ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Pracownik biurowy Warszawa, Inspektor Warszawa, Elektryk Warszawa, Księgowy Warszawa, Windykator Warszawa.
Kategorie zawodowe: administracja biurowa / praca biurowa, prawo i administracja państwowa, inżynieria / technologia / technika, księgowość / ekonomia, bankowość / finanse.

Oferty pracy ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Praca alert - powiadomienia

ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Dane firmowe

Pełna nazwa
"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST.WARSZAWY"
Adres rejestrowy
ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa
NIP
5213321452
REGON
01085840700000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 7 miesiącach

Profil firmy:
ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Warszawa

Archiwalne oferty pracy ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

 • Podinspektor ds. składowania akt (nr ref. 74/ns/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
   • Zawody: Pracownik biurowy
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne:
    - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
    - wykształcenie średnie;
    - ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia;
    - znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o ochronie danych osobowych;
    - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
    - staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany.
    dodatkowe:
    - doświadczenie w pracy archiwisty;
    - dobra organizacja pracy;
    - odpowiedzialność i zaangażowanie.
    Obowiązki:
    - prowadzenie zakładowej Składnicy Akt zgodnie z obowiązującą Instrukcją Archiwalną;
    - współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego;
    - przejmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych;
    - przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
    - udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;
    - inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu, a także przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę;
    - dbanie o całość i bezpieczeństwo Składnicy Akt Zakładu;
    - obsługa programu kancelaryjnego;
    - w przypadku nieobecności w pracy innych pracowników recepcji przy ul. Irysowej 19 oraz w sekretariacie Dyrekcji, zastępstwo w zakresie wszystkich czynności, określonych dla ich stanowisk.

    Pełna treść oferty:

    [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56 w godz. 7-15]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor (nr ref. 73/dom9/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, inne
   • Zawody: Pracownik biurowy
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne:
    - obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
    - wykształcenie średnie;
    - staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany;
    - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks cywilny, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Akty prawa miejscowego, Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, Ustawa o ochronie danych osobowych;
    - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird.
    pożądane:
    - praca w administracji;
    - wykształcenie wyższe;
    - uczciwość, sumienność;
    - terminowość wykonywanej pracy.

    - obsługa eksploatacyjna budynków, lokali i terenów oraz przejętych obiektów stanowiących własność m.st. Warszawy;
    - uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych;
    - prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych;
    - prowadzenie spraw wykupu lokali;
    - dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych;
    - rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/;
    - zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem;
    - egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości;
    - przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami;
    - współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku;
    - współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami;
    - współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających;
    - terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów;
    - aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ;
    - dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu.

    Pełna treść oferty:

    [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56 w godz. 7-15]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 72/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Zawody: Inspektor nadzoru budowlanego
   • Uprawnienia: Program Norma Pro,Kodeks Postępowania Administracyjnego,Pakiet MS Office,Prawo budowlane
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe - techniczne o kierunku budowlanym; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postepowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności drogowej lub doświadczenie w tym zakresie; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

    Wykonywanie: ocen technicznych i typowania robót budowlanych i drogowych, opracowanie przedmiarów robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów; przygotowanie dokumentów do kontroli; weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów, prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami, uczestnictwo w ocenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych w tym w komisjach przetargowych; rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych; wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego; współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów; załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami; uczestnictwo w seminariach i szkoleniach; analizowanie przeglądów technicznych budynków; współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych; przygotowanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej; opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacji; bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN; archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce; rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych.

    Pełna treść oferty:

    [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56 w godz. 7-15]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor (nr ref. 68/dom2/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę w zastępstwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe; umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks cywilny, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Akty prawa miejscowego, Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025; staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany; komunikatywna znajomość języka polskiego.

    Obowiązki: Obsługa eksploatacyjna budynków, lokali i terenów oraz przejętych obiektów stanowiących własność m.st. Warszawy; uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; prowadzenie spraw wykupu lokali; dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/; zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu.

    [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ]

    [Kontakt: osobiście lub tel.: 22 549 37 16; 22 549 37 56 w godz. 7-15]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor ds. technicznych (nr ref. 69/dom4/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Uprawnienia: Kodeks Postępowania Administracyjnego,Prawo budowlane,Program Norma Pro,Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe; umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o ochronie danych osobowych; doświadczenie zawodowe : staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany; komunikatywna znajomość języka polskiego.

    Obowiązki: Prowadzenie sprawozdawczości pionu technicznego; zamykanie zadań remontowych w programie SZTON w momencie fakturowania; zlecanie wykonania świadectw charakterystyki energetycznej; rozliczanie wadiów i zabezpieczeń umów; przygotowanie danych do referencji dla wykonawców oraz Budżetu Partycypacyjnego; nadzór nad umowami konserwacyjnymi pod względem przyznanego limitu środków finansowych na czas trwania umów; prowadzenie archiwum DOM "Wiśniowa" i ewidencja dokumentacji technicznej; wprowadzanie przeglądów technicznych do systemu SEIZBIL i SZTON; sporządzanie wniosków o zaangażowanie środków na opłaty nieujęte w planie gospodarczym; udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pisma, prowadzenie spraw ubezpieczeń i odszkodowań; przygotowanie materiałów przetargowych do Działu Zamówień Publicznych; prowadzenie rejestru postepowań przetargowych; prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z przebudowami w lokalach; prowadzenie spraw dotyczących obciążeń najemców/użytkowników; uczestnictwo w komisyjnych przeglądach lokali; sporządzanie dokumentacji dotyczącej przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy.

    [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ]

    [Kontakt: osobiście lub tel.: 22 549 37 16; 22 549 37 56 w godz. 7-15]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 70/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Zawody: Technik elektryk*
   • Uprawnienia: Prawo budowlane,Program Norma Pro,Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: Wykształcenie: średnie lub wyższe; umiejętności: obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Ustawa o ochronie danych osobowych; Uprawnienia: budowlane do nadzoru robót elektrycznych (bez ograniczeń); staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem; komunikatywna znajomość języka polskiego.

    Obowiązki: Wspólnie z inspektorem nadzoru robót sanitarnych, budowlanych i konserwatorem dokonywanie przeglądów technicznych budynków w obowiązujących terminach i układzie zgodnie z umową konserwatora oraz zgodnie z Prawem Budowlanym; umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego budynku, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, kierowanie robotami do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem; sporządzanie protokołów typowania robót remontowych. Wprowadzanie wykonawcy na roboty, nadzorowanie realizacji, dokonywanie odbioru, sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo-płacowej; ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację umów konserwatorskich; przygotowywanie oraz kompletowanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w komisji przetargowej; typowanie, zlecanie, nadzorowanie i odpowiadanie za realizację robót budowlano-elektrycznych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących; kontrolowanie urządzeń pomiarowych prawidłowości podłączeń, sprawności działania, terminów ich uwierzytelnienia..

    Praca w godz. 7-15.
    Pełna treść oferty, wymagane dokumenty:

    [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549-37-56 w godzinach: 07:00-15:00]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor 71/dom9/23

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe kierunek/specjalność; umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawa o ochronie danych osobowych; staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany; komunikatywna znajomość języka polskiego.

    Obowiązki: Uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; prowadzenie spraw wykupu lokali; dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/; zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu.

    [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ]

    [Kontakt: osobiście lub tel.: 22 549 37 16; 22 549 37 56 w godz. 7-15]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych (nr ref. 65/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi- bez ograniczeń ,Pakiet MS Office,Program Norma Pro
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r., poz. 530), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie budowlane; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń), w specjalności instalacje i sieci sanitarne; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, administracyjnego, rozporządzenia pochodne do ww. ustaw, normy, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.
    Obowiązki:
    - prowadzenie spraw remontów w branży sanitarnej w tym: Wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, archiwizacja materiałów poszczególnych zadań, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów
    - uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
    - ocena przydatności dokumentacji projektowo-kosztorysowej
    - sprawdzanie i opiniowanie założeń dot. zlecania dokumentacji technicznej, specyfikacji i dokumentów przetargowych dot. branży sanitarnej
    - uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych
    - rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie branży sanitarnej
    - wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego
    - współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów
    - załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami
    - uczestnictwo w seminariach i szkoleniach
    - analizowanie przeglądów technicznych budynków
    - współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych
    - przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży sanitarnej
    - opiniowanie, w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, rozbudowy i adaptacji
    - współpraca w zakresie przygotowania i prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej branży sanitarnej
    - bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z utrzymaniem obiektów, lokali, sieci i instalacji zarządzanych przez ZGN Mokotów
    - przygotowanie porozumień cywlino-prawnych z najemcami dot. branży sanitarnej
    - przygotowanie aneksów do umów konserwujących
    - przygotowywanie wniosków do Zarządu Dzielnicy Mokotów z polecenia Dyrektora
    - rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw sanitarnych
    - rzeczowe, terminowe wykonywanie zadań

    [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista (nr ref. 67/ns/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne:
    - Obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
    - wykształcenie średnie;
    - ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia;
    - znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o ochronie danych osobowych;
    - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird;
    - staż pracy minimum 3 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem.
    dodatkowe:
    - doświadczenie w pracy archiwisty;
    - umiejętność kierowania zespołem;
    - dobra organizacja pracy;
    - odpowiedzialność i zaangażowanie.
    Obowiązki:
    - prowadzenie zakładowej Składnicy Akt zgodnie z obowiązującą Instrukcją Archiwalną;
    - koordynowanie prac wykonywanych przez pozostałych pracowników składnicy;
    - szkolenie pracowników składnicy oraz pozostałych pracowników ZGN Mokotów w zakresie sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz stosowania JRWA;
    - współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego;
    - przejmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z poszczególnych komórek organizacyjnych;
    - przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
    - udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;
    - inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu, a także przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę;
    - dbanie o całość i bezpieczeństwo Składnicy Akt Zakładu;
    - obsługa programu kancelaryjnego;
    - w przypadku nieobecności w pracy innych pracowników recepcji przy ul. Irysowej 19 oraz w sekretariacie Dyrekcji, zastępstwo w zakresie wszystkich czynności, określonych dla ich stanowisk.

    [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 700 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych (nr ref. 66/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi- bez ograniczeń ,Program Norma Pro,Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe techniczne; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., Ustawa o ochronie danych osobowych; Uprawnienia: budowlane do nadzorowania i kierowania robotami sanitarnymi (bez ograniczeń); doświadczenie zawodowe : staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

    Obowiązki: Nadzór nad pracami konserwacyjnymi oraz realizowanymi remontami pod względem jakości ich wykonania i rozliczeń finansowych; sporządzanie protokołów typowania kwalifikujących roboty do wykonania w budynkach i w lokalach, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, wprowadzanie wykonawcy na roboty, dokonywanie odbiorów oraz rozliczeń finansowych; przygotowywanie materiałów przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i technicznych, kosztorysów inwestorskich umów, założeń projektowych; uczestniczenie w komisjach, przeglądach, dokonywania pomiarów lokali, ocenianie lokali pod względem technicznym, wykonywanie protokołów zdawczo - odbiorczych lokali. Przygotowywanie dokumentów do wykupów lokali.

    [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 63/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Zawody: Inspektor nadzoru budowlanego
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office,Program Norma Pro,Kodeks Postępowania Administracyjnego
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe - techniczne o kierunku budowlanym; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Polskie Normy, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego; rozporządzenia pochodne do w/w ustaw; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

    Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych; uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych; sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót; sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych; przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków; sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami; typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu o przeglądy roczne i pięcioletnie; korespondencja tematyczna.

    [Pełna treść oferty: ]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 62/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Zawody: Inspektor nadzoru budowlanego
   • Uprawnienia: Kodeks Postępowania Administracyjnego,Pakiet MS Office,Program Norma Pro
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe - techniczne o kierunku budowlanym; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Polskie Normy, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego; rozporządzenia pochodne do w/w ustaw; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

    Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych; uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych; sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót; sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych; przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków; sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami; typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu o przeglądy roczne i pięcioletnie; korespondencja tematyczna.

    [Pełna treść oferty: ]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor ds. budynków mieszkalnych (nr ref. 64/dom5/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe umiejętności: obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office; klienta poczty Mozilla Thunderbird, znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawa o ochronie danych osobowych. doświadczenie zawodowe : staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany.

    Obowiązki: Uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; prowadzenie spraw wykupu lokali; dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/; zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu.

    Praca w godz. 7-15

    Szczegóły dot. wymaganych dokumentów na stronie:

    [Kontakt: osobiście lub tel.: 549 37 16//22 549 37 56 w godz. 7-15]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 59/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Zawody: Inspektor nadzoru budowlanego
   • Uprawnienia: Program Norma Pro,Kodeks Postępowania Administracyjnego,Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe - techniczne o kierunku budowlanym; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Polskie Normy, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego; rozporządzenia pochodne do w/w ustaw; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

    Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych; uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych; sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót; sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych; przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków; sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami; typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu o przeglądy roczne i pięcioletnie; korespondencja tematyczna.

    [Pełna treść oferty: ]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Księgowy/księgowa (nr ref. 60/dom2/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, inne
   • Zawody: Księgowy
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
    - prowadzenie rozliczeń najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszów i świadczeń;
    - wprowadzanie danych odczytów wodomierzy wraz z kontrolą stanów pod kątem prawidłowości wskazań i rozliczeń;
    - przygotowywanie i wprowadzanie do komputera dowodów wpłat banków;
    - przechowywanie dokumentów księgowych w zakresie swojego stanowiska pracy
    - uzgadnianie sald z lokatorami;
    - sporządzanie wydruków, sprawozdań i sald końcowych;
    - współpraca z administratorami z działem windykacji w zakresie windykacji należności;
    - ewidencjonowanie i analiza realizacji porozumień ratalnych dotyczących spłaty zadłużenia oraz porozumień restrukturyzacyjnych;
    - wprowadzenie zmian w oczynszowaniu lokali na podstawie pisemnych wniosków administratorów;
    - sporządzanie rozliczeń finansowych w zakresie czynszów nieruchomości przekazywanych w oby zarząd;
    - sporządzanie sprawozdań windykacyjnych i statystycznych;
    - współpraca z księgowością kosztów w zakresie uzgadniania zmian powierzchni budynków;
    - rejestracja i analiza ulg czynszowych i dodatków mieszkaniowych.
    niezbędne:
    - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
    - wykształcenie średnie,
    - znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawa o rachunkowości, ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie danych osobowych,
    - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, - staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany.
    dodatkowe:
    - wykształcenie wyższe
    - doświadczenie w pracy w księgowości
    - umiejętność pracy w zespole
    - rzetelność
    - odpowiedzialność
    - odporność na stres
    Wymagane dokumenty i oświadczenia:
    - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
    - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
    - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
    - podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
    - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
    - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
    - podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
    - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

    [Pełna treść oferty: ]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor ds. lokali użytkowych (nr ref. 61/eu/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office,Kodeks Postępowania Administracyjnego
   • Inne wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r. poz. 530); pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; wykształcenie średnie; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Uchwały Rady m.st. Warszawy oraz Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie najmu i dzierżawy lokali (nieruchomości) użytkowych oraz reklamy; Ustawa o gospodarce nieruchomościami; Ustawa o własności lokali; Uchwały Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie pożądanych usług rzemieślniczych (w tym usług bytowych i zanikających), bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird; staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany.
    Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: przygotowywanie wniosków na posiedzenie Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawach najmu lokali użytkowych; prowadzenie pełnej ewidencji zasobów lokali niemieszkalnych z podległego terenu działania, ich usytuowania, standardu i zmian funkcjonalnych; przygotowanie pełnej dokumentacji najmu wolnego lokalu użytkowego zgodnie z wydaną dyspozycją; załatwianie podań, odwołań, interwencji dotyczących zagadnień związanych z lokalami użytkowymi; przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z zakresem obowiązków, rozpatrywanie spraw wnoszonych przez tych interesantów; sporządzanie sprawozdań i analiz oraz wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Działu Najmu Lokali Użytkowych; udzielanie odpowiedzi w terminie na otrzymaną korespondencję; udzielanie oferentom pełnej informacji odnośnie lokali przeznaczonych do wynajęcia.

    [Pełna treść oferty: ]

    [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor (nr ref. 58/dom4/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
   • Zawody: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: niezbędne:
    - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r., poz. 530),
    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
    - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
    - wykształcenie średnie;
    - staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym wykształceniem nie jest wymagany;
    - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ustroju m.st. Warszawy, Ustawa o ochronie danych osobowych.
    - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird.
    pożądane:
    - praca w administracji;
    - wykształcenie wyższe;
    - uczciwość, sumienność;
    - terminowość wykonywanej pracy.
    Obowiązki:
    - Odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych związanych z funkcjonowaniem sekretariatu DOM.
    - Wysyłanie, przyjmowanie, rejestrowanie, skanowanie i kopiowanie pism kierowanych do DOM, a w szczególności dla kierownictwa DOM.
    - Prowadzenie kalendarza kierownictwa DOM, a także kalendarza innych wydarzeń mających dla DOM istotne znaczenie.
    - Prowadzenie zestawienia poleceń, zarządzeń, okólników, wytycznych, stanowisk, itp. związanych z działalnością ZGN, a w szczególności DOM.
    - Prowadzenie zestawienia opinii prawych uzyskanych przez DOM, a także innych opinii prawnych dotyczących działalności ZGN, które trafiły do DOM.
    - Dbanie o jednolity sposób działania DOM, w szczególności co do sposobu przygotowywania dokumentów, prowadzenia rejestrów, zestawień, folderów zarówno w formie analogowej jak i elektronicznej. Analiza przygotowywanych przez pracowników pism, przed przedłożeniem ich do parafy albo podpisu kierownictwa DOM, pod kątem ich formy graficznej, gramatycznej, ortograficznej, a także według możliwości co do ich merytorycznego charakteru.
    - Dbanie o wyposażenie DOM w niezbędne narzędzia pracy poprzez analizę zapotrzebowania pracowników i kierownictwa DOM w tym zakresie, m.in. poprzez przygotowywanie stosowych wystąpień w tym zakresie, zamawianie wyposażenia biurowego, itp.
    - Dbanie o wyposażenie DOM w inne niezbędne rzeczy, w tym przygotowywanie niezbędnych wystąpień w tym zakresie.
    - Prowadzenie zestawienia zakresów obowiązków pracowników DOM, w tym analiza tych zakresów i zgłaszanie w tym przedmiocie swoich uwag kierownictwu DOM, celem optymalizacji pracy DOM, a także optymalizacji pracy poszczególnych pracowników. Wnioskowanie w tym zakresie do kierownictwa DOM o podjęcie stosowych działań.
    - Przygotowywanie pism związanych z wykonywanym zakresem obowiązków, a także innych pism, w zależności od potrzeb, a w szczególności w sytuacjach, w których trudno jest przypisać dane zadanie do innych pracowników.
    - Dbanie o terminowość realizowanych przez pracowników spraw, w szczególności poprzez analizę modułu korespondencyjnego w bazie SEIZBIL i zgłaszanie w tym zakresie uwag kierownictwu DOM.
    - Nadzór nad archiwizacją dokumentacji DOM.
    - Nadzór nad czystością i porządkiem w siedzibie DOM i zgłaszanie w tym zakresie stosownych uwag kierownictwu DOM.
    - Wykonywanie innych czynności związanych z pomocą pozostałym pracownikom, gdy to okaże się niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania DOM.

    Praca w godz. 7:00-15:00

    Szczegóły dot. wymaganych dokumentów na stronie:

    [Kontakt: osobiście lub tel.: 549 37 16//22 549 37 56 w godz. 7-15]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych (nr ref. 57/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Zawody: Inspektor nadzoru budowlanego
   • Uprawnienia: Program Norma Pro,Kodeks Postępowania Administracyjnego,Prawo budowlane,Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe - techniczne o kierunku budowlanym; bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postepowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej; uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności drogowej lub doświadczenie w tym zakresie; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem.

    Wykonywanie: ocen technicznych i typowania robót budowlanych i drogowych, opracowanie przedmiarów robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów; przygotowanie dokumentów do kontroli; weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów, prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami, uczestnictwo w ocenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych w tym w komisjach przetargowych; rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych; wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego; współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów; załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami; uczestnictwo w seminariach i szkoleniach; analizowanie przeglądów technicznych budynków; współudział w typowaniu robót i ustalaniu założeń projektowych; przygotowanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej; opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacji; bieżące śledzenie i wprowadzanie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN; archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce; rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych.

    Pełna treść oferty:

    [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549 37 56 w godz. 7-15]
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych (nr ref. 56/zgn/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
   • Uprawnienia: Program Norma Pro, Pakiet MS Office, Prawo budowlane
   • Inne wymagania: Wykształcenie: średnie lub wyższe; umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Uprawnienia: budowlane do nadzoru robót elektrycznych (bez ograniczeń); staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem; komunikatywna znajomość języka polskiego. Obowiązki: Wykonywanie czynności wynikających z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych związanych z zadaniami remontowymi planowanymi, pozaplanowymi i awaryjnymi zleconymi przez kierownictwo ZGN Mokotów; Kontrola i analiza dokumentów rozliczeniowych zadań w branży elektrycznej realizowanych przez DOM-y pod kątem prawidłowości i zgodności z zawartymi umowami; Sprawowanie kontroli innych dokumentów prowadzonych przez jednostki organizacyjne np. książek obiektów itp.; Współudział w pracach komisji oceny stanu technicznego obiektów administrowanych przez ZGN Mokotów; wnioskowanie sposobu realizacji i udzielania odpowiedzi na korespondencję ZGN Mokotów; rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez najemców, wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorów prywatnych w zakresie realizacji prac będących w gestii służb technicznych ZGN Mokotów; wykonywanie stosownych sprawozdań w zakresie zadań prowadzonych przez ZGN Mokotów. Praca w godz. 7-15. [Pełna treść oferty, wymagane dokumenty: ] [Kontakt: osobiście lub tel. 22 549-37-56 w godzinach: 07:00-15:00]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Podinspektor ds. budynków mieszkalnych (nr ref. 55/dom9/23)

  ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, inne
   • Uprawnienia: Pakiet MS Office
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe; umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Akty prawa miejscowego, Ustawa o ochronie danych osobowych. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025 w zakresie polityki czynszowej; staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, w przypadku osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany. Obowiązki: Uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; prowadzenie spraw wykupu lokali; dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów/; zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu. Praca w godz. 7:00-15:00 Szczegóły dot. wymaganych dokumentów na stronie: [Kontakt: osobiście lub tel.: 549 37 16//22 549 37 56 w godz. 7-15]

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka