Wzór umowy o pracę na czas określony

Wzór umowy o pracę na czas określony

Wzór umowy o pracę na czas określony należy samodzielnie edytować za pomocą najpopularniejszych pakietów programów biurowych i uzupełnić niezbędne dane. Dokument jest kompatybilny z programem MS Word oraz z popularnymi darmowymi pakietami narzędzi biurowych (Open Office lub Libre Office). Edycja wzoru umowy jest bardzo intuicyjna i naprawdę prosta, więc nie powinna sprawić problemu.

Umowa o pracę na czas określony jest powszechnie stosowana przez pracodawców, co pozwala im przedłużyć współpracę z pracownikiem, sprawdzić jak będzie się sprawował w kolejnych miesiącach pracy i ewentualnie zrezygnować, w razie problemów po tym okresie, z zatrudnienia na stałe. Jeszcze kilka lat temu obowiązywały niesprecyzowane przepisy co do długości okresu obowiązywania umów na czas określony. Obecnie sytuacja zmieniła się na korzyść pracowników.

Odpowiednie sporządzenie umowy jest kluczowe dla zawarcia stosunku pracy. W przygotowaniu dokumentu pomoże nasz wzór umowy o pracę na czas określony. Wzór dokumentu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i cechuje się nowoczesnym oraz funkcjonalnym szablonem graficznym. Taka forma pozwala na zachowanie pełnej przejrzystości wypełnionego dokumentu.

Umowa o pracę na czas określony – Kiedy?

Umowa o pracę na czas określony jest popularnie stosowana do zawierania stosunku pracy. Wiele osób traktuje ją jako zabezpieczenie pracodawcy pozwalające sprawdzić w dłuższym czasie pracownika. Bardzo często korzysta się ze wzoru umowy na czas określony, ponieważ ma ona wiele zalet. Pozwala między innymi pracodawcy na wypełnienie wakatu na taki okres czasu, jakiego wymagają okoliczności. Także dla pracowników szukających tymczasowego zatrudnienia jest to możliwość podjęcia zatrudnienia i w razie potrzeby sprawniejszego zakończenia stosunku pracy.

Prawo pracy dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony przeszło w 2016 roku poważną zmianę. Do tego czasu jeden pracodawca mógł zawrzeć z pracownikiem maksymalnie dwie umowy na czas określony. W efekcie wielu pracodawców stosowało umowy opiewające na okres wielu lat, co było bardzo niekorzystne dla pracowników i utrudniało przejście w świadczenie pracy na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosił 2 tygodnie, a złożenie wypowiedzenia było możliwe tylko w przypadku umów zawartych na okres ponad 6 miesięcy.

Ile razy można podpisać umowę na czas określony?

Od zmian po 2016 roku między jednym pracodawcą i pracownikiem można zawrzeć 3 umowy o pracę na czas określony. Jednak okres świadczenia pracy w czasie określonym nie może przekroczyć 33 miesięcy. W efekcie wraz z podpisaniem czwartej umowy bądź po upływie 33 miesięcy od dnia zatrudnienia pracownika uważa się go za zatrudnionego na czas nieokreślony. Za podpisanie nowej umowy na czas określony uważa się również przedłużenie czasu świadczenia pracy w trakcie obowiązywania podpisanej wcześniej umowy. Takiego efektu nie przynosi zmiana innych warunków w trybie porozumienia, jak zmiana wynagrodzenia, czy miejsca pracy.

Warto wiedzieć, że po 22 lutym 2016 roku limity zatrudnienia na czas określony się nie resetują. Oznacza to, że osoby zatrudnione po tym terminie w konkretnym przedsiębiorstwie na określony okres wyczerpują limit 33 miesięcy i ilość umów. Jeżeli zakończą pracę dla tejże firmy, ale po dowolnym czasie powrócą, to pracodawca musi uwzględnić poprzednie umowy na czas określony z tym pracownikiem. W efekcie jeżeli pracownik był zatrudniony w 2018 roku w danej firmie na okres 12 miesięcy, a następnie w 2020 roku ponownie zatrudni się w tej firmie, to umowy na czas określony mogą zostać zawarte na czas maksymalnie 21 miesięcy. Po tym czasie pracownik musi zostać zatrudniony na czas nieokreślony.

Rozwiązanie umowy na czas określony

Umowa o pracę na czas określony zostaje wypowiedziana na identycznych zasadach, jak umowa o pracę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia jest zależny od stażu zakładowego i wlicza się w niego cały czas pracy dla danego pracodawcy, bez względu na ewentualne przerwy i rodzaj umowy o pracę. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi:

  • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia w okresie poniżej 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia w okresie trwającym powyżej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące przy zatrudnieniu w okresie co najmniej 3 lat.

Stosowanie limitu trzech umów bądź łącznego czasu świadczenia pracy w okresie 33 miesięcy nie jest wykorzystywane w kilku przypadkach. Nie stosuje się go przy zatrudnieniu w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, przy wykonywaniu pracy w charakterze dorywczym lub sezonowym oraz przy pracy na czas kadencji.

Wzory umów terminowych i bezterminowych zwykle nie różnią się znacznie. Osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony mają takie same prawa, jak pracownicy z umowami na czas nieokreślony. Oznacza to między innymi prawo do takich samych wynagrodzeń, czasu urlopu czy świadczeń chorobowych. Minusem umowy na czas określony jest nieprzychylność banków w przypadku udzielania większych kredytów, jak choćby kredytów hipotecznych. Pracodawca nie musi też w razie wypowiedzenia pracy podać przyczyny zwolnienia, co w razie niesprawiedliwego wypowiedzenia nie daje pracownikowi możliwości walki o swoje racje w sądzie.

Umowa o pracę na czas określony a ciąża

Na koniec warto wspomnieć o przypadku ciąży w czasie trwania umowy o pracę na czas określony. Pracownica, która w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony zajdzie w ciążę, jest przez pewien czas chroniona przepisami. Jeżeli na dzień zakończenia umowy pracownica będzie w co najmniej 12 tygodniu ciąży i będzie posiadała stosowne zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt, to umowa automatycznie ulegnie przedłużeniu do dnia porodu. W przypadku, gdy umowa na czas określony kończy się przed upływem 3 miesiąca ciąży, to pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużania. Może to jednak uczynić z własnej woli.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki