Wzory listów motywacyjnych

List motywacyjny to rozwinięcie życiorysu zawodowego danej osoby. Niestety, praktyka pokazuje, że wiele osób popełnia poważne błędy podczas tworzenia listów motywacyjnych. Zmorą szukających pracy jest podejście do listu motywacyjnego jak do opisowej wersji CV. Niestety, nie tak powinien brzmieć prawidłowo przygotowany list motywacyjny. Poniżej przedstawiamy standardy tworzenia prawidłowych listów motywacyjnych oraz przykładowe wzory.

List Motywacyjny

List motywacyjny jest jednym z podstawowych dokumentów aplikacyjnych przy ubieganiu się o pracę. Celem autora listu motywacyjnego jest zainteresowanie potencjalnego pracodawcy swoją osobą. Taki dokument odgrywa bardzo ważną rolę w każdym procesie rekrutacyjnym, ponieważ bardzo często stanowi podstawę do oceny kandydata przez pracodawcę.

Każda zawarta w treści listu motywacyjnego informacja powinna być dobrze dobrana oraz odpowiednio wyeksponowana. Istotne jest również to, aby autor danego listu motywacyjnego modyfikował jego treść pod kątem stanowiska, o które się ubiega. Częstym błędem poszukujących pracy jest bowiem to, że dysponują tylko jednym wzorem listu motywacyjnego, który wysyłają potencjalnym pracodawcom, niezależnie od tego, na jakie stanowisko aplikują.

List motywacyjny powinien być napisany w taki sposób, aby zawarte w jego treści argumenty przekonały pracodawcę, że autor listu jest najlepszym kandydatem na oferowane stanowisko pracy. Powinien także korespondować z treścią CV danej osoby. Ważne jest to, aby list motywacyjny nie stanowił swego rodzaju streszczenia, czy też nie powielał informacji, które zostały już wcześniej wyłuszczone w CV. Rozróżnienie tych dwóch kategorii dokumentów aplikacyjnych, a więc CV oraz listu motywacyjnego, nie jest przypadkowe. Treść wspomnianych dokumentów powinna być zupełnie inna, gdyż spełniają one odmienne funkcje. W treści CV należy szczegółowo wymienić dotychczasowe doświadczenie, wykształcenie, posiadane umiejętności oraz kompetencje i zainteresowania danej osoby. W liście motywacyjnym natomiast nie należy zawierać tego typu informacji. Ma on bowiem stanowić odpowiedź na pytanie, dlaczego dany kandydat najlepiej nadaje się do pracy na stanowisku, na które aplikuje.

Wzór listu motywacyjnego

W prawidłowo przygotowanym wzorze listu motywacyjnego powinien znaleźć się określony rodzaj informacji.

Zaleca się, aby struktura takiego listu wyglądała następująco:

 • dane osobowe aplikanta,
 • miejsce i data sporządzenia listu,
 • dane adresowe oraz nr telefonu aplikanta,
 • oznaczenie adresata listu (np. nazwa firmy, kierownik danego zespołu),
 • wstęp (np. określenie w jego treści, na jakie ogłoszenie o pracę odpowiada autor),
 • krótkie przedstawienie aktualnej sytuacji zawodowej i życiowej (najlepiej przystające do realiów pracy na stanowisku, na którym chce pracować autor listu),
 • podkreślenie, że aplikant spełnia wszelkie zawarte w ogłoszeniu kryteria,
 • argumenty dodatkowe, potwierdzające, że aplikant w istocie jest najlepszym kandydatem do rozpoczęcia pracy na danym stanowisku,
 • prośby, np. o możliwość wykazania się na danym stanowisku pracy, czy też prośba o możliwość spotkania,
 • formuła końcowa, czyli podsumowanie listu np. prośbą o pozytywne rozpatrzenie kandydatury.

List motywacyjny, zawierający ww. elementy zdecydowanie nie będzie tylko powielaniem zawartych w CV informacji. Będzie stanowił atrakcyjną dla pracodawcy prezentację aplikanta jako odpowiedniej do zatrudnienia na danym stanowisku osoby.

Istotne jest także to, aby list motywacyjny miał następujące cechy:

 • odpowiednia długość – nie powinien być dłuższy, niż strona A4, pisanego komputerowo tekstu,
 • prawidłowa treść – nie może stanowić powielania zawartych w CV informacji, głównym elementem listu mają być argumenty, które przekonają potencjalnych pracodawców, że autor listu idealnie nadaje się do rozpoczęcia pracy na stanowisku, na które aplikuje,
 • tematyka powiązana z ogłoszeniem o pracę – list ma być napisany zawsze, jako odpowiedź na konkretne ogłoszenie o pracę,
 • kreatywność – warto zadbać o to, aby treść listu była entuzjastyczna oraz, aby odpowiednio eksponowała energię, zapał i motywację piszącego do pracy.

List Motywacyjny – przykłady

Kluczowe podczas tworzenia listu motywacyjnego jest uwzględnienie ww. wytycznych. Warto zatem przeanalizować właściwą konstrukcję takiego listu na praktycznym przykładzie. Idąc tym tropem, w liście motywacyjnym osoby, ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. reklamacji w firmie pożyczkowej, warto zawrzeć następujące informacje:

 • dane osobowe aplikanta,
 • miejsce i data sporządzenia listu,
 • dane adresowe i nr telefonu aplikanta,
 • oznaczenie adresata listu (np. Dział Reklamacji i Zażaleń firmy pożyczkowej XYZ),
 • wstęp: „W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie z dnia 10 maja 2019 r., opublikowane na portalu XYZ w sprawie poszukiwania specjalisty ds. reklamacji, kieruję niniejszy list przewodni […]”,
 • krótkie przedstawienie aktualnej sytuacji zawodowej i życiowej: „Zdecydowałem się ubiegać o zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. reklamacji w Państwa firmie, ponieważ posiadam wykształcenie kierunkowe. Jestem absolwentem studiów finansowych i bankowych, ukończyłem także wiele kierunkowych kursów w tej dziedzinie. Dotychczas zajmowałem się rozpatrywaniem reklamacji i zapytań Klientów w centrali dużego Banku XYZ. Nadal chcę kontynuować swoje działania w tej właśnie dziedzinie […]”,
 • wskazania, że i w jaki sposób aplikant spełnia kryteria zawarte w ogłoszeniu dla osób ubiegających się o pracę na danym stanowisku: „Uważam, że spełniam wszystkie Państwa kryteria, stawiane przyszłemu pracownikowi na stanowisku specjalisty ds. reklamacji. Mianowicie; jak wspominałem, posiadam wykształcenie kierunkowe oraz szeroką wiedzę o produktach pożyczkowych. Mam doświadczenie w dziedzinie rozpatrywania reklamacji konsumentów. Jestem samodzielny, zadaniowy, zdyscyplinowany. Znam techniki tworzenia skutecznych odpowiedzi na pisma reklamacyjne Klientów. Potrafię w sposób pisemny wyjaśniać Klientom nawet najbardziej zawiłe zagadnienia […]”,
 • argumenty dodatkowe, potwierdzające, że aplikant to rzeczywiście osoba, najlepiej nadająca się do rozpoczęcia pracy na danym stanowisku, np.: „Jestem zdeterminowany do dalszego rozwoju i doskonalenia swoich kompetencji na potrzeby pracy zawodowej. Takie działania podejmuję również obecnie. Jestem w trakcie kursu, dotyczącego standardów pisania korespondencji urzędowej, a także ochrony danych osobowych po wprowadzeniu RODO. Jestem przekonany, że wiedza nabyta w trakcie tych szkoleń może mieć wymierny wpływ na moją pracę w dziedzinie rozpatrywania reklamacji […]”,
 • prośby, np. prośba o umożliwienie wykazania się na danym stanowisku, czy też prośba o możliwość spotkania, np.: „Bardzo chętnie opowiem więcej o moim dotychczasowym doświadczeniu i determinacji do rozpoczęcia z Państwem współpracy w trakcie rozmowy bezpośredniej […]”,
 • formuła końcowa, np. podkreślenie, że autor listu uprzejmie prosi o pozytywne rozpatrzenie jego aplikacji na dane stanowisko, np.: „Mam nadzieję, że moja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie […]”.

List motywacyjny szablon

Samodzielne napisanie spełniającego standardy listu motywacyjnego bywa trudne. Wiele osób wskazuje na problemy z zachowaniem odpowiedniej struktury takiego listu, a także z właściwym formułowaniem argumentów, jakie powinny się w nim znaleźć. Inni zaś są zdania, że istnieje pewien określony model tworzenia idealnych listów motywacyjnych. Najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem wydaje się więc skorzystanie z dostępnego szablonu listu motywacyjnego. Takie szablony są ogólnodostępne oraz dostosowane do specyfiki różnych stanowisk pracy. Nad przygotowaniem poszczególnych wzorów listów motywacyjnych czuwa zazwyczaj sztab ekspertów. W ich gronie znajdują się tacy profesjonaliści jak: psychologowie pracy, specjaliści do spraw rekrutacji i zatrudnienia, a czasami eksperci w danej dziedzinie, legitymujący się bogatym doświadczeniem w zakresie procesów rekrutacyjnych w branżach, takich jak finanse, medycyna, energetyka, administracja itp. Skorzystanie z gotowego szablonu listu motywacyjnego ma zatem wiele zalet. Pierwsza z nich to pewność, iż użyty do procesu rekrutacyjnego list będzie zgodny z obowiązującymi standardami. Posłużenie się przygotowanym przez fachowców wzorem listu motywacyjnego znacznie zwiększa prawdopodobieństwo tego, że kandydat zostanie zaproszony przez pracodawcę do kolejnego etapu rekrutacji. Rozwiązanie takie zapobiega również przygotowaniu błędnie skonstruowanego listu motywacyjnego, a więc na przykład takiego, zawierające informacje tożsame z tymi, umieszczonymi w CV.

List motywacyjny DOC

Z uwagi na specyfikę zawartych w liście motywacyjnym informacji, dostępne do pobrania szablony są zwykle przygotowane w arkuszu tekstowym. Pozwala to na samodzielną edycję oraz na wprowadzenie danych osobowych kandydata, który pobrał wzór. Przygotowane w wersji doc. wzory listów motywacyjnych są łatwe do zsynchronizowania ich treści z potrzebami konkretnej osoby. Treść można szybko uzupełnić o dodatkowe informacje na własnym komputerze. Pobranie gotowej wersji szablonu listu motywacyjnego oraz samodzielne uzupełnienie jego treści stanowi obecnie najszybszy, a jednocześnie najbezpieczniejszy sposób przygotowania dokumentu. Korzystając z takiego rozwiązania, warto oczywiście zadbać o to, aby ostateczna treść listu motywacyjnego była spójna z zawartymi w CV informacjami, obejmującymi rzeczywiste dane o zatrudnieniu, umiejętnościach i kompetencjach autora listu. Jeśli w pobranym szablonie brakuje pewnych informacji, które są atutem danej osoby, warto samodzielnie rozbudować treść listu motywacyjnego. Jeśli natomiast użyte w podanym wzorze listu motywacyjnego sformułowania zupełnie nie pasują do faktycznej sytuacji internauty, uzasadnione jest stosowne zmodyfikowanie szablonu i usunięcie nieprawidłowych informacji. Przy korzystaniu z danego szablonu listu motywacyjnego nie warto jednak naruszać jego ogólnej formuły oraz kształtu zastosowanych zapisów. Należy bowiem pamiętać, że dana forma przykładowego listu motywacyjnego, została opracowana przez specjalistów.

List motywacyjny spełnia wiele istotnych w procesie rekrutacyjnym funkcji. Warto skorzystać z ogólnodostępnych formularzy listów, aby uniknąć powtarzających się często błędów, a w efekcie stworzyć przekonujący list motywacyjny, który otworzy drogę do pracy na wymarzonym stanowisku.