Twoje wsparcie w rekrutacji

Świadectwo pracy - co powinno zawierać i kiedy powinniśmy je otrzymać?

Świadectwo pracy - co powinno zawierać i kiedy powinniśmy je otrzymać?
1 stycznia 2017 roku zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy. Zmiany dotyczą istotnej kwestii, czyli terminów wystawiania tego dokumentu. Ponadto zmodyfikowana została również treść świadectwa pracy. Sprawdź, co powinno zawierać i kiedy otrzymasz świadectwo pracy.

Każdy stosunek pracy wiąże się z tym, że pracodawca ma wobec pracownika kilka zobowiązań. Jednym z nich jest wystawienie właściwego świadectwa pracy. Po wspomnianych zmianach z 1 stycznia 2017 roku rozszerzył się zakres informacji, jakie powinny być umieszczone w dokumencie, ale także to, że pracodawca nie ma już obowiązku wystawiania go za każdym razem osobie, z którą współpraca trwa nieprzerwanie od 24 miesięcy lub z przerwą nie dłuższą niż 6 dni.
Świadectwo pracy nie jest dokumentem prawnym, lecz oświadczeniem wiedzy. Przybiera jednak dość sformalizowaną formułę, ponieważ zawiera kluczowe informacje, niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy oraz z ubezpieczenia społecznego.
 

Świadectwo pracy - co powinno zawierać?
 

Prawidłowe świadectwo pracy powinno odwoływać się do treści obowiązującego od 1 stycznia 2017 roku rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (DzU poz. 2292). Powinno ono bazować nie tylko na zapisach ze wspomnianego rozporządzenia, ale także na przepisach kodeksu pracy i wzorze dokumentu. Najważniejsze elementy, jakie w dokumencie powinny się znaleźć to:

 • Oznaczenie pracodawcy – wskazanie nazwy zakładu pracy, siedziby lub miejsca zamieszkania. Ponadto niezbędne jest podanie numeru REGON-PKD, który zawiera identyfikator pracodawcy.
 • Data oraz miejscowość sporządzenia dokumentu
 • Dane pracownika – świadectwo pracy musi zawierać następujące dane pracownika, którego dotyczy dokument:

- imię (imiona) oraz nazwisko (aktualne lub dodatkowe, nabyte np. wskutek zawarcia małżeństwa),

- data urodzenia,

- imiona rodziców.

 • Dane podmiotu zatrudniającego – nazwa pracodawcy oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania.
 • Okresy i wymiary zatrudnienia – przywołanie dokładnych dat początkowych oraz końcowych tych przedziałów czasu oraz wskazanie wymiaru czasu pracy dla każdego ze wskazanych okresów zatrudnienia.
 • Rodzaj wykonywanej pracy – określenie rodzaju pracy albo zajmowanych stanowisk bądź pełnionych w trakcie zatrudnienia funkcji. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie wykonywane czynności w czasie pracy muszą być uwzględnione. Wskazane powinny być te stanowiska, prace, czynności, które wynikają z umowy, a nie te powierzone w drodze zwykłego polecenia służbowego.
 • Podstawa prawna i tryb ustania stosunku pracy – określenie czy stosunek pracy ustał w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, czy w wyniku jego wygaśnięcia poprzez wskazanie podstawy pranej.
 • Informacja o skróconym okresie wypowiedzenia – jeśli pracodawca znajdował się w stanie upadłości lub likwidacji i wypowiedział umowę na czas określony lub nieokreślony, może zastosować skrócony okres wypowiedzenia – informacja o tym powinna znaleźć się w świadectwie pracy.
 • Wykorzystany urlop wypoczynkowy – liczba dni i godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy.
 • Informacje o skorzystaniu przez pracownika z urlopu bezpłatnego.
 • Informacje o wykorzystanym urlopie rodzicielskim i ojcowskim.
 • Informacje o urlopie wychowawczym.
 • Informacje o skorzystaniu z ochrony stosunku pracy – art. 1868 § 1 pkt 2 K.P.
 • Informacja o zwolnieniach od pracy – art. 188 K.P. – liczba dni lub godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia.
 • Liczba dni niezdolności do pracy – art. 92 K.P.
 • Informacja o absencji bez prawa do wynagrodzenia chorobowego (przepis owiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., który przewidywał brak wynagrodzenia za pierwszy dzień choroby, która trwała do 6 dni).
 • Informacja o czynnej służbie wojskowej.
 • Informacja o pracy szczególnej.
 • Informacje o urlopie dodatkowym lub innych świadczeniach.
 • Okresy nieskładkowe.
 • Informacja o zajęciu wynagrodzenia.
 • Informacje uzupełniające, np. wysokości lub składniki wynagrodzenia, uzyskane kwalifikacje.
 • Podpis osoby uprawnionej – pracodawcy albo osoby, która go reprezentuje.
 • Pouczenie pracownika – informacja, iż pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania tego dokumentu wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie. Korekta świadectwa pracy zawsze jest nowym dokumentem.


Termin wydania świadectwa pracy
 

Pracodawca wydaje świadectwo pracy bez wniosku pracownika. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca powinien wydać świadectwo pracy w dniu, w którym dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, np. z powodu braku odpowiedzialnego za tę czynność pracownika, pracodawca powinien nam je wręczyć bądź nadać pocztą w ciągu 7 dni kalendarzowych od tego momentu.
 

Świadectwo pracy umowa zlecenie
 


Świadectwo pracy powinno zostać wydane każdemu pracownikowi, którego obowiązywał stosunek pracy – zarówno, gdy pracował na umowie na czas nieokreślony, jak i na czas określony czy też okres próbny. Natomiast osobie pracującej na umowie zlecenia albo umowie o dzieło nie przysługuje świadectwo pracy, lecz pracodawca może wydać zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie. Taki dokument będzie potwierdzać fakt wykonywania pracy na rzecz danej firmy i zawierać inne istotne informacje.

 

Duplikat świadectwa pracy
 

Świadectwo pracy to dokument, który zawiera wiele ważnych informacji o pracowniku. Jest niezwykle ważny w sytuacji, gdy planujemy podjąć kolejną pracę albo wziąć udział w procesie ustalania prawa do emerytury. Co w sytuacji, kiedy w wyniku zdarzeń losowych pracownik utraci oryginał świadectwa pracy? Nie ma powodu do obaw – pracodawca może wystawić duplikat świadectwa pracy na wniosek pracownika. Niestety ma ustawowego terminu na wydanie odpisu świadectwa pracy. Przyjmuje się jednak, że duplikat należy wydać najszybciej, jak to możliwe.

 

Niewydanie świadectwa pracy
 

Pracodawca nie wydając należnego pracownikowi świadectwa pracy popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a także naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Za wykroczenie grozi kara grzywny w wysokości  1000 do nawet 30 000 złotych. Ponadto kara może być znacznie bardziej kosztowna, ponieważ pracownik może wnieść roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę, wskutek niewydania lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Jednak między niewydaniem świadectwa pracy a powstałą szkodą musi zaistnieć adekwatny związek przyczynowy.

Oceń ten wpis
Świadectwo pracy - co powinno zawierać i kiedy powinniśmy je otrzymać?
Ocena: 4.5, liczba głosów: 5

Opinie

Reksio
2019-12-11, 11:40
Zawsze pamiętam, że to jeden z najważniejszych dokumentów jaki trzeba odebrać przy zwolnieniu. Tak samo dla pracodawcy jest ważne go dostarczyć.
Paweł
2019-05-20, 06:57
Świadectwo pracy należy się pracownikowi, który pracował na umowie o pracę. Są nowe przepisy co na świadectwie pracy ma się znajdować, ale niech o to zadba pracodawca, aby pracownik dostał świadectwo pracy takie jakie ma być wydane.
Rumell
2019-05-07, 16:43
To jest ważny dokument i pracodawca ma obowiązek go nam dostarczyć w innym przypadku może mieć kary z tego tytułu. Świadectwo pracy jest porzecież istotne dla pracownika.
Zablokowano
2018-09-27, 21:33
Komentarz został zablokowany przez administratora.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.