Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Staż pracy - jak go poprawnie wyliczyć?

4 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 20 głosów

20 głosów

32 komentarze
Staż pracy - jak go poprawnie wyliczyć?
Na staż pracy składa się łączna długość okresów zatrudnienia, które mają istotne znaczenie przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Dzięki niemu można wyznaczyć liczbę dni przysługującego urlopu wypoczynkowego, ustalić, ile lat pracy do emerytury jeszcze mamy przed sobą, czy określić prawo do odprawy czy nagrody jubileuszowej. Warto więc skrupulatnie pilnować i rozliczać wszystkie okresy zatrudnienia, by nie tracić swoich przywilejów. Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę i co wlicza się do staży pracy.

Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na długość trwania czy sposób ustania stosunku pracy. I choć kodeks pracy nie definiuje wprost, co należy zaliczyć do stażu pracy, to najczęściej jest to okres, w którym dany pracownik świadczył pracę w oparciu o umowę o pracę, powołanie mianowanie, wybór albo spółdzielczą umowę o pracę.

Jak obliczyć czas pracy – wiedza, która na pewno się przyda

Staż pracy ma wpływ na przykład na takie uprawnienia jak prawo do urlopu, prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, prawo do emerytury, prawo do nagrody jubileuszowej, prawo do odprawy. W zależności od rodzaju pożądanego uprawnienia należy zatroszczyć się o konieczne formalności. Pamiętajmy, że to na pracowniku, a nie pracodawcy, ciąży obowiązek wykazania swoich lat pracy, dlatego warto wiedzieć, jak obliczyć staż pracy i zgromadzić niezbędne dokumenty.

Do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy. Takim okresem jest na przykład okres pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, który wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, takich jak prawo do nagrody jubileuszowej czy stażowej. Okres pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się natomiast do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Co wlicza się do stażu pracy?

W sieci znajdziemy niejeden kalkulator czasu pracy, który po wypełnieniu pól automatycznie wyliczy, ile lat i miesięcy mamy przepracowane. Warto jednak wiedzieć, co bierze się pod uwagę i jaki czas nie będzie wliczony do łącznego stażu. Istnieją bowiem okresy, które mogą wpływać na przysługujące uprawnienia pracownicze. Dzięki temu na przykład prędzej możemy ustalić minimalny czas pracy do emerytury, a w przypadku młodych pracowników – przewidzieć, kiedy zacznie nam przysługiwać pełna długość urlopu wypoczynkowego.

Okresy zaliczane do stażu pracy:

  • czas, za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli ten podjął pracę;
  • czas czynnej i zawodowej służby wojskowej;
  • okres, o który skrócono czas wypowiedzenia umowy, jeśli doszło do zwolnienia pracownika z przyczyn zależnych od pracodawcy i za które pracownik otrzymał odszkodowanie;
  • odbywania studiów doktoranckich – jednak nie więcej niż 4 lata i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora;
  • okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie;
  • okres pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego (odpowiednio udokumentowany);
  • czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych bądź stypendium starosty dla bezrobotnych.
Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Mechanik mobilny wózków widłowych - Toyota Material Handling

Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.

  • Wrocław
Dodana

Mechanik mobilny wózków widłowych - Toyota Material Handling

Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.

  • Poznań
Dodana
Dodana

Choć te okresy są dosyć jasno podane w wielu dostępnych źródłach informacji, sporo osób ma wątpliwości co do różnych form zatrudnienia i wyjątkowych okoliczności, takich jak np. urlop macierzyński. Poniżej wyjaśniamy, jakie zasady obowiązują w przypadku tych wątpliwych sytuacji.

Wojsko a staż pracy

W kwestii rozgraniczenia tego, co wlicza się do stażu pracy, często padają pytania o służbę wojskową. Ustawodawca zakłada, że okres odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim zalicza się do stażu pracy. Tego typu zabieg ma za zadanie zabezpieczyć przyszłość wojskowych, którzy obierają tak nieprzewidywalną ścieżkę kariery zawodowej. Dokumentem potwierdzającym może być nie tylko książeczka wojskowa, ale także specjalistyczne oświadczenia.

Urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy

Okresy niewykonywania pracy, wliczające się do wyliczenia stażu pracy są ściśle określone przepisami Kodeksu pracy. Ze względu na fakt, że na staż pracy składa się trwający ogółem stosunek pracy, w jego ramach można wyróżnić tak zwane okresy nieświadczenia pracy. Najczęściej chodzi właśnie o urlop macierzyński i wychowawczy. Pracownik nie pełni w tym czasie obowiązków na rzecz pracodawcy, jednak pozostaje osobą zatrudnioną i w przypadku urlopu macierzyńskiego otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie. Tym samym roczny urlop macierzyński w pełni zalicza się do stażu pracy każdej pracującej kobiety.

Studia a staż pracy

Do stażu pracy wlicza się także okres nauki – na przykład ukończenie szkoły wyższej liczone jest jako 8 lat zatrudnienia. W sytuacji, gdy pracownik jednocześnie studiował i pracował na etacie, do stażu pracy wlicza się albo okres studiów, albo okres zatrudnienia. Opcja wybierana jest tak, aby być najkorzystniejszą dla pracownika. Wliczanie okresu nauki do stażu pracy oznacza zatem, że osoba po wyższych studiach uzyskuje prawo do maksymalnego, 26-dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego już po 2 latach. Zaznaczmy także, że za studia wyższe uznawany jest już 1 stopień, a zatem 3-letnie studia na uczelni wyższej.
 

Okresy zaliczane do stażu pracy:
szkoła zawodowa 3 lata
szkoła średnia zawodowa 5 lat
liceum ogólnokształcące 4 lata
szkoła policealna 6 lat
szkoła wyższa (także licencjat) 8 lat

 

Także ukończenie innych szkół skutkuje doliczeniem odpowiedniego okresu stażu pracy. Odpowiednio – z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej dolicza się maksymalnie 3 lata, z tytułu ukończenia zasadniczej średniej szkoły zawodowej oraz średniej szkoły zawodowej – nie więcej niż 5 lat, z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, osobom, które ukończyły szkoły policealne 6 lat. Również doktorantowi, który uzyskał stopień doktora, zalicza się do okresu pracy czas odbywania studiów doktoranckich, jednak w wymiarze nie dłuższym niż 4 lata.

Dodajmy, że różne okresy nauki nie ulegają sumowaniu, a zatem osoba kończąca liceum ogólnokształcące, a następnie studia wyższe nie przedłuży swojego stażu do 12 lat (4+8), ponieważ do jej stażu pracy zaliczone będzie tylko ukończenie szkoły wyższej.

Staż pracy a wolne – ile przysługuje urlopu?

W perspektywie krótkoterminowej wymierne korzyści z dłuższego stażu pracy są odczuwalne już w momencie wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego. W ostatnich latach rząd rozważał wprowadzenie nowych regulacji co do tego, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi – padały propozycje wyrównania długości urlopu dla wszystkich bez względu na przepracowane lata, jednak jak na razie zasady nie zostały zmienione. Obecnie więc, w polskim prawie pracy urlop wypoczynkowy wylicza się tylko i wyłącznie na podstawie ilości przepracowanych lat. Kalkulator stażu pracy jest w tej kwestii niezwykle prosty. Pracownik, który ma na swoim koncie co najmniej 10-letni staż pracy, posiada prawo do 26 dni urlopowych, zaś osoby pracujące krócej niż 10 lat mają do dyspozycji 20 dni wolnych.

Minimalny staż pracy do emerytury

Podstawową rolą kalkulatora stażu pracy jest wyznaczenie zasadności prawa do otrzymania świadczeń takich jak emerytura. Jeśli interesuje nas, ile lat pracy do emerytury jest jeszcze przed nami, jest to dość łatwe do określenia na podstawie dwóch warunków dotyczących wieku emerytalnego i stażu pracy. Inaczej sprawa przedstawia się z wysokością tego świadczenia. Wielkość emerytury wylicza się na podstawie kilku kryteriów, jednak to właśnie liczba wszystkich przepracowanych lat, stanowi aspekt, o którym warto myśleć już w młodości. Nie wszystkie umowy regulujące stosunek pracy są wliczane do stażu pracy – dlatego dobór życiowych posad i oferowanych umów jest ważny na każdym etapie życia. Pozwala to na zbudowanie pewnej opcji emerytalnej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Warto śledzić wiadomości z tym związane, ponieważ regularnie pojawiają się propozycje zmian w prawie odnośnie do wysokości emerytury czy też wieku emerytalnego (np. postulaty z filmu poniżej).

Video

Minimalny staż pracy do emerytury różni się w przypadku obu płci. Podobnie jest z wiekiem emerytalnym. Osiągnięcie obydwu tych warunków jest konieczne do otrzymania wypłaty świadczenia emerytalnego:

Staż pracy uprawniający do emerytury:
mężczyźni – min. 25 lat
kobiety – min. 22 lata

Minimalny wiek emerytalny:
mężczyźni – 65 lat
kobiety – 60 lat

Mężczyźni muszą wykazać się 25-letnim stażem pracy, z kolei kobiety powinny przedłożyć dokumentację potwierdzającą przepracowanie co najmniej 20 lat. W taki sposób przyznawane jest prawo do emerytury minimalnej, wynoszącej obecnie 1000 złotych. W przypadku osób, których staż pracy jest zbyt krótki, ZUS nie przewiduje taryfy ulgowej. Pracownicy tacy uzyskują dostęp do kapitału zgromadzonego przez lata i wyliczonego jedynie na podstawie odprowadzanych składek. Zazwyczaj jest to więc suma sięgająca zaledwie kilkuset złotych miesięcznie. Analitycy rynku pracy alarmują, że wymogi formalne w kwestii otrzymywania późniejszej emerytury jasno wskazują na możliwe niekorzystne scenariusze. Właśnie dlatego osoby aktywne zawodowo powinny racjonalniej podchodzić do oferowanych im przez przełożonych umów regulujących stosunek pracy i próbować przekładać je na widoczne korzyści oraz ewentualne ograniczenia w perspektywie długoterminowej.

Jak widać, obliczanie stażu pracy w zależności od posiadanego doświadczenia może być procesem żmudnym, jednak przy znajomości podstawowych kryteriów nie musi przysparzać większego problemu. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z dokładnego kalkulatora stażu pracy, by dokładnie ocenić ilość przepracowanych lat.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

32 komentarze

Sandra

Sandra

Wydaje mi się, że każdy pracodawca powinien znać te zasady, aby uniknąć pomyłek i konfliktów z pracownikami. Dzięki artykułowi zdaję sobie sprawę, że nie tylko okresy zatrudnienia, ale także urlopy macierzyńskie i wychowawcze są wliczane w staż pracy.
Magna2

Magna2

Dla mnie ten artykuł jest bardzo przydatny, ponieważ uświadomił mi, jak wiele rzeczy trzeba brać pod uwagę, aby obliczyć swój staż pracy. Teraz będę wiedział, na co zwracać uwagę i jak zgromadzić niezbędne dokumenty.
panna

panna

Bardzo wartościowy artykuł dla osób poszukujących pracy jak ja. Dzięki niemu wiem, że czas pobierania zasiłku lub stypendium również będzie się liczył do mojego stażu pracy. To daje mi nadzieję na to, że szybciej uzyskam uprawnienia pracownicze.
Emeryt

Emeryt

Fajny artykuł, nic w nim nie było dla mnie zaskakującego, ale warto przypomnieć sobie o tym, co jest wliczane do stażu pracy. Dzięki za przypomnienie o tym, że okres pobierania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych również jest wliczany do stażu.
Staż pracy

Staż pracy

Dzień dobry. Chciałabym zapytać jak liczyć staż pracy i czy należy mi się we wrześniu tego roku 26dni urlopu. Pracuje od września 2017r -obecnie W tym skończyłam technikum 4 lata i studia licencjackie czyli za studia należy mi się 8lat już stażu pracy. Uczyłam się w trakcie pracy w latach 2018-2021. Czyli wychodzi mi, że lata 2017-2018 i 2021-2022 pracowalam bez szkoły. Moim zdaniem wychodzi mi już 10lat pracy i należy mi się urlop 26dni co sądzicie?
Hanna

Hanna

Albo bardzo stare i nieaktualne, albo błędne dane. Jeśli chodzi o staż emerytalny całkowicie błędna informacja. Prawo do emerytury aktualnie nie zależy od stażu. Staż ma jedynie wpływ na podwyższenie emerytury do kwoty minimalnego świadczenia jeśli wyliczona emerytura jest niższa.
Sylwia

Sylwia

Mam zapytanie dotyczące zsumowania stażu pracy czy do tego wlicza się też 3 letnia zasadniczą szkołę zawodową i 3 technikum zawodowe maksymalnie 5 lat
Czytelniczka Beata

Czytelniczka Beata

Mam zapytanie dotyczące zsumowania stażu pracy aktualnie mam 28 lat pracy czy do tego wlicza się też 3 letnia zasadniczą szkołę zawodową i 3 technikum zawodowe maksymalnie 5 lat .
Anna

Anna

Skończyłam studia licencjackie i podjęłam pracę w międzyczasie rozpoczęłam pracę w szkole i rozpoczęłam studia magisterskie 2 letnie. W szkole pracowałam 8 lat czyli jeszcze 6 po ukończeniu magistra. Czy to oznacza, że będę musiała wybrać staż za studia lub szkołę, mimo, że skończyłam już wcześniej licencjat, za który to właśnie powinnam mieć policzone i tak za studia 8 lat a potem też lata za staż pracy w szkole przynajmniej te 6.
Ela

Ela

Kiedy przysługuje 25 /% dodatek stażowy?
battus

battus

czy do stażu dolicza się okres pracy na zasadzie prowadzonej działalności gospodarczej /byłam już na emeryturze/ nie płaciłam składki emerytalnej
Beata

Beata

Witam. Mam pytanko czy jak pracowałam od 28.10.2019do 14.03.2020 i 25 11.2020do 01.10.2021 należy mi się kuroniowka.
ZSET

ZSET

Leszno Kilińskiego 16
Ilona

Ilona

2 i pół roku przepracowałam na warunkach niemieckich w Niemczech. Dowodem tu są składki odprowadzane w Niemczech i niemiecki PIT. Czy ten okres wlicza się do stażu pracy w Polsce do przepracowanych lat?
Alicja

Alicja

A jak sie liczy praca w warunkach szkodliwych??
Alicja

Alicja

A jak sie liczy praca w warunkach szkodliwych??
Basia

Basia

W tym materiale jest mnóstwo błędów. A druga sprawa to nie jest napisane jasne o który staż pracy chodzi- czy ten do wymiaru urlopu, czy też do dodatku stażowego- a to się znacznie różni.
Pracownik

Pracownik

Ukończyłam 4 letnie technikum. Następnie miałam staż z urzędu pracy który trwał 6 miesięcy. Po nim ukończyłam 3 letnie studia licencjackie. Następnie ukończyłam kolejny staż 6 miesięczny. Po którym dostałam 3 miesięczną umowę o pracę. Jaki jest staż pracy? Czy dwa staże po 6 miesięcy wliczają się do stażu pracy?
IZA

IZA

Nie wyjaśniono w artykule jak to jest dokładnie z urlopem wychowawczym.Ja byłam na nim dosyć długo bo po pierwszym i drugim dziecku. TO BYŁ bezpłatny urlop.Jak to się wlicza do stażu.
siwa

siwa

Z tego co ja wiem to tylko do stażu pracy wlicza się szkołę zawodową ,która była przy jakimś zakładzie.Jeżeli ktoś miał szkołę przy oświacie to nie będzie jej miał wliczonej do stażu pracy jedynie do urlopu.Ktoś wprowadza was w błąd.
Krystyna

Krystyna

Czy 4 lata L.o. i 2 lata policealnej szkoły zwiększają finansowo emeryturę?
Monika

Monika

Witam więc jeśli ukończyłam Zasadnicza Szkole Zawodową i dodatkowo 3 letnie Technikum to ile będę miała łącznie lat pracy tylko te 3 z zawodówki
Pracownik

Pracownik

Witam A czy okres własnej działalności gospodarczej jest wliczony do stażu.
Aga

Aga

Witam w 2012 byłam osoba bezrobotna do roku 2014 później podjęłam staż, potem normalnie pracowałam na cały etat i urodziłam dziecko tylko byłam na wychowawczym ale bezpłatnym czy to mi się wlicza do lat pracy
wojak

wojak

Ciekawy artykuł. Mnie interesowała służba wojskowa. Teraz wiem, że okres odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim zalicza się do stażu pracy.
Ewka

Ewka

Jak jest w końcu z tym technikum ?Pisze tutaj że wlicza się 5 lat, w szkole uczono mnie ze 5 lat, z kodeksu pracy wynika że 4, więc ?? :/
Kamil

Kamil

Witam. 2 letnia szkoła zawodowa i 2 letnie liceum ogólnokształcące zaoczne ile to lat stażu pracy ?
Henio

Henio

Na staż pracy wchodzą wszystkie okresy zatrudnienia, z których były odprowadzane odpowiednie składki. Nawet "szkołę" można wliczyć do stażu pracy....
Wilson

Wilson

To akurat jest proste, a poza tym każdy specjalista z odpowiedniego działu, czy to nawet zusowcy wiedzą jak to odpowiednio wyliczyć. Problem gdy dokumentacja stara gdzieś zaginęła.
woj

woj

a co ze stażem pracy uprawniającym do zasiłku dla bezrobotnych, czy też wlicza się te 8 lat ze studiów
Bajkał

Bajkał

Dobrze, że szkoła średnia i szkoła wyższa wchodzi w wielkość stażu pracy. W ten sposób szybciej można nabyć prawo do pełnego urlopu. Wyliczenia sa logiczne.
Internet

Internet

Zawsze się człowiek czegoś nowego nauczy przy okazji. Szukałam pracy a tu przez przypadek wchodzę na tą poradę i coś nowego wiem niż wcześniej. Czytelnie napisane.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka