!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Urlop wypoczynkowy

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy

10 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 5 głosów

5 głosów

17 komentarzy

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy
Urlop wypoczynkowy stanowi niezbywalne prawo każdego pracownika. Jego długość zależy przede wszystkim od stażu pracy. Niektórzy pracownicy otrzymują także dodatkową pulę dni wolnych, przysługującą im z różnych tytułów. Podpowiadamy, jak obliczyć długość urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenie, które nam przysługuje w trakcie jego trwania.

Urlop wypoczynkowy – ile dni przysługuje?

Wszystkie informacje oraz regulacje dotyczące urlopu wypoczynkowego znajdziemy w dziale siódmym Kodeksu pracy. Zgodnie z zawartym w nim art. 152, pracownik posiada prawo do corocznego, płatnego oraz nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Co więcej, pracownik nie może zrezygnować z prawa do skorzystania z niego, a gdy z jakiegoś powodu nie mógł wykorzystać pełnego wymiaru dni wolnych, pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu stosowny ekwiwalent za urlop

Wiele osób zastanawia się nad tym, ile dni urlopu wypoczynkowego im przysługuje. Ta kwestia jest sprecyzowana przez zapisy w Kodeksie pracy, który wyróżnia w tej kwestii dwa przypadki:

 • kiedy zatrudniony podejmuje pierwszą pracę – w roku, w którym podpisał swoją pierwszą umowę o pracę, każdego miesiąca przysługuje mu prawo 1/12 wymiaru urlopu po przepracowaniu roku;
 • kolejna praca zatrudnionego – wówczas należy ustalić proporcjonalny wymiar urlopu, przysługujący po przepracowaniu konkretnego okresu u zatrudniającego. Zakłada się, że miesiąc kalendarzowy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego jest związany z okresem zatrudnienia. Do tego okresu zalicza się również zatrudnienie u poprzednich pracodawców – niezależnie od przerw w zatrudnieniu oraz sposobu zakończenia stosunku pracy. 

Do okresu zatrudnienia można zaliczyć również <strong>lata edukacji</strong>:

 • średnia szkoła ogólnokształcąca – maksymalny czas, który można wliczyć to 4 lata,
 • szkoła zawodowa – 3 lata,
 • średnia szkoła zawodowa – maksymalnie 5 lat,
 • średnia szkoła zawodowa dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych – maksymalnie 5 lat,
 • szkoła policealna – 6 lat,
 • szkoła wyższa – 8 lat (licencjat i inżynier również 8 lat).

Nie sumuje się jednak wszystkich lat nauki, a wybiera najkorzystniejszą dla pracownika opcję. Oprócz tego do stażu pracy, który pozwala wyliczyć urlop wypoczynkowy, wlicza się również okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, legalnej pracy za granicą, służby wojskowej czy pracy na roli.

Wydłużenie urlopu wypoczynkowego może nastąpić wyłącznie ze względu na szczególny stan zdrowia, specyficzny rodzaj wykonywanej wcześniej działalności albo szczególny charakter wykonywanej obecnie pracy. Tym samym, wyróżnione zostały grupy osób uprzywilejowanych. Można do nich zaliczyć między innymi osoby niepełnosprawne, nauczycieli, inwalidów wojennych oraz kombatantów, pracowników socjalnych, sędziów oraz prokuratorów, a także np. górników.

Wyliczanie urlopu wypoczynkowego

Jak obliczyć obowiązującą długość urlopu? Dostępne są w sieci kalkulatory urlopu, które po wypełnieniu stosownych pól podają, ile należy się nam dni wolnych. Jednak, aby mogły to wyliczyć, my musimy podać im dokładnie, ile wynosi nasz łączny okres pracy. Dla niektórych, mających kilkuletnie doświadczenie zawodowe, ale zdobywane w różnych miejscach, bywa to trudne, bo nie zawsze pamiętają, ile miesięcy czy dni byli zatrudnieni u jednego pracodawcy. Dlatego tak ważne jest zachowanie świadectw pracy i stosownych zaświadczeń – bez tego nie pomoże żaden kalkulator urlopu.

Aby dobrze obliczyć długość należnego urlopu, warto pamiętać o podstawowych zasadach, które dotyczą każdego pracownika w zależności od jego stażu pracy:

 • 20 dni roboczych – gdy długość stażu pracy zatrudnionego wynosi mniej niż 10 lat,
 • 26 dni roboczych – gdy długość stażu pracy zatrudnionego więcej niż 10 lat.

Należy pamiętać, aby brać pod uwagę długość stażu pracy u wszystkich poprzednich pracodawców, a także uwzględnić okresy nauki i inne okresy, wliczające się do stażu pracy.

Urlopu wypoczynkowego powinno się udzielać tylko w dni, które są dla pracownika pracujące. Urlop powinien być także udzielany w wymiarze godzinowym, zgodnie z rozkładem czasu pracy i liczbą godzin przypadających pracownikowi do przepracowania w danym dniu. Dlatego też, wyliczając urlop, należy pamiętać, że jeden dzień urlopu wypoczynkowego to 8 godzin pracy (dotyczy to także pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin).

W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat, wymiar dni urlopu wypoczynkowego skraca się, ale nie ulega zmianie liczba godzin przypadająca na jeden dzień urlopu.  Wyliczeń urlopu wypoczynkowego dla pracownika, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, dokonuje się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy.

Dni urlopu przysługujące na pełnym etacie:

 • 208 godzin przy 26 dniach urlopu (26 * 8 godz. = 208 godz.)
 • 160 godzin przy 20 dniach urlopu (20 * 8 godz. = 160 godz.)

Dni urlopu przysługujące na połowie etatu:

 • 104 godziny przy 26 dniach urlopu (13 * 8 godz. = 104 godz.)
 • 80 godzin przy 20 dniach urlopu (10 * 8 godz. = 80 godz.)

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 

Podczas urlopu wypoczynkowego pracownikowi należy się takie samo wynagrodzenie, jakie dostałby, gdyby w tym czasie był w pracy. Tej reguły przestrzega się, biorąc pod uwagę składniki wynagrodzenia określone w stałej wysokości, w stawce miesięcznej. Wszystkie elementy zmienne w pensji można uwzględnić poprzez obliczenie przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy. Jeżeli jednak wahają się w dużym stopniu, wówczas oblicza się przeciętne wynagrodzenie z całego roku. W związku z tym należy pamiętać, że ustalając kwotę wynagrodzenia za urlop, a tym samym również ekwiwalentu za urlop niewykorzystany, uwzględniamy pensję zasadniczą, a także inne świadczenia dodatkowe, wynikające ze stosunku pracy. Więcej o wyliczaniu ekwiwalentu dowiesz się z poniższego materiału wideo:

Video

Zawsze potrzebne będzie najpierw określenie podstawy wypłaty. Elementy świadczenia, które wliczają się do ogólnej kwoty podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, to:

 • wypłata za nadgodziny,
 • dodatki do wynagrodzenia, np. dodatek funkcyjny,
 • dodatki za pracę podczas nocnych zmian,
 • premie wynikające z regulaminu przedsiębiorstwa,
 • wynagrodzenie za nadgodziny dla pracowników zatrudnionych na niepełny etat.

W przypadku zmiennych składników pensji pracownik musi obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia. Wówczas uwzględniana jest suma elementów wypłaconych pracownikowi w czasie:

 • 3 miesięcy, przed miesiącem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego,
 • maksymalnie 12 miesięcy, przed miesiącem rozpoczęcia urlopu, ale tylko wówczas, kiedy elementy zmienne wynagrodzenia bardzo się od siebie różnią.
Jak obliczyć wynagrodzenie ze zmiennymi elementami?
Aby uwzględnić w wyliczeniu wynagrodzenia urlopowego zmienne elementy wypłaty, należy:
 • określić podstawę wymiaru wynagrodzenia w trakcie urlopu z okresu 3 lub 12 miesięcy, przed miesiącem, w którym przysługuje urlop,
 • ustalić godziny przepracowane w czasie uwzględnionym do określenia podstawy urlopowej,
 • obliczyć stawkę za godzinę podczas urlopu (należy podzielić podstawę wymiaru urlopu przez godziny przepracowane przez zatrudnionego w czasie, na podstawie którego określa się to wynagrodzenie),
 • pomnożyć kwotę za godzinę urlopu przez liczbę godzin podczas urlopu.

Chcąc wykonać prawidłowych wyliczeń, możesz skorzystać z kalkulatora wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wystarczy wpisać tam odpowiednie dane, dzięki czemu otrzymasz precyzyjny wynik, zgodny z panującymi regułami.

Urlop wypoczynkowy - ile dni jednorazowo?

Urlop wypoczynkowy można podzielić na kilka części, ale również wykorzystać jednorazowo w sposób nieprzerywany. Nie musisz więc dłużej zastanawiać się w przypadku urlopu wypoczynkowego, ile dni jednorazowo zasięgnąć. W zależności od stażu pracy teoretycznie możesz wykorzystać 20 lub 26 dni bez przerwy. Pracodawca powinien takiego urlopu udzielić zgodnie z życzeniem pracownika, jednak może to nastąpić wyłącznie po akceptacji wniosku o urlop. Ten może jednak zostać też odrzucony – jeśli firma ma problemy kadrowe, inni pracownicy przebywają na urlopie albo zaistnieją inne okoliczności, wymagające obecności pracownika w firmie, wówczas urlopu można nie otrzymać.

Nie oznacza to jednak, że obowiązkowe jest wykorzystanie urlopu w całości za jednym razem. W przypadku podzielenia urlopu wypoczynkowego na kilka krótszych okresów należy pamiętać, że jeden z nich musi wynosić min. 2 tygodnie. Trzeba jednak rozplanować te przerwy tak, aby nastąpiły, kiedy w pracy nie ma natłoku obowiązków.

Pamiętaj!

Choć teoretycznie jako pracownik masz możliwość wzięcia urlopu w wymiarze nawet 3 tygodni naraz, w praktyce niewielu pracodawców przychyli się do takiego wniosku. Tak długa nieobecność pracownika zwykle powoduje ogromne nawarstwienie się niewykonanych zadań i/lub przepracowanie zastępujących Cię osób. 

Zatrudnienie pracownika w bieżącym roku kalendarzowym

W praktyce kadrowej nieraz zdarzają się sytuacje, w których pracownik zostaje zatrudniony w ciągu trwania roku kalendarzowego. Obliczanie należnego mu urlopu należy rozpocząć od zapoznania się z art. 155 Kodeksu pracy. Wynika z niego, że m.in. pracownikowi może przysługiwać urlop zarówno od nowego pracodawcy, jak i dotychczas niewykorzystany urlop od poprzedniego pracodawcy. W drugim przypadku zatrudniony ma prawo do dni wolnych w wymiarze, który jest proporcjonalny do okresu przepracowanego u tego pracodawcy – w roku ustania stosunku pracy.

Natomiast co tyczy się nowego zakładu pracy, należy wskazać na dwie możliwości:

 • Gdy pracownik został zatrudniony na dłużej niż do końca roku kalendarzowego – urlop wylicza się proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca danego roku.
 • Gdy pracownik został zatrudniony na krócej niż do końca roku kalendarzowego – urlop wylicza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (tygodni bądź miesięcy).

W drugim przypadku pracodawca powinien pamiętać, że w poprzednim zakładzie pracy pracownik mógł wykorzystać więcej dni urlopowych, niż należało mu się z wymiaru pracy. W takim przypadku w nowej pracy zatrudnionemu będzie przysługiwać urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Z drugiej jednak strony, zgodnie z art. 155? §2 Kodeksu pracy łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Czym jest urlop uzupełniający?

Urlop uzupełniający to urlop, który przysługuje pracownikowi, gdy ten w trakcie roku kalendarzowego wskoczy z niższego (20 dni) na wyższy (26 dni) wymiar urlopu. Taki zapis został uwzględniony w art. 158 Kodeksu pracy i brzmi następująco: pracownikowi, który wykorzystał urlop na dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Urlop uzupełniający dotyczy wyłącznie kolejnego urlopu wypoczynkowego. Warto przy tym pamiętać, że jeśli pracownik nie wykorzystał wszystkich dni wolnych przed okolicznościami zwiększającymi wymiar urlopu (np. ukończeniem studiów), to jego urlop od razu liczy się w większej ilości dni. W takiej sytuacji nie ma powodu, aby dodatkowo przyznawać urlop uzupełniający.

 

Podsumowując, urlop wypoczynkowy to okres pozwalający pracownikowi na regenerację sił, które są konieczne dla skutecznego wykonywania jego obowiązków. W zależności od stażu pracy pracownikowi należy się 20 lub 26 dni. Warto wiedzieć, jak obliczyć wymiar urlopu, bo dzięki temu możemy rozplanować dni wolne w roku i w odpowiednim czasie składać wniosek do pracodawcy. Warto też znać zasady co do wynagrodzenia – w przypadku zmiennych składników, oblicza się jego podstawę. Należy też przede wszystkim pamiętać, że urlop wypoczynkowy to niezbywalne prawo każdego pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę!

To może Cię również zainteresować

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Podziel się

17 komentarzy

Patrycja

Patrycja

Jeśli pracuje od 1.04.2022 na czas nie określony to ile mogę wziąć urlopu w sierpniu ile mi się należy
Mała

Mała

Jeśli pracuje od 6.2021 do końca roku czyli 12.2021 ile dni urlopu za 6 kc należy mi sie? Dodam że przed 6.2021 byłam na umowie zlecenie. A od 6. 2021 umowa o pracę na czas 33 mc.
Agata

Agata

Dzień dobry. Proszę o wyjaśnienie. Aktualnie mam podpisana umowę o pracę do 28.02.2022r. Z dniem 01.03.2022 roku będę podpisywała umowę o pracę na czas nieokreślony. W połowie kwietnia natomiast 2022 roku mija mi 10lat pracy, więc wskakuje na 26 dni urlopu wypoczynkowego. Ile dni urlopu łącznie nalezy mi się za rok 2022 ?
Basia

Basia

Witam mam pytanie mam 26 dni urlopu i najniższą krajową umowa o pracę ile mi się należy pieniędzy za te 26 dni .na rękę.
Olek22

Olek22

Wyliczenie urlopu jest generalnie dość proste ale człowiek także może się zdziwić jak to ma się w przypadku tematu związanego z praktykami czy szkołą.
irys

irys

Zawsze ciekawy jest przelicznik dla studiujących bo faktycznie od razu ma się full urlop tak jakby się pracowało licząc naukę.
student

student

Zależy jak się liczy studia. Ważne, że po studiach szybciej nabywa się liczbę dni jednak ci co nie studiują szybciej zarabiają. Coś za coś. Dlatego model studia i praca jest bardzo korzystny.
Asiak

Asiak

Tacyt, po ukończeniu studiów liczymy 8 lat,nie sumujemy lat nauki.
kea__

kea__

Dobrze Oluś ;)))
Olek

Olek

Ciekawe czy dobrze wyliczyłem. Mam stażu pracy 4 lata. Jestem po studiach wyższych z tytułem mgr. Piszecie- Do okresu zatrudnienia można zaliczyć również lata edukacji: szkoła wyższa – 8 lat (licencjat i inżynier również 8 lat). Czyli już mam 8 lat. Pracowałem 4 lata na umowie o pracę. Razem więc jest to 12 lat. Mam 26 dni roboczych ( piszecie: gdy długość stażu pracy zatrudnionego więcej niż 10 lat). Dobrze wyliczyłem??
Maria

Maria

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy - bardzo przydatny artykuł. Do okresu zatrudnienia można zaliczyć również lata edukacji i to mnie najbardziej zaciekawiło.
Ola

Ola

U mnie w pracy wystarczy przyjść do działu kadr i tam powiedzą, ile dni przysługuje pracownikowi na urlop wypoczynkowy ( o ile nie wie?).
Robert

Robert

Pracownicy, którzy uważają, że ich prawa do urlopu zostały naruszone, powinni skontaktować się z działem zasobów ludzkich. Wyliczenia mają wielkie znaczenie w tym układzie.
Iza

Iza

Doświadczeni pracownicy, którzy są rekrutowani, mogą wynegocjować dodatkowy czas urlopu, aby zrównoważyć kwotę urlopu oferowaną przez ich obecnego pracodawcę.
Tacyt

Tacyt

Staż pracy po szkole wyższej już pozwala na wykorzystanie pełnej puli wolnego. Bardzo proste wyliczenie tego wszystkiego jak widać jest. Wszystko czytelnie pokazane.
Elwira

Elwira

W takim układzie od zawsze w pracy miałem 26 dni. Nawet nie pamiętam czy 15 lat temu było tak samo z wyliczeniem. Tym niemniej dobrze, żer po szkole nabywa się staż.
Bednarz

Bednarz

Ja biorę zwykle 3 tygodnie jednorazowo bo wiem jak wykorzystać grafik roczny gdy w grę wchodzą różne święta i inne dni wolne ustawowo od pracy. Da się to dobrze zorganizować.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.