Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia

1 czerwca 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 15 głosów

15 głosów

14 komentarzy
Gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia
Każdemu pracownikowi, który świadczy pracę, należy się odpowiednie wynagrodzenie. Co robić, gdy firma notorycznie spóźnia się z wypłatą? W jaki sposób dochodzić swoich praw? Odpowiedź znaleźć można w Kodeksie pracy!

Pracodawca spóźnia się z wypłatą

Wynagrodzeniom za pracę w Kodeksie pracy poświęcony jest rozdział Ia. Zgodnie z art. 78 § 1, powinno być ono tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, jak również uwzględniało ilości oraz jakość świadczonej pracy. Ponadto, każdy pracownik powinien pamiętać, że wynagrodzenie przysługuje pracownikom jedynie za wykonaną pracę, choć od zasady tej istnieją odstępstwa.

W czasach kryzysu coraz więcej pracowników nie otrzymuje przysługującego im uposażenia w terminie. Ustawodawca, który chroni wynagrodzenie za pracę, umożliwia każdemu zatrudnionemu dochodzenia swoich praw. W Kodeksie pracy znaleźć można stosowne zapisy. Na co warto zwrócić uwagę?

Wynagrodzenie - czym jest?

Warto zauważyć, że wynagrodzenie za pracę, zgodnie z

art. 86 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wypłacać w formie pieniężnej, zaś częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Dodatkowa ochrona uposażenia wyrażona została w art. 84 przywołanej powyżej ustawy. Mowa o tym, że pracownik nie może zrzec się prawa do należnego mu wynagrodzenia, nie może też przenieść tego prawa na inną osobę.

Pracodawca spóźnia się z wynagrodzeniem - jakie są prawa pracownika?

Jeżeli pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia za świadczoną pracę, pracownikowi przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych z tytułu zwłoki i to od dnia, w którym świadczenie to stało się wymagalne. Warto przy tym wskazać, że zatrudniony powinien powołać się przy tym na:

art. 481 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Szukasz pracy?

MONTER ELEMENTÓW MEBLOWYCH

Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o.

  • Bielsko-Biała
Dodana

Pracownik linii produkcyjnej. Praca od zaraz!

GRUPA CONTRAIN

  • Holandia
  • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Praca w Holandii przy pielęgnacji roślin

GRUPA CONTRAIN

  • Holandia
  • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Holandia-praca w hali przy czyszczeniu namiotów

GRUPA CONTRAIN

  • Holandia
  • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana
Dodana

Zanim jednak wybierzemy się na ścieżkę sądową, warto porozmawiać z pracodawcą i poznać jego sytuację oraz powody, jakie nim kierowały w momencie niewypłacenia wynagrodzenia danemu pracownikowi. Może okazać się, że to jedynie chwilowe problemy, spowodowane opóźnieniem w realizacji kontraktów i opłaceniu faktur przez klientów. Być może nie warto od razu kierować sprawy do sądu, tylko spróbować dojść do porozumienia z pracodawcą.

Co mówi Sąd Najwyższy w sprawie pracodawców spóźniających się z wynagrodzeniem?

Na temat odsetek od wypłaconego po terminie uposażenia wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 26 lutego 1975 roku (sygn. akt I PR 31/75; PiZS 1976/5/69) W przypadkach niewypłacenia wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie pracownik może żądać odsetek ustawowych, chociażby nie poniósł z tego powodu żadnej szkody, a opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Oznacza to, że pracownik nie musi wykazywać szkody, jaką poniósł właśnie z uwagi na niewypłacone w terminie wynagrodzenie.

Każdy pracownik, który nie otrzymuje swojego wyposażenia w terminie lub też w ogóle, może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, czyli zgodnie z art. 242 § 1 Kodeksu pracy. Warto również zauważyć, że w zakładzie pracy może działać organizacja związkowa. Wówczas też pracodawca wspólnie z nią może powołać tak zwaną komisję pojednawczą. Do jej głównych uprawnień należy próba polubownego załatwienia sporów o roszczenia związane bezpośrednio z zawartymi umowami o pracę. Jeżeli wszystkie działania przez nią podjęte nie przyniosą spodziewanych efektów, to strony sporu będą zmuszone spotkać się w sądzie i tam dochodzić swoich praw.

Jaka jest wysokość odsetek za niewypłacone wynagrodzenie?

To pytanie zadają sobie często pracownicy. Warto zauważyć, że informacji na tak sformułowane zapytanie nie można znaleźć w Kodeksie pracy. Sama wysokość odsetek ustawowych została uregulowana osobnymi przepisami, dokładniej zaś rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 roku w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Od 2008 roku ich wartość wynosi 13% w skali roku i należy pamiętać, że nie można mylić ich z innymi rodzajami odsetek, w tym zwłaszcza podatkowymi, lombardowymi czy umownymi.

Gdy pracodawca regularnie spóźnia się z wynagrodzeniem

Zakład pracy może opóźniać się z wypłatą wynagrodzenia sporadycznie, może też naruszać swój obowiązek notorycznie (zgodnie z art. 94 pkt. 5 Kodeksu pracy terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy).

W drugim przypadku mowa o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków pracodawcy. Wówczas też zatrudniony może skorzystać z możliwości, jaką daje mu art. 55 § 1? Kodeksu pracy: Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Video

Niewypłacalny pracodawca

Konto pracodawcy jest puste, a pracownicy pozostają bez wynagrodzenia? Nie w każdym przypadku. Niekiedy możliwe jest skorzystanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Szczegółowy opis tego zagadnienia został zawarty w artykule: Gdy pracodawca jest niewypłacalny...

Kiedy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia?

Każdy pracodawca, który zatrudnił pracownika, jest zobowiązany do wypłacenia mu z tego tytułu pensji, której wysokość została ustalona podczas podpisywania umowy. Są jednak pewne sytuacje, które usprawiedliwiają to, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia.

Kiedy pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia?

  • Jedną z najczęstszych tego typu sytuacji jest przebywanie pracownika na urlopie bezpłatnym, o który sam wnioskował.
  • Inną podobną sytuacją jest przebywanie pracownika w sądzie, ponieważ pełnił on wtedy funkcję ławnika. Za takie dni pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia.

Wynagrodzenie jednak przysługuje pracownikowi wtedy, gdy był on gotowy do świadczenia pracy, ale nie świadczył jej, ponieważ w przedsiębiorstwie występował przestój, który nie był spowodowany przez pracownika. W takim przypadku pensja za dni, w których nie była świadczona praca, może być niższa od standardowej – np. poziomu 60%.

A co, jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia na czas, choć nie ma ku temu żadnych poważnych powodów? Jak w takiej sytuacji powinien zachować się pracownik, aby zwiększyć nie tylko prawdopodobieństwo otrzymania zaległej pensji, ale przede wszystkim przyspieszyć całą sprawę?

Warto wezwać pisemnie pracodawcę do wypłaty zaległej pensji wyznaczając konkretny termin i zachowując sobie taki dokument na ewentualność przyszłej sprawy sądowej. Osoby zatrudnione na umowie o pracę, w przypadku których pracodawca jest niewypłacalny, mogą także zgłosić się po zaległe wynagrodzenie do Funduszu pracy.

Pracodawca spóźnia się z wypłatą - umowa zlecenie

Trochę gorszą sytuację mają osoby zatrudnione na umowie zlecenie. Jeśli ich zleceniodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, to również powinny wysłać do niego stosowne pismo. Jeśli ono nie pomoże, to dobrze jest skonsultować swoją sytuację z prawnikiem, ponieważ w przypadku umów cywilnoprawnych zastosowanie ma Kodeks Cywilny, a nie Kodeks Pracy, co utrudnia odzyskanie pieniędzy. Nie oznacza to jednak, że odzyskanie swoich pieniędzy jest niemożliwe. Warto walczyć o swoje prawa i nie pozwolić, aby nieuczciwy pracodawca miał chęć do wykorzystywania pracowników w podobny sposób po raz kolejny.

Brak wynagrodzenia to bardzo stresująca sytuacja dla pracownika, a często również dla pracodawcy. Warto w takiej sytuacji najpierw spróbować porozumieć się z pracodawcą lub zwrócić się o pomoc do Funduszu Pracy. Droga sądowa powinna być w takiej sytuacji ostatecznością.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

14 komentarzy

Maciej

Maciej

Kodeks pracy stanowi, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, co jest dla mnie bardzo ważne. Zdarzały mi się sytuacje, w których musiałem przypominać pracodawcy o terminowych płatnościach, ale zawsze miałem pewność, że moje pieniądze zostaną wypłacone.
Kolos

Kolos

To straszne, że w dzisiejszych czasach pracownikom trzeba przypominać o ich prawach, a pracodawcy mają problemy z terminowymi wypłatami wynagrodzenia. To zniechęca do poszukiwania pracy i poważnie utrudnia sytuację wielu ludziom.
Nowy 1807

Nowy 1807

Jako pracodawca uważam, że terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia to podstawowy obowiązek wobec pracowników. Przedsiębiorstwo, które nie radzi sobie z terminowymi płatnościami, powinno szukać wsparcia i nie zaniedbywać swoich zobowiązań.
Alicja

Alicja

To przerażające, że w dzisiejszych czasach pracownicy muszą walczyć o swoje podstawowe prawa, takie jak terminowe wypłacenie wynagrodzenia. Czekanie na pieniądze może narażać wiele osób na trudne sytuacje finansowe.
Mam dość

Mam dość

W firmie Bell PPHU pracodawca spóźnia się notorycznie z wypłatami pensji, choć w umowie zobowiązany jest do wypłacania do 10. Raz wypłata była 24.
Mariusz

Mariusz

Po wejściu nowego ładu pracodawca twierdzi, że ponosi za duże koszty związane z naliczaniem wypłat, bo musi odprowadzać dodatkowe podatki od naszych pensji. Tłumaczy się również, że firma jest w złej kondycji, że kontrahenci nie zapłacili, ale pracownicy na umowie o pracę dostali pieniądze do 10go, a na zleceniu - cóż, czekamy, może dzisiaj będzie...
Pola

Pola

W tym miesiącu miałam otrzymać wypłatę po miesiącu pracy w pewnej firmie na umowie zlecenie... Na umowie widnieje " do 10 każdego miesiąca " tymczasem mamy 11 przed nami weekend... Co mam zrobić
Kujol

Kujol

U mnie nigdy nie ma pensji na czas zawsze jeden dwa dni po czasie
Karolina

Karolina

Mój pracodawca twierdzi, że przelał wynagrodzenie (umowa zlecenie), natomiast już jest 4 dzień zwłoki jak ono nie wpłynęło. Ponadto pracodawca mimo kilkukrotnych próśb o potwierdzenie tych przelewów nadal ich nie wysłał. Co zrobić? Pomocy!
tata

tata

Te wszystkie informacje są bardzo przydatne dla każdego. To bardzo konkretna sytuacja w firmie.
Ania

Ania

Ja bym się bardzo wkurzył gdyby wynagrodzenie nie wpłynęło w ustalonym terminie. Już mnie denerwują weekendy, ale u nas jak jest 10 np. w niedzielę to 8 płacą już na konto, więc u nas jest to spoko.
Franek

Franek

Przydatny artykuł. zazwyczaj pracodawcy wypłacają pensje w ustalonym terminie. Jeśli tak nie jest, to można odwołać się do sądu.
Aleksander Szydło

Aleksander Szydło

Jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy - powinien dodatkowo poinformować pracownika o godzinach nocnych, miejscu, dacie i częstotliwości wypłat wynagrodzeń oraz przyjętej procedurze potwierdzania przybycia i obecności pracowników w miejscu pracy, jak również procedura usprawiedliwienia ich nieobecności w pracy.
Gama

Gama

U nas się nigdy nie zdarzyło by się spóźniała wypłata. Wierzę jednak, że wtedy wszyscy są zdenerwowani i słusznie. Jakie macie przykłady w swojej praktyce?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka