystanie z usług doradztwa prawnego oraz reprezentacji procesowej
   organy administracji, sądy powszechne, organy państwowe informacje oraz dane, do których ujawnienia Administrator został zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim, w stosunku do których powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu umożliwienia realizacji usług Serwisu, następuje na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Kandydat ma dodatkowo możliwość dodania swojego Profilu Kandydata do Bazy Kandydatów w Serwisie (dalej jako: “Baza”). Dodanie Kandydata do Bazy następuje wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Kandydata. Dane Kandydatów udostępnione w ramach Bazy (w tym: informacje z Profilu Kandydata, wgrane przez Kandydatów pliki CV oraz inne dokumenty) mogą być przekazywane przez Administratora Użytkownikom Serwisu posiadającym konto Pracodawcy, w celu wyszukiwania Kandydatów spełniających kryteria określone przez Pracodawcę w publikowanej ofercie pracy lub w zapytaniu Pracodawcy skierowanym do Administratora.
 4. Przechowywanie danych osobowych

  1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do czasu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz punkt 5 poniżej), odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie (jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody), wypisania się z usługi newslettera lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.
  2. Dane osobowe Kandydatów oraz Użytkowników niezarejestrowanych, aplikujących na oferty pracy umieszczone w Serwisie, przechowywane są przez Administratora przez okres 6-ciu (sześciu) miesięcy od daty zakończenia publikacji oferty pracy, której dotyczył proces aplikacji.
  3. W przypadku istniejącego lub potencjalnego sporu prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, a także w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego obowiązku Administratora, Administrator może nadal przechowywać te dane osobowe, które będą bezwzględnie konieczne dla Administratora w celu ochrony i/lub wykonywania swoich praw lub realizacji obowiązków.
 5. Prawa Użytkowników Serwisu

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
   1. celu przetwarzania
   2. kategorii odnośnych danych osobowych;
   3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   4. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
   5. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
  2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

   Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
   4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  5. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  6. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się w Serwisie. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: biuro@aplikuj.pl. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający rezygnację z jego otrzymywania (opcja opt-out).
  10. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z niniejszą Polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych, w tym skorzystanie z przysługujących Użytkownikowi uprawnień, jest możliwy za pomocą następujących kanałów komunikacji:
   1. e-mail: rodo@aplikuj.pl;
   2. adres pocztowy: Aplikuj.pl Paweł Strykowski ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko – Biała.
 6. Wykorzystywane narzędzia analityczne oraz reklamy

  1. Google Analytics

   Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, którego dostawcą jest Google LLC (dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników z innymi witrynami lub aplikacjami. Dane zbierane przez Google Analytics są co do zasady zbierane anonimowo i nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników. Dane zbierane przez Google Analytics mogą obejmować przykładowo: przybliżoną geolokalizację, dane demograficzne, informacje o wykorzystywanym urządzeniu, systemie, przeglądarce, rozdzielczości ekranu, ustawionym języku, dostawcy Internetu, typie połączenia internetowego, a także o zachowaniu Użytkownika w Serwisie.

   Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez Google Analytics opisane zostały w polityce prywatności Google Analytics dostępnej pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

  2. Google Ads

   Serwis korzysta z narzędzia Google Ads, będącego systemem reklamowym umożliwiającym dotarcie z przekazem reklamowym poprzez kanały, które są własnością firmy Google. Google Ads zbiera przykładowo następujące rodzaje danych: zapytania wpisywanych w wyszukiwarce internetowej, dane śledzenia aktywności Użytkownika w innych serwisach internetowych. Dane zbierane przez Google Ads co do zasady nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

   Szczegółowe informacje na temat Google Ads opisane zostały w polityce prywatności Google, dostępnej pod linkiem: https://policies.google.com/privacy.

   Użytkownik może samodzielnie zrezygnować ze śledzenia przez Google Ads poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Ads, w sposób wskazany pod linkiem: https://support.google.com/google-ads/answer/32050.

  3. Remarketing

   Serwis korzysta z funkcji remarketingu oferowanej przez Google Analytics w połączeniu z narzędziem Google Ads dostarczanym przez Google.

   Remarketing stanowi sposób prowadzenia działań reklamowych w sieci Internet. Działania reklamowe kierowane są do osób, które odwiedziły stronę internetową Serwisy. Poprzez wykorzystanie mechanizmów opartych o pliki cookies, określane jest zainteresowanie Użytkownika danym produktem lub usługą, na podstawie których do Użytkownika kierowany jest określony przekaz marketingowy. Komunikaty marketingowe są wyświetlane Użytkownikowi podczas korzystania przez Użytkownika z wyszukiwarki Google, przeglądania witryn internetowych lub w ramach jego obecności na portalach społecznościowych.

   Użytkownicy mogą samodzielnie wyłączyć opcję remarketingu na wykorzystywanych urządzeniach poprzez opcję dezaktywacji dostępna pod linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

  4. Polityka prywatności Google

   Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Google opisane zostały w polityce prywatności Google dostępnej pod linkiem: https://policies.google.com/privacy.

  5. Facebook Piksel

   Serwis korzysta z funkcji Piksel Facebooka, którego dostawcą jest Meta Platforms Inc. Piksel Facebooka to krótki kod umieszczany w witrynie, służący mierzyć skuteczności wyświetlanych reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników. Piksel Facebooka stosowany jest w celu targetowania reklam do właściwych odbiorców, automatycznej konfiguracji komunikatów marketingowych oraz pomiaru wyników wyświetlanych reklam.

   Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Meta Platforms Inc. Inc. opisane zostały w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod linkiem: https://www.facebook.com/policy.php.

 7. Informacje o plikach cookies

  1. Cookies to pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są zapisywany przez serwer strony internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika. Odzyskanie lub odczytanie zawartość takiego pliku cookie jest możliwe wyłącznie z poziomu danego serwera. Każdy plik cookie jest unikalny dla przeglądarki internetowej Użytkownika i zawiera anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator oraz nazwę strony. Pliki cookies używane przez Serwis umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych w ramach Serwisu informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb danego Użytkownika, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w witrynie oraz badania upodobań Użytkowników i tym samym podnoszenia jakości usług oferowanych przez Serwis. Pliki cookies umożliwiają także na uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie, ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją Użytkownika, a także zapamiętanie preferencji językowych i innych ustawień, w tym braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści.
  2. Pliki cookie mogą stanowić także dane osobowe, do których zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy niniejszej Polityki prywatności.
  3. Administrator wykorzystuje pliki cookies, które są bezwzględnie konieczne do działania Serwisu. Pozostałe pliki cookies Administrator wykorzystuje na podstawie zgody Użytkowników. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych w Serwisie:
   Dostawca plików cookies Cel, w jakim pliki cookies są wykorzystywane Rodzaj pliku cookies
   Aplikuj.pl przechowywanie informacji dot. zalogowanych Użytkowników niezbędne (obligatoryjne)
   Aplikuj.pl zapewnienie bezpieczeństwa i integralności Serwisu niezbędne (obligatoryjne)
   Aplikuj.pl cele statystyczne, obrazowanie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, dostosowywanie i optymalizacja Serwisu, tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu niezbędne (obligatoryjne)
   Aplikuj.pl analiza zachowań Użytkowników, w celach dostosowywania świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika niezbędne (obligatoryjne)
   Google LLC analiza zachowań Użytkowników w Serwisie, usługi reklamowe, re-marketing, usługi pomiarowe i analityczne opcjonalne (fakultatywne)
   Meta Platforms Inc. usługi reklamowe, re-marketing, usługi pomiarowe i analityczne opcjonalne (fakultatywne)
   HotJar Ltd. analiza zachowań Użytkowników w Serwisie opcjonalne (fakultatywne)
   Oracle America, Inc. możliwość udostępniania treści w zewnętrznych serwisach niezbędne (obligatoryjne)
  4. Podmiotami, które mogą instalować oraz wykorzystywać pliki cookies w ramach Serwisu na podstawie zgody Użytkownika są Administratora oraz:
   1. Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tutaj: https://policies.google.com/privacy;
   2. Meta Platforms Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora, kliknij tutaj: https://www.facebook.com/policy.php;
   3. Hotjar Limited, prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z prawem maltańskim. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora, kliknij tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.
   4. Oracle America, Inc., spółka z siedzibą w 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 9406. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora, kliknij tutaj: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html
  5. Serwis wykorzystuje cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia
  6. Dane pochodzące z plików cookies, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: (i) na czas korzystania z Serwisu (pliki sesyjne), (ii) do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz punkt 5 powyżej), lub (iii) do odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie
  7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. Użytkownik może w każdym momencie zarządzać wyrażoną zgodą na przetwarzanie plików cookies, klikając tutaj.
 8. Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za procesy przetwarzania danych osobowych Kandydatów oraz Użytkowników niezarejestrowanych, przeprowadzane przez Pracodawców, którym takie dane osobowe zostają powierzone w ramach wykonania umowy o świadczenie przez Administratora usugi, o której mowa w ppkt. 2.5 lit c. niniejszej Polityki.
  3. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.
  4. Zalecamy, aby nie korzystać bezwarunkowo z dokumentów, które udostępniamy w ramach Serwisu. Zawsze pamiętaj, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do Twojej sytuacji. Serwis nie bierze odpowiedzialności za jakikolwiek treści zamieszczone na forum, w komentarzach lub w inny sposób w Serwisie przez jej Użytkowników.
 9. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu Aplikuj.pl wchodzi w życie z dniem 31 października 2022 i zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Prywatności.

Zobacz poprzednią wersję Polityki prywatności Aplikuj.pl, obowiązującą do dnia 30.11.2022 r.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka