Wzór zawiadomienia o przedłużeniu umowy o pracę na czas porodu

Wzór zawiadomienia o przedłużeniu umowy o pracę na czas porodu

Wzór zawiadomienia o przedłużeniu umowy o pracę na czas porodu został przygotowany do stosowania przez pracodawcę po uzupełnieniu niezbędnych informacji w dokumencie. Aby wykorzystać szablon, należy więc pobrać go w formacie PDF i dopisać dane ręcznie po wydruku, bądź też edytować pismo w pliku .doc przy użyciu MS Word lub innych popularnych pakietów biurowch (Open Office lub Libre Office).

Umowy o pracę na czas określony mają swoją datę początkową i końcową. Może się jednak zdarzyć, że taka umowa będzie musiała ulec wydłużeniu, a przyczyną jest ciąża pracownicy. Dotyczy to zarówno pracownic zatrudnionych do pracy tymczasowej, na zastępstwo, okres próbny, jak i na czas określony. Istnieją warunki, które musi spełnić pracownica, by umowa mogła zostać przedłużona. Jeśli takie, określone prawem pracy, przesłanki występują, to dzieje się to automatycznie, w związku z tym nie ma potrzeby tworzenia nowej umowy, a dobrą praktyką jest przekazanie pracownicy na piśmie zawiadomienia o przedłużeniu umowy o pracę na czas porodu (czyli do dnia porodu) i dołączenie go do akt pracowniczych.

Zawiadomienie o przedłużeniu umowy o pracę na czas porodu

Gdy pracownica zatrudniona przez pracodawcę przekaże mu zaświadczenie lekarskie o tym, że jest w ciąży, a upływ 3 miesiąca ciąży przypada przed dniem zakończenia umowy na czas określony, pracodawca ma obowiązek taką umowę przedłużyć do dnia porodu. Ma także powinność wystawienia świadectwa pracy, na którym datą zakończenia stosunku pracy będzie data porodu. Również pracownica zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej może skorzystać z takiego przedłużenia, pod warunkiem, że czas jej umowy trwa już 2 miesiące, a 12 tydzień ciąży upływa przed dniem zakończenia umowy. Nieprawidłowym działaniem jest wystawianie nowej umowy o pracę. Stosuje się jedynie zawiadomienie o przedłużeniu umowy o pracę na czas porodu.

Co zawrzeć w zawiadomieniu o przedłużeniu umowy o pracę na czas porodu?

Sporządzenie zawiadomienia o przedłużeniu umowy o pracę na czas porodu nie jest skomplikowane. To krótki dokument, w którym należy umieścić dane firmy i datę jego sporządzenia, a także dane adresata zawiadomienia, czyli pracownicy, z którą przedłuża się umowę. Dalej umieszcza się tytuł: „Informacja o przedłużeniu umowy na czas określony”. W jednym zdaniu zawiera się przyczynę przedłużenia, a więc zaświadczenie lekarskie o ciąży i datę jego przedłożenia, a także podstawę prawną, na mocy której umowa ulega przedłużeniu, a więc art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

Wzór zawiadomienia o przedłużenie umowy o pracę na czas porodu

Warto skorzystać z darmowego szablonu zawiadomienia o przedłużeniu umowy o pracę na czas poroduWzór jest krótki i wystarczy wypełnić rubryki dotyczące danych osobowych, a także złożyć na dokumencie czytelny podpis. Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy poród rozwiąże się przed planowanym terminem, pracownica nie ma prawa podnosić roszczeń wobec pracodawcy z tytułu teoretycznie wcześniej zakończonej umowy, gdyż dzieje się to zgodnie z terminem porodu. Nie umieszcza się na umowie nowej daty końcowej, a sporządza zawiadomienie z racji tego, że termin porodu jest umowny i ciąża może zakończyć się między 38 a 42 tygodniem.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki