Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy?

Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy?
Podpisanie umowy o pracę nakłada na pracownika obowiązek świadczenia pracy w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Jakie zatem konsekwencje niesie nieusprawiedliwiona nieobecność w zakładzie pracy? Czy można po prostu nie przyjść do pracy? Kiedy absencja w firmie będzie musiała zostać przez zatrudnionego usprawiedliwiona?

Każdemu z nas zdarza się zmagać z nieprzewidzianymi okolicznościami, które psują nasze plany. Choć pracownik ma obowiązek wykonywać pracę w określonych dniach i godzinach ustalonych w umowie, zdarza się, że z różnych przyczyn nie może tego zrobić. Sprawdź, w jakich sytuacjach można nie przyjść do pracy bez przykrych konsekwencji.

Nie możesz przyjść do pracy? Usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Najczęściej usprawiedliwianymi nieobecności w pracy są okresy, w których pracownik był chory. Kwestie związane ze sposobem, w jaki zatrudniony oraz jak powinien poinformować swojego pracodawcę o absencji, zostały uregulowane w krajowym ustawodawstwie. I tak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, zatrudniony powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie, jak i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. W przypadku choroby często jest to niemożliwe i wówczas też pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu absencji.

Powiadomienie pracodawcy powinno odbyć się zgodnie z przepisami prawa pracy, które obowiązują w danym zakładzie pracy. Jeżeli takich wytycznych brak, to pracodawca powinien zostać przez zatrudnionego poinformowany osobiście, przez inną osobę, telefonicznie lub za pomocą innego środka łączności. W przypadku wysłania wiadomości drogą pocztową, za datę zawiadomienia – zgodnie z przepisami – uważa się datę stempla pocztowego.

Jakie mogą być konsekwencje nieobecności w pracy?Nieusprawiedliwiona nieobecność jest w świetle prawa pracy ciężkim naruszeniem podstawowego obowiązku pracowniczego. Pracownikowi, który nie stawił się w pracy bez uprzedzenia i usprawiedliwienia nieobecności, pracodawca może wymierzyć karę porządkową, np. pieniężną. W zależności od woli pracodawcy może to także skutkować nawet zwolnieniem dyscyplinarnym, zwłaszcza gdy nieobecność obejmuje okres kilku dni.

Nieobecność usprawiedliwiona a urlop wypoczynkowy

Usprawiedliwioną nieobecnością w zakładzie pracy będzie również ten okres, w którym pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie jednak z art. 163§1 Kodeksu pracy, na urlop taki odpowiednią zgodę musi wyrazić sam pracodawca: "Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy". W przypadku zaistnienia istotnych przyczyn zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy możliwe jest przesunięcie terminu urlopu, niemniej i w takim przypadku zainteresowane strony powinny się w tej kwestii porozumieć.

Z punktu widzenia pracownika istotne jest, że nie może on korzystać ze swojego urlopu wypoczynkowego bez wyraźnej zgody zatrudniającego. Ponadto, jeżeli zatrudniony musiał przerwać przysługujący mu odpoczynek z powodu choroby, to urlop zostaje automatycznie przerwany. Oznacza to tyle, że po upływie terminu zwolnienia lekarskiego powinien on powrócić do pracy i ustalić ze swoim pracodawcą kolejny termin urlopu. W przypadku zgody zatrudniającego nic nie stoi na przeszkodzie, aby przysługujący urlop pracownik wykorzystał w terminie bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim.

Szczegółowo o konsekwencjach nieobecności na poszczególnych rodzajach urlopów można się dowiedzieć z poświęconej im prezentacji Marty Wasil:

Inne zdarzenia losowe skutkujące nieobecnością usprawiedliwioną

Nieobecność pracownika w zakładzie pracy będzie również usprawiedliwiona wówczas, gdy miejsce będą miały inne zdarzenia losowe. I tak każdy z zatrudnionych ma prawo do wykorzystania przysługującego mu urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w każdym roku kalendarzowym. W tym przypadku pracownik nie musi uzgadniać z pracodawcą terminu wykorzystania tego urlopu, ma jedynie obowiązek poinformować zatrudniającego o jego wykorzystaniu najpóźniej w dniu, w którym korzysta z tego urlopu.

W przypadku zdarzeń takich, jak: ślub, urodzenie się dziecka czy pogrzeb bliskiej osoby, pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego, przy czym termin urlopu powinien być ściśle powiązany ze zdarzeniem. Dalej, usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w firmie będzie również fakt, iż został on wezwany do stawienia się przed organem administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, policji lub też organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenie. W tym przypadku pracodawca będzie musiał usprawiedliwić nieobecność pracownika, jeżeli ten wskaże prawidłową podstawę, czyli imienne wezwanie do stawienia się w danym dniu przed organem, który wezwanie to wystawił.

Nieobecność usprawiedliwiona płatna

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia to rzadkość, najczęściej tego typu nieobecności są płatne. Oczywiście według kodeksu pracy każdy pracownik musi przestrzegać czasu pracy, który ustalony jest w danym miejscu pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy niezbędne jest zwolnienie od pracy. Nie chodzi tu tylko o urlop wypoczynkowy czy zwolnienia wynikające z rodzicielstwa, ale także inne zwolnienia, przy których zachowane jest prawo do wynagrodzenia. Nieobecność usprawiedliwiona w pracy obejmuje m.in. badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Badania lekarskie dzielą się na wstępne oraz kontrolne i okresowe. Powinny być wykonywane w godzinach pracy, jeśli oczywiście jest taka możliwość.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/144717/Usprawedl%20Nieobecn.pdf

Kiedy jeszcze zdarzyć się może usprawiedliwiona obecność w pracy? Kodeks pracy jasno określa, że dotyczy to także honorowych dawców krwi – pracodawca ma obowiązek zwolnić taką osobę z pracy na cały dzień lub na jego część, w zależności od zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. Za czas zwolnienia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Urlop okolicznościowy to kolejne usprawiedliwienie nieobecności w pracy. Kodeks pracy określa, że pracownikowi należą się 2 dni płatnego urlopu w przypadku ślubu pracownika, urodzenia się pracownikowi dziecka oraz zgonu i pogrzebu małżonka, ojca, matki, macochy, ojczyma lub dziecka. Jeden dzień należy się w przypadku ślubu dziecka pracownika, a także zgonu i pogrzebu bliskich krewnych.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy jest możliwe także w sytuacji, gdy pracownik odbywa zajęcia związane z programem szkoleń (dotyczy pracowników młodocianych) oraz gdy uczestniczy w zajęciach dydaktycznych w szkole wyższe, zawodowej, jednostce badawczo-rozwojowej lub placówce naukowej. Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika, będącego członkiem OSP, ochotniczej drużyny ratowniczej w Służbie SAE lub GOPR na czas udziału w akcjach ratunkowych. Zwolnienie przysługuje również wtedy, gdy pracownik został wezwany do stawienia się przed organem administracji państwowej, prokuraturą, policją, sądem, samorządem terytorialnym czy komisją wojskową.

Najczęściej zadawane pytania

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

To, czy nieobecność będzie uznana za usprawiedliwioną w zakładzie pracy, zależy od jej przyczyny. Najczęstszą przyczyną nieobecności jest choroba pracownika, o której pracodawca może się dziś dowiedzieć bezpośrednio poprzez system elektronicznych zwolnień lekarskich. Nieobecność może być również usprawiedliwiona, jeśli pracownik jest na urlopie, odbywa niezbędne badania, oddaje krew lub wypełnia obowiązki wobec organów państwowych.

Jakie są konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Skutkiem nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy może być kara porządkowa (np. pieniężna) nałożona na pracownika przez pracodawcę, rozwiązanie umowy z nim zawartej w trybie natychmiastowym, a nawet zwolnienie dyscyplinarne.
Oceń ten wpis
Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy?
Ocena: 4.6, liczba głosów: 17

Opinie

Jedynak
2019-12-17, 13:54
Pewnie każda firma ma inne zasady i mimo iż zakręcają się one o jakiś kodeks to jest to także bardzo skomplikowane.
Mariusz Wybicki
2019-12-03, 12:06
Zawsze jak pamiętam tak było, że gdy coś wypadało w święto to dzień był do wyboru lub ustalony z góry wewnątrz pracowników firmy.
Lena
2019-05-14, 14:35
Musi być zgoda pracodawcy na urlop wypoczynkowy. Każdą nagłą nieobecność w pracy powinno się zgłosić. Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy - wszystko jest widzę ujęte w tym artykule.
Mostar
2019-05-08, 17:44
Na przykład twój dziadek umiera i jesteś wyznaczonym zarządcą nieruchomości. Poinformuj swojego pracodawcę, że będziesz miał ten rodzinny obowiązek zajmowania się majątkiem, kiedy zdasz sobie sprawę, że twój dziadek prawdopodobnie umiera.
Polo
2019-05-02, 10:48
Jeżeli święto państwowe upada w okresie, gdy pracownik przebywa na urlopie rocznym, a święto państwowe przypada na dzień, w którym pracownik normalnie pracował, wówczas pracownik ma prawo do dodatkowego dziennego urlopu dziennego za każde takie święto państwowe.
panda
2019-04-01, 11:30
Usprawiedliwienie to chyba L4, gdy zdarzy się na wakacjach to można wnioskować o to by przesunąć termin wolnego, a wykorzystywać faktyczne l4 bo jest się chorym.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.