Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1017        SUBSKRYBUJE: 7257
Tematy, które interesują czytelników:  Systemy czasu pracy, Certyfikaty językowe, Ergonomia, Coworking, Kiedy zus wypłaca chorobowe

Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy?

Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy?

Podpisanie umowy o pracę nakłada na pracownika obowiązek świadczenia pracy w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Jakie zatem konsekwencje niesie nieusprawiedliwiona nieobecność w zakładzie pracy? I kiedy absencja w firmie będzie musiała zostać przez zatrudnionego usprawiedliwiona?

Chory? O tym pamiętaj!

Najczęściej usprawiedliwianymi nieobecności w pracy są okresy, w których pracownik był chory. Kwestie związane ze sposobem, w jaki zatrudniony powinien poinformować swojego pracodawcę o absencji, zostały uregulowane w krajowym ustawodawstwie. I tak, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, zatrudniony powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie, jak i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. W przypadku choroby często jest to niemożliwe i wówczas też pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwanie, nie później jednak niż w drugim dniu absencji.

Powiadomienie pracodawcy powinno odbyć się zgodnie z przepisami prawa pracy, które obowiązują w danym zakładzie pracy. Jeżeli takich wytycznych brak, to pracodawca powinien zostać przez zatrudnionego poinformowany osobiście, przez inną osobę, telefonicznie lub za pomocą innego środka łączności. W przypadku wysłania wiadomości drogą pocztową, za datę zawiadomienia ? zgodnie z przepisami ? uważa się datę stempla pocztowego.

O istocie dopełnienia tego obowiązku wypowiedział się również Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 16 czerwca 2004 roku (I PK 639/2003) stwierdził, że "nie wywiązanie się z tego obowiązku wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracownika stanowi ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego".

Urlop wypoczynkowy

Usprawiedliwioną nieobecnością w zakładzie pracy będzie również ten okres, w którym pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie jednak z art. 163§1 Kodeksu pracy, na urlop taki odpowiednią zgodę musi wyrazić sam pracodawca: "Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy". W przypadku zaistnienia istotnych przyczyn zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy możliwe jest przesunięcie terminu urlopu, niemniej i w takim przypadku zainteresowane strony powinny się w tej kwestii porozumieć.

Z punktu widzenia pracownika istotne jest, że nie może on korzystać ze swojego urlopu wypoczynkowego bez wyraźnej zgody zatrudniającego. Ponadto, jeżeli zatrudniony musiał przerwać przysługujący mu odpoczynek z powodu choroby, to urlop zostaje automatycznie przerwany. Oznacza to tyle, że po upływie terminu zwolnienia lekarskiego powinien on powrócić do pracy i ustalić ze swoim pracodawcą kolejny termin urlopu. W przypadku zgody zatrudniającego nic nie stoi na przeszkodzie, aby przysługujący urlop pracownik wykorzystał w terminie bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim.

Zdarzenia losowe

Nieobecność pracownika w zakładzie pracy będzie również usprawiedliwiona wówczas, gdy miejsce będą miały inne zdarzenia losowe. I tak, każdy z zatrudnionych ma prawo do wykorzystania przysługującego mu urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w każdym roku kalendarzowym. W tym przypadku pracownik nie musi uzgadniać z pracodawcą terminu wykorzystania tego urlopu, ma jedynie obowiązek poinformować zatrudniającego o jego wykorzystaniu najpóźniej w dniu, w którym korzysta z tego urlopu.

W przypadku zdarzeń takich, jak: ślub, urodzenie się dziecka czy pogrzeb bliskiej osoby, pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego, przy czym termin urlopu powinien być ściśle powiązany ze zdarzeniem. Dalej, usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w firmie będzie również fakt, iż został on wezwany do stawienia się przed organem administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, policji lub też organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenie. W tym przypadku pracodawca będzie musiał usprawiedliwić nieobecność pracownika, jeżeli ten wskaże prawidłową podstawę, czyli imienne wezwanie do stawienia się w danym dniu przed organem, który wezwanie to wystawił.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.