Wzór umowy szkoleniowej

Wzór umowy szkoleniowej

Wzór umowy szkoleniowej został przygotowany w możliwie uniwersalnej formie i treści, którą można zmodyfikować stosownie do indywidualnych potrzeb. W dokumencie należy uzupełnić dane stron i szczegóły według dokładnych ustaleń między pracodawcą i zatrudnionym. Aby dodać lub zmienić treści szablonu umowy szkoleniowej, należy pobrać go w wersji .doc i samodzielnie zedytować w programie MS Word lub za pomocą popularnych darmowych pakietów biurowych (Open Office lub Libre Office).

Podpisanie umowy szkoleniowej, przez którą pracodawca wyraża zgodę na udział pracownika w szkoleniu, kursie lub innej formie kształcenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych (lub też sam wychodzi do zatrudnionego z taką inicjatywą), wiąże się z pewnymi przywilejami. Pracownik otrzymuje wówczas np. dodatkowe dni wolne (w wymiarze 21 dni) w ramach urlopu szkoleniowego. Jednak aby rzeczywiście przysługiwało mu to prawo, konieczne jest właśnie zawarcie umowy szkoleniowej na piśmie.

W takim dokumencie mogą się znaleźć dodatkowe ustalenia co do obowiązków i praw stron w związku z odbywaniem szkolenia bądź studiów przez zatrudnionego, przy czym warunki zapisane w umowie szkoleniowej nie mogą być mniej korzystne od przewidywanych przez Kodeks pracy. Mogą się tam znaleźć zapisy dotyczące okresu kształcenia, terminów i wymiaru urlopu czy też kwestii dofinansowania do materiałów edukacyjnych.

Umowa szkoleniowa – kiedy się ją stosuje?

Potocznie zwana umową szkoleniową umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych regulowana jest w przepisach Kodeksu pracy (artykuły 103.1 – 103.6). Służy ona określeniu wzajemnych praw i obowiązków w przypadku, gdy pracownik ma uczestniczyć w szkoleniu, kursie lub innej formie kształcenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Co ważne, prawo nie nakłada na pracodawcę obowiązku sporządzania takiego dokumentu z pracownikiem, ale z uwagi na kwestie dowodowe niektórzy decydują się na zawarcie umowy szkoleniowej na piśmie i przechowywanie jej w dokumentacji pracowniczej.

Współcześnie podnoszenie kwalifikacji przez pracowników jest bardzo popularne. Studia podyplomowe, studia doktoranckie czy liczne kursy specjalistyczne są najczęściej zakończone egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Aby dokończyć w ten sposób wybraną formę dokształcania, zatrudnieni najczęściej ubiegają się o wolne. Poza urlopem wypoczynkowym (w niektórych sytuacjach) pracodawca może również przyznać swojemu podwładnemu urlop szkoleniowy. Warto jednak wiedzieć, że nie przysługuje on każdemu – dotyczy jedynie tych pracowników, którzy podnosili uprawnienia za zgodą swojego przełożonego. To właśnie oni mogą liczyć na dni wolne, aby przygotować się do egzaminu.

Zgoda pracodawcy na odbywanie szkolenia

Przyjmuje się, że pracodawca może wyrazić zgodę na dokształcanie się swojego podwładnego lub samodzielnie wyjść do niego z taką inicjatywą. W każdym z tych dwóch przypadków zgoda podmiotu zatrudniającego powinna być wyrażona na piśmie. Pracodawcy najchętniej podpisują więc ze swoimi podwładnymi umowy szkoleniowe. To właśnie w takiej formie możliwe jest określenie wzajemnych praw i obowiązków.

Trzeba pamiętać, że skorzystanie ze wzoru umowy szkoleniowej i przeprowadzenie takich ustaleń dotyczy przede wszystkim tych podmiotów zatrudniających, które zamierzają kontynuować stosunek pracy z dokształcającym się pracownikiem. Jest to o tyle istotne, że w ten sposób możliwe jest zabezpieczenie się przed odejściem podwładnego. Takie przypadki – wbrew pozorom – są bardzo częste. Zatrudniony, który posiada wyższe kwalifikacje i jednocześnie doświadczenie może liczyć na otrzymanie lepszej posady.

Co zawiera umowa szkoleniowa

Pracownik, który podnosi swoje kwalifikacje za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy, ma prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze 21 dni. Jednocześnie osoba zatrudniona ma również szereg innych praw, które przysługują w ramach umowy szkoleniowej. O jakich mowa? Wśród najbardziej istotnych jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z części lub całości dnia pracy na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Takie udogodnienie dla większości pracowników ma dużą wartość. Jeżeli pracują oni w pełnym wymiarze godzin, to najprawdopodobniej dokształcają się w trybie wieczorowym lub wieczornym. Pracodawca może też przyznać swojemu pracownikowi szereg dodatkowych świadczeń, np. dofinansowanie do zakupu książek czy materiałów szkoleniowych. Wysokość takiego wsparcia zależy wyłącznie od samego pracodawcy.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki