Zmiana i utrata pracy

Praca dla Ukraińców - rynek pracy dla uchodźców z Ukrainy

13 listopada 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 11 głosów

11 głosów

4 komentarze
Praca dla Ukraińców - rynek pracy dla uchodźców z Ukrainy
Polski rynek pracy dzięki swojej wieloaspektowości może dzisiaj, w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą, zaoferować skuteczne wsparcie i zatrudnienie uchodźcom z Ukrainy. To, co szczególnie ważne w ostatnich tygodniach to fakt, że zarówno polskie urzędy jak i prywatni pracodawcy z chęcią wspierają osoby, które w naszym kraju szukają schronienia. Ważna jest jednak również wiedza, w którą należy wyposażyć naszych sąsiadów, by mogli bezpiecznie i bez obaw o swój byt, podjąć pracę zarobkową. Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie dotyczące pracy dla obywateli Ukrainy w Polsce. 7 marca polski rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 9 marca decyzję tę zatwierdził Sejm. Następnie ustawa trafiła pod obrady Senatu, gdzie przyjęto ponad 60 poprawek. Kilkanaście z nich zatwierdził Sejm. Ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 11 marca (niedziela) i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wyjątkowo, w przypadku tej ustawy, przepisy nie posiadają okresu przejściowego i weszły w życie z dniem ogłoszenia – obowiązują więc, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku (momentu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę).

Zobacz także artykuł: Szukam pracy! Jak zrobić to skutecznie?

Praca dla uchodźców z Ukrainy w Polsce - gdzie szukać pracy?

Obywatele Ukrainy przybywający do Polski mogą liczyć na wsparcie podmiotów publicznych jak i prywatnych. W poszukiwaniu pracy mogą zwrócić się do powiatowych urzędów pracy (340 placówek w całej Polsce), centrów informacji i planowania kariery zawodowej (16 placówek), skorzystać ze wsparcia w ramach infolinii „Zielona Linia” (tel. 19-524), centralnej bazy ofert pracy, a także aplikacji mobilnej ePraca (dostępnej na urządzeniach Android lub iOS), gdzie codziennie dodawanych jest około 70 tysięcy ofert pracy. Wszystkie te narzędzia będą dostępne w języku ukraińskim. Dzięki profesjonalnemu wsparciu, eksperci pomogą uchodźcom w rekrutacji i udzielą pomocy w zakresie doradztwa zawodowego.

Pracy Ukraińcy mogą również poszukiwać na własną rękę, korzystając ze sprawdzonych, rządowych portali oraz bezpłatnych platform ogłoszeniowych, takich jak na przykład Aplikuj.pl czy agencji pracy dla Ukraińców.

Video

Specustawa otwiera rynek pracy dla uchodźców z Ukrainy

7 marca rząd przyjął specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która ma dawać im prawo do legalnego pobytu oraz dostęp do polskiego rynku pracy przez najbliższe 18 miesięcy (licząc od dnia 24 lutego 2022 roku). Ustawa zakłada również, że jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, pobyt ten będzie mógł być przedłużony o kolejne 18 miesięcy, dając łączne prawo do pobytu na terenie Polski przez okres 3 lat. 8 marca ustawa ta trafiła pod obrady Sejmu i ostatecznie została przyjęta 9 marca późnym wieczorem.

Ta specjalna ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza szereg udogodnień dla uchodźców z obywatelstwem ukraińskim. Jest to między innymi nadanie im technicznego numeru PESEL, pozwalającego na podjęcie pracy, korzystanie ze świadczeń socjalnych oraz zdrowotnych a także uzyskanie prawa do czasowego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uchodźcy z chwilą przyznania numeru PESEL automatycznie uzyskują dostęp do profilu zaufanego wraz z numerem telefonu komórkowego (podczas rejestracji na granicy udostępniane są im karty SIM z polskim numerem, gdyż ukraińskie z chwilą przekroczenia granicy przestają działać lub obowiązują bardzo drogie połączenia). Dane uchodźców mają również zostać wprowadzone do publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. Jeżeli jednak obywatel Ukrainy opuści Polskę na więcej niż 30 dni, utraci swój status, który nadaje mu specustawa.

By uchodźca mógł korzystać z wszystkich wyżej wymienionych praw, konieczne jest jego zarejestrowanie przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. Jeżeli tak się nie stanie (obecnie na granicy panuje ogromny ruch), należy zwrócić się z wnioskiem do Komendanta Głównego Straży Granicznej o zarejestrowanie pobytu. Taki wniosek powinien być złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku obywatela Ukrainy nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych wniosek ten za niego składa przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę np. nad małoletnim dzieckiem.

Podczas składania wniosku, pobiera się również od osoby, której on dotyczy, odciski palców.

Na mocy ww. ustawy obywatele Ukrainy będą mogli podjąć zatrudnienie na terenie Polski. By tak jednak się stało należy zarejestrować stosunek pracy. Obowiązek ten leży na przyszłym Pracodawcy, który zobowiązany jest do tego, by w ciągu 7 dni od podjęcia współpracy, zgłosić ją poprzez kanały elektroniczne do centralnego rejestru.

Dzięki specjalnej ustawie obywatel Ukrainy będzie mógł uzyskać zezwolenie na pobyt czasowybez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Na podstawie pobytu czasowego automatycznie będzie uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.

Urząd Pracy dla uchodźców z Ukrainy

Korzystając z portalu #PomagamUkrainie obywatele Ukrainy przebywający w Polsce mogą zgłosić chęć pracy i skorzystać z przygotowanych dla nich ofert.

Portale z ofertami pracy:

 • Aplikuj.pl
 • Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Portal usług elektronicznych urzędów pracy
 • Centralna Baza Ofert Pracy i aplikacja ePraca
 • Portal Eures
 • Portal Zielona Linia oraz infolinia 19524

Osoba poszukująca pracy, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy będzie mogła skorzystać ze wsparcia Powiatowych Urzędów Pracy w poszukiwaniu zatrudnienia. Podczas wizyty w urzędzie jego pracownicy będą chcieli poznać indywidualną sytuację uchodźcy oraz jego bieżące potrzeby. Konieczne będzie przedstawienie swoich kwalifikacji oraz doświadczenia, informacji na temat dotychczas wykonywanej pracy na terenie Ukrainy a także oczekiwań, możliwości i rodzaju pracy jaką uchodźca jest w stanie podjąć na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Pracownicy Urzędów poinformują również obywatela Ukrainy o możliwości korzystania z ofert bezpłatnych portali ogłoszeniowych (np. Aplikuj.pl), na których możliwe będzie znalezienie zatrudnienia u pracodawców reklamujących się indywidualnie. Pracownik urzędu będzie zobligowany również do udzielenia na prośbę obywatela Ukrainy informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych czy fundacji a także poinformowania o adresach pod którymi znajdzie dedykowane, w swoim języku, ogłoszenia o pracę.

Zgodnie z zapisami specustawy obywatel Ukrainy, może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Umożliwi to zastosowanie wobec niego pełnego katalogu form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są to między innymi szkolenia zawodowe, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundacja zatrudnienia, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy a także refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Jakie dokumenty musi posiadać Ukrainiec, aby rozpocząć pracę w Polsce?

Uchodźca z Ukrainy by móc rozpocząć pracę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej musi posiadać zezwolenie na pobyt czasowy. Złożenie takiego wniosku jest możliwe po przekroczeniu granicy w tak zwanych punktach recepcyjnych, u Komendanta Straży Granicznej (więcej informacji powyżej).

W wyjątkowej sytuacji, jaka ma obecnie miejsce, ze strony uchodźcy nie jest konieczne posiadanie dodatkowych dokumentów, poza tymi które pozwolą na jego identyfikację (dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, w przypadku braku dokumentów wnioskodawca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia). W przypadku chęci zatrudnienia cudzoziemca, Pracodawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od podjęcia współpracy z uchodźcą złożyć w urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce swojego stałego pobytu bądź siedziby, pisemne oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywana pracy obywatelowi Ukrainy. 

Takie oświadczenie musi zawierać kilka elementów a są nimi:

 • Nazwa zawodu (którego ma podjąć się uchodźca)
 • Miejsce wykonywania pracy
 • Datę rozpoczęcia pracy oraz okres jej wykonywania
 • Rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy i jej wymiar oznaczony w godzinach
 • Wysokość wynagrodzenia brutto za wykonaną pracę (co najmniej minimalne wynagrodzenie) a także
 • informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

Umowa powinna też być przetłumaczona na język zrozumiały dla cudzoziemca, jeśli nie zna on języka polskiego.

Do oświadczenia należy również dołączyć:

Szukasz pracy?

Instruktor nauki jazdy kat B

GRAND STAR sp. z o.o.

 • Warszawa
 • 45-75 zł / h
Dodana

Malarz , wykonczenia wnetrz 24 euro

Mariusz Dziuba AnMar

 • Niemcy
Dodana
Dodana
Dodana

Projektant Konstrukcji Budowlanych

SMART-HR

 • Mińsk Mazowiecki
Dodana
 • Dokument potwierdzający tożsamość osoby, której powierzamy wykonywanie pracy wraz z kopią wszystkich stron tego dokumentu
 • Potwierdzenie opłaty za wpis do ewidencji oświadczeń (30 zł).

Jeżeli Powiatowy Urząd Pracy (PUP) nie dopatrzy się przesłanek do odmowy wpisu, dokona wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy (uchodźcy) do ewidencji oświadczeń w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku wątpliwości, gdy sprawa będzie wymagać postępowania wyjaśniającego, PUP ma prawo do przedłużenia tego terminu od 30 dni do nawet dwóch miesięcy.

Takie oświadczenia możliwe są do zarejestrowania na okres maksymalnie 24 miesięcy, jednak po ich upływie można ponownie wnioskować o wydłużenie o kolejne 24 miesiące. 

Pracodawca dodatkowo jest zobowiązany, po wpisaniu wyżej wymienionego przez niego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadomić PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w ciągu 7 dni od dnia daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń. Obowiązek ten obejmuje także sytuacje w którym dojdzie do zakończenia współpracy. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Dodatkowo jak wskazuje specustawa „Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę obywateli Ukrainy (…) którym podmiot powierzający wykonywanie pracy może powierzyć wykonywanie pracy, ustaloną w stosunku do liczby wszystkich osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy, kierując się względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich”.

Video

Jakie są formy zatrudnienia pracowników dla Ukraińców w Polsce?

W Polsce, w przypadku zatrudniania uchodźców na podstawie wyżej opisanego oświadczenia, rodzaje zatrudnienia co do zasady są takie same jak w przypadku obywateli polskich – może to być umowa o pracę, umowa zlecenia bądź umowa o dzieło. Różnią się jednak jednym istotnym detalem mianowicie – formą zawarcia umowy. W przypadku obywateli polskich do zawarcia umowy dojdzie zarówno na piśmie jak i w formie słowa mówionego. W przypadku oświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu osoby posiadającej pozwolenie na pobyt czasowy, musi być zachowana forma pisemna, z określonymi warunkami zawartymi wcześniej w oświadczeniu, pod rygorem jej nieważności.

Zawarcie umowy o pracę rodzi również dodatkowe skutki prawne po stronie Pracodawcy i przywileje po stronie Pracownika(obywatela Ukrainy). W przypadku umowy o pracę mówimy o trwałości i pewności zatrudnienia, ale również o fakcie dodatkowych benefitów w postaci płatnego urlopu a także pełnych świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku pracownik nie musi się również martwić o kwestie podatkowe - wszystkie obowiązki związane ze składkami oraz zaliczki na poczet podatku PIT leżą po stronie Pracodawcy.

W przypadku osób zatrudnionych o dzieło, obowiązek opłaty podatku dochodowego przeniesiony zostaje z Pracodawcy na Pracownika. Ta forma również pozwala na dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego, co sprawia, że pracownik ma prawo do zapewniania sobie możliwości ewentualnego skorzystania z płatnego zwolnienia chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania.

Należy również pamiętać, by unikać podejmowania współpracy bez umowy. W Polsce „praca na czarno” jest nielegalna! Dowiedz się również jak skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę.

Czy uchodźca z Ukrainy może założyć polskie konto bankowe?

Osoba, która przekroczyła granicę a także dopilnowała wszelkich procedur pozwalających na uzyskanie zgody na pobyt czasowy może założyć polskie konto bankowe. Wiąże się to z wyrobieniem technicznego numeru PESEL, profilu zaufanego a także dostępu do numeru telefonii komórkowej dzięki którym obywatel Ukrainy może bezpiecznie poruszać się w przestrzeni wirtualnej.

Jeżeli uchodźca podejmie pracę w Polsce wypłata wynagrodzenia możliwa jest zarówno w gotówce jak i przelewem na numer rachunku bankowego.

Jakie zmiany w przepisach przewidział polski rząd, aby zatrudnić uchodźcę z Ukrainy?

Zmiany w przepisach dotyczących pracy dla uchodźcy z Ukrainy wprowadza do polskiego porządku prawnego tak zwana specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Na ich podstawie możliwe jest szybkie uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy a także podjęcie legalnego zatrudnienia.

Dzięki ustawie obywatel Ukrainy będzie mógł uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Na podstawie pobytu czasowego automatycznie będzie uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.

Więcej o zapisach specustawy znajdziesz na początku naszego poradnika w sekcji „Specustawa otwiera rynek pracy dla uchodźców z Ukrainy”.

Polskie prawo a pracownik z Ukrainy

Pracodawcy zatrudniając pracownika z Ukrainy (uchodźcę) poza wypełnieniem i zgłoszeniem chęci zatrudnienia w postaci specjalnego oświadczenia do Powiatowego Urzędu Pracy, musi również respektować zasady innych ustaw. Są to między innymi Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny, które regulują obowiązki Pracodawcy wobec Pracownika. Jeżeli pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem zawarta zostanie umowa o pracę, właściwym będzie Kodeks Pracy, który będzie określał ramy praw i obowiązków obu stron. W przypadku zawarcia umowy tak zwanej cywilnoprawnej, a więc umowy zlecenia bądź umowy o dzieło regulować zobowiązania między stronami będzie Kodeks Cywilny.
Pracodawcę obowiązują również m.in. przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

Dodatkowo, zgodnie z zapisami specustawy uchodźca jest zwolniony od podatku od spadków i darowizn, które nabył w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. W ramach podatkowego wsparcia proponuje się również rozwiązania wyłączające z przychodów (niezależnie od formy ich opodatkowania) wartości darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń. Zwolnione z opodatkowania będą wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, a zatem pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub udostępniane uchodźcom.

Dowiedź się również czym jest płaca minimalna i co się na nią składa.

500 plus dla uchodźcy z Ukrainy

Tu sytuacja ma się podobnie jak w przypadku możliwości założenia konta bankowego. Osoba, która przekroczyła granicę a także dopilnowała wszelkich procedur pozwalających na uzyskanie zgody na pobyt czasowy oraz wykaże istotny interes społeczny (tj. udowodni, że posiada dziecko) będzie mogła skorzystać ze świadczenia 500+. Będzie to możliwe dzięki wyrobieniu technicznego numeru PESEL, pozwalającego na identyfikację. Uchodźca bowiem zyskując pozwolenie na pobyt, zyskuje również dostęp do świadczeń, o czym przeczytasz poniżej.

Inne polskie świadczenia społeczne dla uchodźców z Ukrainy

Specustawa, która była już kilkukrotnie wspominana w naszym poradniku, poza wskazaniem możliwości w zakresie podjęcia pracy, zakłada również nowelizację kilkunastu obowiązujących w polskim porządku prawnym ustaw, które regulują także kwestie świadczeń społecznych. Są to między innymi ustawy o cudzoziemcach, systemie oświaty, systemie szkolnictwa wyższego i nauki a także – co szczególnie istotne w tym wypadku – ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Specjalna ustawa wprowadza również wsparcie w zakresie jednorazowej wypłaty zasiłku w wysokości 300 zł, które będzie można przeznaczyć na bieżące koszty utrzymania takie jak żywność, odzież i obuwie a także środki higieny osobistej i kwestie mieszkaniowe. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Szukając pracy, uchodźcy z Ukrainy będą mogli również skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej, bezpłatnego dostępu do opieki zdrowotnej czy świadczeń rodzinnych takich jak dobry start czy rodzinny kapitał opiekuńczy.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z której uchodźcy mogą czerpać wiedzę na temat warunków uzyskania świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

Obywatele i obywatelki Ukrainy zostaną również włączeni na zasadach ogólnych do systemu edukacji i ochrony zdrowia.

Dowiedz się więcej o świadczeniach socjalnych. Wejdź tutaj i zapoznaj się z materiałem.

ZUS dla uchodźców z Ukrainy

Jeżeli uchodźca zostanie zatrudniony przez Pracodawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a z zawartej umowy (o pracę bądź zlecenia) wynika, że podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym a także ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, wówczas jest obowiązany za niego wypełnić obowiązki przed ZUS jak za polskiego pracownika. Takiego zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (formularz ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, oraz formularz ZUS ZZA - zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego). Obecne wysokości składek ZUS wynoszą: 9,76% na składkę emerytalną, 1,5% na składkę rentową, 2,45% na składkę chorobową oraz 9% na składkę zdrowotną.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli Ukrainy umożliwił także na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS założenie profilu w języku ukraińskim. Dzięki temu możliwe będzie wnioskowanie o świadczenia a także uzyskiwanie aktualnych informacji na temat warunków uzyskiwania świadczeń zdrowotnych, emerytalnych i rentowych a także ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak sprawdzić, czy jestem ubezpieczony? Kliknij tutaj i sprawdź już dziś!

Dodatkowo ZUS poinformował, że jeżeli do Polski powróciła osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek w ukraińskim banku a obecnie z powodu wojny nie ma możliwości pobierania świadczenia w Ukrainie może przekazać do ZUS prośbę o przekazywanie go na rachunek w Polsce lub w innym państwie, w którym aktualnie mieszka.

Sprawdź również czym jest orzeczenie o niepełnosprawności w Polsce.

Jak napisać CV, aby znaleźć pracę w Polsce?

By znaleźć pracę w Polsce, przybywając zza wschodniej granicy warto zgłosić się do Powiatowych Urzędów Pracy, które wspierają obywateli Ukrainy w przygotowaniu życiorysu w języku polskim. Przygotowując dokumenty rekrutacyjne na własną rękę powinniśmy pamiętać by zawierało ono podstawowe elementy takie jak dane osobowe i kontaktowe, dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe a także umiejętności oraz pasje, które mogą wesprzeć nas w pracy. Należy również pochwalić się kursami, szkoleniami i certyfikatami. Najlepiej by nasze CV było odpowiednio sprofilowane i podkreślało unikatowe kompetencje jakie posiadamy, a które mogą okazać się szczególnie cenne dla naszego przyszłego pracodawcy.

Do życiorysu można dodać również zdjęcie. Warto jednak by było ono profesjonalne. Zdjęcie tzw. „selfie” czy z nieformalnego spotkania przyjaciół nie jest dobrym pomysłem. Gdy nie posiadamy odpowiedniego zdjęcia, możemy zrezygnować z tego punktu, nie jest on obowiązkowy.

Pamiętajmy również o dodaniu odpowiedniej klauzuli o ochronie danych osobowych. Może to być najprostsza klauzula w stylu „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (nazwa firmy) w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko” lub jeśli chcemy podać klauzulę z podstawą prawną warto skorzystać ze wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Obecnie praca tymczasowa dla Ukraińców jest dostępna od zaraz w KrakowieKatowicachWrocławiu a także w Warszawie i Poznaniu. Wystarczy, że zgłosisz chęć pracy i udasz się na rozmowę kwalifikacyjną!

Jakiej pracy warto szukać w Polsce?

Dzięki temu, że rynek w Polsce wciąż jest nienasycony i jest w stanie przyjąć pracowników w każdym wieku i z różnym wykształceniem warto szukać takiej pracy, która odpowiada indywidualnym kompetencjom oraz pasjom. Istotne jest więc tu udzielenie odpowiedzi na pytanie co chcemy i możemy robić, bądź co robiliśmy przed emigracją. Obecnie na portalach ogłoszeniowych rekruterzy bardzo precyzyjnie określają oczekiwania wobec kandydatów, są również otwarci na inicjatywę ze strony potencjalnych pracowników. Jeśli więc czujemy, że chcemy spróbować czegoś nowego, nie wahajmy się. Część zadań, w dobie pandemii, możesz również wykonywać z domu. Warto również wziąć pod uwagę kompetencje językowe wybierając konkretny kierunekWięcej porad znajdziesz tutaj.

Polska obecnie poszukuje specjalistów do wielu branż (m.in. sprzedaż, prace budowlane, programistyczne, transport), dlatego znalezienie pracy nie powinno być problemem.

Poniżej znajdziesz oferty pracy w największych miastach Polski. Nie wahaj się tylko już dzisiaj i Aplikuj!

Praca dla Ukraińców czeka również w BiałymstokuBydgoszczyGdańskuGorzowie WielkopolskimKielcachLublinieŁodziOlsztynieOpoluRzeszowieSzczecinieZielonej Górze i Toruniu.

Video

Jak przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną z polskim pracodawcą?

Rozmowa kwalifikacyjna to moment, w którym przyszły pracodawca chce nas poznać. Warto więc opowiedzieć więcej o sobie, rozwijając to co zawarliśmy w życiorysie. To również doskonała szansa dla kandydata, by lepiej poznać swojego przyszłego szefa oraz środowisko i stanowisko, w którym będziemy być może pracować. Nie bójmy się zadawać pytań a także dzielić się swoimi przemyśleniami i oczekiwaniami. To moment, w którym obie strony weryfikują swoje możliwości.

Warto przed rozmową przygotować się i poznać bliżej profil działania naszego przyszłego pracodawcy. Dzięki temu będziemy mogli zadać celne pytania a także uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania przed podjęciem ostatecznej decyzji. Przygotujmy się również na pytania skierowane w naszą stronę. Pracodawcy lubią pytać o to co możemy wnieść do ich firmy i dlaczego właśnie to nas mają wybrać.

Przygotowując się do rozmowy sprawdźmy również co będzie należeć do naszych potencjalnych obowiązków na danym stanowisku. Przyszły pracodawca na pewno będzie chciał ocenić czy nasza kandydatura to dobry wybór. Przygotujmy się również na sprawdzenie umiejętności w praktyce.

Nie posługujmy się kłamstwem ani półprawdami. Takie praktyki mogą wyłącznie obrócić się przeciwko kandydatowi.

Video

Kalkulator wynagrodzeń dla uchodźców z Ukrainy

Kalkulator wynagrodzeń to narzędzie, które pozwoli obliczyć pensję jaka jest oferowana na danym stanowisku. Pozwala on na operowanie i obliczanie kwot netto i brutto, w zależności od rodzaju umowy, uwzględniając składki pensji takie jak zaliczki na ZUS czy podatki, koszty pracodawcy, koszty uzyskania przychodu itd.

Dla cudzoziemców często te wartości są niejasne dlatego wyjaśniamy, że pensja brutto jest zarobkiem za wykonywaną pracę przed potrąceniem wszystkich należności, z kolei pensją netto określamy wynagrodzenie, jakie otrzymamy realnie („na rękę”) za swoją pracę, czyli okrojone o zaliczkę na poczet podatku PIT oraz składki ZUS (którą odprowadzi za nas pracodawca).

Kalkulator wynagrodzeń na 2022 rok na naszej stronie uwzględnia założenia rządowego programu "Polski Ład" (nowe przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce od 2022 roku).

Dowiedz się również więcej czym jest świadectwo pracy i jak je otrzymać.

Razem Możemy Więcej – program aktywizacyjny dla cudzoziemców

Taką nazwę nosi Resortowy Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców, który został zaplanowany w specustawie (pisaliśmy o niej wyżej) na kolejne trzy lata (do 2025 roku włącznie).

Jego głównym celem jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj w obawie o utratę zdrowia lub życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. W szczególności chodzi tu o osoby przybywające do Polski z objętej wojną Ukrainy a także sojuszników z Afganistanu.

Podczas pierwszej edycji programu podmioty publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz instytucje rynku pracy) będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizacje projektów realizowanych w priorytetowych obszarach programu – aktywizacji zawodowej i integracji. Zadania dotyczyć mogą m.in. wsparcia dla cudzoziemców poszukujących pracy czy planujących otworzenie działalności.

Oferty działań mogą zostać złożone wyłącznie raz w ramach obszaru priorytetowego, przez dany podmiot. Z racji tego, że w programie przewidziano dwa obszary (aktywizacja zawodowa i integracja) możliwe jest złożenie maksymalnie dwóch ofert w ramach konkursu, przy czym wskazane jest określenie priorytetu wiodącego.

Termin zgłaszania ofert mija 21 marca 2022 roku o godzinie 16:00.

Zgłoszone i wybrane zadania powinny być zrealizowane najpóźniej do końca 2023 roku. Na realizację projektów w ramach konkursu Ministerstwo przeznaczy kwotę do 40 mln zł.

Video

Jakie mogą być główne problemy ze znalezieniem pracy przez uchodźcę w Polsce?

Mając na uwadze, że obecnie z Ukrainy do Polski najczęściej docierają matki z dziećmi jednym z problemów może być możliwość elastycznego modelu pracy. Często kobiety i dzieci po długiej wędrówce na granicę wymagają wsparcia psychologicznego a także takiego modelu pracy, która pozwoli poradzić sobie z lękiem separacyjnym.

Po drugie dla wielu osób blokadą w znalezieniu pracy będzie język. Chociaż język polski i ukraiński w wielu momentach brzmi podobnie to jednak do bieżącej pracy, konieczne jest by pracownik był w stanie porozumiewać się bez większych problemów (wiele firm proponuje na start komunikację w języku angielskim). W tym celu powstają przyspieszone kursy języków a także projekty pozwalające na integrację kulturową, która różni się nieco między naszymi krajami.

Po trzecie, przez wzgląd na fakt, że wśród uchodźców znajdują się studenci należy stworzyć taki model pracy, który pozwoli im na łączenie pracy z kontynuacją nauki. To z kolei rodzi wyzwanie w zakresie dzielenia obowiązków.

Video

Jakie są obowiązki pracodawcy, który zatrudnia uchodźcę z Ukrainy?

Tak jak już wspomniano powyżej, do obowiązków Pracodawcy należy przede wszystkim rejestracja stosunku pracy z uchodźcą, na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów oraz zaświadczenia o pobycie czasowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponadto Pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy na piśmie, z wszystkimi warunkami zatrudnienia wskazanymi w oświadczeniu. Te dwa dokumenty bowiem nie mogą różnić się między sobą. W przypadku pracy dla uchodźcy z Ukrainy obowiązuje rygor pisemnej formy zawarcia umowy.

Po trzecie umowa musi być zrozumiała dla obu stron. W tym celu powinna być przygotowana w dwóch wersjach językowych – najczęściej polskim i ukraińskim. Możliwe jest również przygotowanie umowy w języku angielskim (o ile jest on zrozumiały dla uchodźcy).

Pracodawca zatrudniający pracownika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązany jest również do przestrzegania zapisów poszczególnych ustaw (Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, ustawa o RODO) a także do wywiązywania się z nałożonych na niego obowiązków podatkowych, w związku z pracą dla Ukraińców w Polsce.

Jakie są główne różnicę między pracą w Polsce, a w Ukrainie?

W Ukrainie można zaobserwować zdecydowanie większy formalizm w relacjach między Pracodawcą a Pracownikiem. W Polsce często spotykaną praktyką jest przechodzenie „na Ty” podczas gdy wUkrainie stanowi to niewielki odsetek. W Ukrainie wciąż na porządku dziennym jest używanie imion w połączeniu z nazwiskiem patronimicznym, wywodzącym się od imienia ojca (np. Katerina Andrejewa).

W Polsce zdecydowanie większą wagę przykłada się do terminowości w wykonywaniu obowiązków a także punktualności.

Ukraińcy zwracają również uwagę, że zdecydowanie częściej w Polsce pracodawcy chwalą pracowników, aniżeli w Ukrainie.

Pracownicy z Ukrainy często wskazują, że w Polsce mają zdecydowanie lepsze możliwości zarobkowe niż w rodzimym kraju.

Podsumowanie:
 • Obywatele Ukrainy przybywający do Polski mogą skorzystać z pomocy urzędów pracy, centrów informacji i planowania kariery zawodowej oraz aplikacji mobilnej w poszukiwaniu pracy.
 • Specjalna ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy daje im prawo do legalnego pobytu oraz dostęp do polskiego rynku pracy przez najbliższe 18 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 18 miesięcy.
 • Aby skorzystać z praw wynikających z ww. ustawy, obywatel Ukrainy musi zostać zarejestrowany przez placówkę Straży Granicznej podczas kontroli granicznej lub złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu.
 • Korzystając z portalu #PomagamUkrainie, uchodźcy z Ukrainy mogą skorzystać z przygotowanych dla nich ofert pracy i uzyskać wsparcie Powiatowych Urzędów Pracy w poszukiwaniu zatrudnienia.

Najczęściej zadawane pytania

Jak uchodźca z Ukrainy może podjąć pracę w Polsce?

Osoba przybywająca do Polski z kraju, w którym toczy się konflikt zbrojny (Ukraina) może rozpocząć pracę w naszym kraju, jeżeli posiada zgodę na pobyt (np. pobyt czasowy, który udzielany jest najczęściej od 24 lutego). Jej uzyskanie jest możliwe poprzez zarejestrowanie przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. Uchodźca powinien posiadać ze sobą dokumenty umożliwiające jego identyfikację.nnPodejmując pracę w Polsce obowiązki leżą po stronie przyszłego Pracodawcy. To on przed zatrudnieniem uchodźcy musi złożyć w urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce swojego stałego pobytu bądź siedziby, pisemne oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywana pracy obywatelowi Ukrainy.

Czy uchodźca z Ukrainy jest zobowiązany do posiadania pozwolenia na pracę w Polsce?

Osoby uciekające przed wojną nie mają obowiązku posiadania pozwolenia na pracę w Polsce. Wystarczy pobyt czasowy który udzielany jest obecnie na okres maksymalnie 18 miesięcy (liczone od 24 lutego 2022 roku, czyli początku konfliktu zbrojnego n Ukrainie). Pozwolenie to może zostać przedłużone po upływie tego terminu na kolejne 18 miesięcy.

Jak długo uchodźca z Ukrainy może pracować w Polsce?

Uchodźca na podstawie złożonego oświadczenia przez Pracodawcę, uzyskuje zgodę na pracę przez maksymalnie 24 miesiące. Po upływie tego czasu można ubiegać się o przedłużenie tego pozwolenia na kolejne 24 miesiące. Należy jednak pamiętać, że by móc pracować należy posiadać pozwolenie na pobyt w Polsce. Obecnie dla osób przybywających z Ukrainy do Polski w związku z wojną, udzielane jest pozwolenie na pobyt czasowy maksymalnie na okres 36 miesięcy (18 + 18 miesięcy).

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Zapoznaj się z charakterystyką swojego przyszłego pracodawcy a także tym co będzie należało do Twoich obowiązków. Postaraj się dokładnie zaprezentować swoje mocne strony, pokazując pracodawcy jaką korzyść uzyska z zatrudnienia właśnie Ciebie. Przygotuj profesjonalne CV. Z pomocą przychodzą tu pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy. Pamiętaj również by na spotkanie ubrać się profesjonalnie.

W jaki sposób może znaleźć pracę uchodźca z Ukrainy?

Obywatelom Ukrainy wsparcia udzielają podmioty publiczne jak i prywatne. W poszukiwaniu pracy mogą zwrócić się do powiatowych urzędów pracy, centrów informacji i planowania kariery zawodowej a także skorzystać ze wsparcia w ramach infolinii „Zielona Linia” (tel. 19-524). Uchodźcy mogą także poszukiwać pracy na własną rękę korzystając z portali oferujących pracę.

Czym jest specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy?

To specjalna ustawa, która pozwala na uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy maksymalnie na okres 3 lat (36 miesięcy). W ustawie zapisano szereg udogodnień dla uchodźców z obywatelstwem ukraińskim. Jest to między innymi nadanie technicznego numeru PESEL pozwalającego na podjęcie pracy, korzystanie ze świadczeń socjalnych oraz zdrowotnych a także uzyskanie prawa do czasowego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uchodźcy z chwilą przyznania numeru PESEL automatycznie uzyskają dostęp do profilu zaufanego wraz z numerem telefonu komórkowego (otrzymują kartę SIM na granicy). Dane uchodźcy mają również zostać wprowadzone do publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. Jeżeli jednak obywatel Ukrainy opuści Polskę na więcej niż 30 dni, utraci swój status, który nadaje mu specustawa.

Czy obywatel Ukrainy może założyć w Polsce konto bankowe?

Osoba, która przekroczyła granicę a także dopilnowała wszelkich procedur pozwalających na uzyskanie zgody na pobyt czasowy może założyć polskie konto bankowe. Wiąże się to z wyrobieniem technicznego numeru PESEL, profilu zaufanego a także dostępem do numeru telefonii komórkowej.

Jak przygotować CV?

CV to Twoja wizytówka, którą będziesz prezentował się przed przyszłymi, potencjalnymi Pracodawcami. Powinno ono zawierać podstawowe elementy takie jak dane osobowe i kontaktowe, dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe a także umiejętności oraz pasje, które mogą wesprzeć nas w pracy. Należy również pochwalić się kursami, szkoleniami i certyfikatami.nnDo życiorysu można dodać również zdjęcie. Musi być ono jednak profesjonalne. Należy również pamiętać o dodaniu odpowiedniej klauzuli o ochronie danych osobowych.

Co gwarantuje uchodźcom z Ukrainy rządowa specustawa?

Ustawa przewiduje bezpieczny i legalny pobyt w Polsce na podstawie zgody na pobyt czasowy. Osoby przybywające z kraju objętego wojną otrzymują techniczny numer PESEL, który pozwala im na podjęcie pracy w Polsce i korzystania ze świadczeń socjalnych oraz zdrowotnych.

Kto może ubiegać się o pomoc w Polsce?

O pomoc może ubiegać się każda osoba, która ucieka przed wojną z Ukrainy a także sojusznicy z Afganistanu. Koniecznym warunkiem do uzyskania zgody na przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość bądź złożenie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Co powinno zawierać oświadczenie składane przez przyszłego pracodawcę do Powiatowego Urzędu Pracy?

Pracodawca chcący zatrudnić u siebie pracownika z Ukrainy, który uciekał przed wojną zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy. Powinno ono zawierać szczegółowe informacje dotyczące nazwy zawodu jaki ma wykonywać uchodźca, miejsce wykonywania przez niego obowiązków, okres obowiązywania umowy oraz datę rozpoczęcia współpracy. Należy również wskazać rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz jej wymiar oznaczony w godzinach i kwotę wynagrodzenia brutto za wykonywaną pracę (co najmniej minimalne wynagrodzenie). Taka umowa powinna być przetłumaczona na język zrozumiały dla cudzoziemca, jeśli nie zna on polskiego.nnDo oświadczenia należy również dołączyć dokument potwierdzający tożsamość osoby, której powierzamy wykonywanie pracy wraz z kopią wszystkich stron tego dokumentu oraz potwierdzenie opłaty za wpis do ewidencji oświadczeń.

Razem Możemy Więcej – co to za program i na czym polega?

To program, który został zaplanowany w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Jego głównym celem jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj w obawie o utratę zdrowia lub życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. W szczególności chodzi tu o osoby przybywające do Polski z objętej wojną Ukrainy a także sojuszników z Afganistanu. Na jego podstawie podmioty publiczne takie jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz instytucje rynku pracy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizacje projektów realizowanych w priorytetowych obszarach programu – aktywizacji zawodowej i integracji. Zadania dotyczyć mogą m.in. wsparcia dla cudzoziemców poszukujących pracy czy planujących otworzenie działalności.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Dalejnia Miłosz

Dalejnia Miłosz

Dla pracodawców to świetna okazja by pozyskać pracowników z doświadczeniem z Ukrainy. Teraz możemy z łatwością zatrudnić osoby z innych krajów bez większych formalności i trudności.
pecet

pecet

Cieszę się, że istnieje tyle narzędzi i miejsc, gdzie mogę szukać pracy w Polsce jako obywatel Ukrainy. To ułatwia i przyspiesza cały proces, a także daje większe szanse na znalezienie idealnej posady.
Natalia

Natalia

To świetna wiadomość dla osób bezrobotnych, w tym dla mnie. Szukam pracy od dłuższego czasu i może teraz uda się znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.
prac. Henryk B

prac. Henryk B

Bardzo dobrze, że Ukraincy mają taką możliwość szukania pracy w Polsce. To także korzystne dla polskich pracodawców, którzy mogą zatrudniać osoby z doświadczeniem z innego kraju.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.