Twoje wsparcie w rekrutacji

Czy staż wlicza się do lat pracy?

Czy staż wlicza się do lat pracy?
Określenie ilości przepracowanych lat to podstawowe zadanie osoby aktywnej zawodowo. Staż pracy uprawnia bowiem do wielu przywilejów na każdym etapie zatrudnienia, w tym oczywiście nadaje dostęp do wypłaty przyszłych świadczeń emerytalnych. Co wlicza się do lat pracy, z jakich umów wynikają i czy możemy do nich zaliczyć także odbyte staże?

Staż pracy, nazywany także zamiennie po prostu latami pracy to łączny okres wszystkich zaistniałych stosunków pracy na przestrzeni lat. Pracownicy powinni na bieżąco zliczać przedziały czasowe świadczenia pracy na rzecz pracodawców i skrupulatnie kompletować wszelkie zaświadczenia. Udokumentowanie każdej współpracy z podmiotami gospodarczymi, to wymóg konieczny. Nie warto bagatelizować formalności, gdyż staż pracy stanowi podstawę do najważniejszych przywilejów pracowniczych. Zalicza się do nich:

 

 

 • Prawo do określonej długości urlopu wypoczynkowego
 • Prawo do wydłużonego okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 • Prawo do emerytury
 • Prawo do na nagrody jubileuszowej
 • Prawo do odprawy

Oprócz tego trzeba pamiętać o możliwości otrzymania dodatku do wynagrodzenia za staż pracy. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest pracownikom z tytułu przepracowania określonego czasu w danej firmie lub branży, a niekiedy również z tytułu ogólnego stażu pracy. Przedstawiciele niektórych zawodów, np. nauczyciele czy pracownicy sądów i prokuratur, co miesiąc mogą liczyć na dodatek do pensji, a jego wysokość zależy od stażu pracy. Dodatek stażowy jest jednak nieobowiązkowym składnikiem wynagrodzenia i jest uzależniony od zawodu, zajmowanego stanowiska czy regulaminu firmy. Zasady liczenia stażu pracy, od którego zależy prawo do otrzymania dodatkowych premii lub nagród wśród pracodawców spoza sfery budżetowej, jest bowiem określane w przepisach wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy

Powyższe uprawnienia w dużej mierze definiują pozycję pracownika na rynku pracy i określają dostęp do określonych możliwości w środowisku pracy. Rzetelne obliczenie stażu pracy oraz jego udokumentowanie wcale nie musi być tak skomplikowane jak się wydaje. Należy jedynie poznać podstawowe kryteria rozliczenia stażu pracy na przestrzeni lat i wiedzieć co z nich wynika dla sytuacji samego zatrudnionego. Staż pracy ma więc niebywałe znaczenie, o czym często się zapomina zwłaszcza w dobie alternatywnych metod zarządzania zasobami ludźmi i nowych narzędzi powstawania i regulacji stosunków pracy. Dlatego jasne określenie wymogów formalnych, mających zastosowanie w kwestii wyliczania przepracowanych lat jest tak istotne. Fundament kalkulacji posiadanego stażu pracy to oczywiście świadomość, jakie formy umów możemy utożsamiać z okresami wliczającymi się do ogólnego stażu pracy.
 

Co wlicza się do stażu pracy?
 

Częste zmiany systemu emerytalnego oraz rynku pracy w Polsce spowodowały dość płynne ramy definicyjne pojęcia stażu pracy. W wolnym tłumaczeniu jest to całkowity okres, w którym zatrudniony świadczy pracę na rzecz pracodawcy, a więc w oparciu o umowę o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę bez względu na wymiar czasu pracy czy inne kwestie formalne. Do stażu pracy zalicza się więc zarówno czas pełnienia obowiązków pracowniczych, jak i okresy nieświadczenia pracy, aczkolwiek przy jednoczesnym pozostawaniu pracownika w zatrudnieniu. Są to więc takie sytuacje jak na przykład urlop macierzyński. Oprócz tego można tu dołączyć okres:

 • za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę,
 • o który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia pracownika z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie,
 • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
 • czynnej i zawodowej służby wojskowej,
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium otrzymywanego przez bezrobotnego w trakcie szkolenia, na które został skierowany przez starostę, a także stypendium otrzymywanego bądź w trakcie odbywania stażu na podstawie skierowania starosty, bądź przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
 • pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego,
 • odbywania studiów doktoranckich – jednak nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora

Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, miejsce zatrudnienia czy rodzaj umowy – do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, nie wlicza się:

 • okresu urlopu bezpłatnego,
 • okresu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej,
 • okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym momencie pojawia się więc pytanie. Jak zdefiniować staż i czy umowa stażowa wlicza się do lat pracy? Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zdefiniować samą formę zatrudnienia jaką jest tak popularny w naszym kraju staż.
 

 Staż - jakimi rządzi się prawami?
 

Staż to nawiązanie współpracy z pracodawcą w celu zdobycia doświadczenia na danym stanowisku, poznania realiów rządzących w danej branży lub sprawdzenia się w roli potencjalnego pracownika w przyszłości. W praktyce stażysta nie jest pracownikiem i nie posiada pracowniczych praw. Staż może być płatny lub bezpłatny i trwać od 3 do 6 miesięcy. W przypadku osoby bezrobotnej do 30 roku życia, czas też wydłuża się czasami do 12 miesięcy. Niemniej jednak staż to wypełnianie pracowniczych obowiązków pod nadzorem przełożonego lub opiekuna w ustalonym w umowie wymiarze czasu pracy. Staż może zostać zorganizowany bezpośrednio przez pracodawcę i podlegać warunkom umowy stażowej. Częściej staże są tworzone w ścisłej współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, a ich beneficjentami są zarejestrowani bezrobotni, kierowani na staże z konkretnych programów. Stażysta nie jest pełnoprawnym pracownikiem – nie podlega więc ochronie i nie może korzystać z pełni praw. Czy w przypadku prawa do urlopu i emerytury, staż również nie odgrywa większej roli?
 

 Czy staż wlicza się do urlopu i emerytury? 
 

Odpowiedź na to pytanie wymaga rozgraniczenia obu kwestii. W przypadku prawa do emerytury odbyte staże mogą zostać uwzględnione w ogólnym stażu pracy, jeśli zatrudniony otrzymywał za nie wynagrodzenie w postaci oskładkowanego stypendium. Jak wynika z ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okres wypłacania należnego stypendium wlicza się do okresu pracy potrzebnego przy nabyciu lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych dotyczących przyszłej emerytury. Ważnym aspektem odbywania stażu, na który warto zwracać uwagę jest wpływ odbywanego stażu na przysługujący wymiar urlopu wypoczynkowego. Okres stażowy może być doliczony do ogólnego czasu podejmowania pracy na przestrzeni lat i co za tym idzie uprawniać do przyznania większego wymiaru dni wolnych urlopu wypoczynkowego. Niemniej jednak prawo do takiego urlopu zdobywa się dopiero po ukończeniu stażu i tylko wtedy, gdy pracownikowi zostanie zaproponowana jedna z umów o pracę, czyli umowa na czas określony lub nieokreślony.

Zasadniczo więc, z punktu widzenia przywilejów wynikających ze zdobywanej ilość przepracowanych lat, staże nie są czasem straconym. Oprócz cennego doświadczenia, gwarantują pracownikom także korzystniejszą sytuację w karierze zawodowej i wpływają na wzmocnienie przyszłych przywilejów.
Oceń ten wpis
Czy staż wlicza się do lat pracy?
Ocena: 4.6, liczba głosów: 8

Zobacz inne porady

Opinie

Ania
2019-05-26, 10:01
W artykule wszystko super napisane. Każdy powinien wiedzieć, co wlicza się do stażu pracy. Staż wlicza się do lat pracy...
Izolda
2019-05-07, 12:43
Dobrze opisane przepisy z tym związane. Łatwo widać teraz jak to jest liczone i co jest wliczane, a co nie przy takim przeliczeniu. Teraz wszystko jest prostsze w zrozumieniu.
Zoria
2019-04-09, 16:21
To dość logiczne jest. Dobrze jednak wiedzieć skąd się te lata biorą. IM wyższa szkołą ukończona tym większy staż i dobrze, bo wtedy by się nie opłacało dalej uczyć.
Kaboom
2019-04-06, 13:54
No dobrze, że się wlicza, bo przecież jak się wlicza sama szkoła, to także to by wtedy było negatywne a nie jest. Dobrze jest jednak zrealizować to w sposób odpowiedni.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.