Wzór umowy o odpowiedzialności materialnej pracownika

Wzór umowy o odpowiedzialności materialnej pracownika

Wzór umowy na czas wykonywania określonej pracy został przygotowany zgodnie z obowiązującymi normami. Dokument sformatowano do nowoczesnej i funkcjonalnej postaci, a w treści pozostawiono do uzupełnienia niezbędne dane. Aby skorzystać ze wzoru do zawiązania umowy, należy samodzielnie zedytować szablon, uzupełniając go m.in. o dane osobowe obu stron, a po wydrukowaniu opatrzyć podpisami. Dokument jest kompatybilny z programem MS Word oraz z najczęściej stosowanymi darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Umowa o pracę na okres próbny jest co do zasady pierwszą formą zatrudnienia proponowaną przez większość pracodawców. Stanowi ona okazję do sprawdzenia pracownika oraz zapoznania się ze strukturami przedsiębiorstwa przez zatrudnionego. Wzór umowy musi zawierać niezbędne elementy, ale w zależności od przedsiębiorstwa i jego wewnętrznych zasad taka umowa może być mniej lub bardziej rozbudowana o szczegóły dotycząca pracy na danym stanowisku. Umowę o pracę na okres próbny należy sporządzić w formie pisemnej, w czym pomoże nasz wzór dokumentu. Dokument trzeba sporządzić dwukrotnie, aby każda ze stron otrzymała oryginalne pismo.

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na okres próbny jest zazwyczaj stosowana przez pracodawców chcących się przekonać, czy wybrany pracownik spełni ich oczekiwania. Osoba zatrudniona ma także możliwość poznania warunków pracy oraz struktur danego przedsiębiorstwa. Większość pracodawców chętnie korzysta z tej formy zawarcia stosunku pracy. Należy mieć świadomość, że wzór umowy o pracę na okres próbny może być wykorzystany jedynie w przypadku zatrudnienia nowego pracownika i na okres maksymalnie 3 miesięcy. Po tym czasie pracodawca nie musi decydować się na dalsze zatrudnienie konkretnego pracownika, ale jeżeli zechce kontynuować współpracę, to musi spisać umowę o pracę na czas określony bądź nieokreślony.

Wszystko, co powinno się zawrzeć w dokumencie, znajduje się we wzorze umowy o pracę na okres próbny, który udostępniono powyżej. Należy pamiętać zamieszczeniu w piśmie stron umowy, daty zawarcia, rodzaju oraz warunków świadczenia pracy i wysokości wynagrodzenia. Bardzo ważne, aby zwracać uwagę, czy umowę sporządzono jako zawartą na okres próbny, czy na czas określony. Wiąże się to z różnymi okresami wypowiedzenia umowy.

Zastosowanie spółdzielczej umowy o pracę przykłady

Okres próbny może zostać skrócony, ale także w konkretnych sytuacjach jest możliwe ponowne przyznanie okresu próbnego pracownikowi, z którym już wcześniej podpisano taką umowę. Ponowny okres próbny może zostać przyznany w przypadku zmiany stanowiska bądź wyznaczeniu nowego zakresu czynności wymagających ponownej oceny kwalifikacji. Czas wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny:

  • 3 dni robocze przy umowie zawartej na mniej niż 2 tygodnie;
  • 1 tydzień przy umowie zawartej na czas dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie przy umowie zawartej na 3 miesiące.

Umowa o pracę na okres próbny może zostać rozwiązana na trzy sposoby:

  • za porozumieniem stron;
  • za wypowiedzeniem;
  • bez wypowiedzenia.

Umowa wygasa wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta. W przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny sąd pracy orzeka jedynie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia obliczonego proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał pracownikowi do końca umowy. Sąd nie orzeka o przywróceniu pracownika do pracy.

Wzór spółdzielczej umowy o pracę

Warto skorzystać z szablonu i dostosować go na potrzeby firmy, by mieć w dokumentacji stały wzór stosowany w przypadku zatrudniania każdego nowego pracownika. Taki dokument zobowiązuje obie strony do przestrzegania Prawa pracy, a zatem pracownik zatrudniony na umowę o pracę na okres próbny ma obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy wynikających z zakresu świadczonej pracy, a pracodawca musi z kolei respektować prawne przywileje zatrudnionego. Osoba zatrudniona ponosi również odpowiedzialność porządkową za przekraczanie swoich praw lub niewywiązywanie się z obowiązków. Umowa o pracę na okres próbny wiąże się z otrzymywaniem przez pracownika wynagrodzenia i stosowanie umów o charakterze nieodpłatnym jest zabronione, podobnie jak stosowanie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy są wyraźne przesłanki do nawiązania stosunku pracy.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki