SPECJALISTA DS. UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH KLIENTA KORPORACYJNEGO

Ogłoszenie na stanowisko SPECJALISTA DS. UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH KLIENTA KORPORACYJNEGO - Compensa

    

Chcesz pracować na miarę swoich aspiracji? Dołącz do ambitnych!

 

Compensa to jedno z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na rynku. Należymy do międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group. Tworzymy wiarygodną i dynamiczną organizację, ponieważ stawiamy na przedsiębiorczość i innowacyjność, a zarazem dbamy o przyjazną atmosferę współpracy. Obecnie poszukujemy osób do pracy na stanowisku:

Stanowisko:SPECJALISTA DS. UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH KLIENTA KORPORACYJNEGO

Jakie będą Twoje obowiązki

 • Opracowywanie, wdrażanie oraz monitoring produktów ubezpieczeń komunikacyjnych dla flot i leasingów
 • Określanie ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, taryf, procedur, wytycznych oraz pozostałych dokumentów służących do zawarcia umowy ubezpieczenia
 • Tworzenie procedur, optymalizacja procesów underwritingowych
 • Analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem nowych produktów oraz przygotowanie zestawień i prezentacji
 • Współpraca z jednostkami terenowymi

Nasze oczekiwania

 • Min. 3-letniego doświadczenia w obszarze tworzenia produktów ubezpieczeń komunikacyjnych/ obsługi klienta korporacyjnego (floty/ leasingi)
 • Dobra znajomość tematyki ubezpieczeń komunikacyjnych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Płynna znajomość MS Excel
 • Dobra organizacja pracy
 • Dokładność, sumienność, samodzielność

Nasza oferta

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną, możliwość wykupienia karnetu sportowego
 • Dofinansowania do szkoleń oraz kursów językowych
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (między 7:30 a 9:00), w okresie pandemii – pracę w trybie hybrydowym
 • Zniżki pracownicze na produkty ubezpieczeniowe
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej
 • Brak monotonii – wielozadaniowe środowisko pracy.
Wszystkie oferty pracy firmy
Compensa

Klauzula informacyjna:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group i Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group („Spółka”) przetwarza dane osobowe potencjalnych pracowników oraz współpracowników w związku z prowadzeniem rekrutacji. W tym materiale wyjaśniamy, jak i dlaczego Spółka przetwarza Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób dba o ich ochronę.

Cel przetwarzania

 1. Spółki Grupy są współadministratorami Twoich danych osobowych. Cel przetwarzania stanowi prowadzenie przez Grupę wspólnych rekrutacji obecnie oraz w przyszłości. Oznacza to, że Grupa decyduje, w jakim celu i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe w związku z prowadzonymi rekrutacjami. Następnie Twoje dane zostaną przekazane w procesie rekrutacji do konkretnej Spółki Grupy, która stanie się oddzielnym administratorem danych osobowych w zakresie realizacji warunków zatrudnienia. Twoje dane przetwarzane przez Grupę to te, które zostały wskazane przez Ciebie w dokumentach rekrutacyjnych.
 2. Grupa dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, oraz gwarantuje, że ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie Twoich danych przez Grupę następuje na podstawie porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi w ramach wspólnego celu przetwarzania (wspólne rekrutacje). Przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji nastąpi wyłącznie w przypadku udzielenia przez Ciebie odpowiedniej zgody. Pamiętaj, że zawsze w takiej sytuacji decyzja o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody należy do Ciebie. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi przetwarzanie. Oznacza to, że nie będziesz brany pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 2. W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane, które przetwarzane są na podstawie zgody to:

 

 1. a) dane, które umieściłeś w dokumentach rekrutacyjnych, inne niż dane wynikające z art. 22Kodeksu pracy – imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. b) udział w przyszłych rekrutacjach.

 


Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Grupę innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych osobowych). Takimi odbiorcami mogą być dostawcy usług współpracujący z Grupą, np. doradcy zewnętrzni, dostawcy rozwiązań informatycznych. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Grupa zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
 2. Administrator ma prawo do ujawnienia niektórych informacji na temat podmiotu, którego dane dotyczą właściwym organom lub osobom trzecim, jeśli żądanie przez nich zgłoszone oparte jest na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

 


Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania celów Grupy wskazanych w tym dokumencie lub o których Grupa osobno poinformuje.
 2. Dane dotyczące wspólnej rekrutacji będą przechowywane przez cały czas jej trwania i nie dłużej niż do 30 dni od momentu jej zakończenia oraz do momentu odwołania zgody wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Twoje dane osobowe będą przechowywane do 6 miesięcy od dnia jego zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Twoje dane będą przechowywane do 3 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
 4. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.


Transfer danych osobowych do państwa trzeciego

 1. Co do zasady Grupa nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie danych osobowych poza terytorium EOG często wiąże się z podwyższonym ryzykiem naruszenia Twoich praw i wolności z uwagi na niższe niż w Unii Europejskiej standardy ochrony danych osobowych.
 2. Gdyby miał się odbyć taki transfer Twoich danych osobowych – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Grupę z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Grupa zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony Twoich danych osobowych. Zostaniesz także poinformowany o planowanym transferze.


Twoje prawa

 1. W związku z przetwarzaniem przez Grupę Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. Poniżej znajdziesz ogólną informację o tych prawach oraz wskazówki dotyczące ich realizacji.
 2. Wniosek dotyczący realizacji swoich praw możesz przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Grupy, który znajdziesz poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”. Grupa ustosunkuje się do Twojego wniosku niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od jego złożenia. W tym samym terminie Grupa podejmie działania, które uzna za uzasadnione. W szczególnych przypadkach okres, w którym Grupa podejmie te działania, może zostać wydłużony do 3 miesięcy.
 3. Przysługuje Ci prawo uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe. W odpowiedzi na Twoje zapytanie przekażemy Ci pisemnie lub elektronicznie (zgodnie z Twoim wyborem) informacje o zakresie i celach przetwarzania Twoich danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych, czasie ich przetwarzania, podmiotach, którym udostępniliśmy lub powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe (tzw. odbiorcach danych), a także informacje o źródłach, z których mamy dane na Twój temat. Jeśli przetwarzanie będzie obejmowało zautomatyzowane podejmowanie decyzji dotyczących Twojej sytuacji, uzyskasz również informację o zasadach podejmowania takich decyzji, o ich znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach. W ramach tego prawa możesz także zażądać kopii swoich danych osobowych, przy czym tylko pierwsza kopia jest udostępniana bezpłatnie. Druga i każda kolejna kopia będzie odpłatna.
 4. Przysługuje Ci prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz aktualizacji lub uzupełnienia danych, jeśli dane lub Twoja sytuacja uległy zmianie.
 5. Przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych przez Grupę na Twój temat lub ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzą warunki określone w przepisach prawa.
 6. Przysługuje Ci prawo żądania, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi lub wydane Tobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przy czym uprawnienie to jest ograniczone do danych osobowych, które Grupa otrzymała od Ciebie.
 7. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania mającego za podstawę uzasadniony interes Grupy. Sprzeciw musi być umotywowany, bo jego zasadność podlega ocenie Grupy.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych może naruszać Twoje prawa, poinformuj nas o tym. Ochrona prywatności stanowi istotny obszar naszej działalności, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez Grupę Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


Dane kontaktowe

Poniżej wskazujemy adresy korespondencyjne każdego ze współadministratorów. Masz możliwość kontaktu z nimi w zależności od Spółki z Grupy, która realizuje konkretną rekrutację:

Benefia Ubezpieczenia sp. z o.o. Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa

 

Compensa Dystrybucja sp. z o.o. Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 61 00

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00

 

Global Assistance Polska sp. z o.o

Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 1. Noakowskiego 22,00-668 Warszawa, tel. 22 575 25 25

 

Polisa Życie Ubezpieczenia sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 68 88

 

Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel.22 501 65 65

 

Vienna Insurance Group Polska sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, tel. 22 501 60 00

 

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

 1. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

 

 

 W sprawach związanych z rekrutacjami prosimy o kontakt za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: rekrutacja@vig-polska.pl, a także pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Spółki.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który jest osobą dedykowaną do spraw z zakresu ochrony danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@vig-polska.pl. 

Miejsce pracy:
Warszawa
Zawód:
Doradca
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Wymiar pracy:
pełny etat
Dodano:
14.10.2021
Wygasa:
13.11.2021

Adres firmy

ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE 162/---, 02-342 WARSZAWA
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PROFI CREDIT POLSKA S.A.

A czemu nie ?

PROFI CREDIT POLSKA S.A.
PROFI CREDIT POLSKA S.A.
Doradca umowa zlecenie
Wyszków
Warszawa

13-10-2021
Bet Trans Spółka Jawna A.J.Lewczuk

Doradca Klienta / Przedstawiciel Handlowy

Bet Trans Spółka Jawna A.J.Lewczuk
Bet Trans Spółka Jawna A.J.Lewczuk
Doradca umowa o pracę pełny etat
Siedlce
Warszawa

13-10-2021

Lider zespołu sprzedaży

PROFI CREDIT POLSKA S.A.
Doradca umowa zlecenie
Płock
Warszawa

19-10-2021

DORADCA KLIENTA

ZARA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Doradca umowa o pracę część etatu
od 1475 zł
UoP brutto/mies.
Janki
Warszawa

09-10-2021
od 1475 zł
UoP brutto/mies.

DORADCA KLIENTA

Leroy Merlin Polska Sp. Z O. O.
Doradca umowa o pracę pełny etat
od 3600 zł
UoP brutto/mies.
Janki
Warszawa

05-08-2021
od 3600 zł
UoP brutto/mies.

DORADCA KLIENTA

Kontakt przez PUP
Doradca umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Marki
Warszawa

13-10-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

DORADCA KLIENTA

Kontakt przez PUP
Doradca umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Marki
Warszawa

11-09-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

EKSPERT FINANSOWY

Kontakt przez PUP
Doradca umowa o pracę pełny etat
od 4240 zł
UoP brutto/mies.
Piaseczno
Warszawa

29-09-2021
od 4240 zł
UoP brutto/mies.

DORADCA FINANSOWY

Kontakt przez PUP
Doradca umowa o pracę pełny etat
od 3670 zł
UoP brutto/mies.
Piaseczno
Warszawa

29-09-2021
od 3670 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA

Kontakt przez PUP
Doradca umowa o pracę pełny etat
od 4100 zł
UoP brutto/mies.
Zdunowo
Warszawa

19-10-2021
od 4100 zł
UoP brutto/mies.

DORADCA KLIENTA

Adamczuk- Serwis Finansowy
Doradca umowa o pracę pełny etat
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Garwolin
Warszawa

24-09-2021
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

DORADCA KLIENTA

Contact Center Sp. z o.o.
Doradca umowa o pracę
Rawa Mazowiecka
Warszawa

22-09-2021

DORADCA DO SPRAW RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Kontakt przez PUP
Doradca staż/praktyka pełny etat
od 1489 zł
UoP brutto/mies.
Łowicz
Warszawa

20-10-2021
od 1489 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. KAMPANII PREMIUM

POS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Doradca umowa o pracę
2200-4000 zł
UoP brutto/mies.
Ciechanów
Warszawa

01-09-2021
2200-4000 zł
UoP brutto/mies.

DORADCA TECHNICZNY

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TIRMET MIROSŁAW KULIK
Doradca umowa o pracę pełny etat
od 3100 zł
UoP brutto/mies.
Siedlce
Warszawa

06-10-2021
od 3100 zł
UoP brutto/mies.

KONSULTANT W SALONIE T-MOBILE

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DORTIM" Dorota Nastalska
Doradca umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Ryki
Warszawa

07-10-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

127 - PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA

Kontakt przez PUP
Doradca umowa o pracę pełny etat
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Radom
Warszawa

19-10-2021
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

127 - DORADCA KLIENTA

Kontakt przez PUP
Doradca staż/praktyka pełny etat
od 1489 zł
UoP brutto/mies.
Radom
Warszawa

19-10-2021
od 1489 zł
UoP brutto/mies.