Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 929        SUBSKRYBUJE: 6959
Tematy, które interesują czytelników:  Praca na czarno, Call center, Odprawa pracownicza, Czas pracy możliwości, Biuro rachunkowe, Zdjęcie do CV, Rozliczenie PIT, CV wzór

Twoje prawa, twoje obowiązki - umowa o pracę

Twoje prawa, twoje obowiązki - umowa o pracę

Etat ? marzenie niejednego. Płatny urlop, możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, przymus odprowadzania przez pracodawcę wszystkich składek... Dla większości osób umowa o pracę jest rozpatrywana jedynie przez pryzmat korzyści. A jednak, umowa o pracę to również konkretne obowiązki, które należy spełniać, aby nie narazić się na szereg kar przewidzianych przez ustawodawcę, z których to pracodawcy mogą czerpać.

Umowa o pracę jest uregulowana w Kodeksie pracy. To właśnie tam można znaleźć wszystkie informacje o prawach pracownika i jego obowiązkach. Więcej, ustawodawca w tym zbiorze przepisów zawarł również przepisy dotyczące powinności zatrudniającego, jak i ewentualnych wymagań, których spełnienia może oczekiwać od swojego pracownika. Właśnie z tego względu w przypadku wszelkich niejasności, warto odwołać się do Kodeksu pracy. To też sprawi, że żadna ze stron zawartej umowy nie będzie ponosiła konsekwencji swojej niewiedzy. A trzeba przyznać, że ta może być kosztowna, wystarczy, że któraś ze stron umowy o pracę postanowi dochodzić swoich praw przez sądem.

 

Minimum formalności

Umowa o pracę musi mieć formę pisemną i być podpisana przez obie strony, czyli zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Dodatkowo, w dokumencie tym widnieć musi szereg informacji, które określą, w jaki sposób zatrudniony ma świadczyć pracę i jakie należy mu się wynagrodzenie. Dalej, określony powinien zostać wymiar pracy, miejsce jej wykonywania, także jej rodzaj, nazwa stanowiska oraz zakres obowiązków. W umowie należy wskazać, od jakiego dnia pracownik będzie świadczył pracę, jak i wysokość wynagrodzenia, które za nią otrzyma i to wraz ze wskazaniem jego składników.

Zasadniczo umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny, na czas określony, jak i na czas bezterminowy. W przypadku, gdy mowa o pierwszej formie, należy pamiętać, że taka umowa może zostać zawarta ? zgodnie z przepisami ? maksymalnie na 3 miesiące. Umowa na czas określony ? jako taka ? nie pojawia się w Kodeksie pracy, niemniej należy przyjąć, zgodnie z literaturą przedmiotu, że jest to po prostu praca świadczona przez pewien z góry wyznaczony okres.

 

Zestaw obowiązków pracowniczych

Pracownik ? jak wskazano powyżej ? przy umowie o pracę ma zarówno swoje prawa, jak i obowiązki. W taki przypadku należy zauważyć, że o tych drugich mówi art. 100 Kodeksu pracy. I tak: Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Ponadto, znaleźć można również kanon podstawowych obowiązków pracownika, do którego należą:

 • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie,
 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

W przypadku lekceważenia powyższych zasad, pracodawca nie tylko może sięgnąć do kar porządkowych, ale również zastosować zwolnienie dyscyplinarne. W takim przypadku pracownik może ? co prawda ? odwołać się, niemniej w  praktyce oznacza to walczenie o swoje dobre imię przez Temidą.

 

Co w zamian?

Umowa o pracę to konstrukcja, która zapewnia pracownikowi również określone prawa. W tym przypadku zbiór jest całkiem spory, zaś pracownik ma możliwość ? z rożna częstotliwością ? czerpać z dobrodziejstw, jakie niesie podpisanie tej właśnie formy umowy. I tak, każdemu zatrudnionemu należy się:

 • możliwość wykonywanie pracy zgodnie z warunkami, które zostały określone w umowie o pracę,
 • godziwe wynagrodzenie, przy czym ustawodawca chroni pracownika przed ewentualnymi nieuczciwymi pracownikami i osobnymi przepisami ustala minimalne wynagrodzenie (aktualnie ? od 1 stycznia 2013 roku, przy świadczeniu pracy na pełnym etacie, wynosi 1600zł brutto),
 • płatny urlop wypoczynkowy w wysokości zależnej od stażu (odpowiednio 20 i 26 dni), urlop na żądanie (4 dni, które w przypadku, gdy nie zostaną wykorzystane przechodzą do puli urlopu normalnego), jak również urlop okolicznościowy,
 • warunki pracy, które będą spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • równe traktowanie.

Powyższy pakiet nie jest oczywiście zamknięty, niemniej warto pamiętać, że to najważniejsze prawa każdego pracownika, który świadczy pracę w oparciu właśnie o umowę o pracę. W tym też upatruje się jej przewagę na wszelkimi innymi umowami cywilnoprawnymi, które można zawierać. W przypadku bowiem umowy o dzieło lub też umowy zlecenie, pracodawca nie jest pracownikiem w znaczeniu przepisów Kodeksu pracy. Jego prawa są znacząco ograniczone ? ochronie nie podlega jego wynagrodzenie, nie ma pełnego zaplecza socjalnego, w tym przede wszystkim prawa do płatnych urlopów czy też możliwości skorzystania ze zwolnienia lekarskiego. Z tych też względów etat wciąż jest pożądaną formą zatrudnienia przez wielu naszych rodaków.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.