Błąd w świadectwie pracy może być kosztowny

Świadectwo pracy to jedyny dokument, jaki pracodawca powinien wręczyć swojemu podwładnemu w dniu zakończenia współpracy. Wadliwe pismo może być przy tym początkiem sporych problemów, choć tylko wówczas, gdy były pracownik udowodni związek między błędem w dokumencie a poniesioną szkodą.

Ostatnia aktualizacja: 10.10.2020.

Każdy pracodawca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z pracownikiem jest zobowiązany do wydania mu świadectwa pracy w dniu jej zakończenia. Jeżeli nie jest to możliwe (np. pracownik korzysta z urlopu w dniu wygaśnięcia umowy), niezbędne jest dostarczenie dokumentu na ostatni podany przez zatrudnionego adres w terminie do 7 dni od zakończenia współpracy. Co w przypadku, gdy świadectwo zostanie uzupełnione błędnie?

Błąd w świadectwie pracy a Kodeks pracy

Wydawanie świadectwa pracy zostało uregulowane w Kodeksie pracy, w którym ustawodawca podkreśla, że taki dokument należy wydać niezależnie od innych formalności związanych z rozwiązaniem umowy, jak rozliczenia itp. Ponieważ od tej zasady pracodawca nie przewidział żadnych odstępstw, istotne jest, aby podmiot zatrudniający zwrócił uwagę również na detale i wystawił dokument zgodny ze stanem faktycznym. Ewentualne błędy mogą być bardzo kosztowe – źle wydane świadectwo pracy może spowodować, że były pracownik nie otrzyma posady i zażąda odszkodowania.

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. (art. 97 § 1 K.p.)

Informacje w świadectwie pracy

Dane, jakie powinny znaleźć się w świadectwie pracy, zostały wymienione m.in. w Kodeksie pracy. Warto wskazać, że w dokumencie tym pracodawca musi zawrzeć wszelkie informacje, które są ważne dla ustalenia choćby uprawnień pracowniczych. Ponadto, istotnym elementem świadectwa pracy jest informacja, czy wynagrodzenie pracownika było zajęte przez komornika sądowego. Pracodawca będzie też zobowiązany do zamieszczenia innych danych, o które poprosi pracownik, np. o wysokości wynagrodzenia i jego składnikach czy uzyskanych kwalifikacjach.

Sprostowanie świadectwa pracy – kiedy?

W świadectwie pracy wydanym przez pracodawcę mogą znaleźć się błędy. Wówczas jednak ma on obowiązek je sprostować. Warto zauważyć, że osoba zatrudniona ma 7 dni od momentu otrzymania dokumentu na wystąpienie z wnioskiem o jego sprostowanie. Przyjmuje się, że wniosek powinien zostać przygotowany w formie pisemnej (dla celów dowodowych). Problem rodzi się jednak wówczas, gdy pracodawca nie ustosunkował się do wniosku i nie sprostował świadectwa pracy lub w ogóle go nie wydał – pozostaje wówczas jedynie droga sądowa, na której były pracownik może dochodzić swoich roszczeń.

Warto wiedzieć!

W przypadku wniesienia sprawy do sądu pracy pracownik może również wystąpić z roszczeniem o naprawienie szkody. Jest to możliwe zgodnie z art. 99 § 1 Kodeksu pracy: Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Pracodawca nie wydał świadectwa pracy

Były pracownik, który wysuwa roszczenie o naprawienie szkody, musi udowodnić związek między wadą świadectwa pracy a szkodą. W praktyce, choć nie jest to proste, nie jest też niemożliwe. Najczęściej pracownicy wskazują na niemożność otrzymania pracy i rzeczywiście jest to najbardziej uzasadniony powód otrzymania odszkodowania. Innym jednak przykładem, w którym brak świadectwa pracy może być przeszkodą do uzyskania uprawnień, wiąże się z niemożnością zarejestrowania się w urzędzie pracy czy otrzymania zasiłku dla osób bezrobotnych.

Samo odszkodowanie za brak wydanego świadectwa pracy, co warto podkreślić, nie jest wysokie – maksymalna kwota, jaka należy się pracownikowi, dotyczy czasu pozostawania bez pracy przez okres nie dłuższy niż sześć tygodni. Odszkodowanie liczy się przy tym od wynagrodzenia, choć przepisy są tu nieprecyzyjne. Ustawodawca nie wskazał, czy chodzi o wynagrodzenie, które pracownik otrzymywał od poprzedniego pracodawcy, czy też o to, które mógłby otrzymać, gdyby dysponował prawidłowo wystawionym świadectwem pracy.

Wadliwe świadectwo pracy

Poza błędami w świadectwie może zdarzyć się tak, że cały dokument nie będzie oddawał stanu faktycznego. Jeżeli bowiem z orzeczenia sądu pracy będzie wynikać, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów (o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę), pracodawca będzie zobowiązany zamieścić w dokumencie informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Jak sprostować świadectwo pracy?

Pracodawca musi się liczyć z tym, że były pracownik, który maksymalnie tydzień temu otrzymał świadectwo pracy, może zgłosić się ponownie w celu sprostowania dokumentu. Najczęściej takie zgłoszenie nie ma formy ustnej, a pisemną, więc możliwe jest, że pracodawca otrzyma podanie o sprostowanie świadectwa pracy.

Co zrobić w razie wniosku o sprostowanie?

Korekta świadectwa pracy ze strony pracodawcy powinna nastąpić jak najszybciej. Jeśli jednak pracodawca uznaje, że w wystawionym dokumencie nie ma żadnych błędów, to jednak i tak musi się ustosunkować do wniosku pracownika.

Gdy pracodawca nie doszuka się błędu w dokumencie, na wniosek byłego pracownika o korektę powinien po prostu wydać odpowiedź, że rozpatrzenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy jest negatywne. Najlepiej, aby taka odpowiedź miała formę pisemną, ze względów dowodowych. Jest to szczególnie istotne, ponieważ pracownik, któremu odmówiono sprostowania świadectwa pracy, ma prawo udać się z tą sprawą do sądu. I jak pokazuje praktyka, bardzo często pracownicy podejmują właśnie taką decyzję.

Pracodawca, który rzeczywiście zauważył, że na świadectwie pracy są pewne błędy, powinien niezwłocznie (a konkretniej w terminie 7 dni) wydać pracownikowi nowe, poprawnie wystawione, świadectwo pracy. Błędy w świadectwie pracy i związane z nimi wystawienie nowego dokumentu, powodują, że pracodawca ma też obowiązek zniszczenia poprzedniego świadectwa pracy i usunięcia z akt osobowych pracownika pierwotnego dokumentu.

Czasami może się zdarzyć także tak, że błąd w świadectwie pracy został zauważony przez pracodawcę. Czy w tym przypadku też obowiązują jakieś terminy na stworzenie sprostowania? Pod względem prawnych, nie ma takich terminów, nawet można powiedzieć, że w tej kwestii jest luka prawna. Mimo to pracodawca powinien zrobić to niezwłocznie, czyli jak najszybciej wręczyć byłemu pracownikowi nowe świadectwo, najlepiej z pokwitowaniem odbioru. Nowe świadectwo w tym przypadku także należy umieścić w aktach pracowniczych, a stare wyciągnąć i zniszczyć.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 1,70 Liczba głosów: 27
Loading...
Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki