Zwolnienie dyscyplinarne - Kodeks Pracy art. 52

Zwolnienie dyscyplinarne - Kodeks Pracy art. 52
Zwolnienie dyscyplinarne, czyli tzw. dyscyplinarka, to specyficzny sposób zakończenia stosunku pracy. Występuje najczęściej w wyniku naruszenia pracowniczych powinności wobec zatrudniającego i wiąże się z jasno określonymi regułami. Jakimi? O tym dowiesz się z niniejszego artykułu.

Istnieją trzy najpopularniejsze sposoby rozwiązywania umów o pracę: rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, rozwiązanie za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia. Wciąż często zdarza się, że pracownik przestaje chodzić do pracy, nie rozwiązując kwestii formalnych. Co grozi za porzucenie pracy? Jego skutkiem może być zwolnienie dyscyplinarne, czyli dokonywane przez pracodawcę w związku z zaistniałymi okolicznościami, które szczegółowo precyzuje Kodeks pracy art. 52. Przyjrzyjmy się zatem, za co możemy otrzymać zwolnienie dyscyplinarne, kto i kiedy może je otrzymać, oraz jakie są jego konsekwencje.

Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne to inaczej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika. Taki tryb przerwania stosunku pracy przewidziany jest Kodeksem pracy i ma zastosowanie do rozwiązania przez pracodawcę każdego rodzaju umów o pracę – zarówno na czas określony, nieokreślony, czy okres próbny albo na zastępstwo, a ponadto może nastąpić z każdym pracownikiem, nawet chronionym przez przepisy prawa (np. chroniony przed emeryturą czy kobieta w ciąży).

„Dyscyplinarkę”, czyli zwolnienie dyscyplinarne, można otrzymać za przewinienia takie jak: wykonywanie obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu albo środków odurzających, przekazywanie poufnych informacji do konkurencji, działanie niezgodne z regulaminem zakładu pracy, działanie na niekorzyść pracodawcy, organizowanie strajków pracowniczych, nieusprawiedliwione nieobecności w pracy, notoryczne i nieusprawiedliwione spóźnienia, nieposzanowanie praw innych współpracowników itd. Kodeks Pracy art. 52 jest tym dokumentem, który daje pracodawcom uprawnienia udzielania pracownikom zwolnień dyscyplinarnych. Przyjrzyjmy się jego treści.

Co mówi prawo? Art. 52 Kodeksu Pracy

Zgodnie z Art. 52. § 1. k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Wspomniane powyżej ciężkie naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych są najczęstszą przyczyną dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. O tym, czy naruszenie obowiązku było ciężkie, powinien decydować stopień winy pracownika oraz zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Takie naruszenie może mieć postać działania lub zaniechania – najczęściej jest to niewykonanie polecenia służbowego, nieusprawiedliwione nieobecność, zakłócenie spokoju w miejscu pracy, pozostawanie pod wpływem alkoholu w pracy czy przywłaszczenie albo zniszczenie mienia pracodawcy. Przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę może być także podjęcie przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, nawet jeżeli strony nie zawarły umowy o zakazie konkurencji.

Infografika - kiedy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie

Pracownik może otrzymać "dyscyplinarkę", jeśli w czasie trwania umowy o pracę popełnił przestępstwo uniemożliwiające dalsze zajmowanie danego stanowiska. Dotyczy to takich zawodów, gdzie wymagana jest niekaralność, np. policjanci, sędziowie, prokuratorzy. Przepisy doprecyzowują, że przestępstwo musi być oczywiste lub zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Pracownik może też zostać zwolniony dyscyplinarnie, gdy z własnej winy utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Np. kierowca autobusu czy tramwaju po pracy prowadził samochód, będąc pod wpływem alkoholu i w konsekwencji utracił prawo jazdy. W tej sytuacji nie może dalej wykonywać swojej pracy zawodowej, a pracodawca może zwolnić go bez wypowiedzenia umowy.

Termin zwolnienia dyscyplinarnego

Zgodnie z prawem, dyscyplinarne zwolnienie pracownika musi nastąpić w ściśle określonym czasie. Zatem od momentu, gdy pracodawca dowie się o okolicznościach uzasadniających niezwłoczne rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, ma miesiąc na wręczenie mu tzw. oświadczenia woli. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być dokonane na piśmie i spełniać wszelkie wymogi formalne. Powinno ono zawierać dodatkowo przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę oraz pouczyć pracownika o prawie złożenia odwołania do sądu pracy. Zdarza się, że decyzja o wręczeniu „dyscyplinarki” następuje w wyniku silnych emocji, dlatego obie strony po jej wręczeniu powinny wysłuchać wzajemnej argumentacji – być może uda się uniknąć tak drastycznego kroku, jakim jest zwolnienie dyscyplinarne.

Warto mieć świadomość, że zwolnienie dyscyplinarne wręczone po kilku miesiącach od chwili, gdy pracodawca wszedł w posiadanie informacji o naruszeniach, jest niezgodne z prawem. Wówczas takie zwolnienie nie będzie obowiązywało zatrudnionego pracownika, a ten w razie jego otrzymania i braku porozumienia z szefem ma prawo wnieść skargę do sądu pracy. Nie mniej jednak, nie oznacza to, że przez niedopełnienie obowiązków pracodawcy, winny pracownik pozostanie bez konsekwencji na swoim stanowisku – pracodawca ma bowiem możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron, zdegradowania pracownika na niższe stanowisko albo złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy, z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Jak długo w papierach zostaje zwolnienie dyscyplinarne?W dokumentacji niestety informacja pozostanie na zawsze. Nie oznacza to jednak, że uniemożliwi ono znalezienie innej pracy. Nie ma konieczności informowania o zwolnieniu dyscyplinarnym potencjalnego nowego pracodawcy, więc ta informacja nie dotrze do niego, o ile nie poprosi o referencje bądź świadectwo pracy z tej właśnie firmy.

Kto może otrzymać zwolnienie dyscyplinarne?

"Dyscyplinarkę" może otrzymać każdy pracownik, który dokonał naruszeń zawartych w Kodeksie pracy art. 52. Oznacza to, że mogą ją otrzymać także pracownicy podlegający szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem. Mowa tutaj np. o pracownikach w okresie przedemerytalnym lub z pracownicach w ciąży. Warto również dodać, że pracodawca może nie czekać na zakończenie L-4 pracownika, który zgodnie z prawem na „dyscyplinarkę” zasłużył. Do takich okoliczności można zaliczyć na przykład nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, po której nastąpiło dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Wówczas pracodawca może  wysłać mu oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie zawartym w Kodeksie pracy, art. 52 § 1 pkt. 1, na adres domowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Tak więc każdy pracownik, który naruszy swoje pracownicze powinności ujęte w rozumieniu prawa, może otrzymać zwolnienie dyscyplinarne – niezależnie od pełnionej funkcji, doświadczenia zawodowego czy nadanych przywilejów.

Zwolnienie dyscyplinarne – konsekwencje

Może to być bardzo nieprzyjemne przeżycie, bo następuje zwykle niespodziewanie. Po otrzymaniu zwolnienia dyscyplinarnego stajemy przed wyzwaniem, co dalej. Pracownik, który został zwolniony dyscyplinarnie musi się liczyć z konsekwencjami, ponieważ mając w kieszeni taki "wilczy bilet" może napotkać na swojej drodze trudności w znalezieniu nowej pracy. Jeśli pracodawca dowie się o tym, zaglądając do niekórych dokumentów, może nabrać wątpliwości co do zatrudnienia danej osoby. Informacja o takim trybie zwolnienia nie ulega przedawnieniu i na zawsze będzie widniała w świadectwie pracy. Dobrze o tym pamiętać i za wszelką cenę dojść do porozumienia z pracodawcą, aby nie doszło do takiego zwolnienia, ponieważ „dyscyplinarka” może wiele utrudnić. Czasem lepiej dochować okresu wypowiedzenia lub zdecydować się na rozmowę z szefem w chwili wystąpienia trudności, niż narażać się na poważne konsekwencje, do których należy między innymi odroczenie (lub brak) zasiłku dla bezrobotnych.

Zwolnienie dyscyplinarne to ostateczność, na którą jednak często decydują się pracodawcy. Naruszanie obowiązków pracowniczych czy narażanie firmy na straty to jedne z najczęstszych przyczyn otrzymania dyscyplinarki. Ma ona poważne konsekwencje dla pracownika, dlatego lepiej jest dołożyć wszelkich starań, aby zwolnienia dyscyplinarnego uniknąć.

Infografika - konsekwencje otrzymania zwolnienia dyscyplinarnego

Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych

Choć przepisy prawa pracy zazwyczaj chronią zatrudnionych, to w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pozostają wyjątkowo surowe. Skaza w CV to nie jedyny problem dla osoby, która została zwolniona dyscyplinarnie. Pracownik, z którym w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązano z jego winy stosunek pracy/stosunek służbowy bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), nabywa prawo do zasiłku dopiero po upływie 180 dni od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ponadto prawo do zasiłku zostaje skrócone o ten wymiar czasu, a zatem jeśli dana osoba jest uprawniona do pobierania zasiłku przez 6 miesięcy, to może go nie otrzymać wcale.

Konsultacja ze związkami zawodowymi

Warto zaznaczyć, że jeśli u pracodawcy działa związek zawodowy lub gdy pracownik, który ma zostać zwolniony dyscyplinarnie, jest członkiem związku zawodowego, pracodawca zobowiązany jest skonsultować swoją decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym ze związkami. Jeśli zaistnieją zastrzeżenia co do zasadności rozwiązania umowy, zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 3 dni. Obowiązek konsultacji zamiaru rozwiązania umowy o pracę dotyczy także sytuacji, gdy pracownik nie był członkiem związków zawodowych, ale zwrócił się do tejże instytucji, a związek wyraził zgodę na obronę jego praw.

Tak więc, mimo że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy, zmierzającym do natychmiastowego rozwiązania istniejącego między stronami stosunku pracy, to musi on dopełnić stosownych obowiązków. Zgodnie z prawem, konsultacja ze związkami powinna nastąpić w sytuacji, gdy zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.), na wniosek pracownika zrzeszonego lub niezrzeszonego w związku zawodowym, organizacja podejmie decyzję o reprezentowaniu jego praw pracowniczych wobec pracodawcy.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy następuje zwolnienie dyscyplinarne?

Zwolnienie dyscyplinarne następuje z winy pracownika. Otrzymuje się je za karygodne nieprzestrzeganie regulaminu pracy. Np. działanie na niekorzyść pracodawcy, przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu, itp.

Jaki jest termin zwolnienia dyscyplinarnego?

Po otrzymaniu informacji o naruszeniach dokonanych przez pracownika pracodawca może wręczyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym. Termin wręczenia takiego oświadczenia wynosi 1 miesiąc licząc od dnia, w którym dowiedział się o przewinieniu.

Jakie są konsekwencje dyscyplinarki?

Konsekwencją mogą być m.in. problemy ze znalezieniem pracy. Informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym jest zawarta w świadectwie pracy.
Oceń ten wpis
Zwolnienie dyscyplinarne - Kodeks Pracy art. 52
Ocena: 4.5, liczba głosów: 36

Opinie

NASA
2021-09-29, 13:59
Najważniejsze jest by znać się na prawie i że nie zawsze takie coś mogą dać a jak coś to trzeba walczyć.
pracodawca
2021-09-13, 09:23
Zgadzam się z ZOLA. Byłam przez wiele lat pracownikiem a obecnie pracodawcą. Co niektórzy pracownicy to koszmar. Całe szczęście ze to wyjątki. Ale teraz na pewno 2 z nich dostanie dyscyplinarkę. I nie będę miała wyrzutów sumienia. Przez 3 lata pomagałam im jak mogłam ze względu na ich rodziny ale teraz miarka się przebrała. Co niektórzy myślą że jak im dasz palec to dostaną całą rękę. I mam kolejny raz żałować ze komuś pomagam chociaż nie muszę. Jeden z nich jest wredny ( reszta pracowników cieszy się że już ich nie będzie)a drugi lezie za nim jak ćma do ognia.
anthx
2021-09-08, 22:09
U mnie w firmie w dobie pandemii zaczęli masowo dawać dyscyplinarki za coraz to cudaczniejsze powody np. aktywność na FB szkodząca wizerunkowi firmy, niedogadywanie się z innymi pracownikami, ujawnienie w rozmowie z kimś wysokości zarobków, pyskowanie do przełożonych (pracownik kazał dyrektorowi wyjść z biura jak chce palić papierosy), nieprzestrzeganie regulaminu (który wprowadzili 2 dni po wywaleniu pracownika który go złamał - ponoć istniał wcześniej ale ustnie) itp kwiatki. A prawda jest taka że firma musi redukować ilość osób bez zbędnych kosztów (ci z 3 miesięcznym wypowiedzeniem lecą prawie tylko dyscyplinarnie, za dużo by musieli im płacić wypowiedzenia). Pocieszające jest to że coraz więcej pracodawców chcąc nie chcąc ma na to wywalone.
Waldemar
2021-09-03, 14:50
Wyjątkowe świństwo jest komuś dać taki paragraf. Nie wiem co by musiało się stać żeby takie coś stosować. Wielu jednak pracodawców przy literze prawa daje takie paragrafy. Nie dość, że człowiek już ma kłopoty, brak pracy to jeszcze podkłada mu się minę.
Ala
2021-07-03, 17:01
Przyjęłam się do pracy. Komitywy. Chciano, bym spróbowała. Bo się wachalam. Na drugi dzień. Już mi podrzucono śmieci. To podłogę w łazience czymś przybrudzono. I boję się iść do pracy. Jak będzie dalej. I sami niepełnosprawni. Kierowniczka na per Ty z nimi I pracującymi. Niektórymi. I jak się tu czuć. Praca do tego w sądzie. Pochodzę z miasta 100tys.-ale....rządzi chyba nepotyzm. Jeśli tak dalej będzie. Nie zechce.mimo Chęci. Pracować w takim pajacykowie. Na dzień dobry, któryś z pracowników sadu-juz na per Ty do mnie. Zmilczalam. Bo zrobić. Co dziś człowiek jest wart? A cała elitka sprzatajacych dobrze się ma. Jeśli chodzi o dyscyplinarke. Nie miałam. Co mi grozi? A może nic nie będzie. Jestem w końcu tylko sprzątaczka. Aż boję się, czy coś tam się nie kręci. Dotychczas nie miałam większych problemów. Ale to? Może I sama bym rzuciła takie coś. Jeszcze człowieka nie poznali A już złośliwie. A sama mam II st.niepeln.-problemy z barwami. W najgorszym razie zrobię idiote z człowieka. Podpisałam umowę. I tak od ręki bruzdzenie. Ubliza się ludziom. Gorzej. Że po przeprowadzce natrafiłam na niezle kanalie w otoczeniu. I wtedy nie ma chętnych do pomocy. Robta z ludźmi co chceta. I tu nerwowka. I w pracy. Bo mysle, ze zanosi sie na rozstanie.
Stanisłąw
2021-04-29, 16:08
No cóż, prawo pracy pod pracodawców a pracownikom corazmniej mozna. Poza tym aby pracowac pracowac pracowac, i bron boze o nic nie prosic, niczego sie nie domagać. Liczyc ze pracodawca rano wstanie w dorbym humorze i nikogo z roboty nie wypi...li/ Potencjalnie każdy pracownik moze dostac wg takich przepisów dyscyplinarne zwolnienie. Bo co jak co, ale nikt nie udowodni pracodawcy, że zmyśla, ze kłamie, bo skoro uprze sie, zeby pracownika zwolnic to go zwolni a w sadzie i tak szanse sa raczej wieksze po stronie pracodawcy. Moze w kwestii terminów cos pracownik uzyska, ale co z tego jak sprawa moze ciągnąc sie latami, a przeciez w tym czasie pracodawca zatrudni ponownie kogo zechce i ilu tylko zechce, natomiast pracownikz takim wpisem do swiadectwa pracy moze kolejnej nie znaleźc nie dostac tak szybko...
paweł
2021-04-09, 21:34
mocno niesprawiedliwa jest lepsza pozycja pracodawcy, który właściwie bezkarnie w przypadku większych firm może wypowiadać umowy z art 52, sprawa w sądzie pracy trwa długo. A jak osoba niesłusznie zwolniona ma żyć przez np 2 lata do otrzymania decyzji sądu i odszkodowania? Opinia związku zawodowego nie jest dla pracodawcy istotna. Właściwie lekką ręką można tak bezkarnie zwalniać ludzi. Osoba która podpisała decyzję o zwolnieniu z art 52 nie ponosi żadnych konsekwencji w przypadku większych firm.
LebanX
2021-03-23, 13:48
Byłem zatrudniany już w wielu firmach. Nigdy nie byłem poproszony o pokazanie jakiegokolwiek świadectwa. Ich to nie interesuje, bo dobrze wiedzą, jakimi są wyzyskiwaczami i sprawdzając kandydata pod tym kątem nikogo by nie zatrudnili. Myślę, że mało jest takich ludzi, którzy chociaż raz nie trzasnęli drzwiami firmy lub nie wykonali jakiegoś kretyńskiego polecenia.
Skubi
2021-02-03, 08:42
Za kilka lat, w Polsze wszyscy pracownicy będą mieli dyscyplinarki. Takie prawo niewolnicze.Wyzyskiwacze mają wszelkie prawa, niewolnik nic
miki
2020-11-13, 00:07
Dostałem zwolnienie dyscyplinarne....rozjadę tę pluskwę w sądzie pracy....
Robert
2020-08-31, 11:11
Jakie najgorsze co można mieć? Ja 2 x miałem dyscyplinarne zwolnienie. Za każdym razem porzucalem pracę bo taki niefart mnie spotykał że trafiałem na mobberow. W jeden firmie pracowałem 8 lat i było spoko do czasu zmiany kierownika, który upatrzył sobie kilka osób do nękania i po 4 mies. w pięcioro rzuciliśmy robotę. Następny pracodawca nie wnikał co i jak.u niego pracowałem 4 lata niestety firma padła. 2 przypadek miałem ok 5 mies. temu, pobiłem się z szefem na imprezie firmowej o jego żonę. Należało mi się i też dostałem dyscyplinarkę, ale odpuszczam bo już mam nową pracę i nikt nie wnika w moje świadectwo pracy. Także nie ma się co przejmować.
niechcemalemuszem
2020-06-15, 23:42
A jak lekarz zostanie zwolniony dyscyplinarnie za bycie "pod wpływem alkoholu" ? czy sędzia za spowodowanie wypadku samochodowego pod wpływem - to jest kasta i koledzy nie dadza takiemu zginac zawsze jaka fuche dostanie
Winona1
2020-05-23, 17:30
Jeśli zostałam miałam zwolnienie do 8.04 od 09.04 jestem bez zwolnienia (ubiegam się od 01.04 o zasiłek rehabilitacyjny) pracodawca podpisał mi dokumenty, a w maju zwolnił mnie dyscyplinarnie, czyli odczekał miesiąc i zwolnił z Art. 52 par.1 ust.1 to jaka data powinna być na wypowiedzeniu?
Hania
2020-01-20, 16:24
Zwolnienie dyscyplinarne to na pewno musi być w 100% uzasadnione, że takie pracownikowi się należy. Przecież gdyby się nie należało, to pracownik może się odwołać i wywołać taką "burzę", że pracodawcy by to się nie opłacało.
Adam
2019-12-08, 07:54
Art. 52. § 1. k.p. mówi wyraźnie, kiedy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika. Jakby się dało dogadać pracownikowi z przełożonym, aby było zwolnienie natychmiastowe , ale z porozumieniem stron- to fajnie by było. Zwolnienie dyscyplinarne to najgorsze zwolnienie pracownika.
Justka
2019-12-05, 17:44
Jezeli kolezanka dala mi naklekji poniewaz twierdzila ze klient ich nie wziol i dostalam ja i ona dyscyplinarke to co bede miala wpusane na świadectwie pracy bo ja nie widzę w tym swojej winy?
pracownik TR
2019-12-04, 14:41
U mnie w pracy zwolniono (słusznie) pracownika, który przychodził do pracy i był pod wpływem alkoholu. Był nieraz upominany przez przełożonego. Dyscyplinarne zwolnienie tego pracownika- dla niego będzie w przyszłości źle skutkowało w znalezieniu pracy.
Sarach
2019-08-19, 00:19
Dawniej było tak, że pracownikowi zwolnionemu dyscyplinarnie przepadał okres pracy w zakładzie w którym dostał dyscyplinarkę - czyli jakby nie był nigdzie zatrudniony - nawet jak pracował tam latami ....
Czy tak dalej jest ?
Zła
2019-08-04, 20:29
Ja oddalam sprawę do sądu pracy o sprostowanie takiego świadectwa( bo dostałam nie sprawiedliwie dyscyplinarkę ) i czekam jak dalej się potoczą moje losy .
Traktorek
2019-08-01, 13:59
Ola, przecież nigdy nie wiesz, czy pracodawca nie poprosi Cię o referencje albo o świadectwo pracy. Zataisz na rozmowie, że miałaś dyscyplinarkę, a potem on poprosi o świadectwo pracy i wyjdzie jeszcze gorzej, że się nie przyznałaś. Zawsze jest takie ryzyko
Ona
2019-07-24, 20:19
Co Wy gadacie w ogóle. Skąd potencjalny pracodawca będzie wiedział, że kiedyś zostałam zwolniona dyscyplinarnie? Skoro ja żadnego świadectwa pracy nigdzie nie pokażę i w CV też się chwalić nie będę. To ode mnie zależy czy ktoś się o tym dowie czy nie.
Alfa
2019-06-02, 21:25
Może jak najszybsze pożegnanie nie uczciwego pracodawcy to najlepsze wyjście
Alfa
2019-06-02, 21:21
Jak pracodawca sprawdza referencje?
Alfa
2019-06-02, 21:19
2tygodniowe świadectwa pracy ze zwolnieniem dyscyplinarnym też mają w przyszłości takie negatywne najgorsze skutki dla pracownika by znaleźć prace
Czesław
2019-05-15, 13:03
Lepiej pracować uczciwie, bo zwolnienie dyscyplinarne to według mnie "katastrofa". Znajomy był zwolniony dyscyplinarnie i miał okropne trudności ze znalezieniem pracy.
Leonid
2019-05-13, 13:33
W trakcie swojego życia zawodowego jako menadżer, prędzej czy później dojdziesz do tej sytuacji: musisz zwolnić jednego ze swoich pracowników. To zawsze trudna sytuacja.
newman
2019-05-07, 09:41
To najgorsza rzecz w papierach. Jeśli zostałeś zwolniony, nie reprezentuj siebie jako „zwolnionego”, ponieważ pracodawca sprawdzający referencje szybko odkryje prawdę.
Arti
2019-04-15, 16:48
To j est chyba najgorsza rzecz w przypadku pracy. Może jeszcze grosze jest też coś z kodeksu karnego. Nie wiem jakiś więzień ciężkiego przestępstwa w stosunku do pracy po wyroku?
Zola
2019-04-07, 18:09
Dlatego zawsze jest dobrze się dogadać i od początku dbać o dobre relacje w pracy, wtedy w wielu różnych sytuacjach nie ma opcji by było coś negatywnego w papierach.
Achola
2019-04-07, 14:17
To chyba najgorsza rzecz mieć takie coś w papierach, wtedy trudniej o pracę. Trzeba jednak przyznać, że nie wszyscy pracodawcy sprawdzają tak dokładnie świadectwo pracy.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.