Twoje wsparcie w rekrutacji

Gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia

Gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia
Każdemu pracownikowi, który świadczy pracę, należy się odpowiednie wynagrodzenie. Co robić, gdy firma notorycznie spóźnia się z wypłatą? W jaki sposób dochodzić swoich praw? Odpowiedź znaleźć można w Kodeksie pracy!

Pracodawca spóźnia się z wypłatą

Wynagrodzeniom za pracę w Kodeksie pracy poświęcony jest rozdział Ia. Zgodnie z art. 78 § 1 powinno być ono tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, jak również uwzględniało ilości oraz jakość świadczonej pracy. Ponadto, każdy pracownik powinien pamiętać, że wynagrodzenie przysługuje pracownikom jedynie za wykonaną pracę, choć od zasady tej istnieją odstępstwa.

W czasach kryzysu coraz więcej pracowników nie otrzymuje przysługującego im uposażenia w terminie. Ustawodawca, który chroni wynagrodzenie za pracę, umożliwia każdemu zatrudnionemu dochodzenia swoich praw. W Kodeksie pracy znaleźć można stosowne zapisy. Na co warto zwrócić uwagę?

Wynagrodzenie, czyli co?

Warto zauważyć, że wynagrodzenie za pracę, zgodnie z art. 86 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wypłacać w formie pieniężnej, zaś ?częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy?. Dodatkowa ochrona uposażenia wyrażona została w art. 84 przywołanej powyżej ustawy. Mowa o tym, że pracownik nie może zrzec się prawa do należnego mu wynagrodzenia, nie może też przenieść tego prawa na inną osobę.

Pracodawca spóźnia się z wynagrodzeniem - jakie są prawa pracownika?

Jeżeli pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia za świadczoną pracę, pracownikowi przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych z tytułu zwłoki i to od dnia, w którym świadczenie to stało się wymagalne. Warto przy tym wskazać, że zatrudniony powinien powołać się przy tym na art. 481 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy ? ?W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy?.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

 Co mówi Sąd Najwyższy w sprawie pracodawców spóźniających się z wynagrodzeniem?

Na temat odsetek od wypłaconego po terminie uposażenia wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy. Zgodnie z wyrokiem z dnia 26 lutego 1975 roku (sygn. akt I PR 31/75; PiZS 1976/5/69) ?w przypadkach niewypłacenia wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie, pracownik może żądać odsetek ustawowych, chociażby nie poniósł z tego powodu żadnej szkody, a opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca nie ponosi odpowiedzialności?. Oznacza to, że pracownik nie musi wykazywać szkody, jaką poniósł właśnie z uwagi na niewypłacone w terminie wynagrodzenie.

Gdy pracodawca regularnie spóźnia się z wynagrodzeniem

Zakład pracy może opóźniać się z wypłatą wynagrodzenia sporadycznie, może też naruszać swój obowiązek notorycznie (zgodnie z art. 94 pkt. 5 Kodeksu pracy terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy). W drugim przypadku mowa o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków pracodawcy. Wówczas też zatrudniony może skorzystać z możliwości, jaką daje mu art. 55 § 1? Kodeksu pracy ? ?Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy ? w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni?.

Niewypłacalny pracodawca

Konto pracodawcy jest puste, a pracownicy pozostają bez wynagrodzenia. Nie w każdym przypadku. Niekiedy możliwe jest skorzystanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Szczegółowy opis tego zagadnienia został zawarty w artykule: Gdy pracodawca jest niewypłacalny...

Kiedy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia?

Każdy pracodawca, który zatrudnił pracownika jest zobowiązany do wypłacenia mu z tego tytułu pensji , której wysokość została ustalona podczas podpisywania umowy. Są jednak pewne sytuacje, które usprawiedliwiają to, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia. Ile dni pracodawca może się spóźnić z wypłatą?

Jedną z najczęstszych tego typu sytuacji jest przebywanie pracownika na urlopie bezpłatnym, o który sam wnioskował. Inną podobną sytuacją jest przebywanie pracownika w sądzie, ponieważ pełnił on wtedy funkcję ławnika. Za takie dni pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia.

Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi również wtedy, gdy był on gotowy do świadczenia pracy, ale nie świadczył jej, ponieważ w przedsiębiorstwie występował przestój, który nie był spowodowany przez pracownika. W takim przypadku pensja za dni, w których nie była świadczona praca może być niższa od standardowej – np. poziomu 60%.

A co, jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia na czas choć nie ma ku temu żadnych poważnych powodów? Jak w takiej sytuacji powinien zachować się pracownik, aby zwiększyć nie tylko prawdopodobieństwo otrzymania zaległej pensji, ale przede wszystkim przyspieszyć całą sprawę?

Warto wezwać pisemnie pracodawcę do wypłaty zaległej pensji wyznaczając konkretny termin i zachowując sobie takie dokument na ewentualność przyszłej sprawy sądowej. Osoby zatrudnione na umowie o pracę, w przypadku których pracodawca jest niewypłacalny, mogą także zgłosić się po zaległe wynagrodzenie do Funduszu pracy.

Pracodawca spóźnia się z wypłatą - umowa zlecenie

Trochę gorszą sytuację mają osoby zatrudnione na umowie zlecenie. Jeśli ich zleceniodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, to również powinny wysłać do niego stosowne pismo. Jeśli ono nie pomoże, to dobrze jest skonsultować swoją sytuację z prawnikiem, ponieważ w przypadku umów cywilnoprawnych zastosowanie ma nie Kodeks Cywilny, a nie Kodeks Pracy, co utrudnia odzyskanie pieniędzy.

Spotkanie w sądzie?

Każdy pracownik, który nie otrzymuje swojego wyposażenia w terminie lub też w ogóle, może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, czyli zgodnie z art. 242 § 1 Kodeksu pracy. Warto również zauważyć, że w zakładzie pracy może działać organizacja związkowa. Wówczas też pracodawca wspólnie z nią może powołać tak zwaną komisję pojednawczą. Do jej głównych uprawnień należy próba polubownego załatwienia sporów o roszczenia związane bezpośrednio z zawartymi umowami o pracę. Jeżeli wszystkie działania przez nią podjęte nie przyniosą spodziewanych efektów, to strony sporu będą zmuszone spotkać się w sądzie i tam dochodzić swoich praw.

Jaka wysokość tych odsetek?

To pytanie zadają sobie często pracownicy. Warto zauważyć, że informacji na tak sformułowane zapytanie nie można znaleźć w Kodeksie pracy. Sama wysokość odsetek ustawowych została uregulowana osobnymi przepisami, dokładniej zaś rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 roku w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Od 2008 roku ich wartość wynosi 13% w skali roku i należy pamiętać, że nie można mylić ich z innymi rodzajami odsetek, w tym zwłaszcza podatkowymi, lombardowymi czy umownymi.

Oceń ten wpis
Gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia
Ocena: 4.5, liczba głosów: 15
Tematy, które interesują czytelników:  Wypadek przy pracy, Rozmowa kwalifikacyjna przygotowanie, Praca zdalna

Zobacz inne porady

Opinie

Franek
2019-05-18, 08:51
Przydatny artykuł. zazwyczaj pracodawcy wypłacają pensje w ustalonym terminie. Jeśli tak nie jest, to można odwołać się do sądu.
Aleksander Szydło
2019-05-02, 13:15
Jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy - powinien dodatkowo poinformować pracownika o godzinach nocnych, miejscu, dacie i częstotliwości wypłat wynagrodzeń oraz przyjętej procedurze potwierdzania przybycia i obecności pracowników w miejscu pracy, jak również procedura usprawiedliwienia ich nieobecności w pracy.
Gama
2019-04-01, 19:11
U nas się nigdy nie zdarzyło by się spóźniała wypłata. Wierzę jednak, że wtedy wszyscy są zdenerwowani i słusznie. Jakie macie przykłady w swojej praktyce?
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.