Urzędnik Warszawa - najnowsze oferty pracy

Naczelnik wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej,

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Planuje, organizuje i kieruje pracami Wydziału w celu zapewnienia uczestnictwa w pracach zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej ...
Warszawa
10-04-2021

Podreferendarz ds. obsługi helpdesk

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Przyjmuje oraz rejestruje zgłoszenia od pracowników Urzędu w ramach pierwszej linii wsparcia technicznego. Pomoc pracownikom Urzędu w zgłoszonych problemach świadczona ...
Warszawa
10-04-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Prowadzi sekretariat w celu wsparcia w bieżącej pracy Naczelnika.Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu, w tym przyjmuje i ewidencjonuje składane dokumenty ...
Warszawa
09-04-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Prowadzi postępowania i orzeka w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie pomocy publicznej oraz prowadzi ...
Warszawa
09-04-2021

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika w ...
Warszawa
09-04-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Prowadzi kontrole podatkowe w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych.Prowadzi postępowania w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli w celu ...
Warszawa
09-04-2021

Referendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
prowadzi obsługę procesu legislacyjnego (opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów) oraz bierze udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, ...
Warszawa
09-04-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Zapewnia obsługę oraz wsparcie podatnika i płatnika, w tym udziela informacji podatkowych w celu prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków podatkowych.Przyjmuje, ...
Warszawa
08-04-2021

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dokonuje czynności sprawdzających z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla innych komórek w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.Bada zasadność zwrotu podatków w ...
Warszawa
08-04-2021

Referent ds. wierzycielskich

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia oraz wystawia ...
Warszawa
08-04-2021

Referent ds. orzecznictwa podatkowego

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Prowadzi postępowania podatkowe objęte właściwością urzędu w celu wykonywania obowiązków podatkowych.Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu wydania zarządzenia ...
Warszawa
08-04-2021

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dokonuje czynności sprawdzających z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla innych komórek w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.Bada zasadność zwrotu podatków w ...
Warszawa
08-04-2021

Referent ds. wsparcia

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Prowadzi sekretariat w celu wsparcia w bieżącej pracy Naczelnika.Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu, w tym przyjmuje i ewidencjonuje składane dokumenty w ...
Warszawa
08-04-2021

Referendarz ds. ewidencji i informacji publicznej

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
archiwizuje dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań administracyjnychobsługuje korespondencję i dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań administracyjnychobsługuje interesantów, udziela informacji w zakresie prowadzonych postępowań ...
Warszawa
08-04-2021

Referendarz ds. kształtowania ustroju rolnego

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
współuczestniczy w przeprowadzaniu kontroli w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR), a także bierze udział w prowadzeniu spraw w postępowaniach odwoławczych ...
Warszawa
07-04-2021

Sekretarz ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Departamentu

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
obsługuje korespondencję i dokumentację (przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu dyrektora komórki organizacyjnej i jego zastępców, ewidencjonuje korespondencję w elektronicznym ...
Warszawa
06-04-2021

Ekspert ds. produktów leczniczych

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Ocenianie dokumentacji chemicznej, farmaceutycznej i biologicznej (wraz z uzupełnieniami) złożonej w procesach dopuszczenia do obrotu. produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów ...
Warszawa
02-04-2021

Referendarz

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Komenda Główna Policji w Warszawie
Monitoruje opracowywanie dokumentacji projektowej, w tym w ramach realizowanych indywidualnie prowadzonych projektów teleinformatycznychWeryfikuje dokumentację projektową oraz sporządza wnioski o rozpoczęcie ...
Warszawa
01-04-2021

Referendarz ds. prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udziela informacje prawne, ...
Warszawa
01-04-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Prowadzi postępowania i orzeka w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie pomocy publicznej oraz prowadzi ...
Warszawa
31-03-2021

Referent ds. administracyjno-biurowych

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Prowadzi obsługę kancelaryjną komórki zgodnie z instrukcją kancelaryjną i instrukcją Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych, wprowadza dane do systemów oraz ewidencjonuje ...
Warszawa
31-03-2021

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika, w ...
Warszawa
31-03-2021

Starszy referent ds. orzecznictwa podatkowego

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Prowadzi postępowania i orzeka w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie pomocy publicznej oraz prowadzi ...
Warszawa
31-03-2021

Referent ds. identyfikacji i rejestracji podatkowej

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Prowadzi ewidencję podatników i płatników, przyjmuje i weryfikuje dokumenty wyboru form opodatkowania, gromadzi i przechowuje oraz aktualizuje dokumentację związaną z ...
Warszawa
31-03-2021

Referent

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Zapewnia obsługę oraz wsparcie podatnika i płatnika, w tym udziela informacji podatkowych z zakresu prawa podatkowego w celu prawidłowego wykonywania ...
Warszawa
31-03-2021

Podreferendarz ds. obsługi obrotu gotówkowego i dochodów w Urzędzie

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dokonuje operacji kasowych w złotych oraz walucie obcej na podstawie dowodów księgowych otrzymanych po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez osoby do ...
Warszawa
31-03-2021

Naczelnik wydziału

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
­Kieruje pracą podległych pracowników (organizuje pracę, przydziela zadania, sprawuje nadzór merytoryczny nad ich realizacją, nadzoruje dyscyplinę pracy, dokonuje bieżącej i ...
Warszawa
31-03-2021

Sekretarz ds. obsługi sekretarsko-biurowej

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Prowadzi i obsługuje w zakresie administracyjno - biurowym sekretariat Dyrektora Biura i jego zastępcy, terminowo przekazuje ich polecenia i ustalenia ...
Warszawa
30-03-2021

Referendarz ds. monitoringu finansowego PROW 2014-2020

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
uczestniczy w opracowywaniu bieżącego monitoringu finansowego w zakresie działań: Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), ...
Warszawa
29-03-2021

Referent ds. naboru do Sił Zbrojnych RP

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota
bierze udział w realizacji procesu naboru i uzupełniania ochotnikami obsad stanowisk etatowych w strukturach Sił Zbrojnych RP poprzez weryfikację wniosków ...
Warszawa
27-03-2021

Referendarz ds. analizy danych

Zawód: urzędnik Rodzaj:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Prowadzi zaawansowaną analitykę danych, w tym analizy prawdopodobieństwa nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorstwa. Uczestniczy w projektowaniu, ...
Warszawa
23-03-2021

STARSZY INSPEKTOR

Zawód: urzędnik Rodzaj: umowa o pracę
Wojskowe Biuro Emerytalne
- prowadzenie spraw emerytalno-rentowych, w tym: a) ustalanie prawa i wysokości świadczenia pieniężnego b) ustalanie prawa i wysokości do emerytury/renty ...
od 3604 zł
UoP brutto/mies.
Warszawa
15-03-2021
od 3604 zł
UoP brutto/mies.

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Zawód: urzędnik Rodzaj: umowa o pracę
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Organizuje i przeprowadza postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz postępowań zakupowych, z zastosowaniem trybów i form określonych stosownymi przepisami prawa, ...
Warszawa
01-01-2021

Urzędnik - powiązane oferty pracy - Warszawa

Stanowiska: Agent celny, Pracownik ds. administracji, Inspektor, Rzecznik, Komornik
Compensa

Współpracownik w Zespole Regresów

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa zlecenie
Compensa
Compensa
Warszawa
25-03-2021

inspektor ds bhp i ochrony środowiska

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Inne
Warszawa
18-02-2021

Junior Data Reviewer with English and Turkish w Accenture

Zawód: pracownik ds. administracji Rodzaj: umowa o pracę
Inne
Warszawa
12-02-2021

Oferty pracy w Warszawie - popularne zawody