Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 949        SUBSKRYBUJE: 6969
Tematy, które interesują czytelników:  Praca w ciązy, Przepisy BHP, Zatrudnianie cudzoziemców, Umowa lojalnościowa, Impreza integracyjna, Rozmowa kwalifikacyjna ubiór

Co ty wiesz o świadectwie pracy?

Co ty wiesz o świadectwie pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który wydawany jest przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub też rozwiązaniem stosunku pracy. Niestety, większość zatrudnionych nie tylko nie wie, co powinno znaleźć się w świadectwie, ale również nie wie, kiedy powinien zostać im on wręczony. W związku z powyższym prezentujemy obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

Sporządzenie prawidłowego świadectwa pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy. W każdym przypadku podmiot zatrudniający musi wystawić dokument ten w momencie rozwiązania lub też wygaśnięcia stosunku pracy. Dodatkowo ustawodawca nie przewidział żadnego usprawiedliwienia dla pracodawcy, w przypadku, jeżeli nie dopełni on swojego obowiązku. Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy "wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą". Jakich terminów musi dochować podmiot zatrudniający?

Kiedy otrzymam świadectwo pracy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydanie świadectwa pracodawcy powinno nastąpić w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Niekiedy może to być niemożliwe i wówczas też pracodawca jest zobowiązany doręczyć swojemu byłemu podwładnemu dokument ten w terminie 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika. Z drugiej strony warto zauważyć, że w niektórych warunkach podmiot zatrudniający może mieć z tym problem. Tak będzie choćby wtedy, gdy pracownik zmieni adres zamieszkania i nowego nie poda pracodawcy. Z oczywistych względów zatrudniający nie będzie miał możliwości skutecznego doręczenie dokumentu. Wówczas też powinien złożyć go do akt pracowniczych i to ze skutkiem doręczenia.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w osobym artykule: Rozstajesz się z pracownikiem? Pamiętaj o świadectwie pracy!

Prawidłowo sporządzone świadectwo pracy

Aby zrozumieć istotę świadectwa pracy należy pamiętać, że to dokument, który ma służyć przekazaniu zarówno kolejnemu pracodawcy, jak i właściwym instytucjom zobiektywizowanych informacji o danym pracowniku. Mowa zatem o takich wiadomościach, które są podstawowe i poświadczają określone dane o zatrudnionym. W świadectwie pracy wskazać należy szereg informacji dotyczących zajmowanego przez pracownika stanowiska. Część z nich wskazana została w art. 97 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z zapisem dokonanym przez ustawodawcę, w dokumencie tym znaleźć muszą się informacje dotyczące ?okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczeniem pracy?. Podmiot zatrudniający ma również obowiązek umieścić na dokumencie tym stosowną wzmiankę, jeżeli wynagrodzenie pracownika było zajęte przez organ egzekucyjny, czyli komornika. Dodatkowo, na żądanie zainteresowanego, w świadectwie pracy znaleźć może się też informacja o wysokości i składnikach wynagrodzenia, jak również uzyskanych kwalifikacjach.

Co ponadto?

Przy wystawianiu świadectwa pracy zatrudniony powinien kierować się nie tylko Kodeksem pracy, ale również rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy. I tak, obligatoryjnie podmiot zatrudniający powinien w dokumencie tym zamieścić takie informacje, które dotyczą:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

W moim świadectwie są błędy

Każdy pracownik, który zauważył w otrzymanym dokumencie błąd, ma prawo dochodzić jego sprostowania. Ma na to 7 dni od momentu otrzymania świadectwa pracy. W tym samym terminie podmiot zatrudniający powinien ustosunkować się do wniosku pracownika. Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie pisemnej, choć nie musi być uzasadniania. Zgodnie też z art. 97 § 2? Kodeksu pracy w przypadku nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, osobie zainteresowanej, czyli byłemu pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

 

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.