Praca dla studenta

Staże

13 maja 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 42 głosy

42 głosy

18 komentarzy
Staże
Staż to doskonała możliwość, by poszerzyć swoje umiejętności, zdobyć dodatkowe doświadczenie oraz przygotować się do przyszłego zawodu. Wybór różnego rodzaju staży jest bardzo duży, dlatego warto zainteresować się tym tematem i wybrać najlepszą dla siebie możliwość. Polska notuje cały czas najniższe bezrobocie wśród Państw Unii Europejskiej. Chociaż sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra to nie zawsze samo znalezienie pierwszej pracy jest łatwe. Z pewnością w procesie tym pomogą ukończone staże i praktyki.

Decydując się na staż możemy rozważyć różne czynniki, takie jak m.in. własne zainteresowania, wybrana ścieżka kariery czy przyszłościowe zawody na rynku pracy. Wykonując dane praktyki lub staż możemy sprawdzić czy dana profesja faktycznie nam odpowiada. Mamy także możliwość, aby wypróbować swoich sił w czymś zupełnie nowym, tym samym poszerzając swoje horyzonty. Przygotowaliśmy krótki poradnik, który pozwoli zapoznać się z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi stażów.

Staż z Urzędu Pracy - możliwości rozwojowe na początku kariery zawodowej

Staż z urzędu pracy to doskonała możliwość rozwoju dla osób w różnych przedziałach wiekowych. Tego typu staże finansowane są dzięki funduszom unijnym oraz z Funduszu Pracy. Forma stażu nie różni się, ale inne jest jego źródło finansowania, a czasem także jego długość. Staż z urzędu pracy może odbyć każda osoba z opracowanym Indywidualnym Planem Działania. Kandydaci muszą odbyć rozmowę z opiekunem, po czym złożyć wniosek o staż. W wyniku pomyślnego przebiegu rozmowy, kandydat otrzymuje skierowanie z urzędu pracy i może podpisać umowę ze starostą.

Video

Podejmując się stażu z urzędu pracy, stażysta otrzymuje stypendium oraz przysługuje mu 2 dni wolnego na miesiąc. Wysokość stypendium wynosi 120% wielkości zasiłku dla bezrobotnych i wypłacane jest co miesiąc. Stażu nie można przerwać (chyba, że nie zostaną dotrzymane warunki umowy), a jeśli jednak stażysta zdecyduje się na taki krok – zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego. Po wykonanym stażu, stażysta może zostać zatrudniony na sprawowanym stanowisku, jednak zależy to w dużej mierze od warunków umowy, którą podpisał. Jeżeli w umowie pojawia się zapis o obowiązku zatrudnienia stażysty po odbyciu stażu, wówczas pracodawca powinien dotrzymać warunków umowy.  

Stażysta z PUP - staż a praktyka – czy to to samo?

Praktyka to nic innego jak praktyczne wprowadzenie do wykonywania zawodu. Wyróżniamy praktykę zawodową lub studencką. Trwa ona maksymalnie 3 miesiące, uregulowana jest zazwyczaj umową o dzieło lub umową zlecenie i w większości jest bezpłatna.

Staż to już natomiast forma stosunku pracy. Może trwać on dłużej od 3 do 12 miesięcy. Stażysta otrzymuje wynagrodzenie, chociaż w zależności od formy stażu wypłaca je pracodawca lub Powiatowy Urząd Pracy (PUP).

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Edycja Opisów Produktów ALLEGRO dla STUDENTA

KOLOROWY ZESZYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • 4 500-5 500 zł / mc
 • Tychy
Dodana

Pracownik produkcji

JOBME S.A.

 • 4 500-5 500 zł / mc
 • Kraków
Dodana
stażystka pracujaca przy komputerze

Kto może zostać stażystą i jakie ma on prawa?

Staż to doskonała forma zatrudnienie dla osób wchodzących na rynek pracy lub zmieniających swój zawód. Staże z PUP są tylko dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne i będących poniżej 30 roku życia, lub powyżej 50-tego. W większości przypadków jednak staże oferowane przez PUP są formą rekrutacji. Wymaga to wiec złożenie swoich dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do ew. rozmowy kwalifikacyjnej.

Gdy zdobędziemy już staż warto znać swoje prawa. Po pierwsze przysługuje nam wynagrodzenie. W przypadku stażu z PUP jest ono stałe i wynosi 120% wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Inne uprawnienia przysługujące stażyście to:

 • wliczenie okresu stażu do stażu pracy i nabywania uprawnień urlopowych i emerytalnych,
 • ubezpieczenie rentowe i wypadkowe,
 • otrzymanie sprawozdania od pracodawcy z przebiegu stażu po jego zakończeniu,
 • prawo do zatrudnienia na stałe po zakończeniu stażu o ile zostało to określone w warunkach stażu.

Czym jest sprawozdanie z przebiegu stażu?

Sprawozdanie z przebiegu stażu to specjalny dokument, który stanowi podsumowanie zdobytego na stażu doświadczenia. Wielu pracodawców uznaje staże za ważny element rozwoju przyszłego pracownika, dlatego warto opisać w sprawozdaniu wszystko, czego się nauczyliśmy i co może się nam przydać w przyszłym zawodzie.

Każde sprawozdanie powinno zawierać kilka podstawowych elementów:

 • Stronę tytułową – zawierającą imię, nazwisko, daty stażu, nazwę firmy i wykonywane stanowisko. Na stronie tytułowej powinno się także znaleźć nazwisko przełożonego stażu;
 • Indeks treści – może zawierać kilka części, które poinformują jaka zawartość znajduje się w sprawozdaniu;
 • Wprowadzenie – opisujące podstawowe informacje dotyczące stażu;
 • Opis firmy – nazwa firmy, zakres działalności, oferowane usługi itd.;
 • Wypełnione zadania – przedstawienie czynności wykonywanych podczas stażu oraz zdobytych dzięki temu umiejętności;
 • Podsumowanie praktyk – zawierający ogólny opis zdobytych umiejętności i doświadczeń;
 • Ewentualna ocena przełożonego wraz z wnioskami ze zrealizowanego stażu.

Ile trwa staż? Maksymalny, łączny czas odbywania stażu u jednego pracodawcy

Maksymalna długość stażu u jednego pracodawcy nie może być dłuższa niż 12 miesięcy. Po tym okresie pracodawca jeśli chce dalej z nami współpracować musi zatrudnić nas w formie umowy o pracę. Zazwyczaj jednak staże trwają od 3 do 6 miesięcy. Warto pamięta o tym, że sami możemy wcześniej również zrezygnować ze stażu. Zrywając jednak umowę o staż podpisaną z PUP możemy narazić się na konieczność zwrotu kosztów za badania lekarskie lub inne wydatki.

staż w budowlance

Jakie dokumenty musi dostarczyć stażysta?

W zasadzie ubiegając się o staż z PUP wystarczy wypełnić tylko wniosek. Natomiast w przypadku innych staży lub w samym procesie rekrutacji możesz być poproszony ewentualnie o świadectwa ukończenia konkretnych szkół czy ew. inne dokumenty. Sam proces ubiegania się o staż jest jednak dość prosty i pozbawiony zbędnych formalności

Podanie o staż

Kiedy zdecydujemy się na podjęcie stażu, niezbędnym elementem rekrutacji będzie złożenie podania o staż.

Ważne, aby podczas jego tworzenia, pamiętać o kilku ważnych wskazówkach:

 • bądź uprzejmy i stosuj zwroty grzecznościowe,
 • przedstaw swoją motywację do odbycia stażu,
 • napisz o swoich doświadczeniach (np. kierunku studiów lub szkole średniej), które są związane z wykonywanym stanowiskiem na stażu,
 • wymień swoje pozytywne cechy, np. odpowiedzialny lub ambitny,
 • poproś zatrudniającego o pozytywne rozpatrzenie podania,
 • podpisz się odręcznie.

Umowa o staż - zapisy w umowie o rodzajach obowiązków

Kiedy już podanie o staż zostanie pozytywnie rozpatrzone, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o staż. Tego typu umowa funkcjonuje od 2009 roku i należy do kategorii umów cywilnoprawnych. W umowie powinny zostać zawarte wszystkie warunki współpracy podczas stażu, rodzaje obowiązków, czas trwania stażu, wysokość wynagrodzenia (jeśli takowe występuje) oraz tygodniowy wymiar godzin. Dodatkowo do umowy może zostać dołączony dokument wewnętrzny z regulaminem stażu oraz wypłacania stypendium.

Umowa o staż powinna mieć formę pisemną. Podpisywana jest między dwoma stronami – stażystą oraz zatrudniającym. Obowiązujący czas trwania takiej umowy to maksymalnie 3 miesiące. Należy pamiętać, że czas ten nie może zostać wydłużony w kolejnej umowie o staż. Stażysta może jednak zawierać nieograniczoną liczbę umów z różnymi zatrudniającymi.

Video

Lista obecności staż - miesięczna lista obecności stażysty

Podczas wykonywania stażu niezbędna jest lista obecności, która stanowi potwierdzenie stawienia się w miejscu pracy przez zatrudnionego. Obowiązkiem każdego stażysty jest podpisywanie listy u zatrudniającego. W przypadku stażu w urzędzie pracy, podczas dłuższej nieobecności pracownika, zatrudniający jest zobowiązany w ciągu 7 dni poinformować urząd pracy o przerwaniu stażu przez bezrobotnego lub o nieusprawiedliwionych nieobecnościach.

Lista obecności ze stażu powinna być dostarczona do urzędu pracy każdego miesiąca podczas odbywania stażu przez bezrobotnego oraz potwierdzona przez zatrudniającego w terminie 2 dni od ostatniego dnia miesiąca. Brak listy może wiązać się z brakiem zaliczenia stażu i nienaliczeniem stypendium.

stażysta przy pracy w robotyce

Staże dla studentów - okazja wdrożenia się w firmie

Staże dla studentów to okazja, aby zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe oraz umiejętności niezbędne na rynku pracy. Odbycie stażu jest obowiązkowe na większości uczelni publicznych i prywatnych.

Możliwości odbycia stażu dla studentów jest wiele – mogą to być polecane przez uczelnie instytucje lub przedsiębiorstwa oferty w lokalnych firmach czy też np. wymiany zagraniczne. O staż można się także starać w firmie niezwiązanej z uczelnią. Bardzo popularne są również programy stażowe dużych korporacji. Dzięki temu można zdobyć wiele cennych kontaktów oraz podróżować po kraju czy za granicą. Staże dla studentów są zazwyczaj bezpłatne, ale można także znaleźć stanowiska, które oferują stypendium.

młoda, zadowolona stażystka

5 powodów, dla których warto odbyć staż

Oto 5 zasadniczych powodów, dlaczego planując swoją karierę warto pomyśleć o stażu:

 • osobom bez doświadczenia łatwiej dostać się na staż, niż być od razu przyjętym do pracy na etat,
 • staż z PUP gwarantuje od razu wynagrodzenie za pracę,
 • ukończenie stażu znacznie zwiększa szansę zatrudnienia na etacie,
 • staż to sposób na poznanie branży i zawodu o którego wykonywaniu myślimy
 • staż to szansę nawiązania pierwszych cennych zawodowych znajomości i budowania swoją sieci kontaktów.

Rezygnacja ze stażu - o czym warto pamiętać?

Umowę o staż można rozwiązać po upływie czasu, na jaki była zawarta. Stażysta nie może zrezygnować wcześniej, jeżeli staż jest odpłatny. Rezygnacja ze stażu nie jest wówczas usprawiedliwiona, nawet jeśli dojdzie do nieporozumienia z zatrudniającym. W przypadku staży bezpłatnych, umowa może być rozwiązana w każdym momencie, a rezygnacja ze stażu odbywa się bez żadnych konsekwencji.

Staż i co dalej - ścieżka zawodowej kariery

Scenariusz wymarzony to zatrudnienie na umowę o pracę u pracodawcy u którego odbywamy staż. To też scenariusz dość częsty by wiele firm decyduje się na zatrudnienie dobrych stażystów. Pamiętaj jednak, że zbierasz swoje zawodowe doświadczenia. Odbycie stażu to też pierwszy krok by zacząć szukać pracy etatowej. Teraz możesz wpisać już do swojego CV także konkretne doświadczenie zawodowe jakie zdobyłeś na stażu. Warto to wykorzystać.

Podsumowując, staże to doskonała możliwość, aby zdobyć nowe kwalifikacje oraz zyskać cenne doświadczenie. Szczególnie popularne są staże dla studentów, ale mogą je odbyć osoby w każdym wieku, np. z ramienia urzędu pracy. Przed przystąpieniem do stażu należy pamiętać o złożeniu podania o staż, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu podpisać umowę o staż z zatrudniającym. W trakcie stażu niezbędne jest także prowadzenie sprawozdania oraz listy obecności.

To może Cię również zainteresować

Praca dla studentów za granicą

Najczęściej zadawane pytania

Ile może trwać staż z PUP?

Taki staż trwa od 3 do 12 miesięcy. Najczęściej na rynku występują staże trwające 3 lub 6 miesięcy

Czy staż z PUP jest płatny?

Tak i wysokość wynagrodzenia jest stałą Wynosi 120% aktualnego zasiłku dla bezrobotnych

Czy po odbyciu staży pracodawca musi mnie zatrudnić?

Nie, nie musi. Chyba, że określono to z góry i na starcie stażu. Warto jednak podejmować staże, gdyż pracodawczy często zatrudniają dobrych stażystów.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

18 komentarzy

nos

nos

Bardzo korzystny artykuł, który wyjaśnił mi wiele kwestii związanych z zatrudnieniem stażystów. Teraz czuję się pewniej w tym temacie i na pewno zwrócę uwagę na kandydatów z doświadczeniem stażowym.
lewiatan

lewiatan

Bardzo ciekawy artykuł, który pokazał mi różnicę między praktyką a stażem. Teraz lepiej rozumiem, co będzie dla mnie bardziej odpowiednie w mojej sytuacji. Dziękuję!
Wino1901

Wino1901

Dzięki temu artykułowi wiem teraz, jakie prawa przysługują mi podczas stażu. To bardzo ważne, ponieważ pozwala mi to lepiej się przygotować na ten etap w moim życiu zawodowym.
Laura

Laura

Bardzo mi się podoba, że w artykule zwrócono uwagę na to, że po stażu stażysta może zostać zatrudniony na stanowisku, które pełnił podczas stażu. To daje dużą nadzieję na rozwój kariery zawodowej.
Patrycja Malec

Patrycja Malec

Cieszę się, że teraz wiem, jakie dokumenty musi dostarczyć stażysta, ponieważ będę mógł to lepiej przekazać potencjalnym kandydatom na stanowisko stażysty. Ten artykuł jest bardzo pomocny.
gość 54

gość 54

Wiedziałem, że staż jest dobrym sposobem na zdobycie doświadczenia, ale nie wiedziałem, że tak wiele osób młodszych niż 30 lat może skorzystać ze stażu z PUP. Dzięki temu artykułowi lepiej rozumiem, jakie możliwości mam.
bizm. Git

bizm. Git

Ciekawe, że stypendium na staż wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych. Taki staż na pewno może być świetnym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego i jednocześnie poprawę swojej sytuacji finansowej na czas trwania stażu.
Igor NK

Igor NK

Ciekawy artykuł dla osób, które szukają stażystów. Teraz wiem więcej o tym, jakie warunki trzeba spełnić, aby zatrudnić stażystę z PUP. Bardzo polecam tę formę zatrudnienia dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie zawodowe.
Łukasz

Łukasz

Cieszę się, że przeczytałem ten artykuł, ponieważ teraz mam lepszy obraz różnicy między praktyką a stażem. Teraz wiem, jakie kroki muszę podjąć, aby zdobyć doświadczenie zawodowe.
Omnibus

Omnibus

Jestem bezrobotny i zastanawiałem się nad podjęciem stażu z PUP. Ten artykuł bardzo mi pomógł i teraz wiem, jakie prawa i obowiązki mnie czekają. Dziękuję!
Bolesława

Bolesława

Bardzo dobry artykuł, który pokazał, że staż z urzędu pracy może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie zawodowe. Polecam każdemu, kto szuka możliwości rozwoju na początku swojej kariery zawodowej.
Tomasz

Tomasz

Jak widać jest wiele możliwości pod tym względem. Staże są zróżnicowane także w wielu branżach. Dobrze to opisane zostało.
student

student

Plusem stażów jest np. ubezpieczenie. Oczywiście jeżeli staż jest sensowny to korzyści będą nie tylko teraz ale na przyszłość.
Nina

Nina

Widać, że można znaleźć atrakcyjne staże w wielu miastach. Oczywiście trzeba także wybrać to co jest bardzo atrakcyjne pod tym względem.
studencik

studencik

Staże zazwyczaj oferują dla bezrobotnych UP, ale nie tylko. Wielu studentów w ramach studiów odbywa staż. Warto skorzystać z oferty stażu, bo można się wiele nauczyć. Można zdobyć doświadczenie, nowe umiejętności. Jestem studentem i w ramach naszych studiów jest staż oczywiście niepłatny.
Alka

Alka

Warto studentom skorzystać nawet że stażów bezpłatnych. Zdobędą doświadczenie i umiejętności. U mnie w szpitalu jest dużo przyszłych lekarzy. To świetni, ale teoretycy. Na stażu dużo się nauczą.
Zuza

Zuza

Ciekawe informacje w tym artykule. Staż prawie każdy, to doskonalenie umiejętności. Zazwyczaj zawsze staże dla studentów są niepłatne, ale czy zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętności powinno być płacone.
Lemon

Lemon

Niezależnie od tego, zawsze opłaca się współpracować nie tylko z pieniędzmi. Na pewno myślisz, że praca w niepełnym wymiarze godzin oznacza więcej stresu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.