Twoje wsparcie w rekrutacji

Z jakich powodów wygasa stosunek pracy?

Z jakich powodów wygasa stosunek pracy?
Ustawodawca przewiduje dwie sytuacje, w których dochodzi do zakończenia stosunku pracy. Pierwsza to rozwiązanie, które jest zależne od stron zawierających umowę. W takim przypadku wystarczy wola pracodawcy lub pracownika. W drugim wypadku mowa o ustaniu stosunku pracy, które to nie jest zależne od woli stron. Co należy wiedzieć o każdej z tych możliwości?

Zgodnie z Kodeksem pracy, gdyż to w nim należy szukać stosownych artykułów i odpowiedzi, wyróżnić można trzy sytuacje, w których dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy. Są to:

 • śmierć pracownika,
 • śmierć pracodawca (przy czym stosunek pracy wygasa, jeżeli pracownik nie został przyjęty do pracy przez nowego zatrudniającego),
 • upływ 3 miesięcznej nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania.

W przypadku zaistnienia trzeciej z opisanych powyżej sytuacji, pracodawca musi pamiętać, że jest zobowiązany ponownie zatrudnić pracownika, jeżeli prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne zostało umorzone lub też wtedy, gdy w jego sprawie zapadł wyrok uniewinniający. To będzie miało jednak miejsce tylko wówczas, gdy zatrudniony w terminie 7 dni od uprawomocnienia się stosownego orzeczenia zgłosi swój swoją gotowość do podjęcia obowiązków zawodowych. Pracodawca musi pamiętać, że w takim przypadku nie może odmówić zatrudnionemu. Jeżeli naruszy obowiązujące przepisy prawa, to musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Pracownikowi w takim przypadku przysługuje prawo do odwołania się do sądu pracy, zaś ewentualne postępowanie toczy się w oparciu o przepisy, które dotyczą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Z drugiej strony, firma nie ma obowiązku przyjąć ponownie do pracy pracownika, jeżeli powodem umorzenia postępowanie przeciwko niemu jest przedawnienie lub też amnestia. Jeżeli stosunek pracy wygasł z uwagi na śmierć pracownika, to zgodnie z art. 63?§2 Kodeksu pracy prawa majątkowe przechodzą, w równych częściach, na małżonka i osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl szczegółowych przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy brak jest takich osób, powyższe prawa wchodzą do spadku.   Rozwiązanie umowy Sytuacje, w których następuje rozwiązanie umowy o pracę, mają pewną cechę wspólną. Mowa o oświadczeniu, które musi zostać złożone przez jedną ze stron. Samo rozwiązanie może być przy tym rezultatem:

 • porozumienia,
 • oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia,
 • następstwa daty, na jaki była była ona zawarta.

Wypowiedzenie, czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Przeczytaj artykuł: Rozwiązanie umowy - za wypowiedzeniem czy może za porozumieniem stron?

Samo wypowiedzenie ? również dla celów dowodowych ? musi mieć formę pisemną. Jeżeli to pracodawca rozwiązuje zawartą umowę, to musi ono zaopatrzone być w stosowne pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy. W każdym przypadku wypowiedzenie następuje też z zachowaniem okresu wypowiedzenia.   Świadectwo pracy Niezależnie od powodu, dla którego wygasł stosunek pracy, zatrudniający jest zobowiązany wydać pracownikowi odpowiedni dokument, czyli świadectwo pracy. Zgodnie z art. 97§1 Kodeksu pracy, wydanie tegoż świadectwa powinno odbyć się niezwłocznie i nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się z pracownika z pracodawcą. Szczegółowych informacji nie należy przy tym szukać w Kodeksie Pracy, ale Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania, jak i prostowania. W świadectwie pracy zatrudniający musi wpisać szereg informacji, które są niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. I tak, istotne jest zamieszczenie następujących danych:

 • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
 • zajmowanych stanowisk,
 • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • wzmianki o ewentualnym zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
 • na żądanie pracownika ? informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia, jak również uzyskanych kwalifikacjach.

Pracodawca zobowiązany jest również umieścić stosowne adnotacje o wykorzystaniu przez pracownika urlopu, w tym też urlopu dodatkowego czy bezpłatnego.   Błędy? W przypadku, gdy pracownik stwierdzi, że w świadectwie pracy są błędy, może ? w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentu ? wystąpić o jego sprostowanie. Jeżeli zatrudniający uzna, iż roszczenia pracownika są bezpodstawne, musi od o odmowie zawiadomić byłego już pracownika na piśmie. Wówczas osoba zainteresowana może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Pracownik, któremu wydano niewłaściwe świadectwo pracy lub też otrzymał dokument po terminie, powinien wiedzieć, że w tym przypadku może wnosić o naprawienie szkody wyrządzonej mu przez byłego zatrudniającego. Zgodnie z art. 99§1 Kodeksu pracy, przysługuje mu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Dalej, jeżeli zapadnie orzeczenie na korzyść pracownika, to jest ono także podstawą do zmiany świadectwa. Istotną kwestią ? z punktu widzenia każdego pracującego ? jest fakt, iż zatrudniający ma obowiązek przechowywania odpisu świadectwa w aktach osobowych. Dzięki temu, w przypadku choćby zagubienia dokumentu, pracownik może zwrócić się do swojego byłego pracodawcy o wydanie odpisu świadectwa pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Wypowiedzenie umowy o pracę

Oceń ten wpis
Z jakich powodów wygasa stosunek pracy?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Ola
2019-12-04, 16:17
Z jakich powodów wygasa stosunek pracy? fajny artykuł, bo powodów może być dużo. Warto przeczytać ten artykuł.
Ludmiła
2019-05-15, 15:12
To co chciałam wiedzieć - uchwyciłam z tego artykułu.
Mango
2019-05-13, 13:39
Wywiad kończący rozmowę powinien być przeprowadzony jak najwcześniej, ale najlepiej nie w piątki, tuż przed weekendem. Twój kolega może chcieć skonsultować się z prawnikiem lub radą zakładową po rozmowie.
policy of truth
2019-05-07, 09:45
Ponieważ wynagrodzenia i świadczenia pracownicze są często największą pozycją w budżecie pracodawcy, często jest to pozycja budżetowa, która jest wyodrębniana do redukcji.
Angelika
2019-04-15, 17:10
Dobrze wiedzieć takie rzeczy. Wiele ludzi czasami nie wie właściwie co ma w umowie o pracę i skąd dane wyliczenia przychodzą na pasku płąc. Podobnie jak widać jest z innymi tematami.
Kornelia Migas
2019-04-07, 14:34
Zgadzam się, najgorsze mieć w papierach coś negatywnie napisane, bo przecież wtedy trudniej jest o zatrudnienie w kolejnej firmie. Spoko napisany tekst. Więcej takich!
Mucha
2019-03-30, 18:00
Dobrze mieć świadectwo pracy i by nie było tam żadnego powodu negatywnego. Jeżeli tak jest to i tak lepiej niż gdyby było zwolnienie z pracy dyscyplinarne. Ramy czasowe też są ważne.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.