Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Dostępny do pobrania za darmo wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy został przygotowany zgodnie z obowiązującymi normami w uniwersalnej formie wymagającej uzupełnienia i dostosowania do potrzeb stron. Zawarte w umowie obszary chronione tym dokumentem należy sprecyzować i wymienić w piśmie. Treść wzoru dokumentu można przekształcić, po pobraniu go w pliku edytowalnym, który jest kompatybilny z programem MS Word oraz z popularnymi bezpłatnymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Pracodawcy mają obawy przed tym, żeby pracownik nie wykorzystał ich pomysłu, doświadczenia, a przede wszystkim klientów w ramach własnej działalności. Rozwiązaniem jest podpisanie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji, który może obowiązywać również po ustaniu stosunku pracy. W ten sposób innowacyjne rozwiązania czy skuteczne strategie firmy chronione przed konkurencją są zabezpieczone przez ustalony czas, mimo zakończenia współpracy z daną osobą.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Przez zakaz konkurencji rozumie się zakaz podejmowania przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec działalności pracodawcy. Chodzi tutaj o wszelkie działania pracownika, które choćby częściowo pokrywają się z działalnością pracodawcy, wykonywane zarówno w ramach umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych czy działalności gospodarczej. Pracodawca może zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy tylko z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić byłego pracodawcę na szkodę.

Co zawrzeć w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Umowa musi zawierać przede wszystkim informację na temat stron umowy, czasu obowiązywania umowy oraz szczegółowo określać zakres zakazu konkurencji. Strony muszą precyzyjnie ustalić czynności zabronione pracownikowi. Ważne jest również określenie skutków niewywiązania się z umowy. Są to zapisy, które umożliwią pracodawcy późniejsze dochodzenie roszczeń. Strony mogą ustalić dowolny czas obowiązywania umowy, jednak, co ważne: umowa o zakazie konkurencji zawarta z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy może być tylko umową terminową – powinna wskazywać okres obowiązywania i być umową odpłatną.

W praktyce nie ma przeszkód, aby strony umówiły się, że za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej w określonym czasie, pracownik będzie otrzymywał odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia otrzymywanego przed ustaniem stosunku pracy. Najczęściej jednak stosuje się odszkodowanie gwarantowane przez kodeks pracy.

Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Warto pamiętać, że umowa o zakazie konkurencji musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Oznacza to, że ustne albo mailowe uzgodnienia są nieważne. Dlatego też tak istotne jest odpowiednie sporządzenie dokumentu ze wszystkimi wyżej elementami. Przygotowując tzw. lojalkę, najlepiej jest skorzystać z gotowego szablonu umowy i dostosować do indywidualnych ustaleń. Udostępniany przez nas wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy można pobrać i zastosować bez żadnych opłat.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki