Pracownik - prawa i obowiązki

Praca a orzeczenie o niepełnosprawności - podstawowe informacje

5 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 13 głosów

13 głosów

41 komentarzy

Praca a orzeczenie o niepełnosprawności - podstawowe informacje
W Polsce orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to formalne potwierdzenie posiadania statusu osoby niepełnosprawnej. Jest to orzeczenie mocy prawnej na poziomie instytucjonalnym, przyznawane osobom, które ukończyły 16. rok życia. Ubiegać się o nie mogą wszystkie osoby z naruszoną sprawnością organizmu.

Orzeczenie o niepełnosprawności nie tylko stanowi dokument poświadczający o poziomie sprawności organizmu, ale również traktuje o stopniu niepełnosprawności i wiążącym się z nim dostępie do uprawnień z tego tytułu wynikających. Innymi słowy – orzeczenie o niepełnosprawności organizuje funkcjonowanie życia osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i obywatelskiej. Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych pojawia się istotne pytanie: czy możliwa jest praca z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Stopnie niepełnosprawności

Ogół niepełnosprawności i jej konsekwencji jest na tyle zróżnicowany, że Ustawodawca (zgodnie z Ust. Z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776) wyróżnił trzy stopnie niepełnosprawności:

 • Stopień znaczny – osoba niepełnosprawna, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji i pozostaje całkowicie zależna od opieki innych powyżej 12 miesięcy. Stopień naruszenia sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się, komunikację i komunikowanie się.
 • Stopień umiarkowany – osoba o naruszonej sprawności organizmu zdolna do wykonywania pracy na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności. Wymagająca częściowej lub okresowej pomocy innej osoby w związku z pewnymi ograniczeniami, jakie wynikły wskutek choroby przewlekłej lub innego rodzaju niepełnosprawności. 
 • Stopień lekki – osoba niepełnosprawna ma problemy w codziennych czynnościach i potrzebuje specjalistycznych urządzeń do kompensaty własnych ograniczeń. Praca z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu lekkim może być wykonywana bez specjalnych narzędzi dostosowawczych. 

W celu oceny stopnia sprawności organizmu powołana została Komisja ds. orzekania o niepełnosprawności, która na podstawie dostępnej wiedzy medycznej, przyznaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony,  jeśli rokowania na przyszłość obejmują prawdopodobieństwo poprawy. Natomiast w przypadku niepełnosprawności o niezmiennej postaci, orzeczenie ma charakter stały. Każda Komisja ds. orzekania o niepełnosprawności przyznaje jeden z trzech stopni niepełnosprawności, który określa tzw. symbol przyczyny niepełnosprawności. Ponadto w orzeczeniu o niepełnosprawności zawarte są także inne informacje, np. stopień niepełnosprawności, data powstania niepełnosprawności, czas ważności orzeczenia, od których mogą zależeć np. ulgi i uprawnienia. Bardzo istotny w dokumencie jest zawarty w nim właśnie symbol przyczyny niepełnosprawności.

Ważne!
W Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: do celów rentowych oraz pozarentowych. Orzecznictwo do celów pozarentowych prowadzone jest przez powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – uprawnienia

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to dokument, na podstawie którego osoba niepełnosprawna może ubiegać się o przysługujące jej z tytułu poważnych problemów zdrowotnych w funkcjonowaniu ulgi oraz świadczenia pieniężne. Mają one za zadanie ułatwić codzienne życie obywateli z dysfunkcjami, tak by w zależności od swojej sytuacji, uczestniczyli oni w życiu społecznym w jak najszerszym zakresie. Uprawnienia poza-rentowe dotyczą głównie świadczeń opiekuńczych, dodatków pielęgnacyjnych, mieszkaniowych czy kart parkingowych, a także szereg ułatwień na innych szczeblach. Dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności przewidziana jest możliwość korzystania z usług socjalnych, terapeutycznych czy opiekuńczych, które oferowane są przez placówki urzędnicze, fundacje lub instytucje pomocy społecznej i obywatelskiej.

Szukasz pracy?
Dodana
Polecana

Specjalista ds. przetargów i ofert

ITURRI Poland

 • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana

PŁATNY STAŻ W DZIALE PLANOWANIA

BULTEN POLSKA S.A.

 • Wieprz
Dodana

Starszy Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Straż Miejska m. st. Warszawy

 • Warszawa
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Wsparcie w kwestiach finansowych rozpoczyna się od ulg – głównie w zakresie podatkowym i rehabilitacyjnym, przysługuje także ulga paszportowa. Obecne jednak pojawiły się one także w branży kulturalno-sportowej oraz strefie transportowo-komunikacyjnej. Niektóre firmy proponują swoim klientom z orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym ulgi w korzystaniu z ich usług telekomunikacyjnych.

Czy przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje renta?
Pamiętajmy, że sam fakt posiadania stopnia niepełnosprawności nie dyskwalifikuje nas na rynku pracy, a co za tym idzie, nie jest podstawą do przyznania renty. Organem, który zajmuje się orzekaniem, przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń rentowych jest ZUS.

W przypadku dofinansowań dodatkowe uprawnienia dotyczą zasadniczo rehabilitacji i sprzętu leczniczo-wspomagającego, udogodnień natury konstrukcyjnej i likwidacji barier architektonicznych – np. montaż podjazdów, wind czy doposażenie miejsca zamieszkania, a także likwidacji barier komunikacyjnych. Umożliwia to członkostwo w klubach, uczestnictwo w obozach specjalistycznych lub pomoc w dostępie do komputera z łączem internetowym. PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to instytucja, która zajmuje się dofinansowaniem wyjazdów, sprzętu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym, a także refundowaniem kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika niepełnosprawnego. Ponadto wiele spośród projektów unijnych jest także skierowanych do środowiska osób niepełnosprawnych, szczególnie w obszarze aktywizacji zawodowej.

Orzeczenie o niepełnosprawności a praca

Omawiając kwestię niepełnosprawności w społeczeństwie, nie sposób pominąć faktu, że dla znacznej części osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest formalną podstawą do organizacji życia od strony zarobkowej. Obecnie sfera aktywizacji zawodowej oraz socjalnej kładzie ogromny nacisk na tworzenie odpowiednich warunków dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W coraz większym stopniu dba się o to, by osoby niepełnosprawne miały stworzone warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i wykorzystywały swój potencjał do rozwoju swojego jak i firmy, która je zatrudnia. Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ często są to pracownicy kompetentni, dobrze wykształceni i sumienni, a pracodawca może liczyć na dofinansowanie ze strony instytucji do zatrudnienia takich osób u siebie w firmie.

Video

Stereotypy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku pracy powoli zaczynają odchodzić do lamusa. Praca z orzeczeniem o niepełnosprawności nie jest już czymś nadzwyczajnym, ale z punktu widzenia pracodawcy korzystnym przedsięwzięciem w które wpisuje się także szeroko pojęta społeczna odpowiedzialność biznesu. Rozwój socjalny i społeczny wpływa na postrzeganie osób niepełnosprawnych z dbałością o potencjał jednostki. W związku z tym wdrażane są procedury przystosowawcze, a to oznacza dostosowywanie poszczególnych miejsc pracy, czasu pracy, postaci stanowisk i zakresu obowiązków do osób niepełnosprawnych, na podstawie szczegółowej procedury opiniowania specjalistycznego według studium przypadku. Liczne instytucje, w tym urzędy pracy oraz ośrodki zarządzania zasobami ludzkimi, z powodzeniem wdrażają osoby z dysfunkcjami w struktury pracownicze, co przynosi obopólną korzyść.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności pracodawcy? Korzyści płynące z zatrudnienia osób niepełnosprawnych to przede wszystkim dofinansowanie z instytucji państwowych wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, a także dofinansowanie wynagrodzenia. W przypadku zakładu pracy chronionej i pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 pracowników przysługuje dofinansowanie wynagrodzenia.

Ile wynosi kwota dofinansowania?
Każdego miesiąca przysługuje kwota dofinansowania, która w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności wynosi:
 • 130% najniższego wynagrodzenia: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 110% najniższego wynagrodzenia: osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 50% najniższego wynagrodzenia: osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Refundacja kosztów utrzymania pracownika niepełnosprawnego dotyczy także składek ZUS, a także na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszty szkolenia zatrudnionych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kto wydaje orzeczenie o niepełnosprawności?

Wciąż wiele osób niepełnosprawnych w naszym kraju funkcjonuje bez orzeczenia. Zazwyczaj dotyczy to osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, które albo nie zdają sobie sprawy, że ich ułomność kwalifikuje się pod niepełnosprawność albo zwyczajnie nie wiedzą jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. A przecież sama procedura nie jest tak skomplikowana jak mogłoby się wydawać. Wydawaniem orzeczeń zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Samo postępowanie jest dwuinstancyjne, co oznacza, że dopuszczalne jest odwołanie się od decyzji komisji organu powiatowego. W tym celu należy zwrócić się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, powtarzając procedurę.

W orzecznictwie o niepełnosprawności brany jest pod uwagę całościowy fizyczny stan zdrowia człowieka, ale także psychiczne i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka, zatem wystąpienie samej choroby czy stanu naruszenia sprawności organizmu nie musi oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Samo natężenie czynnika, na podstawie, którego ma się ustalony stopień niepełnosprawności nie pozostaje bez znaczenia dla sfery społecznej lub zawodowej.

Jakie wady wzroku kwalifikują do niepełnosprawności?

 • Znaczny stopień niepełnosprawności – całkowita ślepota obuoczna i praktyczna ślepota obuoczna poniżej 5% ostrości wzroku. Również osoby z polem widzenia zawężonym do ok. 20 stopni.
 • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – ostrość wzroku od 6% do 10% normalnej ostrości, a także zawężenie pola widzenia do ok. 30 stopni.
 • Lekki stopień niepełnosprawności – osoby z obuoczną bezsoczewkowością, jednooczne oraz te, których ostrość wzroku nie przekracza 25% normalnej.

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Sama usługa jest bezpłatna, a wymagane dokumenty to wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, wraz z ewentualną dokumentacją medyczną lub opinią psychologiczno- pedagogiczną.

Wstępne rozpatrzenie wniosku trwa do 30 dni od jego złożenia, jednak w przypadku spraw określanych jako skomplikowane, czas ten może się wydłużyć. Punktem kluczowym jest stawienie się osoby niepełnosprawnej na posiedzenie, przy czym jego miejsce i postać są oczywiście zależne od sprawności osoby niepełnosprawnej. Decyzję o orzeczonym stopniu niepełnosprawności otrzymuje się do 14 dni od posiedzenia.

Szczegółowe instrukcje na temat procedury uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności dostępne są na wielu stronach rządowych i informacji publicznej. Tych, którzy szukają wyczerpujących informacji i wskazówek na ten temat, zachęcamy do zapoznania się z poniższą prezentacją:

Warto pamiętać, że orzeczenie stanowi podstawę do korzystania z przywilejów, czyli ulg i świadczeń, jednak tylko za jego potwierdzeniem. W tym celu niezbędne jest wyrobienie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która jest wystawiana na okres ważności orzeczenia. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, zwłaszcza przysługującym na jego podstawie przywilejów można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej, starostwie powiatowym, urzędzie miasta, urzędzie pracy, urzędzie skarbowym, centrum pomocy rodzinie oraz centrum informacji obywatelskiej.

Podsumowując, praca z orzeczeniem o niepełnosprawności staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem, a pracownicy posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności są coraz bardziej pożądaną grupą pracowników na rynku pracy nie tylko ze względu na korzyści, jakie płyną bezpośrednio do pracodawcy z tytułu ich zatrudnienia, ale dzięki posiadanym nierzadko większym kompetencjom od osób w pełni sprawnych. Ta istotna zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce przekłada się na ich wzrost zatrudnienia w rodzimych przedsiębiorstwach.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są stopnie niepełnosprawności?

Wyróżniamy 3 stopnie niepełnosprawności: Lekki, umiarkowany, znaczny. Każdy z wymienionych określony jest symbolem - kodem.

Jakie są uprawnienia dla niepełnosprawnych?

Dodatkowe uprawnienia wynikające ze stopnia niepełnosprawności to przede wszystkim niektóre ulgi, np. komunikacyjne czy dodatek pielęgnacyjny. W określonych okolicznościach można uzyskać również niektóre świadczenia socjalne i terapeutyczne.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Należy złożyć wniosek zaświadczający o aktualnym stanie zdrowia do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek powinien zawierać dokumentację leczenia i zaświadczenie od lekarza prowadzącego o stanie zdrowia.

Podziel się

41 komentarzy

Bydgoszczanin44

Bydgoszczanin44

Czy osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może na wniosek sądu wykonywać prace społeczne ? Bo jak dla mnie to się tu kłuci bo osoba niepełnosprawna powinna mieć stworzone odpowiednie warunki do wykonywania danej pracy a nie warunki jak pełnosprawny i tu sądy nie zwracają uwagi na to co pisze na orzeczeniach a powinni
Bella

Bella

A ja odwrócę sytuację. Niektórzy piszą tu o wykorzystywaniu takiego pracownika i na pewno tak się zadziewa.Ale z innej beczki no mojej wygląda to tak..to nie ja jestem osobą z orzeczeniem ale z taką pracuję.Jestesmy kucharkami w przedszkolu.Pracujemy tylko we dwie.Dwuw zatrudnialysmy się zdrowe,niestety los nie wybiera.Po paru latach mija współpracownica pi perypetiach zdrowotnych otrzymała stopień znaczny.A ja się pytam co teraz?Kto mi dopłaci za przejęcie obowiązków za tę osobę tj.wsxystkie ciężkie prace fizyczne,dźwiganie garów ,wielkie dostawy towarów,kto widzi, że muszę pracować w dwójnasób bo zostaję 8 godz.czyli sama przez godzinę oraz sama przez dodatkowe 10 dni urlopu mojej koleżanki,oraz częstsze zwolnienia lekarskie?Moja praca przez to i tak ciężka obciąża mnie dodatkowo o jakieś 30%.Teraz mi wysiadają stawy ,kręgosłup.Jesli taką osobą pracuje w zespole większym, wszystko rozchodzi się na wielu.W moim przypadku scedowalo się tylko na mnie.
MG7

MG7

A ja mialam oznaczenie 02p,teraz złożyłam papiery ponownie na grupę jestem zatrudniona na umowę o pracę jako osoba niepełnosprawna a zostałam zwerbowana do pracy po wypadku w pracy przez przełożonego,który dzień wcześniej wiózł mnie na sor i powiedział bym dzwoniła rano i powiedziała jak się czuje i mimo że tak zrobiłam zostałam ściągnięta do pracy.Pracuje przy uchodźcach gdzie jest skupisko bakterii a mam ranę szytą na twarzy.Bedac w pracy zadzwoniłam do lekarza i poszlam na chorobowe i po telefonie do firmy otrzymalam nr.tel.do szefa, który powiedział że po czymś takim nie mam prawa przystąpić do pracy,natomiast kierownik mnie straszy zwolnieniem z pracy.Czy ma takie prawo?
Cygan

Cygan

Mam stopień znaczny chcą pracować ale czy mogę bo z tych zasiłków nawet na leki nie wystarcza a co dopiero na zycie
Franek

Franek

Posiadam dwa orzeczenia z dwóch różnych schorzeń w stopniu lekkim i co mi to daje, a znam zdrowszych ode mnie i mają w stopniu umiarkowanym jak to jest i to jest prawda a nie że mało o tym wiem.
Andrzej

Andrzej

Jestem już na szczęście na emery turze.Samodzielny projektant elek tryk.Ile musiałem udowadniać, że jestem nie gorszy od wszelkiej ma sci mgr i inż. A najgorsze jest to, że dostaje się papiery na dwa lata i czeka się na przedłużenie 1-2 miesiące i tylko od dobre woli szefa zależy twoje zatrudnienie. Praca nawet 3-4 dni pelnodobowa to była norma. Przy mojej padaczce Grand Mall to było zaboj stwo. Zamiast pieniędzy za nadgo dżiny mogłem dostać wolne. Spałem 3-4 godz przy biurku.
Asia

Asia

Witam, Dostałam orzeczenie w stopniu lekkim O3-L, pracuje na cały etat i pół. Czy mam jakieś przywileje w obu dwóch pracach?
Katarzyna

Katarzyna

Witam też mam 2 st.niepelnosprawnosci wiele lat pracowałam,w normalnym zakładzie pracy chyba tylko żeby mieć za mnie kasę, przeszłam 2 operacje głowy, nie pracuję , nie mam nic a żyć trzeba chcę iść do pracy ale lekarz medycyny pracy nie chce podpisać zdolności a wg.Zus mogę iść do pracy po przekwalifikowaniu się , najbliższe miasto jest 45 km.od mojego zamieszkania więc chcąc pracować będę musiała skłamać że jestem zdrowa i zdolna do pracy.
Radzio

Radzio

Czy mogę pracować mając ZNACZNY Stopień Niepełnosprawności ? Symbol 05-R. Zapis odnośnie odpowiedniego zatrudnienia - mam napisane - OSOBA NIEZDOLNA DO PRACY ? W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie potrafili udzielić mi odpowiedzi. Jeżeli ktoś wie to proszę o odpowiedź.
Chorąży

Chorąży

Czy jak w orzeczeniu jest napisane że mogę podjąć pracę w chronionym zakładzie pracy to znaczy że muszę iść do chronionego zakładu pracy?
Magdalena

Magdalena

Jestem uczennicą w technikum, czy mogę mieć pracę na umowę uczęszczając do szkoły? Czy przez to stracę o orzeczenie o niepełnosprawności i muszę czekać do ukończenia szkoły z zatrudnieniem na umowę?
sławek

sławek

chcę zrezygnować ze stosowania w zatrudnieniu z uprawnień nabytych stopnia niepełnosprwaności. jak to zrobić??
Ewa

Ewa

Witam, Dostałam orzeczenie w stopniu lekkim O3-L, pracuje na cały etat i pół. Czy mam jakieś przywileje w obu dwóch pracach?
Aro

Aro

Spoźniłem się z dostarczeniem orzeczenia o niepełnosprawności do pracy z powodów osobistych o prawie rok.... pracodawca mimo dostarczonego orzeczenia tj 3 miesiące temu tłumaczy się tym ze czeka na odpowiedz z PEFRON-U co do wyrównania za poparzenie miesiące co za tym idzie pracuje jako normalny pracownik tj po 8 h dziennie mimo ze od 3 miesięcy dysponuje orzeczeniem które stwierdza o ciągłości o niepełnosprawności .... grozi ze jeżeli PEFRON nie zwróci mu pieniędzy za ostatnie miesiące za które naliczał mi po 7 a nie po 8 h będę musiał oddać ! !
Piotr

Piotr

Jest jak jest zależy od pracodawcy u niektórych pracować można nadliczbowych godzinach u innych nie, u tych co możemy niepełnosprawnych pracować to potrafią się odwdzięczyć zarobkami a resztę to marnie nie trzeba się wysilać. A z PFRON w swoim mieście mam złe doświadczenia i z tą tak zwaną unijna pomocą dla niepełnosprawnych oni nas biorą za debli z tym się jak niepełnosprawnych w Białej Podlaska spotkałem
JUDI

JUDI

jak czytam ,że ktoś pisze że jest mało pracy dla niepełnosprawnych ,toja się zastanawiam co za głupoty ta osoba wypisuje ,bo na 10 ogłoszeń dla niepełnosprawnych jest 0 dla pełnosprawnych
Kamila

Kamila

Jest mało pracy dla niepełnosprawnych, pracownicy są wykorzystywani, ponieważ w Polsce nie ma praworządności i każdy robi co chce. A najbardziej placa za to osoby słabsze,chore niepelnosprawne.
Jerzy

Jerzy

PFRON to jedna wielka ściema .Przeważnie ludzie z grupą inwalidzką zatrudniani są w ochronie Firmy te mają byli ludzie z UB.Nagminnie łamią prawa pracowników a ludzie wykorzystywani często za wiedzą IP.Czas aby skończyć te niewolnictwo w naszym pięknym kraju.
Alina

Alina

Niedawno dostałam stopień umiarkowany. Byłam na paru rozmowach w zakładach pracy chronionej, i pracodawcy chcieli żebym pracowała po 8, lub 13 godzin,a nie po 7.A w jednej firmie to powiedzieli żebym poszła do lekarza żeby mi napisał że mogę pracować w nocy. Chcialam zapytać czy zakłady pracy są kontolowane. Dlaczego dopuszcza się żeby osoby niepełnosprawne pracowały ciężko, zmuszane są do nadgodzin, często zastraszane. Bo jak nie to się taka osobę zwalnia. Dlaczego są takie praktyki stosowane i to w zakładach pracy chronionej. Gdzie jest ta ochrona pracownika niepełnosprawnego????
Kaja

Kaja

Mogę pracować od 9 do 13 jak odprowadzam dziecko a jak chory to wolne
Agnieszka

Agnieszka

Mam orzeczenie-stopień umiarkowany.Pracuję na cały etat-umowa o pracę.Oczywiście 7godz., mam 26 dji urlopu. Czy mogę podjąć dodatkową pracę na umowę zlecenie
GONIA23

GONIA23

Mam lekki stopień niepełnosprawności z symbolem choroby 02P i 10N co mi się należy u pracodawcy i na co zniżki z legitymacji osoby niepełnosprawnej ? Z góry dziękuję za odp.
lidka

lidka

Nie jest łatwo otrzymać konkretną kategorię za nic. Najgorsze jest, że ludzie na prawdę chozy mają z konowałami problemy z takimi orzeczeniami.
Danuta

Danuta

Mam orzeczenie w stopniu umiarkowanym złożyłam podania o pracę i jakoś nie chcą mnie zatrudnić
ochroniaz z gorzowa

ochroniaz z gorzowa

jak jest mozliwosc przymusic osobe z niepelnosprawnoscia do pracy 24 na dobe to w mysl luki w przepisach to sie to robi
Monika

Monika

Niestety, ale zatrudniają tylko osoby ze stopniem znacznym lub umiarkowanym, ponieważ mają z tego tytułu większe dotacje. Osoby z grupą 3 są odrzucane.
Anna

Anna

Mam stopień umiarkowany pracuje zawodowo w państwowym zakładzie mam również 10 dni urlopu z czego mogę jeszcze skorzystać
Anna

Anna

Pracuje w zakładzie państwowym i mam stopień umiarkowany dodatkowo 10 dni urlopu z czego mogę jeszcze skorzystać
pracujący logopeda

pracujący logopeda

Jestem pracującą emerytką z niepełnosprawnością umiarkowaną, symbol 09-M. Z jakich świadczeń socjalnych lub terapeutyczne mogę skorzystać.
Fijalkowska

Fijalkowska

Mam Orzeczenie o Niepełnosprawności jestem zatrudniona na stałe ile należy mi się urlopu mam 26 dni normalnie a przy stopniu umiarkowanym należy się jeszczco mi przysługuje
darek

darek

W moim (byłym) zakładzie pracy pierwszym ,najważniejszym krokiem jak się dowiedzieli że posiadam umiarkowany stopień było skierowanie mnie do lekarza (przy okazji badań okresowych)żeby załatwić pismo że zgadzam się na pracę 8 godzin, na pracę po 12 godzin i na pracę nocną oraz pracę w systemie mieszanym. Bez takiego zaśw. lekarskiego były by problemy.
Wiola

Wiola

W pracy jesteśmy dyskryminowani, chociaż pracujemy intensywniej niż inni, nie możemy brać godzin nadliczbowych, a nasze miejsca pracy wołają o pomstę do nieba.
Wiola

Wiola

Jesteśmy dyskryminowani w pracy, mamy najniższy dodatek motywacyjny, nie możemy brać godzin nadliczbowych, a nasze miejsca pracy wołają o pomstę do nieba.
gasinski sylwester

gasinski sylwester

chce pracowac w ochronie ,mialem dotychczas grupe ale w dzisiej sytuacji pandemi sa to ogromne koszty ,co robic? w tym czasie przyjma kogos innego. no zalamka. czy mozna sie jakos dogadac z firma ktora chcialaby mnie zatrunic.
Magda

Magda

Czy jak mam 16 lat i sto pień umiarkowany mogę sobie dorobić na umowie zlecenie
Prawda

Prawda

Niepełnosprawny = inny a tego boi się pracodawca. W nosie ma chorobę pracownika , krzywo patrzy na jego wyjścia do lekarza w ramach urlopu zdrowotnego a nawet zarzuca choremu,że jest chory i może L4 wezmie i problem będzie - no to lepiej go zwolnić nim miną 33 miesiące. Nie jesteś piękny , młody i zdrowy ?- to wypad! Oto cala prawda o polskim rynku pracy. I GDZIE TU OCHRONA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ?!!! Jeśli nie jesteś KIMŚ OD KOGOŚ nie masz pracy Polaku!
....

....

dlatego trzeba czytać opinie o zakładach pracy
....

....

zpchr to nie bajka ,niestety osoby z orzeczeniem są dyskwalifikowani na rynku lub zwalniani ,łatwiej taka osobe zwolnić niestety
Lech

Lech

Dla wielu firm korzystnie jest inwestować w takich pracowników. Z ich strony także pewne ułatwienia są lepsze. W końcu nie każdy przecież chce być w takiej wymuszonej sytuacji.
Aniuś d

Aniuś d

Orzeczenie o niepełnosprawności, jakie są kategorie niepełnosprawności i wiele innych rzeczy wiem teraz z tego artykułu. W moim zakładzie pracy pracują osoby niepełnosprawne. Bardzo dobrze to dla nich, ale na pewno zakład pracy ma jakieś przywileje, że zatrudnia niepełnosprawnych.
Karol

Karol

Z pewnością trzeba się starać w różnych instytucjach o to, jest wtedy komisja lekarska i ona zarządza stopień niepełnosprawności. To przecież normalna ludzka rzecz.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka