Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista Warszawa - najnowsze oferty pracy

Specjalista ds. postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Prowadzenie postępowań (w języku polskim i języku angielskim) w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, mających na celu polubowne rozwiązywanie sporów ...
Warszawa
2019-12-09

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
współudział w opracowywaniu badania Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE, w tym rocznych danych dotyczących zobowiązań warunkowych o potencjalnym ...
Warszawa
2019-12-09

Specjalista ds. koordynacji projektu Pomoc Techniczna Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
udział w przygotowaniu i aktualizacji wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie, wniosków o płatność ze środków projektu PT POIiŚ oraz ...
Warszawa
2019-12-07

Specjalista ds. organizacji staży, praktyk, wolontariatów

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
koordynacja organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich i wolontariatów w KPRM,koordynacja organizacji staży dla osób bezrobotnych w KPRM,planowanie i monitorowanie działań ...
Warszawa
2019-12-07

Specjalista ds. wsparcia realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
udział w realizacji zadań mających na celu przygotowanie oraz wdrażanie projektu Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis), ...
Warszawa
2019-12-07
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Specjalista ds. obsługi administracyjno-finansowej

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Współpracowanie z inspektorami nadzoru inwestorskiego, w opracowaniu zgłoszeń dotyczących potrzeb inwestycyjnych i remontowych, w tym poprzez sporządzanie projektów planów rzeczowo-finansowych ...
Warszawa
2019-12-06

Specjalista ds. spraw sprawozdawczości i analiz statystycznych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
­gromadzenie, weryfikacja pod względem poprawności i zatwierdzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz opieki ...
Warszawa
2019-12-06

Specjalista ds. obsługi kancelaryjnej oraz sprawozdawczości

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie, wydawanie i wysyłanie dokumentów jawnych oraz prowadzenie ich ewidencji,sporządzanie projektów dokumentacji z zakresy pracy wydziału,wprowadzanie, aktualizowanie ...
Warszawa
2019-12-06

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Weryfikowanie zgodności wniosków i dokumentacji badania klinicznego z odpowiednimi aktami prawnymi i wytycznymiOcena zgodności dokumentacji z wymaganiami Dobrej Praktyki ...
Warszawa
2019-12-06

Ekspert ds. oceny dokumentacji toksykologicznej badanych produktów leczniczych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Ocena dokumentacji (w tym sporządzonej w języku angielskim) toksykologicznej badanych produktów leczniczych złożonej w procesie wydania pozwolenia lub zmiany w ...
Warszawa
2019-12-06

Specjalista ds. sprawozdawczości budżetowej

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Sporządza łączną sprawozdawczość budżetową w zakresie części 30 - Oświata i wychowanie z wykonania planu dochodów i wydatków oraz łączne ...
Warszawa
2019-12-06

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Uczestniczenie w opracowywaniu, wypełnianiu międzynarodowych kwestionariuszy z zakresu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z Rozporządzeń ...
Warszawa
2019-12-05

Specjalista ds. przydziałów mobilizacyjnych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Praga
Nadawanie i uchylanie przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.Powoływanie żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe oraz opracowywanie ...
Warszawa
2019-12-05

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Naliczanie wynagrodzeń, ekwiwalentów pieniężnych i innych dodatków dla pracowników, sporządzanie list wypłat oraz ustalanie uprawnień i naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, ...
Warszawa
2019-12-05

Specjalista ds. prowadzenia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wstępne weryfikowanie, opiniowanie, analizowanie i konsultowanie złożonych do rozpatrzenia projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu; rozpatrywanie poprawności projektów zgodnie z ...
Warszawa
2019-12-05

Specjalista ds. administracyjno-technicznych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Prowadzenie gospodarki rzeczowym majątkiem trwałym w GIOŚAnalizowanie stanu majątku ruchomego, oceny jego właściwości technicznych oraz dalszej przydatności do użytkowaniaPlanowanie remontów ...
Warszawa
2019-12-05

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Zadanie 1: Udział w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa tj. zagadnień związanych z jednolitym rynkiem: – opracowywanie stanowiska ...
Warszawa
2019-12-04

Specjalista ds. integracji rejestrów powiatowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Prowadzi sprawy związane z monitoringiem w zakresie dostępności usług sieciowych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu oraz ...
Warszawa
2019-12-04

Specjalista ds. legislacyjno-prawnych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
opracowywanie, opiniowanie i konsultowanie założeń i projektów aktów prawnych z obszaru zbiorowego prawa pracy i wykonywania zawodu psychologa,przygotowywanie projektów odpowiedzi ...
Warszawa
2019-12-03

Specjalista ds. sprawozdawczości i zaangażowania wydatków budżetowych dysponenta środków budżetu pań

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
­sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz pozostałych sprawozdań określonych przepisami prawa jak również zestawień z realizacji budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki ...
Warszawa
2019-12-03

Specjalista ds. systemu RASFF

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
prowadzenie Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w sieci systemu RASFF w zakresie objętym kompetencjami Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ...
Warszawa
2019-12-03

Specjalista ds. substancji chemicznych i ich mieszanin

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Koordynacja działań związanych z zagadnieniami substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym głownie systemu REACH i CLP oraz współpraca z ...
Warszawa
2019-12-03

Specjalista ds. zaleceń postępowania medycznego

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i ogłaszaniem zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, ...
Warszawa
2019-12-03

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Inicjowanie i prowadzenie postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w szczególności przygotowywanie w toku tych postępowań ...
Warszawa
2019-12-03

Specjalista ds. analiz finansowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Modelowanie danych oraz opracowywanie analiz na zgromadzonych repozytoriach.Współpraca z programistami w zakresie projektowania, budowy i implementacji nowych rozwiązań analitycznych i ...
Warszawa
2019-12-03

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Współuczestniczenie w projektowaniu nowych rozwiązań, mających na celu konfigurację i obsługę bazy danych oraz testowanie dostarczanych rozwiązań.Współuczestniczenie w procesie projektowania, ...
Warszawa
2019-12-03

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Policji w Warszawie
sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia do wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oprogramowania/licencji zgodnie z ustawą Prawo ...
Warszawa
2019-12-02

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Policji w Warszawie
opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,prowadzenie konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów ...
Warszawa
2019-12-02

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Policji w Warszawie
współpraca z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Biura Finansów KGP i innymi komórkami ...
Warszawa
2019-12-02

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Zadanie 1: Prowadzenie bieżącego nadzoru i kontroli w zakresie warunków, organizacji i metod pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP ...
Warszawa
2019-12-02

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Zadanie 1: Udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej • formułowanie projektów stanowisk w postepowaniach formalnych prowadzonych przez KE (m.in. sporządzanie ...
Warszawa
2019-12-02

Specjalista ds. zakupów

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem i realizacją zakupów, w szczególności: materiałów biurowych, wyposażenia oraz innych zakupówSporządzanie dokumentacji przyjęcia i ...
Warszawa
2019-11-30

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
wdrażanie i monitorowanie programu Litwa-Polska 2014-2020 oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020, w tym zbieranie i opracowywanie danych nt. realizacji programu, ocena ...
Warszawa
2019-11-30

Specjalista ds. inspektor ds. obrotu hurtowego

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Prowadzenie inspekcji u przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi lub pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi, w tym: przeprowadzanie inspekcji ...
Warszawa
2019-11-30

Specjalista ds. obsługi wydatków osobowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Sporządzanie deklaracji DRA, RCA i RSA w celu prawidłowego i terminowego rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przy użyciu specjalistycznego programu ...
Warszawa
2019-11-29

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
opracowywanie projektów aktów normatywnych z zakresu gospodarowania mieniem rolnym Skarbu Państwa, współdziałanie przy opracowywaniu projektów przepisóorganizacyjne Ministerstwa, a także opiniowanie ...
Warszawa
2019-11-29

Specjalista ds. wspierania podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej, w tym organizacji pozarządowy

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
udział w przygotowywaniu propozycji zapisów w dokumentach strategicznych i programowych dotyczących wspierania podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej, w tym organizacji ...
Warszawa
2019-11-29

Specjalista ds. prowadzenia analiz kondycji finansowej podmiotów leczniczych i kosztów pośrednich

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Tworzenie systemów służących ocenie kondycji finansowej podmiotów leczniczych, w tym rozbudowywanie pakietu dostępnych funkcji dedykowanych tworzeniu raportów oraz optymalizacji procesu ...
Warszawa
2019-11-28

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
przygotowywanie i aktualizowanie programu PO WER oraz propozycji zapisów programu na okres 2020+przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących realizacji programu PO ...
Warszawa
2019-11-28

Specjalista ds. obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych oraz konsularnych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Wykonywanie zadań związanych z realizacją wniosków organów państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczących orzeczeń odnośnie do kar pieniężnych; Sprawdzanie pod względem ...
Warszawa
2019-11-28

Oferty pracy najbliżej miejscowości Warszawa:

Aktualnie brak podobnych ofert