Twoje wsparcie w rekrutacji

Referendarz

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie i uaktualnianie przy współpracy z przyszłymi użytkownikami założeń oraz specyfikacji technicznych na zakupywany sprzęt transportowy oraz opiniowanie specyfikacji technicznych opracowywanych przez jednostki Policji,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia postępowań przetargowych oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • opracowywanie, negocjowanie, nadzorowanie realizacji i rozliczanie umów oraz dokonywanie odbiorów sprzętu transportowego,
 • opracowywanie bieżących informacji i analiz z zakresu gospodarki transportowej,
 • systematyczne pozyskiwanie informacji o aktualnych ofertach dostępnych na rynku motoryzacyjnym w zakresie dostępnych rozwiązań technicznych i możliwości ich zastosowania w policyjnym sprzęcie transportowym,
 • prowadzenie prac legislacyjnych związanych z tworzeniem i aktualizacją resortowych oraz policyjnych aktów prawnych, dotyczących normowania i organizacji gospodarki transportowej w Policji,
 • systematyczne analizowanie efektywności i funkcjonalności gospodarki transportowej i paliwowej, a także przyjętego modelu zarządzania bazą transportową, identyfikowanie potrzeb oraz opracowywanie nowych rozwiązań w tym zakresie wraz z prognozowaniem ich rezultatów i oddziaływań.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku doświadczenia w pracy związanej z techniką motoryzacyjną,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich zastosowania,
 • łatwość komunikacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania
się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,9942 kwoty bazowej.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.

Zawód:
Urzędnik
Miejsce pracy:
Warszawa
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-12-02
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-12
Liczba odsłon ogłoszenia:
23
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Pruszków
2019-12-03

Referent ds. płac i rozliczeń

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie
Sochaczew
2019-11-26

Starszy referent

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Garwolin
2019-12-04

Referent ds. postępowań podatkowych

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Rawa Mazowiecka
2019-12-02

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Kozienice
2019-12-04
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

URZĘDNIK UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zawód: urzędnik Rodzaj: inna
kontakt przez PUP
od 1033 zł
UoP brutto/m-c
Kozienice
2019-12-04
od 1033 zł
UoP brutto/m-c

Referent ds. prowadzenia ewidencji wojskowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
Radom
2019-12-04

Starszy referent ds. powoływania do zawodowej służby wojskowej

Zawód: urzędnik Rodzaj: praca stała
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu
Radom
2019-12-04