Praca Kierownik apteki

Praca alert - powiadomienia

Kierownik apteki

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 5 ofert pracy

Praca zawód kierownik apteki

Praca jako kierownik apteki

Praca w zawodzie farmaceuty nie musi ograniczać się wyłącznie do obsługiwania pacjentów w aptece, czy przygotowywania leków na zamówienie. Zdobywając odpowiednie doświadczenie oraz spełniając inne niezbędne warunki, możemy objąć stanowisko kierownika apteki. Co to oznacza w praktyce?

Wymagania wobec kierownika apteki

Według najświeższych nowelizacji przepisów (16 kwietnia 2021) objęcie stanowiska kierownika apteki będzie wymagało spełnienia poniższych warunków:

 • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, klinicznej lub farmakologii i co najmniej dwuletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy, lub co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wypełnianie obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego (zaliczenie okresów edukacyjnych);
 • wypełnianie obowiązków członka samorządu zawodu farmaceuty;
 • rękojmia należytego prowadzenia apteki.

Kierownikiem apteki szpitalnej lub zakładowej może być natomiast farmaceuta – specjalista w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej, który posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej.

Jak widać, wymagania są bardzo konkretne, a wraz z nimi pojawiają się konkretne uprawnienia oraz obowiązki, które omówimy w kolejnym akapicie.

Uprawnienia i obowiązki kierownika apteki

Najnowsza regulacja zapewnia kierownikom aptek samodzielność w podejmowaniu określonych decyzji, takich jak: obsada personelu, sprawowania opieki farmaceutycznej nad pacjentami, obrotu produktami leczniczymi oraz reprezentowania apteki wobec Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pośród obowiązków kierownika apteki możemy wyróżnić:

 • przyjmowanie, wydawanie, przechowywanie, oznakowanie i nabywanie produktów leczniczych pochodzących wyłącznie od podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia oraz przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz do roku, wewnętrznych kontroli w aptece;
 • sporządzanie zgodnie ze sztuką leków recepturowych i aptecznych oraz udzielanie o nich informacji;
 • wstrzymywanie lub wycofywanie ze sprzedaży wskazanych produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu;
 • prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz sprawowanie nadzoru nad ich prawidłowym przechowywaniem i wydawaniem
 • przekazywanie informacji właściwym organom o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego oraz o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;
 • prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w aptece oraz przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru aptekarzy;
 • sprawowanie nadzoru nad praktykami realizowanymi przez studentów farmacji oraz techników farmaceutycznych.

Zarobki kierownika apteki

Według ostatnich danych, uśrednione zarobki kierownika apteki są na poziomie 5000-5800 zł netto. Wiele zależy jednak od tego, czy kierujemy apteką sieciową, czy niesieciową, jak również od tego, w jakiej lokalizacji znajduje się apteka. Na wyższe zarobki mogą liczyć kierownicy aptek w województwach świętokrzyskim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim. Co ciekawe, najwyższą pensją cieszą się kierownicy aptek zlokalizowanych w miejscowościach liczących od 30 do 150 tysięcy mieszkańców.