Zatrudnienie po stażu - zasady

Zatrudnienie po stażu - zasady
Koniec stażu to ważny moment zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Obustronna decyzja o kontynuacji współpracy wymaga ustanowienia stosunku pracy, na zasadach umowy pracowniczej. Zatrudnienie po stażu różni się od standardowego procesu rekrutacji, dlatego warto zapoznać się z formalnymi wymogami.

Istota każdego stażu opiera się na stworzeniu formalnej relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zasadniczo, stażysta otrzymuje możliwość analizy schematu organizacyjnego oraz poznania realiów pracy na określonym stanowisku w danej branży. Praktyczna nauka wykonywania zadań jest tożsama ze zdobywaniem cennego doświadczenia.

Niezależnie, czy chodzi o staż z urzędu pracy, staż studencki czy po prostu staż na danym stanowisku, nie może on trwać w nieskończoność. Pracodawca na mocy zastosowanej umowy stażowej zyskuje czasowego pracownika, wynagradzanego na preferencyjnych warunkach, który po upływie kilku miesięcy jest gotów do podjęcia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ta gotowość polega na praktycznym przygotowaniu pracownika i przede wszystkim znajomości jego predyspozycji oraz potencjału na przyszłość. Nic więc dziwnego, że większość pracodawców proponuje stażystom zatrudnienie po stażu.

Czy konieczne są badania wstępne?

Pracodawca, który zamierza zatrudnić pracownika po zakończeniu stażu może zastanawiać się, czy powinien skierować go na badania wstępne. Pytanie to jest szczególnie interesujące, jeżeli stażysta ma pracować na tym samym stanowisku pracy, na jakim wykonywał staż. Ustawodawca w przepisach Kodeksu pracy wskazał bardzo dokładnie, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, który zamierza zaoferować zatrudnienie po stażu pracownikowi.

Jednym z nich jest konieczność skierowania kandydata na badania wstępne. Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy, podmiot zatrudniający nie może dopuścić do pracy osoby, która nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W praktyce zatem pracodawca jest zobowiązany wystawić skierowanie, na podstawie którego osoba przyjęta do pracy podda się stosownym badaniom lekarskim. W innym przypadku zatrudnienie po stażu nie dojdzie do skutku. Niezbędne jest również przeprowadzenie odpowiedniego do warunków pracy szkolenia BHP, zapoznanie pracownika z regulaminem zakładu pracy, jeśli takowy istnieje i wdrożenie go. W przypadku zatrudnienia po stażu, ostatni etap często pracodawca ma już za sobą, gdyż pracownik poznał specyfikę swoich obowiązków w czasie stażu.

Badania wstępne – wyjątek od reguły

Wracając do badań wstępnych, pojawia się pewna wątpliwość. Bowiem prawodawca nie uregulował kwestii związanych z zakresem badań wstępnych w Kodeksie pracy, lecz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W związku z tym, jak wskazano powyżej, pracodawca jest zobowiązany wystawić stosowne skierowanie na badania każdemu pracownikowi wyłonionemu do pracy w drodze rekrutacji.

Kiedy pracodawca nie musi zlecać badań wstępnych?Wyjątek w kwestii wstępnych badań reguluje art. 229 § 1 Kodeksu Pracy: „Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.”

Obowiązek posiadania dokumentu orzeczenia lekarskiego

Opisywany problem nie został jednoznacznie rozstrzygnięty. Zasadniczo pracodawca może przyjąć, że stażysty wcześniej nie zatrudniał i w związku z powyższym wręczyć mu skierowanie na badania wstępne. Z drugiej jednak strony, co również warto podkreślić, praca może odbywać się w tym samym miejscu i na takich samych warunkach, jak w czasie stażu. Jeżeli pójść tym tokiem rozumowania, można uznać, że nie jest konieczne przeprowadzanie ponownych badań wstępnych. Choć przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie regulują tej kwestii, pracodawca może powołać się na wspomniany wyjątek od reguły. Wówczas motywować swoją decyzję powinien właśnie w taki sposób.

Podmiot zatrudniający, który zdecyduje, że nie wyśle byłego stażysty na badania wstępne, powinien pamiętać o konieczności posiadania dokumentu orzeczenia lekarskiego, na podstawie którego jego pracownik został skierowany na staż. Warto zauważyć, że na takie badania stażystę z urzędu pracy, zawsze kieruje starosta (ponosi on też koszty przeprowadzenia tych badań zgodnie z zapisami znajdującymi się w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), a w przypadku stażu studenckiego – uczelnia. Ponieważ uzyskanie tego dokumentu może być niemożliwe, pracodawca powinien w teczce osobowej byłego stażysty przechowywać przynajmniej jego kserokopię.

Na zdjęciu badanie u lekarza medycyny pracy

Szykują się zmiany w kwestii badań wstępnych

Z punktu widzenia pracodawców, ważną informacją może być ta, że rząd szykuje zmiany w zakresie art. 229 Kodeksu pracy. Poprawki tego przepisu mają znacząco ograniczyć formalności i koszty, jakie pracodawcy ponoszą tytułem przeprowadzania badań wstępnych pracowników. Wynika to z ogólnych założeń, według których zatrudnienie po stażu ma być procesem szybkim i nieskomplikowanym.

Celem jest więc upodobnienie zatrudnienia po stażu do procesu przedłużania umowy stażowej, aniżeli tworzenia zupełnie nowej. W kwestii badań wstępnych, proponowana zmiana dotyczy m.in. tego, że pracodawca nie będzie musiał kierować na badania pracowników, którzy będą w stanie przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w danych warunkach.

Zatrudnienie po stażu z Urzędu Pracy – czy po stażu pracodawca musi zatrudnić stażystę?

Zarówno stażyści, jak i pracodawcy powinno wiedzieć, że w przepisach nie fukncjonuje obowiązek zatrudnienia po stażu z urzędu pracy. W prawie pracy nie istnieją zapisy obligujące pracodawców do zatrudnienia stażysty. Pracodawcy mogą samodzielnie organizować staże w swojej firmie, jednak coraz chętniej decydują się właśnie na współpracę w urzędami pracy. Wszystko dlatego, że te dysponują środkami publicznymi, oferują interesujące warianty aktywizacji społecznej osób bezrobotnych i przejmują z pracodawców część kosztów oraz formalności.

Programy pomocy i projekty zachęcające do zawierania umów stażowych zyskują popularność i znacząco przyczyniają się do zmniejszenia stopy bezrobocia. Na podstawie umowy z urzędem pracy, pracodawcy mogą liczyć na korzyści obszaru ekonomicznego oraz wizerunkowego. Szczegóły warunków zatrudnienia po stażu określają konkretne zapisy umowy stażowej. Pracodawca nie posiada obowiązku zatrudnienia po stażu z urzędu pracy.

Na jakie korzyści może liczyć pracodawca, który przyjmuje stażystę

  • Zorganizowanie stażu wpływa na postrzeganie przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego biznesu
  • Pracodawca przyjmujący stażystów z urzędu pracy wykazuje swój wkład w szeroko pojęty rozwój społeczny
  • Przedsiębiorcy otrzymują dofinansowanie do utrzymania pracownika lub stworzenia stanowiska pracy
  • Okres odbywania stażu to dobra okazja do sprawdzenia stażysty jako potencjalnego pracownika w firmie

Umowa stażowa

Umowa stażowa to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy organizatorem stażu, a placówką powiatową. Umożliwia realizację danego programu stażowego i jest zawierana na okres od 3 do 12 miesięcy. Ze względu na fakt, że wszelkie projekty aktywizacji bezrobotnych są szczegółowo rozliczane, umowa stażowa również wiąże się z licznymi obowiązkami formalnymi, których niedopełnienie grozi rozwiązaniem umowy i utraceniem otrzymanych wcześniej środków dofinansowania – takich jak pokrycie opłat za badania, składek ZUS oraz kosztów zatrudnienia. Szczegółowe przepisy dotyczące umowy stażowej znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

O ile w trakcie trwania stażu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o tyle należność za pracę przy zatrudnieniu zależy od polityki finansowej pracodawcy i ogólnego poziomu wynagrodzeń. Umowa stażowa jest uzupełniana o ważne załączniki, takie jak program stażu, wymagane listy obecności, sposoby oraz terminy rozliczania dni wolnych, a także ogólne obowiązki dotyczące współpracy obu stron – zarówno pracodawcy jak i pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że umowa o staż nie jest nawiązaniem stosunku pracy z pracodawcą i nie podlega pod przepisom Kodeksu pracy.

Staż studencki

Staż studencki to specyficzna forma stażu. Jak sama nazwa wskazuje, jest on dedykowany osobom studiującym, które są gotowe do podjęcia stażu w czasie wolnym od nauki. Staż studencki to idealny sposób na wczesne zdobywanie doświadczenia zawodowego i naukę praktycznych umiejętności. Właśnie dlatego tego rodzaju zatrudnienie cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza w większych miastach studenckich. Staż studencki charakteryzuje się zwiększoną motywacją stażystów i zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, dlatego jest niezwykle wzbogacający dla przyjmujących stażystów przedsiębiorców. Przyjmując zmotywowanych stażystów, część obowiązków może zostać na nich przeniesiona, a co więcej – być może po owocnym stażu zyskają wartościowego pracownika. Praktyka pokazuje, że choć zatrudnienie po stażu nie jest gwarantowane, wielu pracodawców decyduje się na kontynuowanie współpracy ze stażystami.

Organizacja stażu oraz zawarcie umowy stażowej stanowi idealny sposób pozyskania pracownika na korzystnych warunkach. Obecnie zatrudnienie po stażu to jedna z najczęściej stosowanych form nawiązywania efektywnej współpracy pomiędzy pracodawcami, a młodymi pracownikami wkraczającymi na rynek pracy.

Zatrudnienie po stażu na 3 miesiące

Niektóre umowy zawierane ze stażystami zawierają zapis, który gwarantuje zatrudnienie po stażu oraz reguluje czas trwania takiego zatrudnienia. Pracodawca nie ma obowiązku zagwarantowania umowy o pracę, jednak dla wielu przedsiębiorców jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ zyskują oni pracownika, który jest już wdrożony w funkcjonowanie firmy, a jego umiejętności zostały zweryfikowane przez pracodawcę podczas trwania stażu. Zatrudnienie po stażu na 3 miesiące może zostać przedłużone nawet umową o pracę na czas nieokreślony, która zapewnia stałe zatrudnienie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracodawca musi zatrudnić pracownika po ukończonym stażu?

Nie, nie ma prawa nakazującego pracodawcy zatrudnienia stażysty, kiedy upłynie czas stażu. Bez względu na długość stażu do kontynuacji współpracy może, ale nie musi dojść między pracodawcą a stażystą.

Czy przy zatrudnianiu pracownika po ukończeniu stażu niezbędne są badania wstępne?

Jeżeli pracownik po ukończeniu stażu ma zostać zatrudniony na stanowisku o tych samych warunkach pracy, z racji wykonania badań wstępnych przed rozpoczęciem stażu nie trzeba ich powtarzać – reguluje to art. 229 § 1 Kodeksu Pracy.
Oceń ten wpis
Zatrudnienie po stażu - zasady
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Jarek
2020-11-23, 23:04
Czy osoba może zostać zatrudniona na normlana umowe przed koncem stażu? StaŻ MAM DO 7 gRUDNIA ,ALE PRACODACA MOGŁBY MNIE JUŻ ZATRUDNIC OD 1 GRUDNIA
Wiktor
2020-11-11, 20:30
Witam odbyłem 5 miesięcy stażu i zostałem zatrudniony na 3 miesiące wszystko to było w umowie stażu okazało się że osoba za którą miałem pracować odchodzi na emeryturę w grudniu. Czy pracodawca może zatrudnić mnie po upływie 2- 3 miesięcy?
Katarzyna a
2020-11-05, 19:41
Odbyła staż 5 miesięcy w przedszkolu i zostałam zatrudniona na 3 miesiace na pöł etatu w miedzy czasie od połowy września zastała przyjęta sobą na pełny etat chciałam zapytać czy nie ja miałam pierszeństwo pełnego etatu
Gosia
2020-01-28, 09:24
Pracodawca po stażu mnie nie zatrudnił teraz mam problem z jakąkolwek pracą ,szkoleniem lub stażem z urzedu . Chociaż to nie moja wina .
Anna
2020-01-26, 13:31
Po 6miesiecxnym stażu pracodawca nie zatrudnił mnie na 1/2etatu mimo że zobowiązywała do tego umowa.Czy pracodawca ponosi konsekwencje?Staż był z PUP
Agnieszka
2020-01-22, 15:22
Mam starzystke ..konczy jej sie staż mam w umowie z urzędem pracy zaznaczone aby po skończonym stażu zatrudnić na co najmniej 3 miesiące w pełnym etacie ..A czy można zmniejszyć z całego etatu na pół..
abc
2020-01-14, 14:01
Na jaki etat zatrudnia się po półrocznym stażu? Czy pół etatu to minimum? Czy półroczny staż =pół etatu???
Zimoch
2019-12-17, 10:46
Sporo młodych pracowników życzy sobie pracować na stażu i od razu potem mieć ciekawą robotę ale oczywiście tak w realiach niestety nie ma.
Ania
2019-12-05, 16:45
Witam czy mogę odmówić przyjęcia po stażu skoro np byłam sekretarka a po skończeniu proponują mi inne stanowisko pracy? Jeśli zrezygnuje jakie beda konsekwencje?
penelopa
2019-12-05, 11:09
Jest to normalna umowa między tobą a osobą fizyczną lub prawną dotycząca wykonania określonej pracy, tylko w przypadku stażu zasady mogą zostać wcześniej określone. Staże przecież nie muszą gwarantować dalszego angażu.
Piotr
2019-05-29, 07:21
Zatrudnienie po stażu - zasady. Przydatne info. w tym artykule. Mnie z kolegą zatrudnił na staż UP. Wiadomo to zysk dla pracodawcy, bo wynagrodzenie nam płacił UP. Tak samo pracowaliśmy. Kolegę po stażu zatrudnił pracodawca, mnie nie.
Mazak
2019-05-07, 14:51
Staż studencki to dobra rzecz dla wszystkich ludzi z perspektywami. Jeżeli taki pracownik sprawdzi się w firmie i pozna swoją rolę to ma większą szansę zostać tutaj na dłużej po studiach.
Zablokowano
2018-09-27, 21:34
Komentarz został zablokowany przez administratora.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.