Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Konsekwencje i prawa w sytuacji opóźnionej wypłaty wynagrodzenia

3 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 21 głosów

21 głosów

5 komentarzy
Konsekwencje i prawa w sytuacji opóźnionej wypłaty wynagrodzenia
Dowiedz się, jakie są konsekwencje nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, jakie prawa ma pracownik w takiej sytuacji, i jak można jej zapobiec. Bądź świadomy swoich praw i obowiązków!

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, nie może również przenieść tego prawa na inną osobę (art. 84 Kodeksu pracy). Z tego przepisu jasno wynika, że za świadczoną pracę to właśnie pracownikowi należy się wynagrodzenie. Dalej, warto zauważyć, że ustawodawca, obejmując ochroną wynagrodzenie za pracę, zobowiązał zatrudniającego do wypłacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie, które określone zostały w regulaminie pracy lub też w innych przepisach prawa pracy. W myśl art. 85§2 Kodeksu pracy: Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Ponadto, jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie takie powinno zostać wypłacone zatrudnionemu w dniu poprzedzającym. Pracodawca ma również obowiązek udostępnić do wglądu zatrudnionemu dokumenty, na podstawie których dokonał on obliczenia wysokości jego wynagrodzenia. Co zaś, gdy wynagrodzenie nie wpływa na osobisty rachunek w terminie?

Czy przyczyny opóźnienia wypłaty wynagrodzenia mają znaczenie dla pracodawcy?

Warto zauważyć, że z punktu widzenia ustawodawcy nie ma znaczenia, jakie są przyczyny opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia przez pracodawcę. W takim ujęciu mowa o ryzyku zatrudniającego, który prowadzi swoją własną działalność gospodarczą. W żadnym przypadku nie może on przerzucać ciężaru tego właśnie ryzyka na swoich pracowników.

Konsekwencje prawne i finansowe nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

Oczywiście, pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia pracownikom na czas, narusza podstawowe prawa pracownika i naraża się na szereg negatywnych konsekwencji. Pracownik może skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Może również złożyć pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia oraz odsetek za opóźnienie. Dodatkowo, pracownik ma prawo do odszkodowania za straty wynikłe z opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Wszystko to prowadzi do znaczącego obciążenia finansowego dla pracodawcy, nie wspominając o potencjalnym uszczerbku na jego reputacji.

Szukasz pracy?

MAGAZYNIER Z WÓZKIEM EPT

E&A Agencja Zatrudnienia (nr KRAZ 385)

 • Holandia
Dodana

Pracownik sklepu Radzymin

Work&Profit sp. z o.o.

 • Radzymin
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Pracodawcy powinni zawsze zapewniać terminową wypłatę wynagrodzeń, aby uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych, a także utraty zaufania pracowników.

Kiedy opóźnienie w wypłacie uprawnia do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Sąd Najwyższym w wyroku z dnia 8 sierpnia 2006 roku (I PK 54/06) uznał, że pracodawca niewypłacający pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny części należnego zatrudnionemu wynagrodzenia za pracę narusza swoje podstawowe obowiązki i to w sposób ciężki. Jednocześnie warto zauważyć, że w wyroku z dnia 5 czerwca 2007 roku (III PK 17/07) Sąd Najwyższy stwierdził, iż nie można jednakowo traktować pracodawcy, który nie wypłaca pracownikowi w całości wynagrodzenia i takiego pracodawcy, który wypłaca je tylko w części. Choć bowiem w obu przypadkach dochodzi do naruszenia podstawowego obowiązku pracodawcy, warto zauważyć, że w drugim przypadku nie zawsze można mówić o ciężkim naruszeniu obowiązków, które zostały nałożone na zatrudniającego przez ustawodawcę. Zanim zatem pracownik rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia, powinien dokładnie przeanalizować swoją sytuację, aby stwierdzić, czy niewypłacenie w terminie należnego mu wynagrodzenia jest wystarczającą podstawą do takiego właśnie kroku.

Co zrobić, gdy wynagrodzenie nie wpływa na czas? Kolejne kroki

Pracownik, który zdecyduje się na rozwiązanie zawartej z pracodawcą umowy o pracę bez wypowiedzenia, w myśl art. 55§2 Kodeksu pracy, powinien uczynić to w formie pisemnej i podać przyczyny uzasadniające jego decyzję. Zatrudniony nie powinien złożyć takiego oświadczenia po upływie miesiąca od uzyskania przez niego wiadomości, które stanowią treść owego wypowiedzenia. W przypadku, gdy mowa o nieterminowym wypłaceniu wynagrodzenia, termin należy liczyć od dnia, w którym upłynął termin wypłaty wynagrodzenia. Samo wypowiedzenie pociąga za sobą określone skutki. I tak, pracownik może wystąpić o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub też na czas wykonywania określonej pracy, zatrudniony może dochodzić odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Każdy pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia w terminie, ma również możliwość wystąpienia do sądu z powództwem o zapłatę zaległego wynagrodzenia wraz z należnymi mu odsetkami za opóźnienie. Warto zauważyć, że jeżeli strony nie ustaliły wysokości odsetek w umowie, to pracownikowi przysługują odsetki ustawowe.


 

Jakie są najczęstsze błędy, które pracownicy popełniają, gdy dochodzą swoich praw w przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia?

Kiedy pracownik napotyka na problemy z opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia, istnieje kilka błędów, które często są popełniane podczas dochodzenia swoich praw.

 1. Brak dokumentacji:

  Pracownicy często nie dokumentują sytuacji, co może utrudnić udowodnienie, że doszło do opóźnienia w wypłacie. Ważne jest, aby zachować wszelką korespondencję z pracodawcą na ten temat, a także dowody na to, kiedy wynagrodzenie powinno zostać wypłacone.

 2. Nieznajomość praw:

  Wiele osób nie jest świadomych swoich praw w przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Warto skonsultować się z prawnikiem lub związkowcem, aby dowiedzieć się, jakie kroki można podjąć.

 3. Brak komunikacji z pracodawcą:

  Niektórzy pracownicy boją się poruszyć ten temat z pracodawcą. Jednakże, komunikacja jest kluczowa i może pomóc rozwiązać problem bez konieczności dochodzenia praw w sądzie.

 4. Zbyt szybkie podjęcie decyzji o podjęciu działań prawnych:

  Zanim zdecydujesz się na podjęcie działań prawnych, warto spróbować rozwiązać problem za pomocą mediacji lub negocjacji. Sądy powinny być ostatecznością, nie pierwszym krokiem.

 5. Brak cierpliwości:

  Dochodzenie praw może zająć trochę czasu. Ważne jest, aby nie poddawać się zbyt szybko i kontynuować proces, nawet jeśli wydaje się on trudny.

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania za nieterminową wypłatę wynagrodzenia?

Każdy pracownik, niezależnie od powyższego, może również walczyć o odszkodowanie na zasadach ogólnych, które zostały określone w Kodeksie cywilnym. W takim jednak przypadku, aby skutecznie walczyć o odszkodowanie z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia, muszą zostać spełnione określone warunki. I tak, pracownik musi wykazać, że:

 • poniósł szkodę na skutek niewypłacenia wynagrodzenia,
 • niewypłacenie wynagrodzenia było następstwem okoliczności, za które to pracodawca ponosi odpowiedzialność,
 • istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy niewypłaceniem wynagrodzenia a szkodą, jaką to poniósł.

Każdy zatrudniony, który dochodzi swoich praw i roszczeń powinien również pamiętać, że postępowania o odszkodowanie oraz zaległe wynagrodzenie nie wykluczają się wzajemnie. Innymi słowy, w stosunku do jednego pracodawcy może toczyć się kilka postępowań zainicjowanych przez jednego pracownika.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są konsekwencje nieterminowej wypłaty wynagrodzenia dla pracodawcy?

Pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzeń na czas, może narazić się na konsekwencje prawne i finansowe, w tym na pozwania sądowe ze strony pracowników, interwencje ze strony inspekcji pracy, a także na utratę zaufania pracowników i uszczerbek na reputacji.

Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia?

Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia, złożyć pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami, a także ubiegać się o odszkodowanie za straty wynikłe z opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia.

Czy pracownik ma prawo do odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia?

Tak, pracownik ma prawo do odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia. Wysokość odsetek jest ustalana przez Radę Ministrów.

Jak pracodawcy mogą zapobiegać opóźnieniom w wypłatach wynagrodzenia?

Pracodawcy powinni zawsze planować i zarządzać swoim budżetem tak, aby zapewnić terminową wypłatę wynagrodzeń. W sytuacji, gdy pracodawca nie jest w stanie wypłacić wynagrodzenia na czas, powinien jak najszybciej poinformować pracowników o tej sytuacji i podjąć konkretne działania w celu jej rozwiązania.

Jakie są konsekwencje nieterminowej wypłaty wynagrodzenia dla pracownika?

Pracownik, któremu opóźniono wypłatę wynagrodzenia, ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia, może złożyć pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia oraz odsetek za opóźnienie, a także ma prawo do odszkodowania za straty wynikłe z opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Robert Ćwiertnia

Student

Cześć! Jestem Robert i  jestem copywriterem dla  serwisu Aplikuj.pl. Od kilku lat moją pracą jest pisanie artykułów,
Pasjonuję się  prawem pracy i wszystkimi powiązanymi z nimi tematami.

5 komentarzy

otello

otello

Bardzo ważna informacja dla wszystkich. Przecież każdemu pieniądze się należą. Trzeba o tym wiedzieć.
Darek

Darek

Dobrze znać swoje prawa w każdym zakresie. W ten sposób od razu wie się jak reagować. Oczywiście jakieś małe spóźnienie jest problemem, ale ważne by obie strony się rozumiały w każdej sytuacji.
Samanta

Samanta

Kodeks pracy wyraźnie mówi, że pracodawca ma obowiązek terminowego, jak i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń pracownikom. Jeśli tak nie jest, wszystko jest opisane świetnie w tym artykule.
Kazek

Kazek

Są specyficzne przypadki co określa umowa i regulamin z tymi wypłatami. W przypadku umowy na czas nieokreślony powiadomienie pracodawcy o wypowiedzeniu powinno zawierać powód uzasadniający rozwiązanie umowy. Prawo w Polsce nie podaje listy możliwych powodów, ale zgodnie z polskim sądownictwem powód powinien być prawdziwy, konkretny i zrozumiały dla pracownika.
magma

magma

Znam przypadki, kiedy to ludzie walczyli i to długo. Jedni się doczekali, a inni dalej czekają. Zresztą w telewizjach jest wiele takich przypadków przedstawionych.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.