Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Zatrudnienie po stażu - zasady

10 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 27 głosów

27 głosów

33 komentarze
Zatrudnienie po stażu - zasady
Koniec stażu to ważny moment zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Obustronna decyzja o kontynuacji współpracy wymaga ustanowienia stosunku pracy, na zasadach umowy pracowniczej. Zatrudnienie po stażu różni się od standardowego procesu rekrutacji, dlatego warto zapoznać się z formalnymi wymogami.

Istota każdego stażu opiera się na stworzeniu formalnej relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zasadniczo, stażysta otrzymuje możliwość analizy schematu organizacyjnego oraz poznania realiów pracy na określonym stanowisku w danej branży. Praktyczna nauka wykonywania zadań jest tożsama ze zdobywaniem cennego doświadczenia.

Niezależnie, czy chodzi o staż z urzędu pracy, staż studencki czy po prostu staż na danym stanowisku, nie może on trwać w nieskończoność. Pracodawca na mocy zastosowanej umowy stażowej zyskuje czasowego pracownika, wynagradzanego na preferencyjnych warunkach, który po upływie kilku miesięcy jest gotów do podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ta gotowość polega na praktycznym przygotowaniu pracownika i przede wszystkim znajomości jego predyspozycji oraz potencjału na przyszłość. Nic więc dziwnego, że większość pracodawców proponuje stażystom zatrudnienie po stażu.

Czy konieczne są badania wstępne?

Pracodawca, który zamierza zatrudnić pracownika po zakończeniu stażu może zastanawiać się, czy powinien skierować go na badania wstępne. Pytanie to jest szczególnie interesujące, jeżeli stażysta ma pracować na tym samym stanowisku pracy, na jakim wykonywał staż. Ustawodawca w przepisach Kodeksu pracy wskazał bardzo dokładnie, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, który zamierza zaoferować zatrudnienie po stażu pracownikowi.

Jednym z nich jest konieczność skierowania kandydata na badania wstępne. Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy, podmiot zatrudniający nie może dopuścić do pracy osoby, która nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W praktyce zatem pracodawca jest zobowiązany wystawić skierowanie, na podstawie którego osoba przyjęta do pracy podda się stosownym badaniom lekarskim. W innym przypadku zatrudnienie po stażu nie dojdzie do skutku. Niezbędne jest również przeprowadzenie odpowiedniego do warunków pracy szkolenia BHP, zapoznanie pracownika z regulaminem zakładu pracy, jeśli takowy istnieje i wdrożenie go. W przypadku zatrudnienia po stażu, ostatni etap często pracodawca ma już za sobą, gdyż pracownik poznał specyfikę swoich obowiązków w czasie stażu.

Badania wstępne – wyjątek od reguły

Wracając do badań wstępnych, pojawia się pewna wątpliwość. Bowiem prawodawca nie uregulował kwestii związanych z zakresem badań wstępnych w Kodeksie pracy, lecz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W związku z tym, jak wskazano powyżej, pracodawca jest zobowiązany wystawić stosowne skierowanie na badania każdemu pracownikowi wyłonionemu do pracy w drodze rekrutacji.

Kiedy pracodawca nie musi zlecać badań wstępnych?
Wyjątek w kwestii wstępnych badań reguluje art. 229 § 1 Kodeksu Pracy: „Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.”

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Brygadzista przy pracach wykończeniowych

Pracownicy Budowlani Sp. z o.o.

  • Międzyzdroje
Dodana
Aplikuj bez CV

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

  • Ruda Śląska
Dodana

Monter rusztowań

RJS SP. Z O.O.

  • Szwecja
Dodana
Aplikuj bez CV

Obowiązek posiadania dokumentu orzeczenia lekarskiego

Opisywany problem nie został jednoznacznie rozstrzygnięty. Zasadniczo pracodawca może przyjąć, że stażysty wcześniej nie zatrudniał i w związku z powyższym wręczyć mu skierowanie na badania wstępne. Z drugiej jednak strony, co również warto podkreślić, praca może odbywać się w tym samym miejscu i na takich samych warunkach, jak w czasie stażu. Jeżeli pójść tym tokiem rozumowania, można uznać, że nie jest konieczne przeprowadzanie ponownych badań wstępnych. Choć przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie regulują tej kwestii, pracodawca może powołać się na wspomniany wyjątek od reguły. Wówczas motywować swoją decyzję powinien właśnie w taki sposób.

Podmiot zatrudniający, który zdecyduje, że nie wyśle byłego stażysty na badania wstępne, powinien pamiętać o konieczności posiadania dokumentu orzeczenia lekarskiego, na podstawie którego jego pracownik został skierowany na staż. Warto zauważyć, że na takie badania stażystę z urzędu pracy, zawsze kieruje starosta (ponosi on też koszty przeprowadzenia tych badań zgodnie z zapisami znajdującymi się w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), a w przypadku stażu studenckiego – uczelnia. Ponieważ uzyskanie tego dokumentu może być niemożliwe, pracodawca powinien w teczce osobowej byłego stażysty przechowywać przynajmniej jego kserokopię.

Na zdjęciu badanie u lekarza medycyny pracy

Szykują się zmiany w kwestii badań wstępnych

Z punktu widzenia pracodawców, ważną informacją może być ta, że rząd szykuje zmiany w zakresie art. 229 Kodeksu pracy. Poprawki tego przepisu mają znacząco ograniczyć formalności i koszty, jakie pracodawcy ponoszą tytułem przeprowadzania badań wstępnych pracowników. Wynika to z ogólnych założeń, według których zatrudnienie po stażu ma być procesem szybkim i nieskomplikowanym.

Celem jest więc upodobnienie zatrudnienia po stażu do procesu przedłużania umowy stażowej, aniżeli tworzenia zupełnie nowej. W kwestii badań wstępnych, proponowana zmiana dotyczy m.in. tego, że pracodawca nie będzie musiał kierować na badania pracowników, którzy będą w stanie przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w danych warunkach.

Zatrudnienie po stażu z Urzędu Pracy – czy po stażu pracodawca musi zatrudnić stażystę?

Zarówno stażyści, jak i pracodawcy powinno wiedzieć, że w przepisach nie fukncjonuje obowiązek zatrudnienia po stażu z urzędu pracy. W prawie pracy nie istnieją zapisy obligujące pracodawców do zatrudnienia stażysty. Pracodawcy mogą samodzielnie organizować staże w swojej firmie, jednak coraz chętniej decydują się właśnie na współpracę w urzędami pracy. Wszystko dlatego, że te dysponują środkami publicznymi, oferują interesujące warianty aktywizacji społecznej osób bezrobotnych i przejmują z pracodawców część kosztów oraz formalności.

Programy pomocy i projekty zachęcające do zawierania umów stażowych zyskują popularność i znacząco przyczyniają się do zmniejszenia stopy bezrobocia. Na podstawie umowy z urzędem pracy, pracodawcy mogą liczyć na korzyści obszaru ekonomicznego oraz wizerunkowego. Szczegóły warunków zatrudnienia po stażu określają konkretne zapisy umowy stażowej. Pracodawca nie posiada obowiązku zatrudnienia po stażu z urzędu pracy.

Na jakie korzyści może liczyć pracodawca, który przyjmuje stażystę

  • Zorganizowanie stażu wpływa na postrzeganie przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego biznesu
  • Pracodawca przyjmujący stażystów z urzędu pracy wykazuje swój wkład w szeroko pojęty rozwój społeczny
  • Przedsiębiorcy otrzymują dofinansowanie do utrzymania pracownika lub stworzenia stanowiska pracy
  • Okres odbywania stażu to dobra okazja do sprawdzenia stażysty jako potencjalnego pracownika w firmie

Umowa stażowa

Umowa stażowa to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy organizatorem stażu, a placówką powiatową. Umożliwia realizację danego programu stażowego i jest zawierana na okres od 3 do 12 miesięcy. Ze względu na fakt, że wszelkie projekty aktywizacji bezrobotnych są szczegółowo rozliczane, umowa stażowa również wiąże się z licznymi obowiązkami formalnymi, których niedopełnienie grozi rozwiązaniem umowy i utraceniem otrzymanych wcześniej środków dofinansowania – takich jak pokrycie opłat za badania, składek ZUS oraz kosztów zatrudnienia. Szczegółowe przepisy dotyczące umowy stażowej znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

O ile w trakcie trwania stażu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o tyle należność za pracę przy zatrudnieniu zależy od polityki finansowej pracodawcy i ogólnego poziomu wynagrodzeń. Umowa stażowa jest uzupełniana o ważne załączniki, takie jak program stażu, wymagane listy obecności, sposoby oraz terminy rozliczania dni wolnych, a także ogólne obowiązki dotyczące współpracy obu stron – zarówno pracodawcy jak i pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że umowa o staż nie jest nawiązaniem stosunku pracy z pracodawcą i nie podlega pod przepisom Kodeksu pracy.

Video

Staż studencki

Staż studencki to specyficzna forma stażu. Jak sama nazwa wskazuje, jest on dedykowany osobom studiującym, które są gotowe do podjęcia stażu w czasie wolnym od nauki. Staż studencki to idealny sposób na wczesne zdobywanie doświadczenia zawodowego i naukę praktycznych umiejętności. Właśnie dlatego tego rodzaju zatrudnienie cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza w większych miastach studenckich. Staż studencki charakteryzuje się zwiększoną motywacją stażystów i zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, dlatego jest niezwykle wzbogacający dla przyjmujących stażystów przedsiębiorców. Przyjmując zmotywowanych stażystów, część obowiązków może zostać na nich przeniesiona, a co więcej – być może po owocnym stażu zyskają wartościowego pracownika. Praktyka pokazuje, że choć zatrudnienie po stażu nie jest gwarantowane, wielu pracodawców decyduje się na kontynuowanie współpracy ze stażystami.

Organizacja stażu oraz zawarcie umowy stażowej stanowi idealny sposób pozyskania pracownika na korzystnych warunkach. Obecnie zatrudnienie po stażu to jedna z najczęściej stosowanych form nawiązywania efektywnej współpracy pomiędzy pracodawcami, a młodymi pracownikami wkraczającymi na rynek pracy.

Zatrudnienie po stażu na 3 miesiące

Niektóre umowy zawierane ze stażystami zawierają zapis, który gwarantuje zatrudnienie po stażu oraz reguluje czas trwania takiego zatrudnienia. Pracodawca nie ma obowiązku zagwarantowania umowy o pracę, jednak dla wielu przedsiębiorców jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ zyskują oni pracownika, który jest już wdrożony w funkcjonowanie firmy, a jego umiejętności zostały zweryfikowane przez pracodawcę podczas trwania stażu. Zatrudnienie po stażu na 3 miesiące może zostać przedłużone nawet umową o pracę na czas nieokreślony, która zapewnia stałe zatrudnienie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca musi zatrudnić pracownika po ukończonym stażu?

Nie, nie ma prawa nakazującego pracodawcy zatrudnienia stażysty, kiedy upłynie czas stażu. Bez względu na długość stażu do kontynuacji współpracy może, ale nie musi dojść między pracodawcą a stażystą.

Czy przy zatrudnianiu pracownika po ukończeniu stażu niezbędne są badania wstępne?

Jeżeli pracownik po ukończeniu stażu ma zostać zatrudniony na stanowisku o tych samych warunkach pracy, z racji wykonania badań wstępnych przed rozpoczęciem stażu nie trzeba ich powtarzać – reguluje to art. 229 § 1 Kodeksu Pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

33 komentarze

prac. Jerzy

prac. Jerzy

Nie wiem, co powiedzieć na temat badań wstępnych. Z jednej strony rozumiem, że zachowanie bezpieczeństwa pracowników jest ważne, ale z drugiej strony każdy dodatkowy koszt dla pracodawców może wpłynąć na to, że zdecydują się na zrezygnowanie z zatrudnienia po stażu.
Sonia Z.

Sonia Z.

Staż może być dobrym sposobem na zdobycie doświadczenia i poznania specyfiki pracy w danej firmie. Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że staż nie gwarantuje zatrudnienia na stałe i trzeba być przygotowanym na szukanie innych ofert pracy.
Kasia Jasińska

Kasia Jasińska

Badania wstępne to jedno z narzędzi, które pomagają chronić pracowników. Bez nich byłoby o wiele więcej wypadków i poważniejszych chorób zawodowych. Dlatego jako pracodawca uważam, że nie ma innej opcji niż przeprowadzenie tych badań przed zatrudnieniem pracownika po stażu.
gosc 31

gosc 31

Nie byłoby dobrze, gdyby pracodawcy nie musieli przeprowadzać badań wstępnych. Bez nich ryzyko chorób zawodowych i wypadków pracy byłoby zdecydowanie większe. Dlatego uważam, że zmiany w przepisach powinny szanować bezpieczeństwo pracowników.
Zrezygnowana

Zrezygnowana

Zgodnie z moimi doświadczeniami, badania wstępne są kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników, szczególnie w przypadku zatrudnienia po stażu. Trzeba pamiętać, że stażysta ma jedynie podstawowe szkolenie BHP i potrzebuje dodatkowych badań, aby móc bezpiecznie pracować.
Zofia Wilska

Zofia Wilska

Zgadzam się z tym artykułem. Staż jest ważnym doświadczeniem dla przyszłych pracowników i bardzo często przekłada się na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Chociaż badania wstępne mogą wydawać się uciążliwe, to warto pamiętać o ich znaczeniu dla bezpieczeństwa pracowników.
małogosia

małogosia

Ciekawe, że rząd ma zamiar wprowadzić zmiany w kwestii badań wstępnych. Mam nadzieję, że faktycznie zmniejszą one formalności i koszty związane z zatrudnieniem po stażu. W końcu każde ułatwienie w znalezieniu pracy jest na wagę złota.
Mała mi

Mała mi

Jestem na stażu w urzędzie pracy Staz kończę w lustopadzie,nie ma miejsca na nowe przyjęcia ale czy mogę Napisać pismo do dyrekcji z prośba o zatrudnienie mnie?bardzo mi Zależy na pracy.Jak mogę napisać pismo…
Grace

Grace

A jeśli po stażu z UP, nie chcę pracować w tej firmie, czy mogę odmówić podpisania umowy o pracę, bez żadnych konsekwencji?
Zenek

Zenek

Jako pracodawca zdecydowanie uważam, że badania wstępne są konieczne, szczególnie w przypadku zatrudnienia stażysty na tym samym stanowisku, na którym wykonywał staż. Bezpieczeństwo pracowników jest dla mnie priorytetem, a odpowiednie badania mogą pomóc uniknąć wypadków i chorób zawodowych.
Travelissimo

Travelissimo

Uważam, że badania wstępne są konieczne, aby uniknąć niepotrzebnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Chociaż są one kosztowne, to w dłuższej perspektywie przynoszą korzyści dla obu stron. Zdrowy pracownik lepiej wykonuje swoje zadania, co wpływa na wydajność i zyski firmy.
Jacek

Jacek

Nie do końca rozumiem, dlaczego pracodawcy wolą zatrudniać pracowników po stażu na podstawie umowy o pracę niż bezpośrednio. Czy to nie jest trochę niesprawiedliwe wobec osób szukających pracy? Staż jest często żałosne wynagradzany, a po jego zakończeniu pracodawca może zdecydować się na zatrudnienie kogoś innego.
Ela

Ela

Witam. Czy po odbyciu stażu,mogę się nie zgodzić na zatrudnienie na okres 3 miesięcy? Zaraz po odbyciu stażu planuje się przeprowadzić.
Agnieszka

Agnieszka

Zostałam zatrudniona po pół rocznym stażu. Czy już w pierwszym miesiącu pracy należą się dni wolne? Jeśli tak, ile?
kaya

kaya

witam. Czy po zakonczonym stażu i przepraowaniu tych np 3 miesiecy zatrudnienia pracodawca stwierdzi ze '' chce sie ze mną pozegnać '' dalej pozostaje zarejestrowana w urzedzie jako osoba bezrobotna czy musze sie ponownie sama zarejestrowac ?
Wiktoria

Wiktoria

Witam Jestem na końcówce odbywania stażu ale nie przez urząd pracy. Zatem czy pracodawca musi zgłaszać informację do jakiejś konkretnej instytucji na ten temat?
@Kasia

@Kasia

A czemu nie do 6 dni? Zawarła Pani z nią umowę? Zawarła. Umowa mówiła że ma przychodzić i realizować program stażu? Tak. Nie realizowała? Zgłosić do Urzędu Pracy (i przy okazji wymienić wszystkie dodatkowe zajęcia, które jej zlecono, niezależnie od tego, czy w umowie o staż był zapis o wykonywaniu innych poleceń nie zapisanych w umowie). A ze swojej części umowy proszę się wywiązać. Przyjęła Pani stażystkę, która poświęciła Pani firmie X czasu i za ten czas płacili podatnicy. Jeśli chce się Pani wycofać, to proszę oddać podatnikom pieniądze, a stażystce czas.
Asia

Asia

Czy będąc na stażu (troszkę ponad miesiąc) mając umowę o pracę już od następnego miesiąca muszę zgłosić to stażowemu pracodawcy czy tylko do Urzędu Pracy ?
Kasia

Kasia

Mam stażystkę, w sierpniu kończy jej się staż i w umowie mam że muszę ją zatrudnić na 6 miesięcy, a czy mogę skrócić np. do 3 miesięcy bez żadnych konsekwencji?
Run

Run

Do Agnieszka Stażystka pisze się przez ż a zmniejszyć może sobie Pani coś innego, co to za praktyki jawne wykorzystanie i dyskryminacja pracowników !
Anna

Anna

Witam, staż kończy mi się w grudniu, pracodawca zobowiązał się do zatrudnia mnie na 3 miesiące. Na początku stycznia planuje wyprowadzkę 100 km od miejsca przyszłego zatrudnienia. Czy pracodawca poniesie jakieś konsekwencje, jeśli nie zawrę z nim umowy na 3 miesiące po stażu?
Jarek

Jarek

Czy osoba może zostać zatrudniona na normlana umowe przed koncem stażu? StaŻ MAM DO 7 gRUDNIA ,ALE PRACODACA MOGŁBY MNIE JUŻ ZATRUDNIC OD 1 GRUDNIA
Wiktor

Wiktor

Witam odbyłem 5 miesięcy stażu i zostałem zatrudniony na 3 miesiące wszystko to było w umowie stażu okazało się że osoba za którą miałem pracować odchodzi na emeryturę w grudniu. Czy pracodawca może zatrudnić mnie po upływie 2- 3 miesięcy?
Katarzyna a

Katarzyna a

Odbyła staż 5 miesięcy w przedszkolu i zostałam zatrudniona na 3 miesiace na pöł etatu w miedzy czasie od połowy września zastała przyjęta sobą na pełny etat chciałam zapytać czy nie ja miałam pierszeństwo pełnego etatu
Gosia

Gosia

Pracodawca po stażu mnie nie zatrudnił teraz mam problem z jakąkolwek pracą ,szkoleniem lub stażem z urzedu . Chociaż to nie moja wina .
Anna

Anna

Po 6miesiecxnym stażu pracodawca nie zatrudnił mnie na 1/2etatu mimo że zobowiązywała do tego umowa.Czy pracodawca ponosi konsekwencje?Staż był z PUP
Agnieszka

Agnieszka

Mam starzystke ..konczy jej sie staż mam w umowie z urzędem pracy zaznaczone aby po skończonym stażu zatrudnić na co najmniej 3 miesiące w pełnym etacie ..A czy można zmniejszyć z całego etatu na pół..
abc

abc

Na jaki etat zatrudnia się po półrocznym stażu? Czy pół etatu to minimum? Czy półroczny staż =pół etatu???
Zimoch

Zimoch

Sporo młodych pracowników życzy sobie pracować na stażu i od razu potem mieć ciekawą robotę ale oczywiście tak w realiach niestety nie ma.
Ania

Ania

Witam czy mogę odmówić przyjęcia po stażu skoro np byłam sekretarka a po skończeniu proponują mi inne stanowisko pracy? Jeśli zrezygnuje jakie beda konsekwencje?
penelopa

penelopa

Jest to normalna umowa między tobą a osobą fizyczną lub prawną dotycząca wykonania określonej pracy, tylko w przypadku stażu zasady mogą zostać wcześniej określone. Staże przecież nie muszą gwarantować dalszego angażu.
Piotr

Piotr

Zatrudnienie po stażu - zasady. Przydatne info. w tym artykule. Mnie z kolegą zatrudnił na staż UP. Wiadomo to zysk dla pracodawcy, bo wynagrodzenie nam płacił UP. Tak samo pracowaliśmy. Kolegę po stażu zatrudnił pracodawca, mnie nie.
Mazak

Mazak

Staż studencki to dobra rzecz dla wszystkich ludzi z perspektywami. Jeżeli taki pracownik sprawdzi się w firmie i pozna swoją rolę to ma większą szansę zostać tutaj na dłużej po studiach.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.