Wzór umowy o pracę nakładczą

Wzór umowy o pracę nakładczą

Wzór umowy o prace nakładczą został opracowany w możliwie uniwersalnej formie. Wszelkie indywidualne ustalenia między stronami i szczegóły należy dodać do treści umowy, a także uzupełnić dane zlecającego i pracownika. Do pobrania za darmo udostępniamy wzór dokumentu w formacie PDF oraz edytowalnym DOC. Dostosowanie pisma w zależności od wzajemnych ustaleń nie powinno stanowić problemu – plik wzoru jest kompatybilny z popularnymi pakietami biurowymi.

Praca nakładcza nie jest regulowana przez Kodeks pracy, ponieważ nie nawiązuje ona stosunku pracy, mimo że prawa pracownicze są w niej podobne do tych w umowie o pracę. Praca nakładcza jest niejako połączeniem umowy o pracę z umową o dzieło. Taka praca, inaczej zwana chałupniczą, to wygodne rozwiązanie dla osób, które potrzebują dodatkowego zarobku w elastycznych godzinach i bez dojeżdżania do miejsca pracy. Poza standardowymi zapisami umowy o pracę nakładczą podmiot zlecający, czyli nakładca, może dodać w dokumencie szczegółowe ustalenia (np. dotyczące wydawania materiałów i dysponowania pozostałymi), które warto mieć na uwadze.

Umowa o pracę nakładczą

Pracownik wykonujący pracę nakładczą wprawdzie nabywa pewne uprawnienia pracownicze wynikające z przepisów prawa pracy, ale jego wynagrodzenie jest uzależnione od pracy, którą faktycznie wykona. Praca nakładcza wykonywana jest w domu, w dowolnych godzinach, o których decyduje sam wykonawca i bez kierownictwa osoby zlecającej. Ważne jednak jest to, że osoba wykonująca pracę powinna co jakiś czas dostarczać jej efekty. Dzięki temu jest to umowa bardziej elastyczna od telepracy. Umowa o pracę nakładczą dotyczy zazwyczaj takich prac jak np. skręcanie długopisów, klejenie kopert, przygotowanie biżuterii czy np. wzorów dokumentów.

Jak napisać umowę o pracę nakładczą?

Umowa o pracę nakładczą powinna zostać sporządzona na piśmie, określając najważniejsze warunki, w tym rodzaj wykonywanej pracy, wynagrodzenie oraz sposób dostarczania gotowych produktów. Warto pamiętać, że umowę o pracę nakładczą zawiera osoba zwana „wykonawcą” z „nakładcą” czyli podmiotem, na rzecz którego wykonuje pracę nakładczą. W umowie warto również określić, która ze stron odpowiedzialna jest za zapewnienie materiałów potrzebnych do wykonania pracy. Strony powinny też określić minimalną miesięczną ilość pracy, której wykonanie należy do obowiązków pracownika. Wykonanie pracy musi zapewnić uzyskanie co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Jeżeli praca nakładcza stanowi dla wykonawcy wyłączne lub główne źródło utrzymania, wykonawca musi otrzymać co najmniej najniższe wynagrodzenie za pracę zgodnie z aktualną pracą minimalną.

Wzór umowy o pracę nakładczą

Umowa o pracę nakładczą może zostać zawarta na okres próbny, określony lub nieokreślony oraz na czas wykonania określonej pracy. Aby prawidłowo sporządzić umowę o pracę nakładczą warto skorzystać z darmowego wzoru, by mieć pewność, że umowa będzie zawierać wszystkie najważniejsze elementy.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki