Rodzaje urlopów

Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy?

12 grudnia 2019

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 15 głosów

15 głosów

10 komentarzy
Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy?
Podpisanie umowy o pracę nakłada na pracownika obowiązek świadczenia pracy w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie. Jakie zatem konsekwencje niesie nieusprawiedliwiona nieobecność w zakładzie pracy? Czy można po prostu nie przyjść do pracy? Kiedy absencja w firmie będzie musiała zostać przez zatrudnionego usprawiedliwiona?

Każdemu z nas zdarza się zmagać z nieprzewidzianymi okolicznościami, które psują nasze plany. Choć pracownik ma obowiązek wykonywać pracę w określonych dniach i godzinach ustalonych w umowie, zdarza się, że z różnych przyczyn nie może tego zrobić. Sprawdź, w jakich sytuacjach można nie przyjść do pracy bez przykrych konsekwencji.

Nie możesz przyjść do pracy? Usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Najczęściej usprawiedliwianymi nieobecności w pracy są okresy, w których pracownik był chory. Kwestie związane ze sposobem, w jaki zatrudniony oraz jak powinien poinformować swojego pracodawcę o absencji, zostały uregulowane w krajowym ustawodawstwie. I tak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, zatrudniony powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie, jak i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. W przypadku choroby często jest to niemożliwe i wówczas też pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu absencji.

Powiadomienie pracodawcy powinno odbyć się zgodnie z przepisami prawa pracy, które obowiązują w danym zakładzie pracy. Jeżeli takich wytycznych brak, to pracodawca powinien zostać przez zatrudnionego poinformowany osobiście, przez inną osobę, telefonicznie lub za pomocą innego środka łączności. W przypadku wysłania wiadomości drogą pocztową, za datę zawiadomienia – zgodnie z przepisami – uważa się datę stempla pocztowego.

Jakie mogą być konsekwencje nieobecności w pracy?
Nieusprawiedliwiona nieobecność jest w świetle prawa pracy ciężkim naruszeniem podstawowego obowiązku pracowniczego. Pracownikowi, który nie stawił się w pracy bez uprzedzenia i usprawiedliwienia nieobecności, pracodawca może wymierzyć karę porządkową, np. pieniężną. W zależności od woli pracodawcy może to także skutkować nawet zwolnieniem dyscyplinarnym, zwłaszcza gdy nieobecność obejmuje okres kilku dni.

Szukasz pracy?

Pracownik brygady sprzątającej

Dijo Baking Sp. z o.o.

  • Wrocław
Dodana

Pracownik działu Utrzymania Ruchu- bez doświadczenia

Electrical Components International Sp. z o. o.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Magazynier/logistyk

Kordoveill Investments Sp. zo.o.

  • Bażanowice
Dodana

Konsultant biura obsługi klienta

Adecco Poland Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Nieobecność usprawiedliwiona a urlop wypoczynkowy

Usprawiedliwioną nieobecnością w zakładzie pracy będzie również ten okres, w którym pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym. Zgodnie jednak z art. 163§1 Kodeksu pracy, na urlop taki odpowiednią zgodę musi wyrazić sam pracodawca: "Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy". W przypadku zaistnienia istotnych przyczyn zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy możliwe jest przesunięcie terminu urlopu, niemniej i w takim przypadku zainteresowane strony powinny się w tej kwestii porozumieć.

Z punktu widzenia pracownika istotne jest, że nie może on korzystać ze swojego urlopu wypoczynkowego bez wyraźnej zgody zatrudniającego. Ponadto, jeżeli zatrudniony musiał przerwać przysługujący mu odpoczynek z powodu choroby, to urlop zostaje automatycznie przerwany. Oznacza to tyle, że po upływie terminu zwolnienia lekarskiego powinien on powrócić do pracy i ustalić ze swoim pracodawcą kolejny termin urlopu. W przypadku zgody zatrudniającego nic nie stoi na przeszkodzie, aby przysługujący urlop pracownik wykorzystał w terminie bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim.

Szczegółowo o konsekwencjach nieobecności na poszczególnych rodzajach urlopów można się dowiedzieć z poświęconej im prezentacji Marty Wasil:

Inne zdarzenia losowe skutkujące nieobecnością usprawiedliwioną

Nieobecność pracownika w zakładzie pracy będzie również usprawiedliwiona wówczas, gdy miejsce będą miały inne zdarzenia losowe. I tak każdy z zatrudnionych ma prawo do wykorzystania przysługującego mu urlopu na żądanie w wymiarze 4 dni w każdym roku kalendarzowym. W tym przypadku pracownik nie musi uzgadniać z pracodawcą terminu wykorzystania tego urlopu, ma jedynie obowiązek poinformować zatrudniającego o jego wykorzystaniu najpóźniej w dniu, w którym korzysta z tego urlopu.

W przypadku zdarzeń takich, jak: ślub, urodzenie się dziecka czy pogrzeb bliskiej osoby, pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego, przy czym termin urlopu powinien być ściśle powiązany ze zdarzeniem. Dalej, usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w firmie będzie również fakt, iż został on wezwany do stawienia się przed organem administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, policji lub też organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenie. W tym przypadku pracodawca będzie musiał usprawiedliwić nieobecność pracownika, jeżeli ten wskaże prawidłową podstawę, czyli imienne wezwanie do stawienia się w danym dniu przed organem, który wezwanie to wystawił.

Nieobecność usprawiedliwiona płatna

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia to rzadkość, najczęściej tego typu nieobecności są płatne. Oczywiście według kodeksu pracy każdy pracownik musi przestrzegać czasu pracy, który ustalony jest w danym miejscu pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy niezbędne jest zwolnienie od pracy. Nie chodzi tu tylko o urlop wypoczynkowy czy zwolnienia wynikające z rodzicielstwa, ale także inne zwolnienia, przy których zachowane jest prawo do wynagrodzenia. Nieobecność usprawiedliwiona w pracy obejmuje m.in. Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Badania lekarskie dzielą się na wstępne oraz kontrolne i okresowe. Powinny być wykonywane w godzinach pracy, jeśli oczywiście jest taka możliwość.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/144717/Usprawedl%20Nieobecn.pdf

Kiedy jeszcze zdarzyć się może usprawiedliwiona obecność w pracy? Kodeks pracy jasno określa, że dotyczy to także honorowych dawców krwi – pracodawca ma obowiązek zwolnić taką osobę z pracy na cały dzień lub na jego część, w zależności od zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. Za czas zwolnienia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Urlop okolicznościowy to kolejne usprawiedliwienie nieobecności w pracy. Kodeks pracy określa, że pracownikowi należą się 2 dni płatnego urlopu w przypadku ślubu pracownika, urodzenia się pracownikowi dziecka oraz zgonu i pogrzebu małżonka, ojca, matki, macochy, ojczyma lub dziecka. Jeden dzień należy się w przypadku ślubu dziecka pracownika, a także zgonu i pogrzebu bliskich krewnych.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy jest możliwe także w sytuacji, gdy pracownik odbywa zajęcia związane z programem szkoleń (dotyczy pracowników młodocianych) oraz gdy uczestniczy w zajęciach dydaktycznych w szkole wyższe, zawodowej, jednostce badawczo-rozwojowej lub placówce naukowej. Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika, będącego członkiem OSP, ochotniczej drużyny ratowniczej w Służbie SAE lub GOPR na czas udziału w akcjach ratunkowych. Zwolnienie przysługuje również wtedy, gdy pracownik został wezwany do stawienia się przed organem administracji państwowej, prokuraturą, policją, sądem, samorządem terytorialnym czy komisją wojskową.

Najczęściej zadawane pytania

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

To, czy nieobecność będzie uznana za usprawiedliwioną w zakładzie pracy, zależy od jej przyczyny. Najczęstszą przyczyną nieobecności jest choroba pracownika, o której pracodawca może się dziś dowiedzieć bezpośrednio poprzez system elektronicznych zwolnień lekarskich. Nieobecność może być również usprawiedliwiona, jeśli pracownik jest na urlopie, odbywa niezbędne badania, oddaje krew lub wypełnia obowiązki wobec organów państwowych.

Jakie są konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Skutkiem nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy może być kara porządkowa (np. pieniężna) nałożona na pracownika przez pracodawcę, rozwiązanie umowy z nim zawartej w trybie natychmiastowym, a nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

10 komentarzy

Leszek

Leszek

Jako pracodawca, doceniam ten artykuł jako przydatne źródło wiedzy dla moich pracowników. Dzięki tym przepisom łatwiej jest mi kontrolować pozostałości w firmie w trakcie choroby pracowników.
Natalia

Natalia

To ważne, że kodex pracy zapewnia nam ochronę w przypadku nieobecności wynikającej z choroby. Dobrze wiedzieć, że pracodawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zwolnienia lekarskiego.
Remigiusz

Remigiusz

Cieszę się, że ten artykuł wyjaśnił zasady usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Teraz czuję się pewniejszy siebie, gdy powiadomię swojego pracodawcę o swojej chorobie.
wfh wrwe

wfh wrwe

Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Musi coś takiego być bo inaczej by firma przecież nie działała.
Jedynak

Jedynak

Pewnie każda firma ma inne zasady i mimo iż zakręcają się one o jakiś kodeks to jest to także bardzo skomplikowane.
Mariusz Wybicki

Mariusz Wybicki

Zawsze jak pamiętam tak było, że gdy coś wypadało w święto to dzień był do wyboru lub ustalony z góry wewnątrz pracowników firmy.
Lena

Lena

Musi być zgoda pracodawcy na urlop wypoczynkowy. Każdą nagłą nieobecność w pracy powinno się zgłosić. Co z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy - wszystko jest widzę ujęte w tym artykule.
Mostar

Mostar

Na przykład twój dziadek umiera i jesteś wyznaczonym zarządcą nieruchomości. Poinformuj swojego pracodawcę, że będziesz miał ten rodzinny obowiązek zajmowania się majątkiem, kiedy zdasz sobie sprawę, że twój dziadek prawdopodobnie umiera.
Polo

Polo

Jeżeli święto państwowe upada w okresie, gdy pracownik przebywa na urlopie rocznym, a święto państwowe przypada na dzień, w którym pracownik normalnie pracował, wówczas pracownik ma prawo do dodatkowego dziennego urlopu dziennego za każde takie święto państwowe.
panda

panda

Usprawiedliwienie to chyba L4, gdy zdarzy się na wakacjach to można wnioskować o to by przesunąć termin wolnego, a wykorzystywać faktyczne l4 bo jest się chorym.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka