Twoje wsparcie w rekrutacji

Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy?

Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy?
Podpisanie umowy o pracę nakłada na pracownika obowiązek świadczenia pracy w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Jakie zatem konsekwencje niesie nieusprawiedliwiona nieobecność w zakładzie pracy? Czy można po prostu nie przyjść do pracy? Kiedy absencja w firmie będzie musiała zostać przez zatrudnionego usprawiedliwiona?

Każdemu z nas zdarza się zmagać z nieprzewidzianymi okolicznościami, które psują nasze plany. Choć pracownik ma obowiązek wykonywać pracę w określonych dniach i godzinach ustalonych w umowie, zdarza się, że z różnych przyczyn nie może tego zrobić. Sprawdź, w jakich sytuacjach można nie przyjść do pracy bez przykrych konsekwencji.

Nie możesz przyjść do pracy? Usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Najczęściej usprawiedliwianymi nieobecności w pracy są okresy, w których pracownik był chory. Kwestie związane ze sposobem, w jaki zatrudniony oraz jak powinien poinformować swojego pracodawcę o absencji, zostały uregulowane w krajowym ustawodawstwie. I tak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, zatrudniony powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie, jak i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. W przypadku choroby często jest to niemożliwe i wówczas też pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu absencji.

Powiadomienie pracodawcy powinno odbyć się zgodnie z przepisami prawa pracy, które obowiązują w danym zakładzie pracy. Jeżeli takich wytycznych brak, to pracodawca powinien zostać przez zatrudnionego poinformowany osobiście, przez inną osobę, telefonicznie lub za pomocą innego środka łączności. W przypadku wysłania wiadomości drogą pocztową, za datę zawiadomienia – zgodnie z przepisami – uważa się datę stempla pocztowego.

Jakie mogą być konsekwencje nieobecności w pracy?Nieusprawiedliwiona nieobecność jest w świetle prawa pracy ciężkim naruszeniem podstawowego obowiązku pracowniczego. Pracownikowi, który nie stawił się w pracy bez uprzedzenia i usprawiedliwienia nieobecności, pracodawca może wymierzyć karę porządkową, np. pieniężną. W zależności od woli pracodawcy może to także skutkować nawet zwolnieniem dyscyplinarnym, zwłaszcza gdy nieobecność obejmuje okres kilku dni.

Nieobecność usprawiedliwiona a urlop wypoczynkowy

Usprawiedliwioną nieobecnością w zakładzie pracy będzie również ten okres, w którym pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie jednak z art. 163§1 Kodeksu pracy, na urlop taki odpowiednią zgodę musi wyrazić sam pracodawca: "Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy". W przypadku zaistnienia istotnych przyczyn zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy możliwe jest przesunięcie terminu urlopu, niemniej i w takim przypadku zainteresowane strony powinny się w tej kwestii porozumieć.

Z punktu widzenia pracownika istotne jest, że nie może on korzystać ze swojego urlopu wypoczynkowego bez wyraźnej zgody zatrudniającego. Ponadto, jeżeli zatrudniony musiał przerwać przysługujący mu odpoczynek z powodu choroby, to urlop zostaje automatycznie przerwany. Oznacza to tyle, że po upływie terminu zwolnienia lekarskiego powinien on powrócić do pracy i ustalić ze swoim pracodawcą kolejny termin urlopu. W przypadku zgody zatrudniającego nic nie stoi na przeszkodzie, aby przysługujący urlop pracownik wykorzystał w terminie bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim.

Szczegółowo o konsekwencjach nieobecności na poszczególnych rodzajach urlopów można się dowiedzieć z poświęconej im prezentacji Marty Wasil:

Inne zdarzenia losowe skutkujące nieobecnością usprawiedliwioną

Nieobecność pracownika w zakładzie pracy będzie również usprawiedliwiona wówczas, gdy miejsce będą miały inne zdarzenia losowe. I tak każdy z zatrudnionych ma prawo do wykorzystania przysługującego mu urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w każdym roku kalendarzowym. W tym przypadku pracownik nie musi uzgadniać z pracodawcą terminu wykorzystania tego urlopu, ma jedynie obowiązek poinformować zatrudniającego o jego wykorzystaniu najpóźniej w dniu, w którym korzysta z tego urlopu.

W przypadku zdarzeń takich, jak: ślub, urodzenie się dziecka czy pogrzeb bliskiej osoby, pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego, przy czym termin urlopu powinien być ściśle powiązany ze zdarzeniem. Dalej, usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w firmie będzie również fakt, iż został on wezwany do stawienia się przed organem administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, policji lub też organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenie. W tym przypadku pracodawca będzie musiał usprawiedliwić nieobecność pracownika, jeżeli ten wskaże prawidłową podstawę, czyli imienne wezwanie do stawienia się w danym dniu przed organem, który wezwanie to wystawił.

Nieobecność usprawiedliwiona płatna

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia to rzadkość, najczęściej tego typu nieobecności są płatne. Oczywiście według kodeksu pracy każdy pracownik musi przestrzegać czasu pracy, który ustalony jest w danym miejscu pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy niezbędne jest zwolnienie od pracy. Nie chodzi tu tylko o urlop wypoczynkowy czy zwolnienia wynikające z rodzicielstwa, ale także inne zwolnienia, przy których zachowane jest prawo do wynagrodzenia. Nieobecność usprawiedliwiona w pracy obejmuje m.in. badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Badania lekarskie dzielą się na wstępne oraz kontrolne i okresowe. Powinny być wykonywane w godzinach pracy, jeśli oczywiście jest taka możliwość.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/144717/Usprawedl%20Nieobecn.pdf

Kiedy jeszcze zdarzyć się może usprawiedliwiona obecność w pracy? Kodeks pracy jasno określa, że dotyczy to także honorowych dawców krwi – pracodawca ma obowiązek zwolnić taką osobę z pracy na cały dzień lub na jego część, w zależności od zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. Za czas zwolnienia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Urlop okolicznościowy to kolejne usprawiedliwienie nieobecności w pracy. Kodeks pracy określa, że pracownikowi należą się 2 dni płatnego urlopu w przypadku ślubu pracownika, urodzenia się pracownikowi dziecka oraz zgonu i pogrzebu małżonka, ojca, matki, macochy, ojczyma lub dziecka. Jeden dzień należy się w przypadku ślubu dziecka pracownika, a także zgonu i pogrzebu bliskich krewnych.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy jest możliwe także w sytuacji, gdy pracownik odbywa zajęcia związane z programem szkoleń (dotyczy pracowników młodocianych) oraz gdy uczestniczy w zajęciach dydaktycznych w szkole wyższe, zawodowej, jednostce badawczo-rozwojowej lub placówce naukowej. Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika, będącego członkiem OSP, ochotniczej drużyny ratowniczej w Służbie SAE lub GOPR na czas udziału w akcjach ratunkowych. Zwolnienie przysługuje również wtedy, gdy pracownik został wezwany do stawienia się przed organem administracji państwowej, prokuraturą, policją, sądem, samorządem terytorialnym czy komisją wojskową.

Oceń ten wpis
Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy?
Ocena: 4.6, liczba głosów: 17

Opinie

Jedynak
2019-12-17, 13:54
Pewnie każda firma ma inne zasady i mimo iż zakręcają się one o jakiś kodeks to jest to także bardzo skomplikowane.
Mariusz Wybicki
2019-12-03, 12:06
Zawsze jak pamiętam tak było, że gdy coś wypadało w święto to dzień był do wyboru lub ustalony z góry wewnątrz pracowników firmy.
Lena
2019-05-14, 14:35
Musi być zgoda pracodawcy na urlop wypoczynkowy. Każdą nagłą nieobecność w pracy powinno się zgłosić. Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy - wszystko jest widzę ujęte w tym artykule.
Mostar
2019-05-08, 17:44
Na przykład twój dziadek umiera i jesteś wyznaczonym zarządcą nieruchomości. Poinformuj swojego pracodawcę, że będziesz miał ten rodzinny obowiązek zajmowania się majątkiem, kiedy zdasz sobie sprawę, że twój dziadek prawdopodobnie umiera.
Polo
2019-05-02, 10:48
Jeżeli święto państwowe upada w okresie, gdy pracownik przebywa na urlopie rocznym, a święto państwowe przypada na dzień, w którym pracownik normalnie pracował, wówczas pracownik ma prawo do dodatkowego dziennego urlopu dziennego za każde takie święto państwowe.
panda
2019-04-01, 11:30
Usprawiedliwienie to chyba L4, gdy zdarzy się na wakacjach to można wnioskować o to by przesunąć termin wolnego, a wykorzystywać faktyczne l4 bo jest się chorym.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.