Praca Fizyk

Praca alert - powiadomienia

Fizyk

Oferty pracy Zawęź wyniki Znaleźliśmy 2 161 ofert pracy

Praca zawód fizyk

Zawód fizyka

Pierwsze odkrycia w dziedzinie fizyki pojawiły się w starożytnej Grecji. Sama nazwa tej nauki pochodzi od dzieła o tej samej nazwie autorstwa Arystotelesa, który opracował wiele hipotez fizycznych i teorii. Fizyka w tłumaczeniu ze starożytnego języka greckiego jest naturą, a celem pierwszych eksperymentów było wyjaśnienie zjawisk naturalnych i praw.

Fizyka jest najbardziej fundamentalną gałęzią nauki o przyrodzie. Osiągnięcia współczesnej fizyki są tak znaczące, że nie mogą tylko wzbudzić podziwu. Mikroelektronika i komputery osobiste, lasery, kontrolowana synteza termojądrowa, holografia, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, nie jest to pełna lista zastosowań osiągnięć fizyki ostatnich dziesięcioleci. Fizyk bada otaczającą nas naturę, a mianowicie ciała fizyczne i zjawiska fizyczne. Istotą pracy jest weryfikacja logicznych wniosków przez eksperyment. Pomysły są testowane przez eksperymenty, wyniki eksperymentalne sugerują nowe pomysły. W ramach zawodu „fizyka” istnieje wiele specjalizacji, na przykład fizyka kosmiczna, fizyka mikroświatowa, mechanika i termodynamika, optyka i elektronika itp. Fizyka eksperymentalna i teoretyczna wyróżnia się zastosowanymi metodami badawczymi. Fizyk eksperymentalny nie tylko obserwuje rzeczywiste zjawiska występujące w przyrodzie, ale sam je modeluje, przeprowadza specjalny eksperyment, aby dowiedzieć się jednego lub drugiego faktu naukowego, jednej lub drugiej strony zjawiska fizycznego. Fizyk teoretyczny używa metod matematycznych do formułowania ogólnych zasad i pojęć fizycznych. Swoją pracę prowadzi w trzech głównych obszarach: uzyskiwanie relacji ilościowych między obserwowanymi wartościami, dyskusja i obliczenia teoretyczne eksperymentów fizycznych, tworzenie odpowiednich metod matematycznego opisu przyrody.

Jak zostać fizykiem?

Fizycy badają procesy, zjawiska, stany i relacje przyrody nieożywionej, formułują prawa fizyczne lub praktykują wiedzę fizyczną, lub metody fizyczne w celu rozwiązania problemów technicznych, na przykład w celu rozwiązania problemu produkcji pojazdów. Działają na przykład w nauce i edukacji, w rozwoju produktów, w sprzedaży technicznej lub w dziedzinie wiedzy specjalistycznej. Wiedza naukowa ma również zastosowanie do badań i rozwoju aplikacji i produktów, w tym tych wymaganych w przemyśle. Na przykład fizycy opracowują metody, dzięki którym można wytwarzać i przetwarzać nanostruktury nieorganiczne lub organiczne o określonych właściwościach mechanicznych, termicznych, elektrycznych lub magnetycznych. Jest to na przykład technologia półprzewodnikowa, czujniki stosowane w technologii środowiskowej lub w postaci miniaturowych modułów pamięci w technologii informacyjnej.

Fizyk - wymagania

Ciekawość, pragnienie poznania praw natury, obserwacje, wytrwałość, cierpliwość, krytyczne myślenie, uważność, dobrze rozwinięte myślenie abstrakcyjne. Jeśli lubisz fizykę, matematykę i informatykę w szkole, jesteś gotowy studiować takie dyscypliny jak matematyczne modele rzeczywistości fizycznej, w zależności od specjalizacji: fizyki metali, stopów i materiałów kompozytowych, półprzewodników i mikroelektroniki, fizyki procesów falowych, wibracji, elektroniki itp. następnie wybierz tę specjalizację.

Fizycy mogą pracować w różnych obszarach. W badaniach naukowych analizują podstawowe prawa przyrody nieożywionej. Tworzą modele symulacyjne, przeprowadzają eksperymenty, oceniają je za pomocą metod matematycznych i publikują wyniki badań. W placówkach edukacyjnych uczą studentów, przygotowują się do wykładów i seminariów, poprawiają pracę pisemną i zdają egzaminy. Niezależna działalność naukowa jest możliwa tylko po uzyskaniu tytułu magistra i doktora. Jako deweloperzy, na przykład w budowie pojazdów lub w elektrotechnice, są bezpośrednio zaangażowani w zarządzanie produktami i projektami. W zarządzaniu patentami są odpowiedzialni za ciągły rozwój strategiczny oraz za wszystkie kwestie ochrony patentowej i rozwoju patentów. Są również aktywnie zaangażowani w sprzedaż techniczną lub planowanie techniczne. Jako niezależni eksperci zapewniają ekspertyzy lub doradzają firmom.

Ile zarabia fizyk?

Fizycy zarabiają różnie co wiąże się z wieloma specjalizacjami w tej profesji. Wiele także zależy od miejsca pracy, a także specjalizacji. Wykształcenie, pozycja w firmie ma także istotne znaczenie w tym fachu. Na przykład w produkcji fizycy zajmują się optymalizacją procesów produkcyjnych. Na przykład w zarządzaniu projektami są odpowiedzialni za zapewnienie jakości lub są zaangażowani w sprzedaż techniczną. W przetwarzaniu danych fizycy pracują między innymi nad analizą lub programowaniem systemu. Widać, że trzeba by klasyfikować każdą pracę oddzielni. Wielu kandydatów przechodzi naukę techniczną na politechnikach. Naprawdę są specjalności, których nie można znaleźć na klasycznych uniwersytetach. Fizycy są poszukiwani w innowacyjnych obszarach gospodarki. Możesz znaleźć pracę w laboratorium badawczym, korporacji komputerowej, w dziedzinie robotyki i astronautyki.  Fizycy powinni mieć dogłębną wiedzę w naukach przyrodniczych, mieć analityczny umysł, ale jednocześnie rozwiniętą wyobraźnię. Fizyk musi zobaczyć istotę procesów i być w stanie przenosić zjawiska fizyczne na technologię. Wymaga to znajomości właściwości substancji i umiejętności korzystania z aparatu matematycznego.