Umowa o pracę? Tylko na piśmie!

Umowa o pracę? Tylko na piśmie!
Dla względów dowodowych, jak również z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy prawa, umowa o pracę powinna być zawarta przez zainteresowane strony na piśmie. Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania tej zasady?

Zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy: ?Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków?. Dyspozycja, która została zawarta w zacytowanym przepisie jest ogólna. Oznacza to tyle, że wymóg ten dotyczy wszystkich umów i to bez względu na ich rodzaj czy czas trwania. Dodatkowo, jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie, to pracodawca ma obowiązek potwierdzić pracownikowi ? w formie pisemnej ? dokonane ustalenia.

Data potwierdzenia umowy a data nawiązania stosunku pracy

Często mylonymi pojęciami są właśnie data potwierdzenia umowy i data nawiązania stosunku pracy. Przede wszystkim należy podkreślić, że nie są to synonimy. Data potwierdzenia umowy nie stanowi daty nawiązania stosunku pracy. Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy: ?Stosunek pracy nawiązuje się  w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono ? w dniu zawarcia umowy?. Wynika z tego, że ustawodawca dopuszcza zawarcie umowy o pracę z inny sposób niż w formie pisemnej, choćby przez dopuszczenie do wykonywania zadań. Taka umowa jest również prawnie skuteczna.

Zawarcie umowy w sposób dorozumiany

Do zawarcia umowy o pracę może dojść również w sposób dorozumiany. Mowa o takiej sytuacji, w której pracownik ? za milczącą zgodą pracodawcy ? wykonuje powierzone mu czynności, czyli pracę podporządkowaną. Warto przy tym zauważyć, że przy takim nawiązaniu współpracy rodzi się problem, czy aby na pewno wolą stron jest podpisanie umowy o pracę. Równie dobrze mogą zawrzeć umowę cywilnoprawną (umowa o dzieło, umowa zlecenie), której przedmiotem jest również świadczenie pracy. Aby zatem samo zatrudnienie mogło spowodować nawiązanie stosunku pracy, konieczne jest spełnienie wszystkich przesłanek, od których zawsze należy ważność umowy o pracę.

Co w umowie o pracę?

Z punktu widzenia stron, które zawierają umowę o pracę ważne jest też, że ustawodawca wskazał elementy składające się na minimalną treść umowy o pracę. Uregulowanie tego aspektu znaleźć można w art. 29 Kodeksu pracy. Warto przy tym pamiętać, że w przepisie tym wymienione są zarówno normy bezwzględnie obowiązujące, jak i dyspozytywne. W każdym jednak przypadku umowa o pracę określać musi strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności zaś:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce jej wykonywania,
  • wynagrodzenie za pracę, które odpowiadać będzie rodzajowi pracy,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Ustalenie stron

Istotną kwestią są ewentualne i indywidualnie poczynione ustalenia stron. Warto podkreślić, że taką możliwość przewiduje ustawodawca, który daje zainteresowanym stroną dużą dowolność w kształtowaniu treści umowy. Dzięki temu zainteresowane podmioty mogą choćby zastrzec dla umowy o pracę formę szczególną. Jeżeli pracodawca i pracownik tak właśnie zrobią, to punkt ten będzie ich obowiązywał. Inaczej mówiąc, strony ? w takim przypadku ? wprowadzają do umowy dodatkowe postanowienia, które muszą być dla nich wiążące.

Konsekwencje braku formy pisemnej

Tak, jak wspomniano powyżej, art. 29 § 2 Kodeksu pracy wymaga, aby pracodawca potwierdził w formie pisemnej pracownikowi umowę, jej rodzaj i warunki wówczas, gdy strony nie zawarły umowy o pracę na piśmie. Brak dopełnienia tej kwestii jest uważany za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu naraża się tym samym na karę grzywny od 1000 zł do nawet 30 000 zł. Potwierdzenie, jak i ewentualna umowa o pracę powinny zostać sporządzone w języku polskim.

To Cię powinno też zainteresować: Rodzaje umów o pracę

Czy masz jeszcze wątpliwości odnośnie obowiązku zawarcia umowy o pracę na piśmie? Jeżeli tak, zobacz podobny artykuł: Umowa o pracę - zawsze na piśmie.

Oceń ten wpis
Umowa o pracę? Tylko na piśmie!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Seba2
2019-12-17, 12:03
Umowa o pracę na wyciągnięcie ręki chyba związana jest z pracą na czarno. Ciekawe jak to regulują wszystkie przepisy?
Azory
2019-12-05, 13:00
Zasadniczą treść umowy o pracę należy przekazać pracownikowi na piśmie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu stosunku pracy. Wyjątki istnieją tylko w tych przypadkach, w których stosunek pracy ma zostać rozwiązany tylko po okresie jednego miesiąca.
Bartomiej
2019-05-07, 16:01
Rozróżnienie między umowami o pracę na czas określony a umowami na czas nieokreślony jest ważne z powodu dużej różnicy w potencjalnych odszkodowaniach, które są dostępne dla pracownika w przypadku ewentualnego sporu.
Utola
2019-03-30, 19:03
To ważny dokument ja świadectwa pracy i umowy zawsze trzymam w jednym miejscu bo nie wiadomo kiedy się to może przydać. W legalnej pracy wszystko jednak powinno przejść dobrze.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.