Pracownik - prawa i obowiązki

Świadectwo pracy - co powinno zawierać i kiedy powinniśmy je otrzymać?

5 maja 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 5 głosów

5 głosów

4 komentarze
Świadectwo pracy - co powinno zawierać i kiedy powinniśmy je otrzymać?
7 września 2019 roku zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy. Zmiany dotyczą istotnej kwestii, czyli terminów wystawiania tego dokumentu. Ponadto zmodyfikowana została również treść świadectwa pracy. Sprawdź, co powinno zawierać i kiedy otrzymasz świadectwo pracy.

Każdy stosunek pracy wiąże się z tym, że pracodawca ma wobec pracownika kilka zobowiązań. Jednym z nich jest wystawienie właściwego świadectwa pracy. Po wspomnianych zmianach z 1 stycznia 2017 roku rozszerzył się zakres informacji, jakie powinny być umieszczone w dokumencie, ale także to, że pracodawca nie ma już obowiązku wystawiania go za każdym razem osobie, z którą współpraca trwa nieprzerwanie od 24 miesięcy lub z przerwą nie dłuższą niż 6 dni.

Świadectwo pracy nie jest dokumentem prawnym, lecz oświadczeniem wiedzy. Przybiera jednak dość sformalizowaną formułę, ponieważ zawiera kluczowe informacje, niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy oraz z ubezpieczenia społecznego.

Video

Informacje w świadectwie pracy?

Aby świadectwo pracy było przydatne z punktu widzenia kolejnego pracodawcy, ważne jest, by znalazł się w nim szereg ważnych informacji o pracowniku. W dalszej części artykułu znajdziesz szczegółowe wytyczne w tym zakresie. Przykładowe dane, które pracodawca będzie zobowiązany zamieścić w świadectwie pracy, dotyczą:

 • okresu zatrudnienia pracownika,
 • rodzaju wykonywanej pracy przez zatrudnionego,
 • trybu rozwiązania umowy z pracownikiem,
 • udzielonego zatrudnionemu urlopu wypoczynkowego.

Od kilku lat dokładne wymogi dotyczące świadectw pracy i ich wystawiania ulegają drobnym zmianom. W styczniu 2017 roku, a następnie we wrześniu 2019 wprowadzano nowelizacje rozporządzenia dotyczącego tego dokumentu. Poniżej objaśniamy aktualne zasady.

Szukasz pracy?

Mechanik w dziale utrzymania ruchu

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Gorzów Wielkopolski
Dodana

Doradca Klienta w Credit Agricole Bank Polska

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Brzeg
Dodana

DORADCA TECHNICZNO - HANDLOWY (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Zielona Góra
Dodana

Doradca Klienta w Credit Agricole Bank Polska

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Łódź
Dodana

Handlowiec ds. obsługi Klientów Instytucjonalnych

LARIX Janusz Pieła S. K. A.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Świadectwo pracy wzór

Prawidłowe świadectwo pracy powinno odwoływać się do treści obowiązującego od 7 września 2019 roku rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 16 maja 2019 r. w sprawie świadectwa pracy. Powinno ono bazować nie tylko na zapisach ze wspomnianego rozporządzenia, ale także na przepisach kodeksu pracy i wzorze dokumentu.

Najważniejsze elementy, jakie powinny się znaleźć w świadectwie pracy, to:

 • Oznaczenie pracodawcy – wskazanie nazwy zakładu pracy, siedziby lub miejsca zamieszkania. Ponadto niezbędne jest podanie numeru REGON-PKD, który zawiera identyfikator pracodawcy.
 • Data oraz miejscowość sporządzenia dokumentu
 • Dane pracownika – świadectwo pracy musi zawierać następujące dane pracownika, którego dotyczy dokument:
 1. imię (imiona) oraz nazwisko (aktualne lub dodatkowe, nabyte np. wskutek zawarcia małżeństwa),
 2. data urodzenia,
 3. imiona rodziców.
 • Dane podmiotu zatrudniającego – nazwa pracodawcy oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania.
 • Okresy i wymiary zatrudnienia – przywołanie dokładnych dat początkowych oraz końcowych tych przedziałów czasu, oraz wskazanie wymiaru czasu pracy dla każdego ze wskazanych okresów zatrudnienia.
 • Rodzaj wykonywanej pracy – określenie rodzaju pracy albo zajmowanych stanowisk bądź pełnionych w trakcie zatrudnienia funkcji. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie wykonywane czynności w czasie pracy muszą być uwzględnione. Wskazane powinny być te stanowiska, prace, czynności, które wynikają z umowy, a nie te powierzone w drodze zwykłego polecenia służbowego.
 • Podstawa prawna i tryb ustania stosunku pracy – określenie czy stosunek pracy ustał w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, czy w wyniku jego wygaśnięcia poprzez wskazanie podstawy pranej.
 • Informacja o skróconym okresie wypowiedzenia – jeśli pracodawca znajdował się w stanie upadłości lub likwidacji i wypowiedział umowę na czas określony, lub nieokreślony, może zastosować skrócony okres wypowiedzenia – informacja o tym powinna znaleźć się w świadectwie pracy.
 • Wykorzystany urlop wypoczynkowy – liczba dni i godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy.
 • Informacje o skorzystaniu przez pracownika z urlopu bezpłatnego.
 • Informacje o wykorzystanym urlopie rodzicielskim i ojcowskim.
 • Informacje o urlopie wychowawczym.
 • Informacje o skorzystaniu z ochrony stosunku pracy – art. 1868 § 1 pkt 2 K.P.
 • Informacja o zwolnieniach od pracy – art. 188 K.P. – liczba dni lub godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia.
 • Liczba dni niezdolności do pracy – art. 92 K.P.
 • Informacja o absencji bez prawa do wynagrodzenia chorobowego (przepis owiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., który przewidywał brak wynagrodzenia za pierwszy dzień choroby, która trwała do 6 dni).
 • Informacja o czynnej służbie wojskowej.
 • Informacja o pracy szczególnej.
 • Informacje o urlopie dodatkowym lub innych świadczeniach.
 • Okresy nieskładkowe.
 • Informacja o zajęciu wynagrodzenia.
 • Informacje uzupełniające, np. wysokości lub składniki wynagrodzenia, uzyskane kwalifikacje.
 • Podpis osoby uprawnionej – pracodawcy albo osoby, która go reprezentuje.
 • Pouczenie pracownika – informacja, iż pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania tego dokumentu wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jego sprostowanie. Korekta świadectwa pracy zawsze jest nowym dokumentem.

Termin wydania świadectwa pracy

Pracodawca wydaje świadectwo pracy bez wniosku pracownika. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca powinien wydać świadectwo pracy w dniu, w którym dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, np. z powodu braku odpowiedzialnego za tę czynność pracownika, pracodawca powinien nam je wręczyć bądź nadać pocztą w ciągu 7 dni kalendarzowych od tego momentu.

Kolejną zmianą, jaką wprowadziła nowelizacja ustawy Kodeks pracy z 2019, jest termin na złożenie przez pracownika wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. Do tej pory było to 7 dni, a według znowelizowanych przepisów, pracownik ma na to 14 dni.

Świadectwo pracy umowa zlecenie

Świadectwo pracy powinno zostać wydane każdemu pracownikowi, którego obowiązywał stosunek pracy – zarówno, gdy pracował na umowie na czas nieokreślony, jak i na czas określony czy też okres próbny. Natomiast osobie pracującej na umowie zlecenia albo umowie o dzieło nie przysługuje świadectwo pracy, lecz pracodawca może wydać zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie. Taki dokument będzie potwierdzać fakt wykonywania pracy na rzecz danej firmy i zawierać inne istotne informacje.

Duplikat świadectwa pracy

Świadectwo pracy to dokument, który zawiera wiele ważnych informacji o pracowniku. Jest niezwykle ważny w sytuacji, gdy planujemy podjąć kolejną pracę albo wziąć udział w procesie ustalania prawa do emerytury. Co w sytuacji, kiedy w wyniku zdarzeń losowych pracownik utraci oryginał świadectwa pracy? Nie ma powodu do obaw – pracodawca może wystawić duplikat świadectwa pracy na wniosek pracownika. Niestety ma ustawowego terminu na wydanie odpisu świadectwa pracy. Przyjmuje się jednak, że duplikat należy wydać najszybciej, jak to możliwe.

Video

Niewydanie świadectwa pracy

Pracodawca nie wydając należnego pracownikowi świadectwa pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a także naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Za wykroczenie w związku z niewydaniem świadectwa pracy grozi kara grzywny w wysokości  1000 do nawet 30 000 złotych. Według ostatnich zmian w ustawie pracodawca poniesie konsekwencje finansowe również za niewydanie świadectwa pracy w określonym ustawą terminie.

Ponadto kara może być znacznie bardziej kosztowna, ponieważ pracownik może wnieść roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę, wskutek niewydania lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Jednak między niewydaniem świadectwa pracy a powstałą szkodą musi zaistnieć adekwatny związek przyczynowy.

Kiedy nie trzeba wystawiać świadectwa pracy?

Musisz również wiedzieć, że są sytuacje, gdy nie będziesz musiał wystawić świadectwa pracy. O jakich mowa? Być może w swojej firmie zatrudnisz pracowników na umowy terminowe. Jeśli w przypadku wygaśnięcia takiej umowy masz zamiar zatrudnić ponownie pracownika i zrobisz to w ciągu 7 dni, jesteś zwolniony z obowiązku wystawienia świadectwa pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy o wystawienie takiego dokumentu poprosi cię pracownik. Wówczas będziesz musiał przygotować świadectwo pracy i mu je wręczyć.

Świadectwo pracy to ważny dokument, którego każdy pracownik powinien pilnować i odpowiednio go przechowywać. Pracodawca zaś ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy, oraz ustosunkować się do ewentualnych wniosków o sprostowanie świadectwa pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy pracodawca powinien wydać świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy w dzień wygaśnięcia, lub zakończenia stosunku pracy.

Czy świadectwo pracy należy się przy umowie zlecenie?

Obowiązek wydania świadectwa pracy leży po stronie pracodawcy, w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Pracownicy zatrudnieni na umowach zlecenie mogą poprosić o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie.

4 komentarze

Helena

Helena

Zawsze mnie uczono by dbać o włąściwe świadectwo pracy jakie potem pokazuje się innym pracodawcom w przyszości.
Reksio

Reksio

Zawsze pamiętam, że to jeden z najważniejszych dokumentów jaki trzeba odebrać przy zwolnieniu. Tak samo dla pracodawcy jest ważne go dostarczyć.
Paweł

Paweł

Świadectwo pracy należy się pracownikowi, który pracował na umowie o pracę. Są nowe przepisy co na świadectwie pracy ma się znajdować, ale niech o to zadba pracodawca, aby pracownik dostał świadectwo pracy takie jakie ma być wydane.
Rumell

Rumell

To jest ważny dokument i pracodawca ma obowiązek go nam dostarczyć w innym przypadku może mieć kary z tego tytułu. Świadectwo pracy jest porzecież istotne dla pracownika.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka