Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa

Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa

Wzór umowy o pracę na czas zastępstwa został opracowany zgodnie z obowiązującymi normami. Zawiera niezbędne elementy i uniwersalną treść, którą według potrzeb należy uzupełnić o niezbędne informacje i dodatkowe ustalenia. Dokument możesz pobrać w pliku edytowalnym, kompatybilnym z programem MS Word oraz z najczęściej stosowanymi bezpłatnymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Co do zasady, umowa o pracę na czas zastępstwa jest dokumentem zawieranym pomiędzy pracodawcą a nowym pracownikiem, w sytuacji, gdy dotychczasowy pracownik wykonujący obowiązki na danym stanowisku z uzasadnionych przyczyn nie może wykonywać pracy przez pewien czas. Warto podkreślić, że umowa ta nie podlega regulacjom, które dotyczą zwykłych umów na czas określony. Gdy nieobecność pracownika przedłuża się, może zostać bez przeszkód przedłużona i tu wystarczy sporządzenie stosownego aneksu do umowy.

Umowa o pracę na czas zastępstwa kiedy stosować

W sytuacji, gdy dotychczasowy pracownik lub pracownica jest na urlopie macierzyńskim, bezpłatnym, wychowawczym, został/a tymczasowo aresztowany/a albo jest długotrwale niezdolny/a do pracy, pracodawca może zawrzeć umowę z inną osobą, która zastąpi owego pracownika. Inaczej niż w przypadku zwykłej umowy na czas określony, umowa o pracę na czas zastępstwa może być zawarta na okres dłuższy niż 33 miesiące, a ponadto taką umowę można przedłużyć w kiedy absencja pracownika zatrudnionego na danym stanowisku się przedłuża.

Jak przygotować umowę o pracę na czas zastępstwa?

Stronami umowy o pracę na czas zastępstwa są pracodawca i pracownik zastępujący tego, który tymczasowo nie może świadczyć pracy. Warto wiedzieć, że taka umowa musi zawierać dane zastępowanego pracownika, a także przyczynę, dla której została zawarta oraz stanowisko, które ma objąć pracownik na zastępstwo. Warto zaznaczyć, że obowiązki pracownika na zastępstwo mogą zostać zawężone lub rozszerzone, ale wszystko to powinno być ujęte w umowie. Zatem należy zamieścić w dokumencie rodzaj i warunki pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar czasu pracy, termin jej rozpoczęcia oraz wynagrodzenie. Pracodawca zobowiązuje się do udostępnienia pracownikowi wszelkich materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy, a także zapoznania go z warunkami pracy, regulaminem w zakładzie pracy i przeszkolenia pracownika na zastępstwo w zakresie BHP. Z kolei pracownik na zastępstwo zobowiązuje się do wykonywania obowiązków zgodnie z wytycznymi i wymogami, a także zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, zdobytych w trakcie wykonywania pracy. Takie zapisy również mogą, a nawet powinny znaleźć się w umowie, aby pracownik mógł się z nimi zapoznać.

Umowa o pracę na czas zastępstwa wzór

Aby szybko i bez obawy o formę pisma sporządzić umowę, warto skorzystać ze wzór umowy o pracę na czas zastępstwa. Wzór udostępniamy za darmo w dwóch formatach: najlepiej go wydrukować, a następnie czytelnie wypełnić. W razie potrzeby można dowolnie edytować plik, dodając szczegółowe ustalenia stosownie do sytuacji. Skorzystanie z gotowego szablonu znacznie przyspieszy i usprawni przygotowanie umowy o pracę na zastępstwo w ostatecznej wersji.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki