Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Formy aktywizacji zawodowej pracownika, bezrobotnych, niepełnosprawnych i poszukujących pracy: dodatek aktywizacyjny

15 listopada 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 15 głosów

15 głosów

4 komentarze
Formy aktywizacji zawodowej pracownika, bezrobotnych, niepełnosprawnych i poszukujących pracy: dodatek aktywizacyjny
Bycie bez pracy przez dłuższy czas negatywnie odbija się zarówno na samopoczuciu danej osoby, jak i domowym budżecie. W wielu przypadkach zasiłek dla bezrobotnych okazuje się niewystarczający, dlatego państwo szuka innych sposobów na zaangażowanie pracodawców i osób niepracujących do wyjścia z tego niekorzystnego dla nikogo impasu. Jednym z takich działań była ustawa o aktywizacji bezrobotnych z 20 kwietnia 2004 roku, jednak działania mające na celu aktywizację zawodową dotyczą również innych grup społecznych (np. niepełnosprawnych czy osób 50+). Pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby długotrwale bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy, mogą liczyć na szereg form wsparcia. Bezrobotni z kolei są w stanie skorzystać z tzw. dodatku aktywizacyjnego wypłacanego przez państwo. Dowiedz się więcej o formach aktywizacji zawodowej różnych grup społecznych.

Aktywizacja zawodowa dla równowagi na rynku pracy

Dynamicznie rozwijające się sektory gospodarki wymuszają na pracownikach ciągłe poszerzanie swoich kompetencji, a w ostatnich latach na znaczeniu zyskało poradnictwo zawodowe, które skupia się na odkryciu, w czym dana osoba – w odniesieniu do rynku pracy – sprawdzi się najlepiej. Szybko zmieniające się realia i ciągły rozwój technologiczny mają jednak swoją ciemną stronę – bezrobotni i osoby czasowo nieaktywne zawodowo mogą natrafić na trudności przy okazji znalezieniu zatrudnienia.

Problemy ze znalezieniem pracy mogą wynikać z:

 • zbyt niskich kwalifikacji;
 • braku ofert dotyczących wcześniej wyuczonego zawodu;
 • braku doświadczenia (dotyczy przede wszystkim osób młodych, które dopiero zaczynają swoją przygodę na rynku pracy);
 • długotrwałego brak nowych ogłoszeń o prace, płatne staże czy roboty publiczne w danym regionie;
 • długotrwałego pozostawania bezrobotnym.

To oczywiście tylko kilka z wielu przyczyn bycia nieaktywnym zawodowo, jednak pytanie zawsze jest to samo – w jaki sposób pomóc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy? W celu zmniejszenia stopy bezrobocia i pobudzenie do aktywności zawodowej ignorowanych przez pracodawców grup społecznych, 20 kwietnia 2004 przyjęto ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa o aktywizacji bezrobotnych (bo tak popularnie nazywany jest ten dokument) realizowana jest przez Powiatowe Urzędy Pracy (np. Urząd Pracy w Cieszynie) oraz prywatne podmioty (agencje), których zadaniem jest ułatwienie znalezienia zatrudnienia osobom bezrobotnym.

aktywizacja zawodowa

Czym jest aktywizacja zawodowa grup społecznych?

Znalezienie pracy to złożony proces i nie każda osoba wie, w jaki sposób rozpocząć poszukiwanie nowej posady, zwłaszcza jeśli przez dłuższy czas pozostawała bezrobotna. W tym właśnie pomaga aktywizacja zawodowa definiowana, jako działania mające na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy różnym grupom społecznym. Oprócz aktywizacji bezrobotnych Urząd Pracy w Żywcu, inne Powiatowe Urzędy Pracy, a także prywatne agencje zatrudnienia organizują staże, poradnictwo zawodowe oraz korzystają z wielu innych form aktywizacji zawodowej osób 50+ czy niepełnosprawnych.

Wszystko to ma pomóc w odnalezieniu się na rynku pracy wszystkim zainteresowanym podjęciem zatrudnienia, którzy w normalnych warunkach nie mieliby na nie szansy. Przy tej okazji warto podkreślić, że podstawowe formy aktywizacji zawodowej dotyczą zarówno osób poszukujących pracy, jak i pracodawców. Właściciele firm i przedsiębiorstw, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy, mogą liczyć na różne formy wsparcia wypłacane z Funduszu Pracy.

aktywizacja grup zawodowych

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – konkretne usługi rynku pracy

To, jakie formy aktywizacji zawodowej podjąć w przypadku danej osoby, rozpatruje Powiatowy Urząd Pracy lub wybrana agencja zatrudnienia będąca podmiotem prywatnym. Pierwszym krokiem jest ustalenie, w czym dana osoba się specjalizuje i jak wyglądała jej dotychczasowa ścieżka kariery – pomaga w tym poradnictwo zawodowe. Doradca pomaga stworzyć profil zainteresowanego, wobec którego podejmowane są kolejne kroki w celu znalezienia nowej posady. Warto podkreślić, że Powiatowe Urzędy Pracy pomagają również w przekwalifikowaniu się, głównie poprzez edukację i kursy zawodowe.

Szukasz pracy?

Manager ds. Dotacji

SMART-HR

 • Łódź
Dodana

Manager ds. Dotacji

SMART-HR

 • Gdańsk
Dodana

Manager ds. Dotacji

SMART-HR

 • Gorzów Wielkopolski
Dodana

Manager ds. Dotacji

SMART-HR

 • Katowice
Dodana

Manager ds. Dotacji

SMART-HR

 • Warszawa
Dodana

Poradnictwo zawodowe ma również na celu sprawdzenie umiejętności psychofizycznych osób poszukujących zatrudnienia. Dotyczy to przede wszystkim aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji zawodowej 50+, co znacząco ułatwia wybranie adekwatnej formy pomocy w znalezieniu pracy.

Przepisy o promocji zatrudnienia przewidują różne formy aktywizacji zawodowej

Wspomniana wcześniej ustawa o aktywizacji bezrobotnych przewiduje szereg form aktywizacji zawodowej, które skierowane są zarówno do przyszłych pracowników, jak i pracodawców.

Formy aktywizacji zawodowej dla pracownika:

 • dodatek aktywizacyjny
 • stypendium
 • szkolenia
 • zwrot kosztów zakwaterowania czy przejazdu
 • bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie

Formy aktywizacji zawodowej dla pracodawcy:

 • prace interwencyjne
 • roboty publiczne
 • świadczenia aktywizacyjne

Do kogo kierowane są działania z zakresu aktywizacji zawodowej?

Przytoczone wcześniej formy aktywizacji zawodowej skierowane są przede wszystkim do osób długotrwale bezrobotnych, ale obejmują one również wsparcie dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie takie osoby. Ważne by była ona skierowana z Urzędu Pracy w Warszawie, innego Powiatowego Urzędu Pracy lub prywatnej agencji pracy zajmującej się aktywizacją zawodową. Właściciel zakładu pracy czy przedsiębiorstwa może zatrudnić bezrobotnego na staż na określony okres lub zdecydować się na zorganizowanie robót publicznych czy prac społecznie użytecznych. W aktywizacji bezrobotnych stosuje się często prace interwencyjne, w wyniku których pracodawca może liczyć na zwrot części kosztów wynikających z zatrudnienia bezrobotnego.

Warto zauważyć, że działania urzędników mają również na celu aktywizację zawodową 50+ czy osób niepełnosprawnych, które w normalnych warunkach miałyby duże problemy ze znalezieniem posady nie narażając ich na utratę zdrowia. Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy powinny być dostosowane do charakteru niepełnosprawności konkretnej osoby, by jak najlepiej mogła ona dopasować się do charakteru danego zakładu pracy.

Video

Realizacja i finansowanie działań w zakresie aktywizacji

Staże, dodatki aktywizacyjne, prace interwencyjne, roboty publiczne czy inne formy aktywizacji zawodowej realizowane są przez Fundusz Pracy. O tym, jaka kwota zostanie na niego przeznaczona decyduje zarząd danego województwa, zaś o samych formach aktywizacji bezrobotnych czy osób wykluczonych decyduje starosta powiatu.

Kto jeszcze może ubiegać się o zwrot kosztów z tytułu aktywizacji zawodowej?

 • firmy tworzące nowe miejsca pracy
 • przedsiębiorstwa zatrudniające absolwentów
 • bezrobotni, którzy chcieliby założyć własną działalność gospodarczą

Aktywizacja bezrobotnych – na czym polega?

Organizacje państwowe czy prywatne od dawna starają się wdrażać różne metody zmniejszenia stopy bezrobocia w danym regionie czy całym państwie. Działania te przeprowadzane są na dwóch płaszczyznach – pracownicy Urzędu Pracy w Kielcach i innych Powiatowych Urzędów Pracy starają się realizować różne formy aktywizacji bezrobotnych, a przy okazji zapewniają pracodawcom wsparcie po tym, jak zatrudnią taką osobę.

Dzięki dodatkom aktywizacyjnym, szkoleniom przyszłego pracownika (staże lub kursy zawodowe pomagające w przekwalifikowaniu się) czy zwrotom kosztów za dojazd czy zakwaterowanie, bezrobotny ma szansę znaleźć pracę w miejscu i zawodzie, których wcześniej nie brał nawet pod uwagę. Prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne to z kolei wsparcie dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zatrudnienie takiego bezrobotnego na określony okres. Popularną formą aktywizacji bezrobotnych są również płatne staże – wówczas umowa zawierana jest na 6 lub 12 miesięcy.

aktywizacja osób bezrobotnych w danym zawodzie

Aktywizacja zawodowa wykluczonych i osób starszych 50+

W wyniku zwolnień w starych, często nierentownych firmach, zatrudnienie tracą również osoby 50+, które mogą natrafić na duże trudności w odnalezieniu się na współczesnym, ciągle zmieniającym się rynku pracy. Omówione wcześniej formy aktywizacji zawodowej dotyczą również osób starszych – poradnictwo zawodowe pomaga określić kompetencje takiej osoby i w razie konieczność skierować ją na kursy doszkalające np. z obsługi komputera. Kluczowe w takich sytuacjach może okazać się również poznanie języka obcego, stając się tym samym atrakcyjniejszym pod względem zawodowym dla potencjalnego pracodawcy.

Ten z kolei może liczyć na szereg ulg w wyniku podjęcia się aktywizacji zawodowej 50+. Mowa przede wszystkim o zwolnieniu z odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Porozumienia w ramach pracy interwencyjnej czy roboty publicznej pozwalają na zatrudnienie osób starszych czy innych wykluczonych z rynku pracy.

praca dla osób starszych

Sposoby aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

Wspomniana na początku artykułu ustawa o aktywizacji bezrobotnych dotyczy również osób niepełnosprawnych, które ze względu na różnego rodzaju dysfunkcje mają często duże problemy z znalezieniem zatrudnienia. Nie wszystkie niepełnosprawności są znaczącym utrudnieniem w pracy – Powiatowe Urzędy Pracy i prywatne agencje zatrudnienia doskonale o tym wiedzą, dlatego organizują szereg form aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Oprócz poradnictwa zawodowego mającego na celu określenie, w jakich pracach sprawdzi się dana osoba, lokalne urzędy pracy świadczą również usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Zaliczają się do nich:

 • szkolenia;
 • staże;
 • prace interwencyjne;
 • przygotowania zawodowe dorosłych;
 • studia podyplomowe;
 • szkoleń na podstawie umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;
 • bonu na zasiedlenie, szkoleniowego i stażowego.

Instrumenty aktywizacji zawodowej – dodatek aktywizacyjny

Do podstawowych form aktywizacji zawodowej zalicza się przede wszystkim dodatek aktywizacyjny. Jest to kwota przyznawana bezrobotnemu, który zdecydował się na samodzielne znalezienie pracy lub zdecydował się na posadę zaproponowaną przez Powiatowy Urząd Pracy. Dotyczy to różnych form zatrudnienia, a sama wysokość dodatku aktywizacyjnego nie jest uzależniona od otrzymywanej pensji. Co ważne, ów dodatek pełni rolę uzupełnienia wynagrodzenia i ma na celu zachęcenie świeżo zatrudnionego pracownika do utrzymania posady.

Ważne

 

 

 

 

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest tylko tym bezrobotnym, którzy posiadają prawo do otrzymywania zasiłku. Ustalona kwota wypłacana jest przez połowę okresu, w jakim dana osoba otrzymywałyby zasiłek dla bezrobotnych.

Aktywizacja zawodowa: szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji – gdzie szukać?

Formy aktywizacji zawodowej wdrażane są przede wszystkim przez Urząd Pracy w Tychach oraz inne Powiatowe Urzędy Pracy, a także prywatne agencje zatrudnienia, które zajmują się sprawami związanymi z poradnictwem zawodowym i innymi formami wspierania osób chcących podjąć zatrudnienie. Tam również znaleźć można informacje o aktualnych ofertach pracy z danego regionu – przedsiębiorstwa współpracujące z urzędami czy prywatnymi podmiotami, które zdecydują się na zatrudnienie czy staż osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej czy starszej liczyć mogą na różnego rodzaju ulgi i wsparcie finansowe.

Podsumowanie:
 • Aktywizacja zawodowa ma na celu pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy, zwłaszcza tym, którzy byliby ignorowani przez pracodawców.
 • Aktywizacja zawodowa definiowana jest jako działania mające na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy różnym grupom społecznym, takim jak osoby 50+ czy niepełnosprawne.
 • Przepisy o promocji zatrudnienia przewidują różne formy aktywizacji zawodowej, w tym staże, poradnictwo zawodowe oraz prace interwencyjne, a ich realizacja finansowana jest przez Fundusz Pracy.
 • Aktywizacja zawodowa nie dotyczy tylko bezrobotnych, ale także pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może skorzystać z aktywizacji zawodowej?

Różne formy aktywizacji zawodowej przewidziane są dla osób, które: • długotrwale pozostają bezrobotne (z różnych względów); • są niepełnosprawne; • ze względu na wiek mają trudnością z odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy.

Do kogo zwrócić się w sprawie aktywizacji bezrobotnych?

Wdrażaniem różnych metod aktywizacji zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy oraz agencje zatrudnienia będące podmiotami prywatnymi. Skupiają się one przede wszystkim na poradnictwie zawodowym i pomagają znaleźć staże czy zatrudnienie w firmach, które wyraziły chęć zatrudniania osób bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny – kto może się o niego ubiegać?

Kwota wypłacana jest osobie bezrobotnej przysługującej zasiłek z tego tytułu, która samodzielnie lub dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy podjęła się zatrudnienia, Ma ona przede wszystkim charakter zachęty dla świeżo zatrudnionego pracownika, by utrzymał on posadę, a do tego pozwala wyrównać szanse na rynku pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

gosia

gosia

Bardzo się cieszę, że istnieją różnego rodzaju formy aktywizacji zawodowej, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. To ważne, by każdy miał równe szanse na znalezienie odpowiedniej pracy. Mam nadzieję, że więcej firm zdecyduje się zatrudniać osoby ze wsparciem finansowym z Funduszu Pracy.
Ania

Ania

Chciałbym skorzystać z powiatowego urzędu pracy, by znaleźć pracę, jednak wciąż mam obawy. Czy dostanę odpowiednie wsparcie? Czy będą mieli dla mnie oferty pracy odpowiadające moim kwalifikacjom? Czekam na odpowiedzi i informacje od innych osób, które korzystały z takich usług.
BB89

BB89

Przeczytałem ten artykuł z nadzieją, że dowiem się czegoś nowego na temat aktywizacji zawodowej. Niestety, większość informacji była mi już znana, a niektóre zdania były trudne do zrozumienia. Liczę na to, że w przyszłości pojawią się nowe pomysły na to, jak pomóc osobom w mojej sytuacji.
Justyn

Justyn

Bardzo cieszy mnie fakt, że istnieją takie przepisy jak ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dzięki nim mogę łatwiej znaleźć pracowników spośród osób długotrwale bezrobotnych, co przekłada się na zmniejszenie stopy bezrobocia. Wsparcie finansowe z Funduszu Pracy jest dodatkowym plusem.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka