Twoje wsparcie w rekrutacji

Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Zakres obowiązków:

 • Diagnostyka anatomopatologiczna, mikrobiologiczna, serologiczna, parazytologiczna chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem badań.
 • Nadzór nad wyposażeniem badawczym wykorzystywanym w procesie diagnostyki laboratoryjnej.
 • Sprawdzanie prawidłowości działania sprzętu laboratoryjnego.
 • Monitorowanie środowiska oraz prowadzenie zapisów.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego Predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Uwagi dotyczące aplikowania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale nie zatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (094) 343 90 31, ( 094 ) 343 90 23 , (091) 4898221.
Zatrudnienie styczeń 2020r.

Zawód:
Weterynarz
Miejsce pracy:
Koszalin
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-10-19
Oferta wygasa w dniu:
2019-12-06
Liczba odsłon ogłoszenia:
149
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)