Co ty wiesz o świadectwie pracy?

Co ty wiesz o świadectwie pracy?
Świadectwo pracy to dokument, który wydawany jest przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub też rozwiązaniem stosunku pracy. Niestety, większość zatrudnionych nie tylko nie wie, co powinno znaleźć się w świadectwie, ale również nie wie, kiedy powinien zostać im on wręczony. W związku z powyższym prezentujemy obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

Sporządzenie prawidłowego świadectwa pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy. W każdym przypadku podmiot zatrudniający musi wystawić dokument ten w momencie rozwiązania lub też wygaśnięcia stosunku pracy. Dodatkowo ustawodawca nie przewidział żadnego usprawiedliwienia dla pracodawcy, w przypadku, jeżeli nie dopełni on swojego obowiązku. Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy "wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą". Jakich terminów musi dochować podmiot zatrudniający?

Kiedy otrzymam świadectwo pracy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanie świadectwa pracodawcy powinno nastąpić w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Niekiedy może to być niemożliwe i wówczas też pracodawca jest zobowiązany doręczyć swojemu byłemu podwładnemu dokument ten w terminie 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika. Z drugiej strony warto zauważyć, że w niektórych warunkach podmiot zatrudniający może mieć z tym problem. Tak będzie choćby wtedy, gdy pracownik zmieni adres zamieszkania i nowego nie poda pracodawcy. Z oczywistych względów zatrudniający nie będzie miał możliwości skutecznego doręczenie dokumentu. Wówczas też powinien złożyć go do akt pracowniczych i to ze skutkiem doręczenia.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w osobym artykule: Rozstajesz się z pracownikiem? Pamiętaj o świadectwie pracy!

Prawidłowo sporządzone świadectwo pracy

Aby zrozumieć istotę świadectwa pracy należy pamiętać, że to dokument, który ma służyć przekazaniu zarówno kolejnemu pracodawcy, jak i właściwym instytucjom zobiektywizowanych informacji o danym pracowniku. Mowa zatem o takich wiadomościach, które są podstawowe i poświadczają określone dane o zatrudnionym. W świadectwie pracy wskazać należy szereg informacji dotyczących zajmowanego przez pracownika stanowiska. Część z nich wskazana została w art. 97 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z zapisem dokonanym przez ustawodawcę, w dokumencie tym znaleźć muszą się informacje dotyczące ?okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczeniem pracy?. Podmiot zatrudniający ma również obowiązek umieścić na dokumencie tym stosowną wzmiankę, jeżeli wynagrodzenie pracownika było zajęte przez organ egzekucyjny, czyli komornika. Dodatkowo, na żądanie zainteresowanego, w świadectwie pracy znaleźć może się też informacja o wysokości i składnikach wynagrodzenia, jak również uzyskanych kwalifikacjach.

Co ponadto?

Przy wystawianiu świadectwa pracy zatrudniony powinien kierować się nie tylko Kodeksem pracy, ale również rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy. I tak, obligatoryjnie podmiot zatrudniający powinien w dokumencie tym zamieścić takie informacje, które dotyczą:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

W moim świadectwie są błędy

Każdy pracownik, który zauważył w otrzymanym dokumencie błąd, ma prawo dochodzić jego sprostowania. Ma na to 7 dni od momentu otrzymania świadectwa pracy. W tym samym terminie podmiot zatrudniający powinien ustosunkować się do wniosku pracownika. Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie pisemnej, choć nie musi być uzasadniania. Zgodnie też z art. 97 § 2? Kodeksu pracy w przypadku nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, osobie zainteresowanej, czyli byłemu pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

 

Oceń ten wpis
Co ty wiesz o świadectwie pracy?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Magda
2019-12-11, 16:51
Po takim wpisie już wszystko wiem. Ważny dokument w jakim pewne stałe muszą zostać zawarte by był on kompletny. Trzeba odpowiednio znać przepisy albo mieć ściągę.
pracownik zwolniony
2019-05-22, 13:07
Świadectwo pracy pracownik musi dostać, jeśli sam się zwolnił, albo został zwolniony. To bardzo ważny dokument. Co on musi zawierać, mówią o tym odpowiednie przepisy. Wydanie świadectwa pracodawcy powinno nastąpić w ostatnim dniu trwania umowy o pracę.
Alex
2019-05-08, 11:11
To bardzo ważny dokument z jakim wiąże się działanie na rynku pracy i np. udowodnienie pracy w danym miejscu. To się przekłada w pośredniaku i nie tylko. Ważna opcja.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.